Belediyelere Memur Alımı Nasıl Yapılır?

Ana Sayfa » Manşet » Belediyelere Memur Alımı Nasıl Yapılır?
01 Ekim 2018 - 2:56

Belediyelere kadrolu memur alımına dair iş ilanlarının son dönemde yoğunlaştığını görmekteyiz. Ayrıca, iş bulma sıkıntısı yaşayan gençler belediyelerde işe alımların nasıl yapıldığı konusunu merak etmektedir. Bu nedenle belediyelere memur alımlarında hangi sürecin izlendiğine dair açıklama yapmak istedik.

Belediyelere sözleşmeli, hizmet alımı gibi yöntemlerle personel alımı yapılabilmektedir. Bizim burada açıklayacağımız konu kadrolu devlet memuru alımlarıdır.

Belediyeler referans ağırlıklı personel alımının yapıldığı kamu kurumları olarak bilinse de belediyelere memur alımlarının bazı kuralları bulunmaktadır ve bu konuda yayımlanmış yönetmelik mevcuttur.

Belediyeler gibi İl özel idareleri, bunlara bağlı kuruluşlar ile mahalli idare birlikleri ve döner sermayeli kuruluşlarda aynı yönetmelik kapsamında memur alımı yapmak durumundadır.

Belediyeler, İl özel idareleri, bunlara bağlı kuruluşlar ile mahalli idare birlikleri ve döner sermayeli kuruluşlar; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği kapsamında memur alımlarını yürütmek zorundadır. Yönetmelik, boş bulunan memur kadrolarına ilk defa atanacakları kapsamaktadır. Belediyelere kadrolu memur alımını 8 adımda inceleyelim.

BELEDİYELERE MEMUR ALIMLARINDA SÜREÇ

1- Öncelikle idare tarafından bağlı bulunan bakanlıktan atama yapılacak kadro ünvan ve sayıları için izin alınır.

(*Mevcut yönetmeliğe göre İçişleri Bakanlığı’ndan izin alınması gerekmekte fakat belediyelerin yeni Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlandığını, İçişleri Bakanlığı bünyesindeki Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün kapatılarak yerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü kuruluğunu hatırlatalım. )

2- Belediye memur alımları son başvuru tarihinden 15 gün önce adaylara duyurulur.

(*Son başvuru tarihinden en az 15 gün önce Türkiye genelinde yayın yapan gazetelerin en az birinde ve bir mahalli gazetede ilan verilir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü ve DPB’nin kurumsal internet adreslerinde de son başvuru tarihinden en az 15 gün önce duyuru yapılır.)

Kimler Başvuru Yapabilir?

3- Geçerli istenen KPSS puanına sahip, Devlet Memurları Kanunundaki genel şartları taşıyan, alım yapılacak kadro için istenen niteliklere sahip olanlar başvuru yapabilir.

(Sınava katılmak isteyenlerin, sınava son başvuru tarihi itibariyle;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları,

b) Geçerlilik süresi dolmamış KPSS puan türünden, sınav duyurusunda belirtilmiş olan asgari puanı almış olmaları,

c) Alım yapılacak kadro unvanları için duyuruda belirlenen asgari niteliklere sahip olmaları, gerekir.)

Başvurular Nasıl Yapılır?

4- Başvurular, şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılmaktadır. Duyuruda belirtilmesi durumunda elektronik ortamda da başvuru yapılabilir. Başvuru esnasında nüfus cüzdanı, diploma, KPSS sonuç belgesi, ehliyet ve benzeri belgelerin aslı veya sureti istenir.

(Başvuru sırasında; adaylardan Yönetmeliğin Ek-1’indeki başvuru formunun yanı sıra nüfus cüzdanı veya kimlik kartı, mezuniyet belgesi, KPSS sonuç belgesi, sürücü belgesi ve benzeri belgelerin aslı veya sureti istenir. Elektronik ortamda yapılan başvurularda yukarıdaki belgeler duyuruda belirtilen tarihe kadar ibraz edilir.

Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.

Giriş sınavına katılmak isteyenlerden istenilen belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Kurumca tasdik edilebilir.)

Başvurular Nasıl Değerlendirilir?

5- Başvuru yapan adayların KPSS puanlarına göre boş kadro sayısının 5 katı aday sınava alınmaktadır. *Örneğin 2 kadroya başvuru yapanlar arasından en yüksek KPSS puanına sahip 10 kişi sınava girebilmektedir.

(İdare, T.C. kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adayları KPSS puanlarına göre sıralayarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında adayı sınava çağırır. Sınava çağırılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağırılır. Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları idare internet adresinde ilan edilir.

Sınava çağrılan adaylara idarece düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu bu Yönetmeliğin Ek-2’sindeki sınav giriş belgesi gönderilir. Bu belge sınava girişte ibraz edilir.)

Sınav Nasıl Yapılır?

6- Belediyelere memur alımlarında sınav, sınav kurulu tarafından yazılı veya sözlü olarak yapılır. Son dönemde Belediyelerin ağırlıklı olarak sözlü sınav yaptığını görmekteyiz. Sınav konuları ise anayasa, tarih, 657 ve mahalli idareler mevzuatından oluşmaktadır.

(Yazılı veya sözlü sınav;

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

ç) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat,

konuları ile kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.)

Sınav Sonuçlarının Açıklanması ve Atamaya esas başarı puanı

7- Sınavda başarılı olmak için, Sınav kurulu tarafından verilen puanların ortalamasının en az 60 olması gerekmektedir. Atamaya esas başarı puanı ise belediye tarafından yapılan sınav ve KPSS puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır ve sınava katılan adayların aldıkları puanlar idarenin internet sayfasında ilan edilir. *Örneğin sınavdan 70 alan ve KPSS puanı 80 olan bir adayın atamaya esas başarı puanı 75 olur.

(Sınavda başarılı sayılmak için, sınav kurulu başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır.

Adayların atamaya esas başarı puanı, idare tarafından yapılan yazılı veya sözlü sınav puanları ile KPSS puanlarının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir ve idarenin internet adresinde ilan edilir.

Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.

En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asıl aday olarak belirlenir. İdare, asıl aday sayısı kadar yedek aday da belirleyebilir. Asıl ve yedek aday listeleri idarenin internet adresinde ilan edilir ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılır.)

Belediyelere Atama Aşaması

8- Asıl listede olan adaylar istenen belgeler ile atanmak üzere yazılı başvuru yaparlar. Belgelerin incelenmesinden sonra atanma konusunda bir engel olmayan adayların atamaları yapılır, güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlanan adayların ise atamaları yapılmamaktadır.

(İdarenin internet adresinde, başarı listesine göre sınavı asıl olarak kazandığı belirlenenlerden istenilecek belgeler ile belgelerin son teslim tarihine ilişkin bir duyuru yayımlanır ve atanmaya hak kazananlar, duyuruda belirtilen süre içerisinde, istenilen belgeler ile birlikte atanmak üzere yazılı başvuruda bulunur.

İdarece yapılacak belge incelemesinden sonra atanmayı haiz olduğu tespit edilenlerin atamaları yapılır. Ancak atama için öngörülen koşullara uymayan, gerekli belgeleri süresi içinde getirmeyen veya güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlanan adayların atamaları yapılmaz.

Atanmış olsalar dahi atanma şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin atamalarının iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi sebebiyle boş kalan kadrolara başarı puan sıralamasının ilan edildiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere, aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.)

(Not: Yazının sitemize aktif link olarak kaynak gösterilmeden başka bir ortamda yayınlanması yasaktır)

İlginizi Çekebilecek İçerikler

TÜBİTAK Kocaeli 4 Engelli Teknisyen Alım İlanı

TÜBİTAK Kocaeli MAM engelli statüde 3 adet Elektrik Teknisyeni ve 1 adet İnşaat Teknolojisi...

Rize Hemşin SYDV Personel Alım İlanı 2018

Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Son Başvuru : 26.10.2018 İl RİZE İlçe HEMŞİN...

Balıkesir Bigadiç SYDV Personel Alım İlanı 2018

BÜRO GÖREVLİSİ ALIMI Son Başvuru : 25.10.2018 İl BALIKESİR İlçe BİGADİÇ Alınacak Sayı...

Konya Kıreli Pompaj Sulama Birliği Su Pompası Operatörü Alım İlanı

İş İlan No (00004694788) Türkiye İş Kurumu BEYŞEHİR HİZMET MERKEZİ KIRELİ POMPAJ SULAMA...

Adalet Bakanlığı 1.600 Hakim ve Savcı Adayı Alım İlanı

Adalet Bakanlığı 1.600 Hakim ve Savcı Adayı alacak. Sınava başvurular, 1-8 Kasım 2018 tarihleri...

Ordu Perşembe SYDV Personel Alım İlanı 2018

sosyal yardım ve inceleme görevlisi alımı Son Başvuru : 26.10.2018 İl ORDU İlçe PERŞEMBE...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Adalet Bakanlığı 1.600 Hakim ve Savcı Adayı Alım İlanıAdalet Bakanlığı 1.600 Hakim ve Savcı Adayı alacak. Sınava başvurular, 1-8 Kasım...
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Kanun DüzenlemesiTürkiye, emeklilikte yaşa takılanlar kısaca (eyt) ile ilgili yapılacak olan kanun...
KPSS 2018 Ortaöğretim Soru ve Cevapları pdf AçıklandıKPSS 2018 Ortaöğretim Soru ve Cevaplarının ÖSYM tarafından yüzde 10’u açıklandı. 7...
Cumhurbaşkanlığı politika kurulları üyeliklerine atama yapıldı9 tane Cumhurbaşkanlığı politika kurulu üyeliklerine atama yapıldı. Murat BARDAKÇI...
Şef Müdürlüğe Vekalet Ederse Maaşı Ne Kadar Artar?Kamuda boş veya dolu olmakla birlikte bir sebeple aktif olarak boşta bulunan kadrolara...
3600 Ek Gösterge Düzenlemesinde Son Durum24 Haziran seçimlerinden önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan...
TÜBİTAK 185 Personel Alım İlanıTÜBİTAK farklı birimlerde görevlendirilmek üzere personel alımı yapacak. TÜBİTAK...
2018 Ekim İhtiyaç Kredisi Faiz OranlarıABD ile yaşanan krizin ardından Doların yükselişi, enflasyonu artması piyasalara...
10 Bin Polis Memuru AlınacakPolis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) 2018 yılı polis memuru alım duyurusu yapıldı....
KPSS ile Uzman Erbaş Alım İlanı 2018Milli Savunma Bakanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları bünyesinde...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

İş Güvenliği Uzmanı Olarak Görevlendirilen Memurlara 1.525 TL Ek Ödeme için Mustafa kemal diyorki;

Kamudan alacak olduğumuz isg ücretinin geç ödenmesi halinde, yüzde kaç faiz/ceza oranında ödeme yapılır? Malum; ödemeler hep geç yapıldı, yapılıyor.

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa