TİKA 21 Sözleşmeli Personel Alacak

Ana Sayfa » 4/B Sözleşmeli » TİKA 21 Sözleşmeli Personel Alacak
18 Mart 2017 - 19:02

TİKA SÖZLEŞMELİ PERSONEL GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

I. GENEL

Başkanlığımız 54 ülkede 56 Program Koordinasyon Ofisi ile kalkınma işbirliği alanında küresel yönelimler kazanan dış politikamızın etkin bir uygulayıcısı olarak sahip olduğu insan kaynağını her yıl genişletmek ihtiyacı duymaktadır. Sözleşmeli Personel pozisyonu spesifik uzmanlık ve tecrübe gerektiren teşkilatımızın ana istihdam biçimlerinden biridir. TİKA’nın ülkemizin değerlerini ve tecrübesini dünya ile paylaşma misyonunu benimsemiş uzmanlarımızın uluslararası bir vizyona sahip, farklı kültürlerle temasa, öğrenmeye açık, zor yaşam koşullarında da etkili verimli bir şekilde üretimde bulunabilecek sabırlı, kararlı, insani değerleri içselleştirmiş ve ahlaki olgunluğa sahip olması bizim için önem taşımaktadır.

2017 yılı için de Başkanlığımızca 21 yerli ve/veya yabancı uyruklu Sözleşmeli Personel istihdam edilecektir.

Müracaatlar 20 Mart 2017 tarihinde başlayacak olup, 24 Mart 2017 tarihinde sona erecektir. Yapılan inceleme ve değerlendirmeden sonra mülakata çağrılacak adaylar ve sınav tarihi Başkanlığımızın www.tika.gov.tr adresli web sayfasından ilan edilecektir.

TİKA Başkanlığında sözleşmeli olarak çalıştırılacak personel ile ilgili “Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığında Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik Esasları” uygulanır.

Yabancı dil sınavı giriş yeri sonradan ilan edilmek üzere 30 Mart 2017 tarihinde yapılacak olup, giriş sınavı ise 05 Nisan – 14 Nisan 2017 tarihleri arasında TİKA Başkanlığı GMK Bulvarı No: 140 Çankaya/ANKARA adresinde yapılacaktır.

II. BAŞVURU ŞARTLARI

 1. Sözleşmeli Personel statüsünde istihdam edilecek uzmanlarımızın bir çoğu sahada ya da saha ile yakın temas halinde çalışacak olmasından dolayı iyi derecede yabancı dil bilgisine sahip olmaları gerekmektedir. Bu doğrultuda 6. Grup için İspanyolca, Arapça ve Fransızca dillerinden, 2. Grup için İngilizce dilinden, diğer başvuru grupları için İngilizce, Fransızca, Rusça, İspanyolca ve Arapça dillerinden herhangi birinden 2015, 2016 ve 2017 yılı için(Sonuçları Açıklanan) ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Sınavından veya Elektronik Yabancı Dil Sınavından 1. Gruptan başvuran adaylar için  (C) seviyesinde; 2,3,4,5 ve 6.  Gruptan başvuran adaylar için (B) düzeyinde puan almış olmak veya Yükseköğretim Kurulu tarafından bu düzeye denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak veya Başkanlıkça yapılacak yabancı dil sınavında(İspanyolca hariç) başarılı olmak. (1. Grup 70 puan; 2,3,4,5 ve 6. Gruplar için 80 puan) Bu maddede belirtilen şartlar yabancı uyruklu adaylar için aranmaz.
 2. Adayların proje yönetimi konusunda deneyimli olması ve bilgi teknolojilerini etkin bir biçimde kullanması beklenmektedir.
 3. Adayların seyahat engelinin bulunmaması, uzun ya da kısa süreli görevlendirmelere her zaman hazır bulunmaları beklenmektedir.
 4.  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin 1 inci fıkrasının (A) bendinin (4) (5) (6) (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları haiz olmak,
 5.  Eksik belge ve bilgi bulunan başvurular ile şartları uymadığı halde yapılan başvurular işleme alınmayacaktır. (Belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi İKDH Dairesi Başkanlığınca tasdik edilebilecektir.)
 6.  Başvurulacak gruplara göre aşağıda yer alan “Sözleşmeli Personel Grupları ve Aranan Özel Şartlar Tablosu” ndaki şartları taşıyor olmak,

Gruplar Adet Başvurabilecek Mezuniyet Alanı Özel Şartlar
1.Grup 5
 • Üniversitelerin İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık bölümlerinden mezun olmak.(2)
 • Üniversitelerin Elektrik veya Elektrik- Elektronik  Bölümlerinden mezun olmak.(1)
 • Üniversitelerin Makine Mühendisliği Bölümünden Mezun olmak.(2)
 • Mühendis veya Mimar pozisyonunda en az 5 yıllık hizmet süresine sahip olmak.
 • Tercihen saha deneyimi sahibi olmak
 • Tercihen lisansüstü derece sahibi olmak
 • İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık bölümlerinden başvuracak adaylar için tercihen tarihi eser restorasyonu alanında tecrübe sahibi olmak veya lisansüstü derece sahibi olmak

 

 2. Grup 1
 • Üniversitelerin İletişim Fakültelerinde Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Radyo-TV Sinema, Gazetecilik, Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı ve diğer ilgili bölümlerinden mezun olmak.
 • Türkçe ve İngilizce olarak günlük haber yazabilmek, medya kuruluşları için özel haber derlemeleri yapabilmek ve bu alanda muhabir, metin yazarı, haber editörü vb. pozisyonlarda en az 3 yıllık hizmet süresine sahip olmak,
 • TİKA’nın sosyal medya hesaplarını aktif ve etkili şekilde kullanabilecek yetkinliğe sahip olmak, tercihen bu konuda deneyime sahip olmak,
 • İngilizceyi yazılı olarak aktif biçimde kullanabilmek, Türkçe haberleri İngilizceye çevirebilmek.
 3. Grup 10
 • Üniversitelerin 4 (dört) yıllık İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler ve Maliye Bölümlerinden mezun olmak
 • TİKA’nın faaliyet alanına giren konularda en az 4 yıllık hizmet süresine sahip olmak
 • Tercihen yurtdışında kalkınma işbirliği ve teknik yardım başta olmak üzere inceleme-araştırma ve Sivil Toplum Kuruluşu çalışmaları yürütmüş olmak.
4. Grup 1
 • Üniversitelerin Ziraat Fakültelerinden mezun olmak
 • Tarım makinaları, tarım ekonomisi, sulama, su hijyeni, çevre, tarla ve bahçe bitkileri, hayvancılık, zootekni alanlarından birinden lisansüstü derece sahibi olmak.
 • Tarımsal kalkınma alanında en az 4 yıllık hizmet süresine sahip olmak.
 • Tercihen Afrika coğrafyasında proje yürütmüş olmak.
 5. Grup 1
 • Üniversitelerin Sosyoloji veya Sosyal Hizmetler Bölümlerinden mezun olmak
 • En az 3 yıl hizmet süresine sahip olmak.
 • Tercihen kalkınma işbirliği, azgelişmişlik, yoksulluk, sosyal politika, işsizlik, çevre sosyolojisi konularında lisansüstü derece sahibi olmak.
6. Grup İspanyolca(1),

Arapça(1),

Fransızca(1)

 • İspanyolca, Arapça ve Fransızca için Mütercim Tercümanlık Bölümlerinden veya bu dillerin dil ve edebiyatının fakülte düzeyinde öğretildiği bölümlerinden mezun olmak

 

 • Başvurulan dille ilgili Mütercim veya Tercüman olarak alanında en az 3 yıl hizmet süresine sahip olmak

 

III. BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

Adayların aşağıda yer alan başvuru evraklar ile birlikte en geç 24 Mart 2017 cuma günü mesai bitimine (saat 18.00) kadar TİKA İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı GMK Bulvarı No: 140 Çankaya/ANKARA adresine şahsen veya posta yolu ile başvurması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan müracaatlar ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuru için istenen belgeler:

a) Başkanlıktan veya www.tika.gov.tr adresinden temin edilerek açık ve eksiksiz olarak doldurulmuş Başvuru Formu,

b) Yükseköğrenim diploması ya da geçici mezuniyet belgesinin aslı veya Başkanlık tarafından onaylı örneği, (yabancı üniversite mezunları için ayrıca denklik belgesi),

c) YDS veya Yükseköğretim Kurulu tarafından buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan sonuç belgesinin aslı veya Başkanlık tarafından onaylı örneği, (Başkanlıkça yapılacak dil sınavına gireceklerden bu belgeler istenmez.)

ç) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için nüfus cüzdanının/ Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartının 1 adet sureti, yabancı ülke vatandaşları için pasaport örneği,

d) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için adli sicil kaydı yazılı beyanı, yabancı ülke vatandaşları için ise sabıka kaydı belgesi veya buna denk belge,

e) Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir durum olmadığına ilişkin yazılı beyanı,

f) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyan,

g) Daha önce başka yerde çalışmış olanların çalıştıkları kuruluşlardan alacakları hizmet belgesi (E-devlet üzerinden alınan hizmet dökümünü ve daha önce çalışılan yerden alınacak hizmet belgesi),

ğ) En geç üç ay önce çekilmiş 4,5X6 cm. ebadında iki adet fotoğraf,

h ) www.tika.gov.tr adresinden temin edilerek el yazısıyla doldurulacak özgeçmiş.

Giriş sınavından önce yabancı dil yeterliliğini gösterir belgesi olmayan adaylar için ihtiyaç halinde 30 Mart 2017 Perşembe günü Başkanlıkça İngilizce, Fransızca, Rusça ve Arapça yabancı dil seviyelerini ölçmeye yönelik sınav yapılacaktır. Giriş Sınavına girmeye hak kazanan adaylar Başkanlıkça mülakat programında belirtilen yer ve saatte, nüfus cüzdanı/yeni kimlik kartı veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı ikinci bir kimlik belgesiyle hazır bulunacaklardır.

IV. SINAV ŞEKLİ VE KONULARI

Giriş Sınavı; adayların mezun olduğu bölüm ile ilgili alan bilgilerinin yanı sıra, Başkanlığın faaliyet alanı ile ilgili konular, genel kültür düzeyleri, muhakeme, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, yabancı dile olan hâkimiyeti, davranış ve tepkilerinin Sözleşmeli Personelliğe uygunluğunun değerlendirildiği sözlü bir sınav şeklinde olacaktır.

IV. DEĞERLENDİRME VE İLAN

Sözlü sınav Başkanlığımızca atanan Sınav Kurulu Üyelerince yapılacaktır. Sınav Kurulu üyelerince sözlü sınavda her adaya ayrı ayrı not verilir. Bu notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav kurulu üyelerince verilecek notların aritmetik ortalaması 100 tam puan üzerinden 70’in altında olanlar başarısız sayılır. Başarılı olanlar başarı derecesine göre sıralanır. Yüksek Lisans ve Doktorasını tamamlayan adaylara öncelik tanınacaktır. Başvuru şartlarında belirtilen bölümlere göre yapılan sınıflandırma çerçevesinde; sınavda başarılı olanların sayısı belirtilen kadro sayısından fazla ise en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak belirtilen kadro sayısı kadar aday giriş sınavını kazanmış kabul edilecektir.

Sınavda başarılı olanların sayısı belirtilen kadro sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilecektir. Giriş sınavında başarılı olmak adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir. Nihai sınav sonucu www.tika.gov.tr adresinde ve kurum girişine asılacak listeyle ilan edilecektir. Kazanan adaylar kendilerine bildirilen tarihe kadar müracaat etmedikleri takdirde yedek adaylar puan sıralamasına göre atanacaktır.

Sınavı kazananlar hakkında, 656 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesinin 7 nci fıkrasına göre, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığında Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik Esasları uygulanır.

BAŞVURU TARİHLERİ 20 – 24 Mart 2017
YABANCI DİL SINAVINA KATILACAK ADAYLARIN İLANI 28 Mart 2017
YABANCI DİL SINAVI 30 Mart 2017
MÜLAKAT SINAVINA KATILACAK ADAYLARIN İLANI 31 Mart 2017
MÜLAKAT SINAVI 05 – 14 Nisan 2017

Bilgi Alma: 0312 939 70 70-71-72-75

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanıKAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657...
Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel AlacakT.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız...
Atatürk Üni. logo
Atatürk Üniversitesi 55 Sözleşmeli Personel AlacakAtatürk Üniversitesi 20 lisans, 35 lise mezunu sözleşmeli hemşire alacak. Atatürk...
Antalya Devlet Opera ve Balesi Sözleşmeli 1 Bale Sanatçısı Alım İlanıDEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ Sözleşmeli...
Roma Büyükelçiliği Sözleşmeli Sekreter Alım İlanıT.C. Roma Büyükelçiliği münhal hale gelecek 1 (bir) adet Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna...
Erciyes Üniversitesi 43 Sözleşmeli Personel AlacakBAŞVURU TARİHİ : 06/11/2018 BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ : 20/11/2018 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ...
İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestra Sanatçısı Alım İlanıDEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ Sözleşmeli...
İzmir Devlet Opera ve Balesi Sözleşmeli Sanatçı Alım İlanıDEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ Sözleşmeli...
Balıkesir Erdek Belediyesi Sözleşmeli Mühendis AlacakERDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 5393 Sayılı...
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanıMİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Jandarma Genel Komutanlığı Uzman Erbaş Alım İlanı 2011 için Halil diyorki;

Olmaz olmaz sen hızlı şoförsün senden korkulur formula'ya başvur.

Sözleşmeli Personel Yeniden Tercih Yapabilir mi? için Gulnur diyorki;

Sozlesmeli olarak devlet hastanesine atandım. 6 sonra doğum iznine ondan sonra da 1 sene ücretsiz izne ayrıldım. Ve izne ayrılınca da sözleşmenin fesh

Sözleşmeli Personel Yeniden Tercih Yapabilir mi? için Can inanç diyorki;

Merhaba 2016 yılında sağlık bakanlığına sözleşmeli hemşire olarak atandım 2018 kpss puanım ile tercih yapıp atanabilir miyim.