Erciyes Üniversitesi 6 Sözleşmeli Personel Alacak

Ana Sayfa » 4/B Sözleşmeli » Erciyes Üniversitesi 6 Sözleşmeli Personel Alacak
26 Ocak 2017 - 23:30
İlan Başvuru Süresi Sona Erdi.

İLANIN YAYINLANDIĞI TARİH / GAZETE           : 25/01/2017

SON BAŞVURU TARİHİ                                    : 08/02/2017

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜGÜNDEN

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 Tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan Ek 2. Maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinde istihdam edilerek ücretleri Diş Hekimliği Fakültesi Döner Sermaye bütçesinden karşılamak üzere; 1 (bir) Sağlık Teknikeri ve 3 (üç) Büro Personeli, Üniversitemiz Hastanesinde istihdam edilerek ücretleri Üniversitemiz Hastanesi Döner Sermayesinden karşılanmak üzere; 1 (bir) Fizyoterapist ve 1 (bir) Eczacı olmak üzere toplam 6 (altı) sözleşmeli personel alınacak olup, 2016 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınacaktır. Eczacı pozisyonuna müracaat edecek adaylar Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan 1 sayılı cetvele göre KPSS şartı aranmamaktadır.

 

UNVANI ADEDİ ARANILAN NİTELİKLER
SAĞLIK TEKNİKERİ

 

BAVŞURU KODU : 01

1 – Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği Önlisans Programından mezun olmak

* Görevin gerektirdiği nitelikleri belirten V no.lu belgeye sahip olmak.

*Diş Hekimliği Fakültesi Çene Cerrahisi Lokal Ameliyathanesinde çalıştırılmak üzere

BÜRO PERSONELİ

BAVŞURU KODU : 02

1 – En az lise ve dengi  okul mezun olmak

– Üçüncü basamak Kamu Hastanelerinde mezuniyetinden sonra en az 5 (beş) yıl süre ile  Büro Personeli olarak çalışmış olmak ve sigorta belgesi ile belgelendirmek

* Görevin gerektirdiği nitelikleri belirten VI, VII, VIII ve IX no.lu belgelere sahip olmak

*Diş Hekimliği Fakültesi Klinik sekreteri ve arşiv hizmetlerinde çalıştırılmak üzere

BÜRO PERSONELİ

BAVŞURU KODU : 03

1 – Yükseköğretim Kurumlarının 4 yıllık Lisans eğitimi veren Fakültelerinin İşletme Bölümünden  mezun olmak

– Üçüncü basamak Kamu Hastanelerinde mezuniyetinden sonra en az 2 (iki) yıl süre ile Büro Personeli olarak çalışmış olmak ve sigorta belgesi ile belgelendirmek

* Görevin gerektirdiği nitelikleri belirten VII ve X no.lu belgelere sahip olmak.

*Diş Hekimliği Fakültesi Muhasebe/satın alma biriminde çalıştırılmak üzere

BÜRO PERSONELİ

BAVŞURU KODU : 04

1 – Yükseköğretim Kurumlarının 4 yıllık Lisans eğitimi veren Fakültelerinin İşletme Bölümünden mezun olmak

– Üçüncü basamak Kamu Hastanelerinde mezuniyetinden sonra en az 2 (iki) yıl süre ile Klinik Sekreteri olarak çalışmış olmak ve sigorta belgesi ile belgelendirmek

* Görevin gerektirdiği nitelikleri belirten VII, XI ve XII no.lu belgelere sahip olmak.

*Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Sekreteri olarak çalıştırılmak üzere

FİZYOTERAPİST

BAVŞURU KODU : 05

1 -Yükseköğretim Kurumlarının Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programından mezun olmak.

* Görevin gerektirdiği nitelikleri belirten I , II ve IV  no.lu belgelere sahip olmak.

*Üniversite Hastaneleri Başmüdürlüğünde çalıştırılmak üzere (Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi )

ECZACI

BAVŞURU KODU : 06

1 -Yükseköğretim Kurumlarının Eczacılık Fakültesi lisans programından mezun olmak.

(KPSS Şartı Aranmamaktadır, Mülakat sonucuna göre belirlenecektir.)

 

* Görevin gerektirdiği nitelikleri belirten I, III ve IV no.lu belgelere sahip olmak.

*Üniversite Hastaneleri Başmüdürlüğünde çalıştırılmak üzere (Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi )

 

1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Bu Kanunun 40 ncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,

c) Bu Kanunun 41 nci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,

d) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

e) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

f) Erkek adayların askerlik hizmetini yapmış olmak veya muaf olmak veya tecilli olmak.

g) 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

h) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak. (Asil ve yedek olarak Üniversitemiz kadrolarına yerleştirilen adaylara yapılacaktır)

2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak

3- 2016 KPSS (B) grubu sınavlardan Lisans mezunları için KPSSP3,Önlisans mezunları için KPSSP93, Ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır.(Eczacılık pozisyonu hariç)

4- 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı mevzuatta tanımlanmış olan çok tehlikeli işyerinde çalışmaya mani hali olmamak.

5- 7/24 Kesintisiz hizmet sunumu gereği nöbet usulü planlanan çalışma planları dâhilinde gece nöbeti ve gece vardiyasında çalışmaya mani hali bulunmamak.

6- 5917 sayılı Kanunun 47. maddesinin 5. fıkrası a (2) bendi gereğince 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

7- Eczacı pozisyonuna yapılan başvurularda KPSS şartı aranmamaktadır. Asil aday mülakat sonucu belirlenecektir.

BAŞVURU SEKLİ VE YERİ:

 1. Müracaatlar ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen l5 gün içinde (mesai bitimine kadar) Erciyes Üniversitesi Personel Daire Başkanlığından temin edecekleri başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte (noter tasdikli veya aslı görülmek üzere) şahsen başvuru yapılacaktır.
 2. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

BAŞVURULARIN DEGERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

KPSS (B) gurubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde http://hastaneler.erciyes.edu.tr/ ve http://dent.erciyes.edu.tr/ adresinden ilan edilecektir. Kadronun 1 (bir) katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Asil ve Yedek olarak yerleştirilen adaylara güvenlik tahkikatı yapılacaktır. Güvenlik tahkikatı olumlu olanların ataması yapılacak olup, güvenlik tahkikatı olumlu olmayanların atamaları yapılmayacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İSTENİLEN BELGELER:

1- Öğrenim Belgesi aslı ve fotokopisi

2- 2016 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi ( barkotlu internet çıktısı)

3- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

4- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi aslı ve fotokopisi

5- Fotoğraf (1) adet

6- İş talep formu

7– (*) Görevin gerektirdiği nitelikleri belirten belgeler:

 1. Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde sağlık turizm kapsamında kurumumuza başvuran yabancı uyruklu hasta ve hasta yakınları ile olan iletişimin tam ve sağlıklı olarak sağlanması için son 5 yıl içerisinde KPDS/YDS den en az C seviyesinde İngilizceden puan almış olmak.
 2. En az 200 saat SPSS eğitim aldığına dair belge sahibi olmak.
 3. Mezuniyetinden sonra üçüncü basamak kamu hastanelerinin eczane ünitesinde en az 1 yıl eczacı olarak görev yapmış olmak ve aynı süre kadar sigorta primi yatırılmış olmak.
 4. En az 80 saat Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri eğitim sertifikası sahibi olmak.
 5. Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Üniversitelerin Sürekli Eğitim Merkezleri tarafından düzenlenen en az 40 saat süreyle “Cerrahi Hastalarda Zor Havayolu Yönetimi ve Postoperatif Bakım” belgesine sahip olmak
 6. Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Üniversitelerin Sürekli Eğitim Merkezleri tarafından düzenlenen en az 20 saat süre ile “Tıbbi Kayıt Yönetimi ve Klinik Kodlama” kursu katılım belgesine sahip olmak
 7. En az 20 saat süre ile “Entegre Hastane Otomasyonu Eğitimi” sertifikasına sahip olmak
 8. En az 60 saat süre ile “Bilgisayar İşletmenliği” sertifikasına sahip olmak
 9. En az 60 saat süre ile “Arşivcilik Eğitim Programı” sertifikasına sahip olmak
 10. Üniversitelerin Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezleri tarafından düzenlenen en az 40 saat süreyle “Medikal Muhasebe Yönetimi Sertifikasına” sahip olmak
 11. Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Üniversitelerin Sürekli Eğitim Merkezleri tarafından düzenlenen “TİG TEMELİNDE MORBİDİTE VE MORTALİTE KODLAMA EĞİTİMİ” belgesine sahip olmak
 12. Kamu Kurum ve Kuruluşları tarafından onaylı en az 150 saatlik “Bilgisayar Kullanımı Belgesine” sahip olmak

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanıKAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657...
Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel AlacakT.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız...
Atatürk Üni. logo
Atatürk Üniversitesi 55 Sözleşmeli Personel AlacakAtatürk Üniversitesi 20 lisans, 35 lise mezunu sözleşmeli hemşire alacak. Atatürk...
Antalya Devlet Opera ve Balesi Sözleşmeli 1 Bale Sanatçısı Alım İlanıDEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ Sözleşmeli...
Roma Büyükelçiliği Sözleşmeli Sekreter Alım İlanıT.C. Roma Büyükelçiliği münhal hale gelecek 1 (bir) adet Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna...
Erciyes Üniversitesi 43 Sözleşmeli Personel AlacakBAŞVURU TARİHİ : 06/11/2018 BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ : 20/11/2018 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ...
İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestra Sanatçısı Alım İlanıDEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ Sözleşmeli...
İzmir Devlet Opera ve Balesi Sözleşmeli Sanatçı Alım İlanıDEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ Sözleşmeli...
Balıkesir Erdek Belediyesi Sözleşmeli Mühendis AlacakERDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 5393 Sayılı...
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanıMİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Jandarma Genel Komutanlığı Uzman Erbaş Alım İlanı 2011 için Halil diyorki;

Olmaz olmaz sen hızlı şoförsün senden korkulur formula'ya başvur.

Sözleşmeli Personel Yeniden Tercih Yapabilir mi? için Gulnur diyorki;

Sozlesmeli olarak devlet hastanesine atandım. 6 sonra doğum iznine ondan sonra da 1 sene ücretsiz izne ayrıldım. Ve izne ayrılınca da sözleşmenin fesh

Sözleşmeli Personel Yeniden Tercih Yapabilir mi? için Can inanç diyorki;

Merhaba 2016 yılında sağlık bakanlığına sözleşmeli hemşire olarak atandım 2018 kpss puanım ile tercih yapıp atanabilir miyim.