Kastamonu Doğanyurt SYDV Personel Alım İlanı 2016

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Kastamonu Doğanyurt SYDV Personel Alım İlanı 2016
03 Aralık 2016 - 13:36
İlan Başvuru Süresi Sona Erdi.

KASTAMONU / DOĞANYURT KAYMAKAMLIĞI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI MÜTEVELLİ HEYETİNİN 10.03.2016 TARİH VE 4 SAYILI KARAR GEREĞİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Doğanyurt Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirtilen nitelikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca şartları tutan adaylar arasından “2(iki) adet SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ ünvanlı personel istihdam edilecektir.
İŞİN NİTELİK VE NİCELİĞİ
İşin Süresi : Belirsiz Süreli
Deneme süresi : 9 ay
İstenilen İş Gücü Sayısı : 2 (iki)
Kadro Unvanı : Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi

1 – ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

A) GENEL ŞARTLAR
1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2- Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.
3- 18 yaşını bitirmiş olmak.
4- Sınava son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.
5- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
6- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
7- Adli sicil kaydı bulunmamak, soruşturma ve kovuşturmaya dahil olmamak.
8- Görevini devamlı yapmasına engel bir durumunun olmadığını, akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmadığını, her türlü coğrafi ve iklim koşullarında görev yapabileceğini gösterir sağlık raporu(işe alınması kesinleşenden istenecek)
9- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak veya muaf olmak.
10- 4 yıllık Yüksek öğretim kurumlarının Sosyoloji, Sosyal Hizmetler, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümlerinden mezun olmak.
11-Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi(ÖSYM) tarafından 2015 veya 2016 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.
12-“DMK.nun 48.maddesinin genel şartlar başlıklı bölümünün 8.bendinde yer alan (Ek.3/10/2016-KHK.676/74md.)Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak” hükmü gereği yapılacak güvenlik ve arşiv araştırması sonucunun olumlu çıkması.

B) ÖZEL ŞARTLAR
1- Son üç(3) aydır (02.12.2016 tarihi baz alınarak) Doğanyurt ilçe sınırları içerisinde ikamet etmek ve belgelendirmek.
2- 4 yıllık Yüksek öğretim kurumlarının Sosyoloji, Sosyal Hizmetler, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümlerinden mezun olmak.
3- Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi(ÖSYM) tarafından 2015 veya 2016 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

4- Görevini devamlı yapmasına engel bir durumunun olmadığını, akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmadığını, her türlü coğrafi ve iklim koşullarında görev yapabileceğini gösterir sağlık raporu(işe alınması kesinleşen adaydan istenecek)
5- Adli sicil kaydı bulunmamak, soruşturma ve kovuşturmaya dahil olmamak.
6- Word ,Excel vb. temel bilgisayar programlarını, donanımlarını ve ekipmanlarını kurulum programlarını iyi düzeyde kullanabilmek ve bilgisayar sertifikasına sahip olmak.Adayların bilgisayar kullanabilme düzeyleri (Word, excel ve powerpoint programlarını kullanabilme, grafik ve slayt hazırlama) kendilerini ifade edebilme, hal ve hareket kişilik özellikleri mesleğe uygunluğu, strese dayanıklılık mesleki bilgi beceri, proje yazma ve üretme yeteneğine sahipliliği ve genel kültürleri değerlendirilecektir.
7- Doğanyurt Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığınca 9 ay içerisinde performansı yeterli görülmeyen ve taahhütleri yerine getirmediği anlaşılan personelin sözleşmesi yenilenmeyecektir.
8- Mülakat komisyonu genel ve özel kriterleri yerine getiren en uygun adayı seçme yetkisine sahiptir.
9- Sınavda başarılı olup işe başlayan adayla işe başladıktan sonra üç yıl içerisinde işten ayrılmayacağına dair tazminat hükümlü ayrıca özel bir özleşme Mütevelli Heyetinin uygun görmesi durumunda imzalanacaktır.
10- Sınavda başarılı sayılırsa Doğanyurt ilçesinde ikamet etmeyi kabul ve taahhüt etmek.
11- Başvuruyu yapan Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi adaya genel ve özel tüm şartları kabul eder.
12- Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.
13- Başvurular Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün www.sosyalyardimlar.gov.tr adresinde bulunan SYDV personel alım ilanları kısmından online olarak yapmaları gerekmektedir.
14- Diğer genel şartlar Kaymakamlık internet sitesinde www.doganyurt.gov.tr adresinde yayınlanmaktadır.

2- BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER
Aşağıda istenen belgelerin sınav tarihine kadar Vakfa teslim edilmesi gerekmektedir.Sınavda başarılı olan adaydan istenilen belgelerin asılları bizzat istenecek, fotokopilerin aslına uygunluğu kontrol edilip tasdik edildikten sonra iade edilecektir.
1- Sözleşmeli Personel İş talep Formu.
2- Bitirdiği okulun diploması, çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti.
3- (T.C.Kimlik numaralı) Nüfus cüzdanı tasdikli bir fotokopisi.
4- 2015 veya 2016 yılı KPPS P3 sınav sonuç belgesi yada noter onaylı sureti.
5- 3 adet vesikalık fotoğraf
6- Adli sicil belgesi(isteyenler Kaymakamlık Yazı İşl.Müd.temin edebilirler)
7- Erkek adayların askerlikle ilgisi olmadığını gösterir belge.
8- Çalışmasına engel olmayacağını gösteren sağlık raporu(sınavı kazanandan istenecektir)
9- Varsa iş deneyim belgeleri fotokopisi ve özgeçmişleri

3- BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER
1- Başvurular Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün www.sosyalyardimlar.gov.tr adresine 02/12/2016 – 12/12/2016 tarihleri arasında online yapılacaktır. Başvuruda bulunan adaylar, istenen belgeler ile birlikte en geç 15/12/2016 Perşembe günü saat 17:00’ye kadar Doğanyurt Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na bizzat başvuracaklardır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Sözlü sınava girmeye hak kazananların listesi 16/12/2016 tarihinde açıklanacaktır. Sözlü sınav 20/12/2016 Salı günü saat 14:00’de Hükümet Konağı toplantı salonunda yapılacaktır.
2- Başvurular ile ilgili Kurumumuz tarafından yapılacak inceleme sonucunda gerekli şartları taşımayanlar ile eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.
3- Başvuruda bulunan adaylar içerisinden geçerli KPSS P3 puanına göre en yüksek puana sahip adaydan başlamak üzere, her bir unvan için alınacak personel sayısının 5(beş) katı aday sözlü sınava çağrılır ve belirtilen şartları taşıdığını gösteren belgelerin aslını veya noter onaylı fotokopilerini en geç 15/12/2016 Perşembe günü saat 17:00’ye kadar Vakfa teslim edeceklerdir.

4- DİĞER HUSUSLAR
1-Gerçeğe aykırı belge ile müracaat ettiği anlaşılan adayların, atamaları yapılmış olsa bile sözleşmeleri iptal edilir. Savcılığa suç duyurusunda bulunulur.
2- Sözleşmeli personel, ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, Devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atamalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle bu pozisyonlara yerleştirilen personel herhangi bir nedenle(eş durumu, sağlık vb.)nakil talebinde bulunamazlar.
3- Atamaları yapılmayan adayların başvuru evrakı, yerleştirme sonucundan itibaren 15 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.

5- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYULMASI VE ATAMALARIN YAPILMASI
1- Doğanyurt Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından oluşturulan 5 kişilik Mülakat Komisyonu tarafından, Sözleşmeli personel alımı ile ilgili yerleştirme başvurusunda bulunan adayların, ilan edilen niteliklere uygunluğu incelenecektir.
2- Adayların evrakları üzerinden yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak atamaları yapılmayacak ve sözleşmeleri imzalanmayacaktır. Bu durumda Mütevelli Heyetince kabul edilen yedek eleman çağırılarak kendisiyle sözleşme yapılacak ve göreve başlatılacaktır.
3- Sağlık raporu ve adli sicil kaydı sadece yerleştirilmesi yapılan adaylardan istenecektir.
4- Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup ataması yapıldıktan sonra görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilip yerine yedek elemanın ataması yapılacaktır. Belirtilen süre içerisinde görevine başlamayan veya eksik evrakını teslim etmeyenlerin yerine puan sırasına göre diğer adaylardan çağırılabilir.
5- Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi 16/12/2016 Cuma günü KPSS puan sıralamasında en yüksek puan sıralamasına göre ilk on sırada yer alan kişiler mülakata girmeye hak kazanacaktır ve Kaymakamlık internet sitesinde www.doganyurt.gov.tr duyurulacaktır.Ayrıca Vakfın 0 366 8431466 numaralı telefonundan da öğrenebilecektir.
6- Sözlü sınav 20/12/2016 Salı günü saat 14:00’de Doğanyurt Kaymakamlığı toplantı salonunda Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen sınav komisyonu tarafından yapılacaktır.Adaylar sözlü sınava açıklanan listedeki sıralarına göre alınacaktır.
7- Sözlü sınavda adayların bilgisayar kullanabilme düzeyleri (Word,excel ve powerpoint programlarını kullanabilme, grafik ve slayt hazırlama) kendilerini ifade edebilme, hal ve hareket, kişilik özellikleri, mesleğe uygunluğu, strese dayanıklılık mesleki bilgi beceri, proje yazma ve üretme yeteneğine sahipliği ve genel kültürleri değerlendirilecektir.
8- Sözlü sınavda başarılı olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Komisyonunca başarılı olarak görülen asil aday olarak belirlenecektir.2 nci ve 3 ncü yedek adaylar ise 1 nci ve 2 nci yedek olarak belirlenecektir. Kendilerine yapılacak olan tebligata rağmen 15 gün içerisinde işe başlamayan adayın yerine sıradaki yedek aday işe başlamak üzere davet edilecektir.
9- Sınav sonuçları 20/12/2016 günü Kaymakamlık www.doganyurt.gov.tr internet sitesinden duyurulacaktır.
10- Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

6- MÜRACAAT YERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
Müracaat yeri : Müracaatlar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün www.sosyalyardimlar.gov.tr adresine 02/12/2016 – 12/12/2016 tarihleri arasında online yapılacaktır.Müracaat sahipleri İş Talep Formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra imzalı ve fotoğraflı olarak istenilen diğer belgelerle birlikte 15/12/2016 Perşembe günü saat 17:00’ye kadar Doğanyurt Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Hükümet Konağı Hacı Hakkı Bey Cad.No:9 kat:1 Doğanyurt/KASTAMONU adresine teslim etmeleri gerekmektedir.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

MKE 52 Daimi İşçi Alacak

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU Kurumumuzun...

DSİ 518 Sözleşmeli Personel Alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak. Alımı yapılacak...

Kamu Kurumları 30 Bin Geçici Personel Alacak

Hürriyet Gazetesinden Noyan Doğan’ın haberine göre önümüzdeki dönemde kamu kurumları...

Lisans ve Önlisans Mezunu 13 Bin Polis Memuru Alınacak

2017 yılı 21. dönem POMEM 13 bin polis memuru alımı için Polis akademisi tarafından duyuru...

Memurum.biz Android Uygulaması Google Play’de Güncellendi

Memurum.biz Android uygulaması Google Play’de güncellendi. Android işletim sistemine sahip...

Halkbank 2017 Bayram Ettiren Kredi Kampanyası

Halkbank 50 bin TL’ye kadar 48 ay vadeyle 1,10-1,18 faiz oranlarıyla bayram ettiren kredi...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

MKE 52 Daimi İşçi AlacakMAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA...
Antalya Kepez SYDV 2 Personel Alacak BÜRO GÖREVLİSİ ALIMI Son Başvuru : 31.08.2017  İl ANTALYA İlçe KEPEZ Alınacak...
Çankırı Yaylakent Belediyesi 3 Personel AlacakÇankırı Yaylakent Belediyesi 1 Beden İşçisi (Genel), 1 Otobüs Kaptanı (Şoförü),...
Yok Böyle Şoför İlanı!Böyle Şoför alım ilanı görülmedi! Salihli Demirci Belediyesi İşkur’da...
Kütahya Domaniç SYDV Personel Alım İlanı 2017 Domanic Sosyal Yardımlama ve Dayanışma Vakfına 1 (bir) Büro Görevlisi alınacaktır. Son...
Safranbolu Öğretmenevi 3 Personel AlacakSafranbolu Öğretmenevi asgari ücretle çalışacak 2 Garson 1 adet Resepsiyon Görevlisi...
Şanlıurfa Suruç SYDV Personel Alım İlanı SURUÇ İLÇESİ SYD VAKFINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE 5 (BEŞ) SOSYAL YARDIM VE...
Anamur Öğretmenevi Gıda Kontrol Elemanı Alım İlanıİş İlan No (00003950224) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu...
Ardahan Damal Belediyesi Beko Loder (Kazıcı – Yükleyici) Operatörü Alacakİş İlan No (00003957998) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu...
Afyonkarahisar Dişli Belediyesi 2 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Dişli Belediyesi 2 İşçi AlacakAfyonkarahisar Dişli Belediyesi 1 İş Makineleri Operatörü ve 1 Beden İşçisi...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Tarıkbilgin diyorki;

Kaynakçıyım belgem var.belediyenin herhangi bölümünde çalışmak istiyorum.05447416699.çarşamba