YİKOB Yeni Taslak Yönetmeliği

Ana Sayfa » Manşet » YİKOB Yeni Taslak Yönetmeliği
12 Kasım 2016 - 13:15

Memurum.biz Özel Haber

674 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 30 Büyükşehir olan İl’de faaliyet gösteren Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına (YİKOB) tüzel kişilik ve özel bütçe verilmişti. İçişleri Bakanlığı tarafından YİKOB’lara verilen tüzel kişilik ve özel bütçe sonrasında 4 Nisan 2014 tarihinde yayımlanan Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik‘te de değişiklik yapılmasına yönelik olarak bir taslak yönetmelik hazırlandı. Yönetmelik değişikliği taslağı resmileştiğinde YİKOB’larda önemli değişiklikler yapılacak.

YİKOB’lara Yeni Müdürlük

Yönetmelik değişikliği ile Hukuk İşleri Müdürlüğü kuruluyor.

YİKOB’lar Kamu Yararı Kararı Alabilecek

Kamulaştırma Kanunu gereğince Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı bünyesindeki şube müdürlerinden oluşan komisyonca kamu yararı kararı alınabilecek.

İlçelerdeki YİKOB İşlerini Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürlükleri Yürütecek

Yatırım izleme ve Koordinasyon başkanlığının ilçe düzeyindeki iş ve işlemleri kaymakamlık yazı işleri müdürlükleri tarafından yerine getirilecek.

YİKOB’lara Sözleşmeli Personel Alımı Yapılacak

YİKOB’lar Valiliklere bağlı olarak faaliyet gösteriyor. Yönetmeliği şu andaki geçerli halinde “valinin onayıyla kadro, yer ve unvanlarına bakılmaksızın ihtiyaç durumuna göre uzman, sözleşmeli personel ve memurları görevlendirmek” şekliden bir hüküm yer alırken, taslakta “Başkanlığın personel ihtiyacını İçişleri Bakanlığı kadrolarında görev yapan personelden karşılamak, gerektiğinde valinin onayıyla kadro, yer ve unvanlarına bakılmaksızın ihtiyaç durumuna göre uzman, sözleşmeli personel ve memurları görevlendirmek, sözleşmeli personel çalıştırmak” şeklinde bir ifade yer almaktadır. Söz konusu düzenleme hayata geçerse Valiliklerin YİKOB’ların sözleşmeli personel alımı yapabileceği görülmektedir.

Yönetmelik Taslağı aşağıda yer almaktadır.

yikob-taslak-yonetmelik

YATIRIM İZLEME YE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI

MADDE 1- 4/4/2014 tarihli ve 28692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir,

“Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı teşkilatı

MADDE 4 – (1) Başkanlık aşağıda belirtilen teknik ve idari müdürlüklerden oluşur,

(2) Başkanlık teknik müdürlükleri;
a) Yatırını İzleme Müdürlüğü,
b) Rehberlik ve Denetim Müdürlüğü.
e) Strateji ve Koordinasyon Müdürlüğü,
ç) 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü,
(3) Başkanlık idari müdürlükleri;
a) İdari ve Malî İşler Müdürlüğü,
b) Hukuk İşleri Müdürlüğü
e) Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü

(4) Başkanlık bünyesinde valinin onayıyla geçici birimler kurulabilir. Gerektiğinde valinin onayıyla Başkanlığın görevlerini yerine getirmek üzere ilçelerde de geçici birimler kurulabilir. Başkan geçici birimlerin sevk ve idaresini yürütmek üzere birim sorumlusu görevlendirir.

(5) Başkanlığın personel ihtiyacı İçişleri Bakanlığı kadrolarında görev yapan personelden karşılanır.

(6) Vali, bu maddede belirtilen müdürlüklerde ve geçici birimlerde görev yapmak üzere uzman, sözleşmeli personel ve memurları kadro, yer ve unvanlarına bakılmaksızın Başkanlıkta görevlendirmeye yetkilidir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya (ö) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiş ve (p) bendi (t) olarak teselsül ettirilmiştir.

“ğ) Maden veya jeotermal ve doğal mineralli su kaynaklarının bulunduğu yere en yakın yerleşim yerlerinin altyapı ve mahalli müşterek ihtiyaçlarında kullanılmak üzere aktarılan ödenekleri kullanmak,

“p) Hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, taşınır ve taşınmaz malları almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, takas etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek,

r) Bağış ve yardım kabul etmek.

s) İlin ihtiyaçları çerçevesinde gerektiğinde her türlü yatırım ve hizmetleri yerine getirebilmek amacıyla, kamu kurum ve kuruluşlarıyla, diğer tüzel kişilerle ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapmak ve ortak projeler yürütmek.

ş) 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı bünyesindeki şube müdürlerinden oluşan komisyonca kamu yararı kararı almak,”

t) Valinin vereceği diğer görevleri yapmak.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir,

“ç) Başkanlığın personel ihtiyacını İçişleri Bakanlığı kadrolarında görev yapan personelden karşılamak, gerektiğinde valinin onayıyla kadro, yer ve unvanlarına bakılmaksızın ihtiyaç durumuna göre uzman, sözleşmeli personel ve memurları görevlendirmek, sözleşmeli personel çalıştırmak,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yatırım İzleme Müdürlüğünün görevleri

MADDE 7 -(1) Yatırım İzleme Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının Başkanlığa aktardığı kaynaklarla illerde yapacakları her türlü yatırım, yapım, bakım, onarım ve yardım işlerini ve bunların gerektirdiği tüm iş ve işlemleri yürütmek ve izlemek,

b) Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları ile ildeki diğer kamu kurum ve kuruluşlarının illerde yapacakları her türlü yatırım, yapım, bakım, onarım ve yardım ve bunların gerektirdiği tüm iş ve işlemleri yürütmek ve izlemek,

c) Başkanlık, müdürlük ve birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda yapılacak ihalelere ilişkin her türlü iş ve işlemleri yürütmek,

ç) Merkezi idarece yapılan her türlü yardım ve desteği koordine etmek, izlemek ve acil durumlarda bizzat yerine getirmek,

d) İldeki kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülmesi gereken yatırım ve hizmetlerin aksadığının ve bu durumun halkın sağlığı, huzur ve esenliği ile kamu düzeni ve güvenliğini olumsuz etkilediğinin vali veya ilgili bakanlıkça tespiti durumunda, uygun süre verilerek hizmet ve yatırımın gerçekleştirilmesi istenmesine rağmen, yatırım ve hizmetlerin verilen sürede gerçekleşmemesi halinde söz konusu yatırım ve hizmetleri, valinin talimatı ile yerine getirmek,

e) Hükümet konaklarının. Başkanlığa tahsisli binaların, lojmanların, valilik ve kaymakamlık konutlarının yapım, bakım, tefrişat, işletme ve onarımını sağlamak,

t) Emniyet hizmetlerinin gerektirdiği harcamalarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek, g) Başkanın verdiği diğer görevleri yapmak.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiş, (h) bendi (1) olarak teselsül ettirilmiştir.

“h) Mali istatistikleri hazırlamak ve ilgili makamlara göndermek,

ı) Ön mali kontrol faaliyetlerini yürütmek,

i) Başkanlığın bütçesini yıllık hedeflere göre hazırlamak,

j) Bütçe, bilanço, finansman ve muhasebe işlemlerini yürütmek,

k) Gelir ve alacakların takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.

1) Başkanın verdiği diğer görevleri yapmak.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İdarî ve Mali îşler Müdürlüğünün görevleri

MADDE 11 – (1) İdarî ve Mali İşler Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Kamu kurum ve kuruluşlarının 237 sayılı Kanun kapsamındaki araçların alımı, işletilmesi, bakım ve onarımı ile bürolarının her türlü ihtiyaçlarım Başkanın onayıyla karşılamak, buna ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

b) Temsil ve ağırlama, tören, protokol ve ödüllendirme giderlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

e) Kamu kurum ve kuruluşları ile Başkanlık birimlerinin ihtiyaç duyduğu taşınırların alımı ile bunların bakım ve onarımını yapmak,

ç) Bakanlık Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak birimlerin faaliyetlerini elektronik ortamda yürütebilmesi için alışmaları yapmak, birimler arasında ağ, yapısal kablolama ve internet ağını kurmak, internet sitesinin teknik altyapısını sağlamak,

d) Başkanlığın evrak kayıt, takip ve dağıtımı ile ilgili işlemlerini yürütmek,

e) Başkanlığın arşivini kurmak ve yönetmek, il özel idaresinin diğer birimleri ilgilendirmeyen arşivini devralmak,
i) Başkanlığın bütün ödemeleri ile ilgili mali iş ve işlemleri yürütmek,

g) Muhtar ödenekleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,

ğ) Başkanlığın taşınır ve taşınmaz mal kayıtlarım tutmak,

h) Başkanlıkta görevli personele ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

ı) Belirlenen performans kriterleri uyarınca mevcut personelin performans takibini yapmak,

i) Başkanlıkta görevli personelin hizmet içi eğitim faaliyetlerini planlamak ve yürütmek,

j) Kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülmesi gereken yatırım ve hizmetlerin gerektirdiği araç, gereç, makine, bina ve tesisleri kiralamak,

k) Başkanlık adına taşınmaz mallan almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, takas etmek, işletmek,

1) 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ve ilgili mevzuatında belirtilen hizmetleri karşılamak,

m) Başkanlığın ödemeleri ile ilgili mali iş ve işlemleri yürütmek,

n) Başkanlığın katılımcı kuruluş olarak organize sanayi bölgelerinde sahip olduğu tüm hak ve yetkilere ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

o) Başkanın verdiği diğer görevleri yapmak.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğe 11 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiş, diğer maddeler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“Hukuk İşleri Müdürlüğü

MADDE 12 – Hukuk İşleri Müdürü Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanına bağlı olarak görev yapar ve görevleri şunlardır:

a) Başkanlık makamından sorulan hukuki konular hakkında görüş bildirmek,

b) Başkanlık birimleri tarafından sorulan hukuki konular ile hukuki, mali, cezai sorumluluk veya sonuç doğuracak Başkanlık işlemleri hakkında hukuki görüş oluşturmak,

c) Başkanlığın görev alanına giren konularda, diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca îstenen hususlar hakkında görüş bildirmek,

ç) Başkanlık birimleri tarafından düzenlenecek her türlü sözleşme ve şartname taslaklarının, Başkanlık ile üçüncü kişiler arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin işleri ve Başkanlık birimlerince sorulacak diğer işleri inceleyip hukuki görüş bildirmek,

d) Başkanlığın hak ve menfaatlerini koruyucu, uyuşmazlık ve anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri süresinde almak, uyuşmazlıkların sulh yoluyla çözümü konusunda görüş vermek, anlaşma, protokol, şartname ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına katkıda bulunmak ve yardımcı olmak,

e) Başkanlığın taraf olduğu adli ve İdarî davalarda, iç ve dış tahkim yargılamasında, icra işlemlerinde ve yargıya intikal eden diğer her türlü hukuki uyuşmazlıklarda Başkanlığı temsil etmek, dava ve icra işlemlerini vekil sıfatı ile takip etmek.

f) Adli ve idari uyuşmazlıkların sulh yoluyla sonlandırılmasında maddi ve hukuki sebeplerle kamu menfaati bulunup bulunmadığı yönünde görüş vermek: adli ve idari uyuşmazlıkların sulhen halli ile davaların açılmasını, takibini, davayı kabul ve feragati, kanun yollarına başvurulmasından vazgeçilmesi konusundaki işlemleri yapmak,

g) Başkanlık adına veya aleyhine açılan adli ve idari davaların; dava ve cevap dilekçelerini hazırlamak, kanun yollarına başvurulmasına esas olmak üzere gerekli bilgi ve belgeleri temin etmek, takip ve savunmasını yapmak,

ğ) Hukuk işleri müdürlüğünde kadrolu veya sözleşmeli avukatların ihtiyacı karşılayamaması durumunda, il defterdarlığından temin edilmesi esas olup, temin edilememesi veya özel uzmanlık gerektirdiği vali onayı ile belirlenen hallerde muhakemat hizmetlerini yürütmek üzere Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, serbest avukatlardan veya avukatlık ortaklıklarından hizmet satın alınmasına ilişkin işlemleri yürütmek,

h) Başkanlıkça hizmet satın alma yoluyla temsil ettirilecek dava ve icra takipleri ile tahkime ait işlemleri koordine etmek, izlemek ve denetlemek,

ı) Başkanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlamak,

i) Adli ve idari davalar sonucu Başkanlık aleyhine oluşan kamu zararının, işlem ve eylemleri ile bu zarara sebep olanlara rücu edilmesine ilişkin işleri yürütmek,

j) Başkanlığı ilgilendiren yargı kararları ve hukuki görüşlerin, bilgisayar ortamında arşivlenmesi, güncellenmesi ve kullanıcıların istifadesine sunulması amacıyla gerekli iş ve işlemleri yapmak,

k) İlgili mevzuat gereğince kurul veya komisyonlara katılımı sağlamak,

1) Başkanın verdiği diğer görevleri yapmak,

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ödenek tahsis usulleri ve ödeneklerin devri

MADDE 14 – (1) Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları, illerde yapacakları her türlü yatırım, yapım, bakım, onarım ve yardım işlerini bu Başkanlık aracılığıyla yapabilirler. Bu işler karşılığı yapılacak kaynak transferlerinin hangi aşamada ne surette avans veya tahakkuk suretiyle yapılacağı, ihaleye çıkılmasında kaynağın sağlanması yöntemi, avans karşılığı ödeneğin saklı tutulması, ödenek devri ile gerçekleştirilir.

(2) Birinci fıkra kapsamındaki genel bütçeye tabi kamu idarelerince aktarılan ödenekler, kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerinde ayn tertiplerde izlenir, bu ödeneklerden diğer tertiplere aktarma yapılamaz ve başka amaçlarla kullanılamaz. Söz konusu tertiplerde yer alan ödeneklerden harcanmayan kısımlar ertesi yıl ilgili bütçesine devren ödenek kaydedilir.

(3) Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları gelirleri arasında sayılan;

a) İçişleri Bakanlığı bütçesinden yapılacak Hazine yardımları,

b) Bağış ve yardımlar,

c) Diğer gelirlerden oluşan ve yıl sonunda harcanmayan kısımlar ertesi yıl Yatırım izleme ve Koordinasyon Başkanlıklarının ilgili bütçesine devren ödenek kaydedilir,

(4) İldeki kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülmesi gereken yatırım ve hizmetlerin aksadığının ve bu durumun halkın sağlığı, huzur ve esenliği ile kamu düzeni ve güvenliğini olumsuz etkilemesi durumunda bu hizmetlerin Başkanlık aracılığıyla veya ildeki diğer kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla yerine getirilmesi halinde yapılan veya yapılacak harcama tutarları, ilgili kurumun pay ve ödeneklerinden tahsis yapan kurum tarafından kesilerek ilgili başkanlığa veya hizmeti yerine getiren diğer kanın kurum ve kuruluşuna gönderilir.

(5) Dördüncü fıkra kapsamında ilgili genel bütçeli idarelere aktarılan tutarları, bir yandan genel bütçenin (B) işaretli cetveline gelir, diğer yandan bütçesinin ilgili tertiplerine ödenek kaydetmeye ve yıl içerisinde harcanmayan kısımlarını ertesi yıl bütçesine devren gelir ve ödenek kaydetmeye ilgili kurum yetkilidir. Diğer kamu kuram ve kuruluşlarına aktarılan tutarların bütçeleriyle ilişki ilişkilendirilmesi bu kurumların tabi olduğu mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir,

(6) Kamu kurum ve kuruluşlarının 237 sayılı Kanun kapsamındaki araçların alınması, işletilmesi, bakımı ve onarımı ile büro ihtiyaçlarının; hükümet konakları, Başkanlığa tahsisli binaların, valilik ve kaymakamlık konutlarının yapım, bakını, işletme ve onarımı ile araç, gereç, makine, bina ve tesislerin kiralanması, emniyet hizmetlerinin gerektirdiği harcamaların Başkanlıkça karşılanması durumunda, söz konusu işlere ilişkin ödenek Başkanlık bütçesine konulur,
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki madde eklenmiştir,

“İlçelere ilişkin iş ve işlemler

MADDE 15 – (1) Yatırım izleme ve Koordinasyon başkanlığının ilçe düzeyindeki iş ve işlemleri kaymakamlık yazı işleri müdürlüğü tarafından yerine getirilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir,

“GEÇİCİ MADDE 1- Yatırını izleme ve koordinasyon başkanlıklarının 2016 mali yılı harcamaları, Maliye Bakanlığınca yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar İçişleri Bakanlığının 2016 yılı bütçesinde yer alan ödeneklerden karşılanır.

GEÇİCİ MADDE 2- (1) 674 sayılı Kanun Hükümde Kararname yayım tarihi itibariyle; Başkanlıkların kullanımında bulunan her türlü taşınır, taşıt, araç, gereç ve malzeme ile borç ve alacaklar, hak ve yükümlülükler, yazı ve elektronik ortamdaki her türlü kayıt ve dokümanların devir işlemleri ikinci bir işleme gerek kalmaksızın Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri uyarınca YİKOB’lar tarafından yürütülür,”

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik …/…/20… tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 -(1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

(Not: Yazının sitemize aktif link olarak kaynak gösterilmeden paylaşımı yasaktır)

İlginizi Çekebilecek İçerikler

MKE 52 Daimi İşçi Alacak

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU Kurumumuzun...

DSİ 518 Sözleşmeli Personel Alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak. Alımı yapılacak...

Kamu Kurumları 30 Bin Geçici Personel Alacak

Hürriyet Gazetesinden Noyan Doğan’ın haberine göre önümüzdeki dönemde kamu kurumları...

Lisans ve Önlisans Mezunu 13 Bin Polis Memuru Alınacak

2017 yılı 21. dönem POMEM 13 bin polis memuru alımı için Polis akademisi tarafından duyuru...

Memurum.biz Android Uygulaması Google Play’de Güncellendi

Memurum.biz Android uygulaması Google Play’de güncellendi. Android işletim sistemine sahip...

Halkbank 2017 Bayram Ettiren Kredi Kampanyası

Halkbank 50 bin TL’ye kadar 48 ay vadeyle 1,10-1,18 faiz oranlarıyla bayram ettiren kredi...

Okuyucu Yorumları

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

DSİ 518 Sözleşmeli Personel AlacakDevlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak....
Kamu Kurumları 30 Bin Geçici Personel AlacakHürriyet Gazetesinden Noyan Doğan’ın haberine göre önümüzdeki dönemde kamu...
Lisans ve Önlisans Mezunu 13 Bin Polis Memuru Alınacak2017 yılı 21. dönem POMEM 13 bin polis memuru alımı için Polis akademisi tarafından...
Memurum.biz Android Uygulaması Google Play’de GüncellendiMemurum.biz Android uygulaması Google Play’de güncellendi. Android işletim sistemine...
KPSS 2017 P3 Puanıyla Tercih Yapılabilir mi?KPSS 2017’ye dört yıllık lisans mezunu adaylar katılmıştır. KPSS 2017 tek...
Türk Standardları Enstitüsü 40 Personel Alacak TSE sözlü sınavla lisans, önlisans ve lise mezunu 40 personel alacak. Alım yapılacak...
KHK 694 İle Sağlık Bakanlığı Teşkilat Yapısı Değişti663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat Ve Görevleri...
KHK 693 ve KHK 694 Resmi GazetedeOlağanüstü hal kapsamında 2 adet kanun hükmünde kararname daha resmi gazetede yayımlandı....
Toplu Sözleşme Tam Metni (2018-2019) Resmi GazetedeKamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin...
Memur Zammı Mutabakat Metni İmzalandı VİDEO HABERHükümet ile sendikalar arasındaki “4. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri”nde...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

İstanbul Sağlık A.Ş. Personel Alım İlanı için Nevzat diyorki;

İş arıyorum bana yardımcı olacak birileri var mı lütfen acil ihtiyacım var işe

1990 Modele Kadar Hurda Araca 5 Bin TL için Basaran diyorki;

1993 model şahin motorda arıza var satmak istiyorum

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Bilgisayar Teknisyeni diyorki;

saygıdeger okuyucum 1996 dogumluyum lise mevzunuyum bilisim ve teknoloji bölümunde is ariyorum bulamiyorum ve babam annemin karnindayken ölmüs Asker