KHK 673 Resmi Gazete TAM METİN

Ana Sayfa » Bilgi » KHK 673 Resmi Gazete TAM METİN
02 Eylül 2016 - 0:28

KHK 673 1 Eylül 2016 Tarihli ve 29818 Sayılı Resmî Gazete’nin 2. mükerrer sayısında yayımlandı. KHK 673’e göre Emekli hakim ve savcılar tekrar mesleğe dönebilecekler. Emekliye sevk onayı için öngörülen bir aylık süre olağanüstü hal süresince uygulanmayacak.

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI TEDBİRLER ALINMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Karar Sayısı: KHK/673

Olağanüstü hal kapsamında bazı tedbirler alınması; Anayasanın 121 inci maddesi ile 25/10/1983 tarihli ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 4 üncü maddesine göre, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu’nca 15/8/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Kapsamdan çıkarılan özel öğretim kurum ve kuruluşları

MADDE 1- (1) Ekli (1) sayılı listede yer alan özel öğretim kurum ve kuruluşları ile özel öğrenci yurdu, 22/7/2016 tarihli ve 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayılı listeden çıkarılmıştır. 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile aynı maddenin ikinci fıkrası hükümleri, bu özel öğretim kurum ve kuruluşları ile özel öğrenci yurdu bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte 23/7/2016 tarihinden geçerli olmak üzere ortadan kalkmış sayılır. Buna ilişkin işlemler ilgisine göre Maliye Bakanlığı veya Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilir.

Yeniden atanma

MADDE 2- (1) Hâkimlik ve savcılık mesleğinden kendi istekleriyle emekli olan veya birden fazla çekilenlerden tekrar mesleğe dönmek isteyenler, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay içinde başvuruda bulunmaları ve mesleğe kabulde aranan nitelikleri kaybetmemiş olmaları şartıyla, ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun ilgili dairesinin kabulü üzerine atanabilirler.

Ceza infaz kurumlan ve tutukevleri izleme kurulları

MADDE 3- (1) Ceza infaz kurumlan ve tutukevleri izleme kurullarının başkan ve üyelerinin üyelikleri bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte sona erer ve on gün içinde 14/6/2001 tarihli ve 4681 sayılı Ceza İnfaz Kurumlan ve Tutukevleri İzleme Kurulları Kanununda belirlenen usule göre yeniden seçim yapılır.

Yurtdışında öğrenim görenler

MADDE 4- (1) 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna tabi öğrencilerden, milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen FETO/PDY terör örgütüne aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olan ekli (2) sayılı listede yer alanların öğrencilikle ilişikleri kesilmiştir. Bunlar hakkında 22/7/2016 tarihli ve 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları hükümleri uygulanır. Bunların bu kapsamda gördükleri eğitimlere ilişkin olarak denklik işlemleri yapılmaz ve bunlar söz konusu eğitimleri kapsamındaki akademik unvan ve derecelerine bağlı haklardan yararlanamazlar.

Ödenmeyecek ikramiyeler

MADDE 5- (1) 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında 1/5/2014 tarihinden önceki uyuşturucu operasyonları nedeniyle anılan Kanuna göre ikramiye ödemesi yapılması gereken kişilerden, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya irtibatı olanlara, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra herhangi bir ödeme yapılamaz.

Emeklilik onayları

MADDE 6- (1) 20/7/2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ilan edilen olağanüstü halin yürürlüğe girdiği 21/7/2016 tarihinden geçerli olmak üzere, 3 1/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 48 inci maddesinin ikinci fıkrasında emekliye sevk onayı için öngörülen bir aylık süre olağanüstü hal süresince uygulanmaz.

Kamu iştiraklerindeki işçiler

MADDE 7- (1) Devletin veya kamu tüzel kişilerinin doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak katıldığı teşebbüs, ortaklık ve iştirakler ile kamunun hissesi bulunan diğer tüzel kişiler bünyesinde çalışmakta iken, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilmek suretiyle iş sözleşmesi feshedilen işçiler, bir daha bu teşebbüs ve ortaklıklar ile kamunun hissesi bulunan diğer tüzel kişiler bünyesinde veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilemez, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemezler.

Görevden uzaklaştırılanların iade usulü

MADDE 8- (1) 15/7/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi sonrasında kamu kurum ve kuruluşlarınca ilgili mevzuatına göre görevden uzaklaştırılan ve yönetici kadrolarında bulunan personelin görevlerine iadesi, halen bulundukları yöneticilik görevi dışında öğrenim durumları ve kazanılmış hak aylık derecelerine uygun kadro ve pozisyonlara atanmak suretiyle de yerine getirilebilir.

Bazı yetkilerin iptali

MADDE 9- (1) 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (1) ve (m) bentleri kapsamında yetkilendirilen kişi, kurum veya kuruluşlardan terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olanların yetkileri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından oluşturulacak komisyonun teklifi üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının onayı ile iptal edilir.

Değiştirilen hükümler

MADDE 10- (1) 22/7/2016 tarihli ve 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Meslekten çıkarma kararlarına karşı ilgili kanunlarda yer alan hükümler uyarınca itiraz edilmesi veya yeniden inceleme talebinde bulunulması üzerine verilen kararlar da Resmi Gazetede yayımlanır ve yayımı tarihinde ilgililere tebliğ edilmiş sayılır.”

(2) 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Birinci fıkraya göre ilgili pasaport birimine isimleri bildirilen kişilerin eşlerine ait pasaportlar da genel güvenlik açısından mahzurlu görülmesi halinde aynı tarihte İçişleri Bakanlığınca iptal edilebilir.”

(3)25/7/2016 tarihli ve 669 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına “Olağanüstü halin” ibaresinden sonra gelmek üzere “ilanından itibaren ve” ibaresi,

“mahkemelerce” ibaresinden sonra gelmek üzere “iflasa ilişkin araştırma yapılmaksızın derhal” ibaresi ile aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Olağanüstü halin ilanından önceki dönemde yapılan iflasın ertelenmesi talepleriyle ilgili olarak;

a) Olağanüstü hal süresince iflasın ertelenmesine karar verilemez.

b) Olağanüstü halin ilanından soma ve devamı süresince herhangi bir tedbir kararı verilemez, verilmişse derhal kaldırılır.

c) Olağanüstü halin ilanından önceki dönemde 2004 sayılı Kanunun 179/a maddesi uyarınca verilmiş olan tedbir kararlan, mahkemece ivedilikle ele alınarak, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu iddiasıyla 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 133 üncü maddesi uyarınca kayyım atanan veya hakim ortakları ya da yöneticileri hakkında adli soruşturma yürütülen sermaye şirketleri ile kooperatifler lehine verildiği anlaşılan tedbir kararları derhal kaldırılır.”

Yürürlük

MADDE 11- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Binali YILDIRIM
Başbakan
N. CANİKLİ M. ŞİMŞEK N. KURTULMUŞ N. KURTULMUŞ
Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı V.
V. KAYNAK B. BOZDAĞ F. B. SAYAN KAYA Ö. ÇELİK
Başbakan Yardımcısı Adalet Bakanı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği Bakanı
F. ÖZLÜ S. SOYLU M. ÖZHASEKİ M. ÇAVUŞOĞLU
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve Şehircilik Bakanı Dışişleri Bakanı
N. ZEYBEKCİ B. ALBAYRAK A. Ç. KILIÇ F. ÇELİK
Ekonomi Bakanı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
B. TÜFENKCİ E. ALA L. ELVAN N. AVCI
Gümrük ve Ticaret Bakanı İçişleri Bakanı Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı
N. AĞBAL İ. YILMAZ F. IŞIK
Maliye Bakan: ı Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma Bakanı
V. EROĞLU R. AKDAĞ A. ARSLAN
Orman ve Su İşleri Bakanı Sağlık Bakanı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
(1) SAYILI LİSTE

SIRA

NO

LİSTEDEKİ

SIRASI

KURUM

KODU

OKUL/KURUMADI KURUM TÜRÜ İL İLÇE
1 110 99911344 ÇAYCUMA KOLEJİ ÖZEL ÇAYCUMA İLKOKULU Özel Türk ilkokulu ZONGULDAK ÇAYCUMA
2 201 99912086 ÖZEL DİYARBAKIR DİCLE FIRAT İLKOKULU Özel Türk ilkokulu DİYARBAKIR KAYAPINAR
3 440 99952333 ÇAYCUMA KOLEJİ ÖZEL ÇAYCUMA ORTAOKULU Özel Türk Ortaokulu ZONGULDAK ÇAYCUMA
4 482 99952474 ÖZEL DİYARBAKIR DİCLE FIRAT ORTAOKULU Özel Türk Ortaokulu DİYARBAKIR KAYAPINAR
5 596 99953183 ÖZEL ELAZIĞ LALEGÜL ANAOKULU Özel Türk Okul Öncesi Kurumu ELAZIĞ MERKEZ
6 618 99953295 ÖZEL HİRA ANAOKULU Özel Türk Okul Öncesi Kurumu İSTANBUL BAŞAKŞEHİR
7 674 99954813 ÖZEL CACABEY MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi KIRŞEHİR MERKEZ
8 706 99955441 ÖZEL DOSYA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ANKARA ÇANKAYA
9 748 99955839 ÖZEL SİVEREK FARABİ ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ŞANLIURFA SİVEREK
10 765 99957164 ÖZEL SAMSUN ARMADA ANADOLU LİSESİ Özel Anadolu Lisesi SAMSUN ILKADIM
11 772 99957434 ÖZEL KIRŞEHİR FİNAL ANAOKULU Özel Türk Okul Öncesi Kurumu KIRŞEHİR MERKEZ
12 773 99957459 ÖZEL DOSYA ANADOLU LİSESİ Özel Anadolu Lisesi ANKARA ÇANKAYA
13 779 99957506 ÖZEL KÜTAHYA BOĞAZİÇİ ÇÖZÜM ORTAOKULU Özel Türk Ortaokulu KÜTAHYA MERKEZ
14 782 99957719 ÖZEL ANKARA ANIL İLKOKULU Özel Türk İlkokulu ANKARA MAMAK
15 783 99957729 ÖZEL KÖRFEZ AKŞAM LİSESİ Özel Akşam Lisesi HATAY ARSUZ
16 784 99957746 ÖZEL KARS ORHANGAZİ TEMEL LİSESİ Özel Temel Lise KARS MERKEZ
17 790 99958491 ÖZEL BİLGİFEN TEMEL LİSESİ Özel Temel Lise ANKARA ALTINDAĞ
18 791 99958494 ÖZEL ÖNDER TEMEL LİSESİ Özel Temel Lise ESKİŞEHİR ODUNPAZARI
19 796 99958511 ÖZEL ÇUBUK KAYI TEMEL LİSESİ Özel Temel Lise ANKARA ÇUBUK
20 802 99958560 ÖZEL BOĞAZİÇİ ÇÖZÜM TEMEL LİSESİ Özel Temel Lise KÜTAHYA MERKEZ
21 804 99958589 ÖZELSALİM FİNAL TEMEL LİSESİ Özel Temel Lise AKSARAY MERKEZ
22 811 99958660 ÖZEL ŞİLE BİLGİ TEMEL LİSESİ Özel Temel Lise İSTANBUL ŞİLE
23 830 99958795 ÖZEL AHMET YAPAR TEMEL LİSESİ Özel Temel Lise KAYSERİ MELIKGAZI
24 840 99958856 ÖZEL ÖZ KAYAPINAR TEMEL LİSESİ Özel Temel Lise DİYARBAKIR KAYAPINAR
25 843 99958883 ÖZEL KAHRAMANMARAŞ AÇI TEMEL LİSESİ Özel Temel Lise KAHRAMANMARAŞ DULKADİROĞLU
26 849 99958923 ÖZEL YALOVA BİREY TEMEL LİSESİ Özel Temel Lise YALOVA MERKEZ
27 850 99958942 ÖZEL KONYAALTI BİL TEMEL LİSESİ Özel Temel Lise ANTALYA KONYAALTI
28 851 99959015 ÖZEL YENİ ALANYA TEMEL LİSESİ Özel Temel Lise ANTALYA ALANYA
29 858 99959119 ÖZEL IŞIKLAR TEMEL LİSESİ Özel Temel Lise ANTALYA MURATPAŞA
30 859 99959125 ÖZEL ATAK TEMEL LİSESİ Özel Temel Lise ADIYAMAN MERKEZ
31 861 99959203 ÖZEL DÜZCE UĞUR TEMEL LİSESİ Özel Temel Lise DÜZCE MERKEZ
32 871 99959497 ÖZEL BAĞLARBAŞI FİNAL ORTAOKULU Özel Türk Ortaokulu İSTANBUL MALTEPE
33 872 99959501 ÖZEL FINDIKZADE BİL TEMEL LİSESİ Özel Temel Lise İSTANBUL FATİH
34 876 99959643 ÖZEL BAŞKENT VATAN TEMEL LİSESİ Özel Temel Lise ANKARA SİNCAN
35 877 99959681 ÖZEL KARTAL AÇI ORTAOKULU Özel Türk Ortaokulu İSTANBUL KARTAL
36 884 99959865 ÖZEL EDREMİT AREL TEMEL LİSESİ Özel Temel Lise BALIKESİR EDREMİT
37 888 99960033 ÖZEL BURHANİYE UĞUR TEMEL LİSESİ Özel Temel Lise BALIKESİR BURHANİYE
38 890 99960068 ÖZEL BURDUR BAHÇEŞEHİR ANAOKULU Özel Türk Okul Öncesi Kurumu BURDUR MERKEZ
39 891 99960070 ÖZEL BURDUR BAHÇEŞEHİR İLKOKULU Özel Türk ilkokulu BURDUR MERKEZ
40 892 99960071 ÖZEL BURDUR BAHÇEŞEHİR ORTAOKULU Özel Türk Ortaokulu BURDUR MERKEZ
41 893 99960073 ÖZEL BURDUR BAHÇEŞEHİR ANADOLU LİSESİ Özel Anadolu Lisesi BURDUR MERKEZ
42 895 99960103 ÖZEL KIRŞEHİR ÇOZUM TEMEL LİSESİ Özel Temel Lise KIRŞEHİR MERKEZ
43 898 99960175 ÖZEL SAFRAN TEMEL LİSESİ Özel Temel Lise İSTANBUL TUZLA
44 899 99960177 ÖZEL VİRANŞEHİR ERDEM ORTAOKULU Özel Türk Ortaokulu ŞANLIURFA VİRANŞEHİR
45 900 99960186 ÖZEL MALATYA FIRAT TEMEL LİSESİ Özel Temel Lise MALATYA BATTALGAZİ
46 901 99960277 ÖZEL UŞAK SEÇKİN GRUP TEMEL LİSESİ Özel Temel Lise UŞAK MERKEZ
47 904 99960357 ÖZEL BÜYÜK KOCAELİ TEMEL LİSESİ Özel Temel Lise KOCAELİ İZMİT
48 909 99960457 ÖZEL MAVİ DENİZ ANADOLU LİSESİ Özel Anadolu Lisesi BURSA NİLÜFER
49 910 99960480 ÖZEL SEFERİHİSAR ÇÖZÜM TEMEL LİSESİ Özel Temel Lise İZMİR SEFERİHİSAR
50 913 99960551 ÖZEL SAMSUN ÇÖZÜM TEMEL LİSESİ Özel Temel Lise SAMSUN ILKADIM
51 917 99960719 ÖZEL ŞANLI DİCLE TEMEL LİSESİ Özel Temel Lise ŞANLIURFA SİVEREK
52 920 99960987 ÖZEL DİYARBAKIR DİCLE FIRAT ANAOKULU Özel Türk Okul Öncesi Kurumu DİYARBAKIR KAYAPINAR
53 925 99961168 ÖZEL İZMİR TAC TEMEL LİSESİ Özel Temel Lise İZMİR KONAK
54 32 ÖZEL ACAR YÜKSEKÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU Özel Yurt ERZURUM YAKUTİYE

(2) SAYILI LİSTE

SIRA NO Kazandığı Yıl Adı Soyadı D.Yılı Ülke
1 2015-1 Abdulkadir ÜNVER 1992 Türkiye
2 2007 Abdullah KURTOĞLU 1983 İngiltere
3 2008 Abdurrahman HENDEK 1985 İngiltere
4 2010 Adnan PATIR 1987 İngiltere
5 2008 Ahmet KARPUZ 1985 İngiltere
6 2014-1 Ahmet BAŞTÜRK 1990 ABD
7 2012 Ahmet DURGUNGÖZ 1986 İngiltere
8 2014-1 Ahmet Şükrü BAL 1990 Türkiye
9 2007 Ali SAR IHAN 1983 İngiltere
10 2014-1 Arif DURAMAZ 1989 Türkiye
11 2015-1 Arif GÖZEL 1991 Türkiye
12 2015-1 Aydın BAYAT 1992 Türkiye
13 2015-1 Aykut ARGUN 1990 Türkiye
14 2014-1 Ayşe ALTUNDAĞ 1986 ABD
15 2008 Ayşe ESEN 1986 ABD
16 2015-1 Ayşe AKARSU SEZER 1985 Türkiye
17 2014-2 Aziz Onurhan AHRAZ 1989 İngiltere
18 2011-EK Baki ÖZDİNÇER 1983 İngiltere
19 2013-1 Bilal KILINÇ 1988 İngiltere
20 2014-1 Bilal USLU 1988 ABD
21 2014-1 Burcu KURTOĞLU KARA 1990 İngiltere
22 2012 Büşra OVALI 1989 ABD
23 2013-1 Büşra Pınar AKYÜZOĞLU(SÖNMEZ) 1990 ABD
24 2013-1 Cafer Tayyar ÖZEL 1988 Türkiye
25 2013-1 Coşkun AKBABA 1983 İngiltere
26 2015-1 Çelebi ABANUZOĞLU 1990 Türkiye
27 2015-1 Ebru DOĞAN 1989 Türkiye
28 2009 Ekrem ÖZKAN 1988 Ingiltere
29 2014-1 Elif GÜNAL 1990 ABD
30 2014-1 Elif ÇAKIR 1989 İngiltere
31 2014-1 Elif Merve ERKAYMAN 1989 İngiltere
32 2013-1 Elife ÇEVİKER 1985 ABD
33 2015-1 Emre MERDAN 1990 Türkiye
34 2015-1 Enes KETHÜDA 1991 Türkiye
35 2013-1 Enes GÖKÇE 1988 ABD
36 2015-1 Enes SATIN 1992 İngiltere
37 2015-1 Enes GÜRAN 1990 Türkiye
38 2014-1 Enes Cengiz OĞUZ 1985 İngiltere
39 2015-1 Ercan YAZICI 1990 İngiltere
40 2013-1 Erol ÖZKAN 1989 İngiltere
41 2010 Esra AKTAŞ 1987 ABD
42 2013-1 Esra BOZKURT 1985 ABD
43 2014-2 Eyüp AKÇA 1987 İngiltere
44 2008 Eyüp Bayram GÜZEL 1987 İngiltere
45 2009 Fatih GÖRÜNMEK 1986 ABD
46 2015-1 Fatih KURTOĞLU 1990 Türkiye
47 2009 Feyza AKTAŞ 1986 ABD
48 2011-EK Feyza AKOVA 1987 ABD
49 2013-1 Gökhan ARAZ 1984 Ingiltere
50 2014-2 Gökhan ERTUĞRUL 1989 Almanya
51 2014-1 Gökhan AVCI 1986 ABD
52 2013-1 Gökhan MERT 1986 ABD
53 2013-1 Gülbahar BAHŞİ KAYA 1990 ABD
54 2008 Gülçimen KARAKEÇİ 1983 İngiltere
55 2014-2 Gülnihal TAMER YILMAZ 1986 Türkiye
56 2014-1 Gülşen TURHAN 1988 Kanada
57 2014-1 Hacer YILDIRIM 1987 İngiltere
58 2014-1 Hafsa OLCAY 1990 Türkiye
59 2014-1 Hale USLU 1991 ABD
60 2014-1 Hamza ERGÜDER 1990 ABD
61 2015-1 Hande ALPTEKİN 1989 İngiltere
62 2015-1 Hanım KOYUN r 1991 Türkiye
63 2014-1 Harun KARAKAŞLI 1990 Türkiye
64 2008 Harun TADIK 1987 ABD
65 2013-1 Haşan SALTIK 1989 Avustralya
66 2014-1 Hatice ŞEN 1987 İngiltere
67 2015-1 Hatice EKE 1990 Türkiye
68 2014-1 Hatice Elmas BAŞBUĞ ALHAN 1984 Türkiye
69 2013-1 Hülya ERMİŞ DEMİRTAŞ 1988 ABD
70 2015-1 Hüseyin SARI KABAK 1989 Türkiye
71 2015-1 Hüseyin Talha TUNCEL 1992 Türkiye
72 2011 İbrahim KAYALI 1987 Almanya
73 2010 İbrahim Halil BOZKURT 1986 ABD
74 2011-EK İnan KORKMAZ 1987 Kanada
75 2011 İsmail KARAÖZ 1988 İngiltere
76 2012 izzet SÖZÜÇOK 1986 ABD
77 2015-1 Kadir DANGIR 1990 Türkiye
78 2014-2 Kasım EMRAK 1987 Rusya Fed.
79 2012 Kemal Oğuz KESEROĞLU 1984 İngiltere
80 2013-1 Kevser YILDIRIM 1990 Almanya
81 2015-1 Kübra SONAT 1993 Türkiye
82 2009 Mahmut UNAN 1986 ABD
83 2007 Mehmet ÖREN 1984 ABD
84 2013-1 Mehmet Ali AKDAĞ 1990 İngiltere
85 2014-1 Mehmet Ali AKTÜRK 1984 Türkiye
86 2009 Mehmet Nurullah ATEŞ 1985 ABD
87 2010 Memduh ARSLAN 1988 ABD
88 2014-1 Merve SERİN 1989 İngiltere
89 2014-2 Merve İNEL 1989 ABD
90 2014-1 Mervegül BAYZAT 1989 ABD
91 2014-1 Mine IŞIN 1987 ABD
92 2013-1 Muhammed CAN 1988 İngiltere
93 2015-1 Muhammed Emin BULGUROĞLU 1990 Türkiye
94 2015-1 Muhammed Enes TAŞYÜREK 1992 Türkiye
95 2015-1 Muhammed Mücahit DENK 1990 Türkiye
96 2011-EK Muhammed Ziya KOMŞUL 1988 İngiltere
97 2014-1 Muhammet Cihan GÜNDOĞDU 1988 Ingiltere
98 2015-1 Muhammet Tayyip GÜRBÜZ 1990 Türkiye
99 2015-1 Muhittin KÜÇÜKSUCU 1989 Türkiye
100 2011 Murat MİDİLİÇ 1985 Belçika
101 2013-1 Mustafa ÖZÇAM 1987 ABD
102 2015-1 Mustafa DİNÇER 1991 Türkiye
103 2008 Mustafa ÖZ 1983 ABD
104 2007 Mustafa DOĞAN 1983 Ingiltere
105 2014-1 Mücahit ÇİFCİ 1985 Almanya
106 2013-1 Müttesir OKUDUCU 1989 İngiltere
107 2014-1 Neslihan SÜZEN 1990 İngiltere
108 2014-1 Nihal BAŞIBÜYÜK 1987 ABD
109 2014-1 Nuh ÇETİN 1990 ABD
110 2006 Nuh DAĞ 1983 ABD
111 2009 Oğuz AKKAŞ 1984 ABD
112 2012 Okhan ERCİ YAS 1988 İngiltere
113 2010 Orhan AKAL 1988 ABD
114 2009 Osman ERSOY 1989 İngiltere
115 2015-1 Ömer ATLI 1986 Türkiye
116 2015-1 Ömer MİNDİVANLİ 1988 Türkiye
117 2009 Ömer Faruk ÖĞÜTÇEN 1987 İngiltere
118 2009 Özgür ÖZDEMİR 1986 ABD
119 2015-1 Öznur ŞİMŞEK BULGULU 1988 Türkiye
120 2015-1 Ramazan KALELİ 1993 Türkiye
121 2009 Ramazan KILINÇ 1986 İngiltere
122 2010 Recep ERKMEN 1985 ABD
123 2009 Remziye KİTAPLI 1987 Kanada
124 2015-1 Sabahattin İLİK 1988 Türkiye
125 2014-1 Sait ORÇAN 1991 Türkiye
126 2013-1 Samet BAYRAM 1987 ABD
127 2013-1 Samet MÜTEVELLİOĞLU 1990 ABD
128 2015-1 Satı Canan SARIÇELİK 1989 Türkiye
129 2014-1 Selen UÇAR 1990 ABD
130 2014-1 Sena Nur BULBUL 1991 Türkiye
131 2012 Serdar BİRİNCİ 1989 Türkiye
132 2009 Serhan TANRIVERDİ 1986 ABD
133 2009 Sevda KISACIKOĞLU 1984 ABD
134 2010 Sinan KALAZ 1985 İngiltere
135 2013-1 Suat BABAYİĞİT 1989 ABD
136 2014-1 Sümeyye SU 1989 ABD
137 2015-1 Şefika MUTLU 1985 Türkiye
138 2012 Şevket Burak OVALI 1989 ABD
139 2009 Şevket Fatih ÇATPINAR 1986 ABD
140 2014-1 Şeyma MERCAN 1988 Türkiye
141 2014-1 Şeyma GÖKTEPE 1991 İngiltere
142 2013-1 Taha SU 1990 ABD
143 2014-1 Talha Fırat EBEŞ 1985 Türkiye
144 2013-1 Tuba GEZER 1987 ABD
145 2007 Uğur KURŞUNCU 1983 ABD
146 2009 Uğur TUNA 1987 İngiltere
147 2009 Ulaş İNCİ 1982 İngiltere
148 2012 Üsame YAKUTCAN 1990 İngiltere
149 2010 Yasemin CAVA TADIK 1987 ABD
150 2009 Yunus YETİŞ 1986 ABD
151 2014-1 Yunus POLAT 1991 Ingiltere
152 2015-1 Yunus Hüseyin YILDIRIM 1988 Türkiye
153 2015-1 Yusuf Mücahid EREN 1990 Türkiye
154 2012 Zafer SÖYLER 1988 ABD
155 2014-1 Zeki ŞAHBAZ 1991 ABD
156 2014-1 Zekiye ÇİFCİ 1988 Almanya
157 2015-1 Zeynep Cahide BUDAK 1989 Türkiye
158 2015-1 Zeynep Kübra GÜNEŞ 1988 İngiltere

 

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Ordu Perşembe SYDV Personel Alım İlanı 2018

sosyal yardım ve inceleme görevlisi alımı Son Başvuru : 26.10.2018 İl ORDU İlçe PERŞEMBE...

Kars Kafkas Üniversitesi 7 Engelli Temizlik Görevlisi Alım İlanı

İş İlan No (00004692985) Bu ilana sadece Kişisel Durumu “Engelli” olanlar başvurabilir. Türkiye...

Tarım Müdürlüklerine 6 Engelli Personel Alınacak

İl Tarım Müdürlüklerine 6 Engelli Personel Alınacak. Ankara, Sakarya, Erzurum, Gaziantep,...

Yozgat Ozan Belediyesi Greyder Operatörü Alım İlanı

İş İlan No (00004692396) Türkiye İş Kurumu YOZGAT ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ OZAN...

Tokat Çat Belediyesi 3 İşçi Alacak

Tokat Çat Belediyesi 1 adet Mezarlık Görevlisi, 2 adet Orman Nezaretçisi alacak. Son Başvuru...

Bandırma Bor ve Asit Fabrikası 1 Daimi İşçi Alacak

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE 1...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler : ,

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Finans Ofisi Başkanlığına Göksel AŞAN AtandıCumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanlığına Prof. Dr. Göksel AŞAN atandı. Finans...
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Kanun DüzenlemesiTürkiye, emeklilikte yaşa takılanlar kısaca (eyt) ile ilgili yapılacak olan kanun...
19 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi GazetedeYeni Kurulan Bazı İdarelerin Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa Ekli Cetvellere...
KPSS 2018 Ortaöğretim Soru ve Cevapları pdf AçıklandıKPSS 2018 Ortaöğretim Soru ve Cevaplarının ÖSYM tarafından yüzde 10’u açıklandı. 7...
Cumhurbaşkanlığı politika kurulları üyeliklerine atama yapıldı9 tane Cumhurbaşkanlığı politika kurulu üyeliklerine atama yapıldı. Murat BARDAKÇI...
Şef Müdürlüğe Vekalet Ederse Maaşı Ne Kadar Artar?Kamuda boş veya dolu olmakla birlikte bir sebeple aktif olarak boşta bulunan kadrolara...
3600 Ek Gösterge Düzenlemesinde Son Durum24 Haziran seçimlerinden önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan...
TÜBİTAK 185 Personel Alım İlanıTÜBİTAK farklı birimlerde görevlendirilmek üzere personel alımı yapacak. TÜBİTAK...
2018 Ekim İhtiyaç Kredisi Faiz OranlarıABD ile yaşanan krizin ardından Doların yükselişi, enflasyonu artması piyasalara...
Belediyelere Memur Alımı Nasıl Yapılır?Belediyelere kadrolu memur alımına dair iş ilanlarının son dönemde yoğunlaştığını...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.