Marmara Üniversitesi 2 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak

Ana Sayfa » 4/B Sözleşmeli » Marmara Üniversitesi 2 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
23 Temmuz 2016 - 2:28

T.C.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

I. SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER:
Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığında istihdam edilmek üzere;
Çalıştırılacak Pozisyonun Unvanı ve Sayısı: “375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname”nin Ek 6 ncı maddesi ile
31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli
Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında
Yönetmelik”in 8 inci maddesi uyarınca Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonunda istihdam edilmek ve tam
zamanlı çalıştırılmak üzere yazılı ve sözlü/uygulamalı sınavla toplam 2 (iki) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli
alınacaktır.

KPSS Puanının Türü ve Geçerlilik Yılı: ÖSYM tarafından 2014 yılında yapılan Kamu Personel Seçme
Sınavında (KPSS) KPSSP3 (B) puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın
KPSS puanı 70 olarak değerlendirilir) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (belge ibraz etmeyenlerin yabancı
dil puanı sıfır olarak değerlendirilir) toplamı esas alınarak, genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, sınava
katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranlar arasından yapılacak sıralamaya göre en yüksek
puanlıdan başlamak üzere sözleşmeli bilişim personeli pozisyon adedinin 10 (on) katı aday sınava alınacaktır. (Bu
sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla Adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava
kabul edilir.) Sınava alınacak adayların listesi http://pdb.marmara.edu.tr adresinde ilan edilecektir.

II. SINAVA TARİHİ VE YERİ:

Yazılı sınav 24 Ağustos 2016 tarihinde saat 10:00’da Marmara Üniversitesi Rektörlüğünde yapılacaktır. Yazılı
sınavı kazanan adaylar sözlü/uygulamalı sınava çağırılacaktır.

III. SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:

A- GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER):
1) Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatlarında kurulu bulunan büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde
istihdam edilecek personelin,
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik
mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ile endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen edebiyat,
eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile
istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ
sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda (Değişik ibare:RG-2/5/2012-28280) ücret tavanı iki katını
geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunması (Mesleki
tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü
maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel
kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği
belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),
d) (Mülga:RG-2/5/2012-28280)
e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla
güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri,
zorunludur.

2) Kamu kurum ve kuruluşları, birinci fıkrada belirtilenler dışında personelde özel nitelikler arayabilir.
3) (Mülga fıkra:RG-2/5/2012-28280)

B-ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER):
Yazılım Proje Yöneticisi (1 Kişi)
a) Tercihen en az 3 yıl yönetici pozisyonunda çalışmış olmak,
b) En az 5 yıllık bilişim takımı ve proje yönetme deneyimine sahip olmak,
c) Microsoft Project, Redmine, JIRA proje yönetim araçlarından en az birinde deneyim sahibi olmak,
ç) SCRUM metodolojisini yönettiği projelerde uygulamış olmak,
d) Veritabanlarının optimize edilmesi, güvenlik kontrollerinin yapılması, veritabanı kullanım metotlarının
denetlenmesi ve düzenlenmesi konularında deneyim sahibi olmak,
e) Veri ambarı modellemesi, oluşturulması ve veri toplama süreçlerinde deneyimli olmak,
f) Kurumun Bilgi Yönetim Sistemi ve diğer uygulamalara entegrasyonu ve yetkisiz kişilerce alınmasını
engellemek amacıyla güvenlik altına alan mekanizmanın tasarımını ve programlamasını yapabilmek,
g) ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Standartları konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
h) Sanallaştırma teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak ve VMWare veya HyperV ürünlerinde deneyimli
olmak,
i) LDAP ve Microsoft Sharepoint Server konularına deneyimli olmak.
j) Proje yönetimi eğitimi almış olmak, tercihen Project Management Professional (PMP) sertifikasına sahip
olmak,
k) Yazılım ekibini bir projenin planlama, analiz, tasarım, geliştirme, uygulama ve değerlendirme aşamalarında
koordine edebilecek, yönetebilecek yeterlilikte olmak,
l) İş paylaşımı yapabilecek ve gerektiğinde takım üyelerine destek olabilecek düzeyde teknik bilgi ve donanıma
sahip olmak, süreç yönetim araçları konusunda deneyimli olmak,
m) Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere
uyarlanması konusunda deneyim sahibi olmak,

n) Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda deneyimli olmak,
o) Bellek yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak ve performans çalışması ile uygulamada gerekli görülen
noktalara müdahale edebilmek,
p) Hata kayıtlarını tutma, hata ayıklama ve hatalara çözüm üretme konusunda deneyim sahibi olmak.
q) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel
olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,
r) Yapılacak inceleme ve soruşturma sonunda Bilişim Personeli olmalarına engel bir durumu bulunmamak,
s) “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli
İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” te belirtilen özlük hakları ve diğer kuralları kabul
etmek,
t) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik
hizmetini yapmış, erteletmiş veya muaf olmak.
u) Mevcut projelere/yazılımlara hızlı adapte olmak ve geliştirmek, güçlü iletişim ve problem çözme
yeteneklerine sahip olmak,
v) Süresi içinde başvurmak.
Yazılım Geliştirme Uzmanı (1 Kişi)
a) Nesne yönelimli programlama ve yazılım mühendisliği teknolojileri hakkında iyi derecede bilgi sahibi olmak,
b) Çok katmanlı mimaride yazılım geliştirmiş olmak,
c) C#.NET ile web tabanlı uygulama geliştirme konusunda en az 3 yıl deneyimli olmak,
ç) .NET framework (4.0 ve üstü) platformu konusunda deneyim sahibi olmak,
d) Windows servisleri konusunda deneyim ve bilgiye sahip olmak,
e) XML web servisleri, REST, WCF gibi teknolojilere hakim olmak,
f) HTML5, CSS, JavaScript, JQuery gibi web teknolojileri konusunda deneyim sahibi olmak,
g) ASP.NET MVC ve ASP.NET Web Forms teknolojileri konusunda deneyim sahibi olmak,
h) Entity Framework ve LINQ ile yazılım geliştirmiş olmak,
i) Telerik RadControls for ASP.NET kullanma bilgisine sahip olmak,
j) Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda deneyim sahibi olmak,
k) İleri düzey Transact-SQL bilgisine sahip olmak,

l) Yük dengeleyici arkasında çalışan web uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak,
m) TFS veya GitHub konularında deneyim sahibi olmak,
n) Mobil uygulamalar konusunda deneyim sahibi olmak,
o) Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak,
p) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilecek olmak,
q) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabiliyor olmak,
r) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel
olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,
s) Yapılacak inceleme ve soruşturma sonunda Bilişim Personeli olmalarına engel bir durumu bulunmamak,
t) “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli
İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” te belirtilen özlük hakları ve diğer kuralları kabul
etmek,
u) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik
hizmetini yapmış, erteletmiş veya muaf olmak.
v) Mevcut projelere/yazılımlara hızlı adapte olmak ve geliştirmek, güçlü iletişim ve problem çözme
yeteneklerine sahip olmak,
w) Süresi içinde başvurmak.

IV. SINAVA BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER:
SINAV BAŞVURU ŞEKLİ
Başvurular ilan yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde “Marmara Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı
34722 Kadıköy / İSTANBUL” adresine şahsen veya bu adrese son başvuru tarihinde ulaşacak şekilde posta ile
yapılabilir. Bu tarihten sonraki müracaatlar ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Sözleşmeli Bilişim
Personeli Sınav Başvuru Formu yukarıda belirtilen adresten veya internet aracılığı ile http://pdb.marmara.edu.tr
adresinden temin edilebilir.

İSTENİLEN BELGELER
1- Diploma veya mezuniyet belgesinin örneği
2- Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin örneği
3- Genel Şartlar (Nitelikler) başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge
4- Genel Şartlar (Nitelikler) başlığının (e) maddesinde belirtilen en az iki güncel programlama dilini bildiğini
gösterir belge
5- Her bir pozisyon için Özel Şartlarda (Nitelikler) istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler
6- KPSS sınav sonuç belgesi internet çıktısı (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı
70 olarak değerlendirilir.)
7- İngilizce Dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer
yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belge (Belge
ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilir.)
8- Nüfus cüzdanının örneği
9- 2 adet fotoğraf (1 adedi Başvuru formuna yapıştırılacaktır.)
V.SINAVIN ŞEKLİ VE SINAV KONULARI:
SINAVIN ŞEKLİ
Sınav yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir.
1- Yazılı Sınav: Mesleki bilgiyi ölçer nitelikte olacaktır.
2- Sözlü Sınav: Mesleki bilgiyi/uygulamayı ölçer nitelikte olacaktır.

SINAV KONULARI
Yazılım Proje Yöneticisi
Bu pozisyona ait şartlarda zikredilen konular, Proje yönetimi, SQL Server 2012 ve ileri sürümleri, Web Servisleri,
Nesne yönelimli programlama tasarım ve araçları
Yazılım Geliştirme Uzmanı
Bu pozisyona ait şartlarda zikredilen konular, ASP.NET MVC, Visual Studio.NET, C#, Entity Framework
VI. DEĞERLENDİRME:
Yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmak için ayrı ayrı 100 tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak
şarttır. Yazılı sınavdan en az 70 puan alan adaylar sözlü sınava çağırılacaktır. Değerlendirme Yazılım Proje
Yöneticisi ve Yazılım Geliştirme Uzmanı için ayrı ayrı yapılacaktır. Yazılı ve sözlü sınav ortalaması alınarak
başarı sırasına göre en yüksek puan alan aday sınavı kazanmış kabul edilecektir. Sınavı kazanan adayların gerekli
şartları taşımadığının anlaşılması, atanmaktan vazgeçmesi veya atandığı halde göreve başlamaması halinde atama
yapılmak üzere asil aday sayısı kadar yedek belirlenecektir.
VII. ATAMA İÇİN İSTENİLEN BELGELER:
1- Başvuru formu (Fotoğraflı),
2- Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği,
3- Yabancı okul mezunları için denklik belgesi aslı veya onaylı örneği,
4- Nüfus cüzdanının onaylı örneği,
5- 6 adet fotoğraf,
6- Tam Teşekküllü Hastaneden alınacak Sağlık Kurulu Raporu,
7- Adli Sicil Belgesi,
8- İkametgah Senedi,
9- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yaptığını veya muaf olduğunu gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği.
10- GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge
(Mesleki tecrübe sürelerinde, lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır).
11- GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (e) maddesinde belirtilen, en az iki güncel programlama dilini
bildiğini gösterir belge.
12- Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR’da istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler
(sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır).
13- Özgeçmiş
14- İngilizce dilinde Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Yabancı Dil Bilgisi
Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan yabancı dil sınavlarından ve
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen KPDS veya YDS dengi puanı gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti
Atanmaya hak kazanan aday sonuçların ilan edilmesinden itibaren 7 iş günü içerisinde istenilen belgeleri
tamamlayarak Marmara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı İdari Personel Şubesi
Kadıköy/İSTANBUL adresine teslim etmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak
teslim etmeyen aday hakkını kaybeder.
VIII. SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ:
Sınav sonuçları sınav komisyonunca http://pdb.marmara.edu.tr adresinde ilan edilerek duyurulacaktır. Gerçeğe
aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal
işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
IX. ÜCRET
Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilenler
için 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3 üncü maddesinde tespit edilen sözleşme
ücreti tavanının B) bendinde yer alan özel şartlarda ünvan bazında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak
tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.
X.DİĞER HUSUSLAR
Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya
sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesini yanlarında bulunduracaklardır. Sınava katılma
hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

MKE 52 Daimi İşçi Alacak

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU Kurumumuzun...

DSİ 518 Sözleşmeli Personel Alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak. Alımı yapılacak...

Kamu Kurumları 30 Bin Geçici Personel Alacak

Hürriyet Gazetesinden Noyan Doğan’ın haberine göre önümüzdeki dönemde kamu kurumları...

Lisans ve Önlisans Mezunu 13 Bin Polis Memuru Alınacak

2017 yılı 21. dönem POMEM 13 bin polis memuru alımı için Polis akademisi tarafından duyuru...

Memurum.biz Android Uygulaması Google Play’de Güncellendi

Memurum.biz Android uygulaması Google Play’de güncellendi. Android işletim sistemine sahip...

Halkbank 2017 Bayram Ettiren Kredi Kampanyası

Halkbank 50 bin TL’ye kadar 48 ay vadeyle 1,10-1,18 faiz oranlarıyla bayram ettiren kredi...

Okuyucu Yorumları

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

DSİ 518 Sözleşmeli Personel AlacakDevlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak....
Ombudsman 14 Bin Maaşla Personel ArıyorKamu Denetçiliği Kurumu 14 bin TL maaşa kadar göre yapacak 5 adet sözleşmeli bilişim...
Celal Bayar Üniversitesi 34 Sözleşmeli Personel Alım İlanıT.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM...
Adalet Bakanlığı 300 Sözleşmeli Personel AlacakAdalet Bakanlığı 300 sözleşmeli personel alımı için duyuru yaptı. Duyuruya göre 194 sözleşmeli zabıt...
Pamukkale Üniversitesi 49 Sözleşmeli Personel Alım İlanıPAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Üniversitemiz...
Anadolu Üniversitesi 18 Sözleşmeli Personel AlacakT.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun...
SDÜ 55 Sözleşmeli Personel Alım İlanıSÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL (4/B) ALIM...
Savunma Sanayi Müst. logo
SSM 67 Sözleşmeli Personel AlacakSavunma Sanayii Müsteşarlığı’ndan: ÖZEL BİLGİ VE İHTİSAS GEREKTİREN KONULARDA ÇALIŞTIRILMAK...
İstanbul Üniversitesi 32 Sözleşmeli Personel Alım İlanıİSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Üniversitemiz...
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 8 Bin TL Maaşla Mühendis Alacakİdari Hizmet Sözleşmeli (İHS) Personel Alınacaktır Genel Müdürlüğümüze, 5431...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

İstanbul Sağlık A.Ş. Personel Alım İlanı için Nevzat diyorki;

İş arıyorum bana yardımcı olacak birileri var mı lütfen acil ihtiyacım var işe

1990 Modele Kadar Hurda Araca 5 Bin TL için Basaran diyorki;

1993 model şahin motorda arıza var satmak istiyorum

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Bilgisayar Teknisyeni diyorki;

saygıdeger okuyucum 1996 dogumluyum lise mevzunuyum bilisim ve teknoloji bölümunde is ariyorum bulamiyorum ve babam annemin karnindayken ölmüs Asker