Mersin Erdemli SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Mersin Erdemli SYDV Personel Alım İlanı
16 Şubat 2016 - 9:05

ERDEMLİ KAYMAKAMLIĞI

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BELİRSİZ SÜRELİ PERSONEL ALIM İLANI

                Erdemli ilçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına , Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin norm kadro standartları, iş tanımları, nitelikleri; özlük hakları ve çalışma şartlarına ilişkin esasları gereğince; Erdemli ilçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 1 (Bir)adet Belirsiz Süreli  Sözleşmeli Büro Görevlisi alınacaktır.

Aşağıda belirlenen şartları taşıyan adayların, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü internet sitesi üzerinden http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Giris.aspx adresinden online olarak müracaat etmeleri gerekmektedir.Müracaat süresi 15.02.2016 ve 22.02.2016 tarihleri arasıdır. Evrak teslim adresi Merkez Mah. İbrahim Öngel Sok. No:13/B Erdemli/Mersin  adresinde bulunan vakıf bürosudur.

1-İŞİN NİTELİĞİ İLE İLGİLİ BİLGİLER
İşin süresi: Belirsiz Süreli  (2 ay deneme süreli)

İstenilen işgücü sayısı: Büro Görevlisi 1 ( Bir) adet

2-ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

A ) GENEL ŞARTLAR

1)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2)Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3)18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4)Erkek adaylar için askerlik görevinin yapmış olmak,

5)Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6)Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına y ada affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

7)657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinde sayılan genel ve özel şartlara sahip olmak,

8)Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl sağlığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak,

9)Adli sicil kaydı bulunmamak,

10)Görevin özelliğine göre yeterli donanım ve sağlık şartlarına sahip olmak

B) ÖZEL ŞARTLAR

ALIM YAPILACAK

ÜNVAN

 

 ALINACAK

PERSONEL

SAYISI

 

 

ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÜRO GÖREVLİSİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 KİŞİ

1)Üniversitelerin en az 4 yıllık eğitim veren İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin (İktisat, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe) bölümlerinin herhangi birinden ve İşletme Fakültelerinden mezun olmak,

2)Yüksek öğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ve geçerli kamu personel seçme sınavından son iki yıl geçerliliği olan (2014-2015) KPSS P3  puan türüne göre en az 60 puan almış olmak,

3)Alınacak personel Vakıf Bürosunda Muhasebe iş ve işlemlerini yürütecektir.

4)Öğrenmeye, sürekli gelişime açık olmak ve belirli vizyon ve görev sorumluluğu bilincinde içerisinde, disiplinli çalışma alışkanlığına, devlet vakarına ve ciddiyete yakışan ahlak ve tutuma sahip olmak

5)Başvuru tarihi itibariyle en az son 1 yıldır Erdemli ilçesinde ikamet ediyor olmak ve işe kabul edilmesi halinde 5 yıl süresi içerisinde Erdemli Vakfında çalışmayı kabul ve taahhüt etmek(Noterden tasdikli taahhüt belgesi alınacaktır.)

6)İyi derecede bilgisayar kullanma becerisine sahip olmak, Microsoft ofis uygulamalarını en iyi şekilde kullanabilmek, (Word, Excel, Powerpoint, İnternet Explorer vb. programları kullanabilmek).

8)Detaylı ilan bilgisine Erdemli Kaymakamlığı resmi web sitesinde (http://www.erdemli.gov.tr) adresinden ulaşılabilecektir.

3-BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

Adaylar tarafından online olarak yapılan başvuru ”Ön Başvuru” niteliğindedir.

1)Başvuru dilekçesi ( özgeçmiş, ikamet adresi ve iletişim bilgileri ve başvuru yapmak istediği unvan yazılı olarak dilekçede yer alacaktır.)
2)Diploma veya Geçici Mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti
3)Önlü arkalı nüfus cüzdanı fotokopisi,
4)Geçerli KPSS P3 sınav sonuç belgesi sureti,
5)İki adet vesikalık fotoğraf
6)Varsa iş deneyim belgeleri,
7)Varsa Bilgisayar işletmenliği sertifikası,
8)İlçe Nüfus Müdürlüğünden alınmış yerleşim yeri belgesi,
9)Erkek adaylar için askerlik görevini yaptığına dair belge,

4-SINAVI KAZANANDAN İSTENECEK BELGELER

1)Sağlık Kurulu Raporu (  Kazanandan istenecek)

5-SINAVA BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

1)Müracaatlar Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün SYDV Personel Alım İlanları Bölümünde yayınlanan web sayfası http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Giris.aspx  adresinden elektronik ortamda 15.02.2016 ve 22.01.2016 tarihleri arasında müracaat edebilecektir.

2)Başvuruda bulunan adaylar istenilen belgeleri Erdemli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 23.02.2016-24.02.2016 tarihi Salı günü mesai bitimine kadar bizzat teslim etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

3)http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Giris.aspx elektronik adresinde, başvuruda bulunan adaylar arasında KPSS P3 puan türünden istihdam edilecek personel sayısının 5 (beş) katına giren sayıda adaylar mülakata çağırılacaktır.

4)Mülakat sınavına girmeye hak kazanan adaylar 25/02/2016 tarihinde  Erdemli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında ve Erdemli Kaymakamlığı http://www.erdemli.gov.tr internet sitesinde ilan edilecektir. Mülakata çağırılacak adaylar ilan yapılmayacak olup adaylar duyurularını buradan takip edeceklerdir.

5)Mülakat sınavı oluşturulan komisyon tarafından Hükümet Konağı Kaymakamlık Toplantı Salonunda 26.02.2016 saat 10:00 da gerçekleşecektir. Adayların 09:30 da hazır bulunmaları gerekmektedir.

6)Mülakat sınavında; Anayasa, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mevzuatı ,Genel Muhasebe bilgisi, dilekçe yazma becerisi, bilgisayar kullanma becerisi, kendini ifade edebilme  ve iletişim becerisi, Muhasebe ile ilgili bilgileri içeren soruları cevaplama ile ilgili olarak ( Kamu İhale Kanunu ve internet üzerinde EKAP ile ilgili bilgiyi ölçmeye yönelik), ayrıca sosyal diyalog ve yakın alanlardaki Genel Kültür ve Kavrama Becerileri ile ilgili değerlendirme yapılacaktır.

7)İşe alınacak personele Fon Kurulunun 16.02.2012 tarihli ve 2012-01 sayılı kararı 10 uncu maddesiyle, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları personelinin norm kadro standartları, nitelikleri, özlük hakları ve çalışma şartlarına ilişkin esasların eki EK-(I) sayılı cetvelde belirlenen ücret verilecektir.

8)Mülakat tarihi Mütevelli Heyetince sonradan değiştirilerek ertelenebilir ve yeniden ilan edilebilir. Mülakat konularına da ilave yapılabilir.

6-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

1)Mülakat sonuçları Erdemli Kaymakamlığı resmi web sitesinde (http://www.erdemli.gov.tr) adresinde ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

2)Mülakat sınavı sonucunda en yüksek puanı alan  istihdam edilmeye hak kazanan adayın sonuçların ilan edilmesinden 7 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Erdemli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süreç içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen aday hakkını kaybeder.

7-DİĞER HUSUSLAR

1)Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

2)Atamaları yapılmaya hak kazanamayan adayların başvuru evrakları yerleştirme sonucundan itibaren  15 gün içerisinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.

3)Vakfa yapılan başvurularınız sadece bu sözlü sınav için geçerlidir.

8-MÜRACAAT YERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

ADRES: ERDEMLİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

              MERKEZ MAH. İBRAHİM ÖNGEL SOK.NO:13/B   ERDEMLİ/MERSİN

TELEFON:0.324.5152557

FAX:0.324.5152558

İLAN OLUNUR

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

TCDD 157 İşçi AlacakTCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü sözlü sınavla 157 adet işçi alımı...
İşkur İşçi Alımlarında Lise Mezunları İçin KPSS Şartı KalktıKamu işçi alımı yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile İşkur ilanlarına başvurularda...
Tokat Erbaa Öğretmenevi 5 Personel AlacakTokat Erbaa Öğretmenevi asgari ücretle çalışacak, 2 temizlik görevlisi ile 3 resepsiyon...
Kocaeli Başiskele SYDV Personel Alım İlanı 2018Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına Büro görevlisi Alımı Son Başvuru : 22.11.2018 İl...
Bolvadin Belediyesi Ekskavatör Operatörü Alım İlanıİş İlan No (00004720228) Türkiye İş Kurumu AFYONKARAHİSAR ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU...
ETİ Maden İşletmeleri 104 İşçi AlacakETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME...
Şırnak İdil Öğretmenevi Kalorifer Ateşçisi Alım İlanıİş İlan No (00004719052) Türkiye İş Kurumu CİZRE HİZMET MERKEZİ İDİL ÖĞRETMENEVİ Yayınlanma...
Bulancak Öğretmenevi 8 Personel AlacakBulancak Öğretemnevi 1 adet Danışma Memuru, 7 adet Bulaşıkçı (Stevard)  alacak. İş...
Malatya Orduevi 2 Garson Alacakİş İlan No (00004711770) Türkiye İş Kurumu MALATYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
İzmir Ödemiş SYDV Personel Alım İlanı 2018İzmir Ödemiş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 1 adet Büro Görevlisi alacak. BÜRO...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Jandarma Genel Komutanlığı 1457 Uzman Erbaş Alacak için Tolunay diyorki;

Başvuru nasıl yapılıyor uzman erbaş alımlarına çavuşlarına

İş Güvenliği Uzmanı Olarak Görevlendirilen Memurlara 1.525 TL Ek Ödeme için Mustafa kemal diyorki;

Kamudan alacak olduğumuz isg ücretinin geç ödenmesi halinde, yüzde kaç faiz/ceza oranında ödeme yapılır? Malum; ödemeler hep geç yapıldı, yapılıyor.

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym