İzmir Kiraz SYDV Personel Alım İlanı 2015

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » İzmir Kiraz SYDV Personel Alım İlanı 2015
28 Aralık 2015 - 14:36
KİRAZ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI
PERSONEL ALIM İLANI
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” çerçevesinde ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerince 1 (bir)Adet Belirsiz Süreli Sözleşmeli Büro Görevlisi alımı.
1-GENEL ŞARTLAR
1.1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
1.2. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,
1.3. 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,
1.4. Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,
1.5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
1.6. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
1.7. Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.
1.8. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek, akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve özrü bulunmamak,
2-ÖZEL ŞARTLAR
2.1. Vakıfta istihdam edilecek Büro Görevlisinde, 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının herhangi birinden mezun olmak.
2.2. ÖSYM tarafından yapılan geçerli 2014 veya 2015 Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak.
2.3. Sosyal iletişim becerisine sahip olmak.
2.4. Bilgisayar programları kullanabilmek. (Word,Excel vb. ofis programları)(Tercih sebebidir)
2.5. İşin süresi: Daimi(2 ay deneme süreli)
2.6. Son 2 aydır(ilan tarihi itibari ile) İzmir ili Kiraz ilçesi sınır içinde ikamet ediyor olmak. Sonraki tarihlerde yapılan yerleşim yeri değişiklikleri kabul edilmeyecektir.
3-BAŞVURU VE MÜLAKATA İLİŞKİN BİLGİLER
3.1. Başvurular 28.12.2015 tarihinde başlayıp 08.01.2016 Cuma günü saat 17:00’a kadar http://sosyalyardimlar.aile.gov.tr adresinden SYDV Personel Alım İlanlarıbölümünden internet üzerinden yapılacaktır.
3.2. İnternet üzerinden başvuru yapan tüm adaylar aşağıda belirtilen belgeleri ilan süresinin bitimine kadar Vakfımıza elden teslim etmek zorundadır. Teslim etmeyenlerin başvuru işlemi sonuçlanmış sayılmayacağından dolayı mülakat listesine giremeyeceklerdir.
            a) KPSSP 3 Sonuç Belgesinin aslını veya onaylı suretini,
            b) Bitirdiği okula ait diploma veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı suretini,
            c) (T.C.Kimlik numaralı) Nüfus cüzdanı tasdikli bir fotokopisini,
            d) Adli Sicil belgesi(son 1 ay içerisinde alınmış)
            e) Nüfus Müdürlüklerinden alınmış son 2 (iki) aydır (ilan tarihi itibari ile) ilçemiz sınırlarında ikamet ettiğini gösterir onaylı yerleşim yeri belgesi.
            f) Çalışmasına engel olmayacağını gösteren sağlık raporu (Sınavı kazanandan sınav sonrası istenecektir)
            g) Özgeçmiş. (Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bilgisayar bilgisi, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir)
            h) Askerlik ile ilişkisi olmadığına dair belge.
            NOT: Başvuru şartlarını taşımadığı, sahte veya yanlış beyan veya belge ile müracaat ettikleri sonradan tespit edilenlerin mülakata çağrılsalar bile başvuruları geçersiz kabul edilecektir.
3.3. Mülakata her unvan için KPSSP 3 puanına göre sıralanmasından sonra, puanı en yüksek olan adaydan başlanarak alım yapılacak personel sayısın 5 (beş) katı kadarı çağrılacaktır.
3.4. Mülakata katılmaya hak kazanan adaylara online başvuru yaparken vermiş oldukları e-posta adreslerine sonuç, e-posta ile bildirilecek olup; ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
3.5. Mülakat tarihi ve yeri başvurular tamamlandıktan sonra mülakata katılmaya hak kazananlara e-posta yolu ile bildirilecektir.
3.6. Mülakat komisyonunca 1 asil 1 yedek aday belirlenecektir.
3.7. Mülakat sonucunda uygun görülen aday Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından onaylandıktan sonra en geç 10 (on) gün içinde sözleşme imzalanarak göreve başlar.
3.8.Sözleşme imzalanma sürecine kadar herhangi bir sebepten dolayı asil aday ile sözleşme imzalanmaması/imzalamaması durumunda yedek aday ile Vakıf Mütevelli onayından sonra en geç 10 (on) gün içinde sözleşme imzalanarak göreve başlar.
4-DİĞER HUSUSLAR
4.1. Sözleşmeli personel, ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, Devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atamalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle bu pozisyonlara yerleştirilen personel herhangi bir nedenle (eş durumu, sağlık vb.) nakil talebinde bulunamazlar.
4.2. İŞİN ÖZETİ: Vakfa gelen kişiler ile ilk görüşmeyi yapmak ve yardımlar ile ilgili bilgi vermek ve gerekiyorsa diğer kurumlara yönlendirmek. Yardımlar ile ilgili kayıtları sisteme kaydetmek. Haneler ile gerekli durumlarda iletişimi sağlamak. Gelen giden evrak kayıt ve arşivleme işlemlerini yapmak v.b. görevler.
4.3. ÜCRETİ: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından 16.04.2012 tarihinde yayınlanan genelgeye göre (Ek-1’e) belirlenen azami ücretleri aşmayacak şekilde Vakıf Mütevelli Heyetince belirlenecek ücret ödenir. (Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Unvan, Nitelik, Kıdem ve Ücret Skalası Cetveli)
5-Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.
6-MÜRACAT İÇİN İLETİŞİM BİLGİLERİ
Müracaat Yeri: Kiraz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
                         Cumhuriyet Mah. Kurtuluş Cad.No:24/1 Kiraz/İZMİR
Telefon : 0(232) 572 30 03
Fax: 0(232) 572 55 17

KİRAZ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

PERSONEL ALIM İLANI

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” çerçevesinde ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerince 1 (bir)Adet Belirsiz Süreli Sözleşmeli Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi alımı.

1-GENEL ŞARTLAR

1.1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

1.2. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

1.3. 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

1.4. Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

1.5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

1.6. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

1.7. Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.

1.8. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek, akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve özrü bulunmamak,

2-ÖZEL ŞARTLAR

2.1. Vakıfta istihdam edilecek Büro Görevlisinde, 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının herhangi birinden mezun olmak.

2.2. ÖSYM tarafından yapılan geçerli 2014 veya 2015 Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak.

2.3. Sosyal iletişim becerisine sahip olmak.

2.4. Bilgisayar programları kullanabilmek. (Word, Excel vb. ofis programları)(Tercih sebebidir)

2.5. İşin süresi: Daimi(2 ay deneme süreli)

2.6. Son 2 aydır (ilan tarihi itibari ile) İzmir ili Kiraz ilçesi sınır içinde ikamet ediyor olmak. Sonraki tarihlerde yapılan yerleşim yeri değişiklikleri kabul edilmeyecektir.

3-BAŞVURU VE MÜLAKATA İLİŞKİN BİLGİLER

3.1. Başvurular 28.12.2015 tarihinde başlayıp 08.01.2016 Cuma günü saat 17:00’a kadar http://sosyalyardimlar.aile.gov.tr adresinden SYDV Personel Alım İlanlarıbölümünden internet üzerinden yapılacaktır.

3.2. İnternet üzerinden başvuru yapan tüm adaylar aşağıda belirtilen belgeleri ilan süresinin bitimine kadar Vakfımıza elden teslim etmek zorundadır. Teslim etmeyenlerin başvuru işlemi sonuçlanmış sayılmayacağından dolayı mülakat listesine giremeyeceklerdir.

a) KPSSP 3 Sonuç Belgesinin aslını veya onaylı suretini,

b) Bitirdiği okula ait diploma veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı suretini,

c) (T.C.Kimlik numaralı) Nüfus cüzdanı tasdikli bir fotokopisini,

d) Adli Sicil belgesi(son 1 ay içerisinde alınmış)

e) Nüfus Müdürlüklerinden alınmış son 2 (iki) aydır (ilan tarihi itibari ile) ilçemiz sınırlarında ikamet ettiğini gösterir onaylı yerleşim yeri belgesi.

f) Çalışmasına engel olmayacağını gösteren sağlık raporu (Sınavı kazanandan sınav sonrası istenecektir)

g) Özgeçmiş. (Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bilgisayar bilgisi, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir)

h) Askerlik ile ilişkisi olmadığına dair belge.

NOT: Başvuru şartlarını taşımadığı, sahte veya yanlış beyan veya belge ile müracaat ettikleri sonradan tespit edilenlerin mülakata çağrılsalar bile başvuruları geçersiz kabul edilecektir.

3.3. Mülakata her unvan için KPSSP 3 puanına göre sıralanmasından sonra, puanı en yüksek olan adaydan başlanarak alım yapılacak personel sayısın 5 (beş) katı kadarı çağrılacaktır.

3.4. Mülakata katılmaya hak kazanan adaylara online başvuru yaparken vermiş oldukları e-posta adreslerine sonuç, e-posta ile bildirilecek olup; ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

3.5. Mülakat tarihi ve yeri başvurular tamamlandıktan sonra mülakata katılmaya hak kazananlara e-posta yolu ile bildirilecektir.

3.6. Mülakat komisyonunca 1 asil 1 yedek aday belirlenecektir.

3.7. Mülakat sonucunda uygun görülen aday Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından onaylandıktan sonra en geç 10 (on) gün içinde sözleşme imzalanarak göreve başlar.

3.8.Sözleşme imzalanma sürecine kadar herhangi bir sebepten dolayı asil aday ile sözleşme imzalanmaması/imzalamaması durumunda yedek aday ile Vakıf Mütevelli onayından sonra en geç 10 (on) gün içinde sözleşme imzalanarak göreve başlar.

4-DİĞER HUSUSLAR

4.1. Sözleşmeli personel, ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, Devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atamalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle bu pozisyonlara yerleştirilen personel herhangi bir nedenle (eş durumu, sağlık vb.) nakil talebinde bulunamazlar.

4.2. İŞİN ÖZETİ: Vakfa yapılan tüm başvuru sahiplerinin muhtaçlığına ilişkin araştırmalarını mahallinde yürütmek, Mütevelli Heyetine sunulmak üzere “Sosyal İnceleme Raporunu” hazırlamak ve diğer kamu hizmetleri ile ilgili olarak hedef kitleye yönelik danışmanlık ve yönlendirme faaliyetlerini yürütmek v.b. görevler.

4.3. ÜCRETİ: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından 16.04.2012 tarihinde yayınlanan genelgeye göre (Ek-1’e) belirlenen azami ücretleri aşmayacak şekilde Vakıf Mütevelli Heyetince belirlenecek ücret ödenir. (Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Unvan, Nitelik, Kıdem ve Ücret Skalası Cetveli)

4.4. ÇALIŞMA ŞARTLARI: Çalışma zamanı yoğunlukla Vakıf dışında geçer. Çalışma esasen saha çalışması şeklindedir.

5-Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

6-MÜRACAT İÇİN İLETİŞİM BİLGİLERİ

Müracaat Yeri: Kiraz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı

Cumhuriyet Mah. Kurtuluş Cad.No:24/1 Kiraz/İZMİR

 

Telefon : 0(232) 572 30 03

Fax: 0(232) 572 55 17

e-posta: izmir.kiraz@sydv.org.tr

İlginizi Çekebilecek İçerikler

MKE 52 Daimi İşçi Alacak

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU Kurumumuzun...

DSİ 518 Sözleşmeli Personel Alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak. Alımı yapılacak...

Kamu Kurumları 30 Bin Geçici Personel Alacak

Hürriyet Gazetesinden Noyan Doğan’ın haberine göre önümüzdeki dönemde kamu kurumları...

Lisans ve Önlisans Mezunu 13 Bin Polis Memuru Alınacak

2017 yılı 21. dönem POMEM 13 bin polis memuru alımı için Polis akademisi tarafından duyuru...

Memurum.biz Android Uygulaması Google Play’de Güncellendi

Memurum.biz Android uygulaması Google Play’de güncellendi. Android işletim sistemine sahip...

Halkbank 2017 Bayram Ettiren Kredi Kampanyası

Halkbank 50 bin TL’ye kadar 48 ay vadeyle 1,10-1,18 faiz oranlarıyla bayram ettiren kredi...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

MKE 52 Daimi İşçi AlacakMAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA...
Antalya Kepez SYDV 2 Personel Alacak BÜRO GÖREVLİSİ ALIMI Son Başvuru : 31.08.2017  İl ANTALYA İlçe KEPEZ Alınacak...
Çankırı Yaylakent Belediyesi 3 Personel AlacakÇankırı Yaylakent Belediyesi 1 Beden İşçisi (Genel), 1 Otobüs Kaptanı (Şoförü),...
Yok Böyle Şoför İlanı!Böyle Şoför alım ilanı görülmedi! Salihli Demirci Belediyesi İşkur’da...
Kütahya Domaniç SYDV Personel Alım İlanı 2017 Domanic Sosyal Yardımlama ve Dayanışma Vakfına 1 (bir) Büro Görevlisi alınacaktır. Son...
Safranbolu Öğretmenevi 3 Personel AlacakSafranbolu Öğretmenevi asgari ücretle çalışacak 2 Garson 1 adet Resepsiyon Görevlisi...
Şanlıurfa Suruç SYDV Personel Alım İlanı SURUÇ İLÇESİ SYD VAKFINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE 5 (BEŞ) SOSYAL YARDIM VE...
Anamur Öğretmenevi Gıda Kontrol Elemanı Alım İlanıİş İlan No (00003950224) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu...
Ardahan Damal Belediyesi Beko Loder (Kazıcı – Yükleyici) Operatörü Alacakİş İlan No (00003957998) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu...
Afyonkarahisar Dişli Belediyesi 2 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Dişli Belediyesi 2 İşçi AlacakAfyonkarahisar Dişli Belediyesi 1 İş Makineleri Operatörü ve 1 Beden İşçisi...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Tarıkbilgin diyorki;

Kaynakçıyım belgem var.belediyenin herhangi bölümünde çalışmak istiyorum.05447416699.çarşamba