İzmir Kiraz SYDV Personel Alım İlanı 2015

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » İzmir Kiraz SYDV Personel Alım İlanı 2015
28 Aralık 2015 - 14:36
KİRAZ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI
PERSONEL ALIM İLANI
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” çerçevesinde ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerince 1 (bir)Adet Belirsiz Süreli Sözleşmeli Büro Görevlisi alımı.
1-GENEL ŞARTLAR
1.1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
1.2. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,
1.3. 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,
1.4. Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,
1.5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
1.6. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
1.7. Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.
1.8. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek, akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve özrü bulunmamak,
2-ÖZEL ŞARTLAR
2.1. Vakıfta istihdam edilecek Büro Görevlisinde, 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının herhangi birinden mezun olmak.
2.2. ÖSYM tarafından yapılan geçerli 2014 veya 2015 Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak.
2.3. Sosyal iletişim becerisine sahip olmak.
2.4. Bilgisayar programları kullanabilmek. (Word,Excel vb. ofis programları)(Tercih sebebidir)
2.5. İşin süresi: Daimi(2 ay deneme süreli)
2.6. Son 2 aydır(ilan tarihi itibari ile) İzmir ili Kiraz ilçesi sınır içinde ikamet ediyor olmak. Sonraki tarihlerde yapılan yerleşim yeri değişiklikleri kabul edilmeyecektir.
3-BAŞVURU VE MÜLAKATA İLİŞKİN BİLGİLER
3.1. Başvurular 28.12.2015 tarihinde başlayıp 08.01.2016 Cuma günü saat 17:00’a kadar http://sosyalyardimlar.aile.gov.tr adresinden SYDV Personel Alım İlanlarıbölümünden internet üzerinden yapılacaktır.
3.2. İnternet üzerinden başvuru yapan tüm adaylar aşağıda belirtilen belgeleri ilan süresinin bitimine kadar Vakfımıza elden teslim etmek zorundadır. Teslim etmeyenlerin başvuru işlemi sonuçlanmış sayılmayacağından dolayı mülakat listesine giremeyeceklerdir.
            a) KPSSP 3 Sonuç Belgesinin aslını veya onaylı suretini,
            b) Bitirdiği okula ait diploma veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı suretini,
            c) (T.C.Kimlik numaralı) Nüfus cüzdanı tasdikli bir fotokopisini,
            d) Adli Sicil belgesi(son 1 ay içerisinde alınmış)
            e) Nüfus Müdürlüklerinden alınmış son 2 (iki) aydır (ilan tarihi itibari ile) ilçemiz sınırlarında ikamet ettiğini gösterir onaylı yerleşim yeri belgesi.
            f) Çalışmasına engel olmayacağını gösteren sağlık raporu (Sınavı kazanandan sınav sonrası istenecektir)
            g) Özgeçmiş. (Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bilgisayar bilgisi, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir)
            h) Askerlik ile ilişkisi olmadığına dair belge.
            NOT: Başvuru şartlarını taşımadığı, sahte veya yanlış beyan veya belge ile müracaat ettikleri sonradan tespit edilenlerin mülakata çağrılsalar bile başvuruları geçersiz kabul edilecektir.
3.3. Mülakata her unvan için KPSSP 3 puanına göre sıralanmasından sonra, puanı en yüksek olan adaydan başlanarak alım yapılacak personel sayısın 5 (beş) katı kadarı çağrılacaktır.
3.4. Mülakata katılmaya hak kazanan adaylara online başvuru yaparken vermiş oldukları e-posta adreslerine sonuç, e-posta ile bildirilecek olup; ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
3.5. Mülakat tarihi ve yeri başvurular tamamlandıktan sonra mülakata katılmaya hak kazananlara e-posta yolu ile bildirilecektir.
3.6. Mülakat komisyonunca 1 asil 1 yedek aday belirlenecektir.
3.7. Mülakat sonucunda uygun görülen aday Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından onaylandıktan sonra en geç 10 (on) gün içinde sözleşme imzalanarak göreve başlar.
3.8.Sözleşme imzalanma sürecine kadar herhangi bir sebepten dolayı asil aday ile sözleşme imzalanmaması/imzalamaması durumunda yedek aday ile Vakıf Mütevelli onayından sonra en geç 10 (on) gün içinde sözleşme imzalanarak göreve başlar.
4-DİĞER HUSUSLAR
4.1. Sözleşmeli personel, ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, Devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atamalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle bu pozisyonlara yerleştirilen personel herhangi bir nedenle (eş durumu, sağlık vb.) nakil talebinde bulunamazlar.
4.2. İŞİN ÖZETİ: Vakfa gelen kişiler ile ilk görüşmeyi yapmak ve yardımlar ile ilgili bilgi vermek ve gerekiyorsa diğer kurumlara yönlendirmek. Yardımlar ile ilgili kayıtları sisteme kaydetmek. Haneler ile gerekli durumlarda iletişimi sağlamak. Gelen giden evrak kayıt ve arşivleme işlemlerini yapmak v.b. görevler.
4.3. ÜCRETİ: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından 16.04.2012 tarihinde yayınlanan genelgeye göre (Ek-1’e) belirlenen azami ücretleri aşmayacak şekilde Vakıf Mütevelli Heyetince belirlenecek ücret ödenir. (Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Unvan, Nitelik, Kıdem ve Ücret Skalası Cetveli)
5-Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.
6-MÜRACAT İÇİN İLETİŞİM BİLGİLERİ
Müracaat Yeri: Kiraz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
                         Cumhuriyet Mah. Kurtuluş Cad.No:24/1 Kiraz/İZMİR
Telefon : 0(232) 572 30 03
Fax: 0(232) 572 55 17

KİRAZ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

PERSONEL ALIM İLANI

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” çerçevesinde ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerince 1 (bir)Adet Belirsiz Süreli Sözleşmeli Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi alımı.

1-GENEL ŞARTLAR

1.1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

1.2. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

1.3. 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

1.4. Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

1.5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

1.6. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

1.7. Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.

1.8. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek, akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve özrü bulunmamak,

2-ÖZEL ŞARTLAR

2.1. Vakıfta istihdam edilecek Büro Görevlisinde, 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının herhangi birinden mezun olmak.

2.2. ÖSYM tarafından yapılan geçerli 2014 veya 2015 Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak.

2.3. Sosyal iletişim becerisine sahip olmak.

2.4. Bilgisayar programları kullanabilmek. (Word, Excel vb. ofis programları)(Tercih sebebidir)

2.5. İşin süresi: Daimi(2 ay deneme süreli)

2.6. Son 2 aydır (ilan tarihi itibari ile) İzmir ili Kiraz ilçesi sınır içinde ikamet ediyor olmak. Sonraki tarihlerde yapılan yerleşim yeri değişiklikleri kabul edilmeyecektir.

3-BAŞVURU VE MÜLAKATA İLİŞKİN BİLGİLER

3.1. Başvurular 28.12.2015 tarihinde başlayıp 08.01.2016 Cuma günü saat 17:00’a kadar http://sosyalyardimlar.aile.gov.tr adresinden SYDV Personel Alım İlanlarıbölümünden internet üzerinden yapılacaktır.

3.2. İnternet üzerinden başvuru yapan tüm adaylar aşağıda belirtilen belgeleri ilan süresinin bitimine kadar Vakfımıza elden teslim etmek zorundadır. Teslim etmeyenlerin başvuru işlemi sonuçlanmış sayılmayacağından dolayı mülakat listesine giremeyeceklerdir.

a) KPSSP 3 Sonuç Belgesinin aslını veya onaylı suretini,

b) Bitirdiği okula ait diploma veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı suretini,

c) (T.C.Kimlik numaralı) Nüfus cüzdanı tasdikli bir fotokopisini,

d) Adli Sicil belgesi(son 1 ay içerisinde alınmış)

e) Nüfus Müdürlüklerinden alınmış son 2 (iki) aydır (ilan tarihi itibari ile) ilçemiz sınırlarında ikamet ettiğini gösterir onaylı yerleşim yeri belgesi.

f) Çalışmasına engel olmayacağını gösteren sağlık raporu (Sınavı kazanandan sınav sonrası istenecektir)

g) Özgeçmiş. (Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bilgisayar bilgisi, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir)

h) Askerlik ile ilişkisi olmadığına dair belge.

NOT: Başvuru şartlarını taşımadığı, sahte veya yanlış beyan veya belge ile müracaat ettikleri sonradan tespit edilenlerin mülakata çağrılsalar bile başvuruları geçersiz kabul edilecektir.

3.3. Mülakata her unvan için KPSSP 3 puanına göre sıralanmasından sonra, puanı en yüksek olan adaydan başlanarak alım yapılacak personel sayısın 5 (beş) katı kadarı çağrılacaktır.

3.4. Mülakata katılmaya hak kazanan adaylara online başvuru yaparken vermiş oldukları e-posta adreslerine sonuç, e-posta ile bildirilecek olup; ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

3.5. Mülakat tarihi ve yeri başvurular tamamlandıktan sonra mülakata katılmaya hak kazananlara e-posta yolu ile bildirilecektir.

3.6. Mülakat komisyonunca 1 asil 1 yedek aday belirlenecektir.

3.7. Mülakat sonucunda uygun görülen aday Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından onaylandıktan sonra en geç 10 (on) gün içinde sözleşme imzalanarak göreve başlar.

3.8.Sözleşme imzalanma sürecine kadar herhangi bir sebepten dolayı asil aday ile sözleşme imzalanmaması/imzalamaması durumunda yedek aday ile Vakıf Mütevelli onayından sonra en geç 10 (on) gün içinde sözleşme imzalanarak göreve başlar.

4-DİĞER HUSUSLAR

4.1. Sözleşmeli personel, ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, Devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atamalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle bu pozisyonlara yerleştirilen personel herhangi bir nedenle (eş durumu, sağlık vb.) nakil talebinde bulunamazlar.

4.2. İŞİN ÖZETİ: Vakfa yapılan tüm başvuru sahiplerinin muhtaçlığına ilişkin araştırmalarını mahallinde yürütmek, Mütevelli Heyetine sunulmak üzere “Sosyal İnceleme Raporunu” hazırlamak ve diğer kamu hizmetleri ile ilgili olarak hedef kitleye yönelik danışmanlık ve yönlendirme faaliyetlerini yürütmek v.b. görevler.

4.3. ÜCRETİ: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından 16.04.2012 tarihinde yayınlanan genelgeye göre (Ek-1’e) belirlenen azami ücretleri aşmayacak şekilde Vakıf Mütevelli Heyetince belirlenecek ücret ödenir. (Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Unvan, Nitelik, Kıdem ve Ücret Skalası Cetveli)

4.4. ÇALIŞMA ŞARTLARI: Çalışma zamanı yoğunlukla Vakıf dışında geçer. Çalışma esasen saha çalışması şeklindedir.

5-Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

6-MÜRACAT İÇİN İLETİŞİM BİLGİLERİ

Müracaat Yeri: Kiraz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı

Cumhuriyet Mah. Kurtuluş Cad.No:24/1 Kiraz/İZMİR

 

Telefon : 0(232) 572 30 03

Fax: 0(232) 572 55 17

e-posta: izmir.kiraz@sydv.org.tr

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

TCDD 157 İşçi AlacakTCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü sözlü sınavla 157 adet işçi alımı...
İşkur İşçi Alımlarında Lise Mezunları İçin KPSS Şartı KalktıKamu işçi alımı yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile İşkur ilanlarına başvurularda...
Tokat Erbaa Öğretmenevi 5 Personel AlacakTokat Erbaa Öğretmenevi asgari ücretle çalışacak, 2 temizlik görevlisi ile 3 resepsiyon...
Kocaeli Başiskele SYDV Personel Alım İlanı 2018Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına Büro görevlisi Alımı Son Başvuru : 22.11.2018 İl...
Bolvadin Belediyesi Ekskavatör Operatörü Alım İlanıİş İlan No (00004720228) Türkiye İş Kurumu AFYONKARAHİSAR ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU...
ETİ Maden İşletmeleri 104 İşçi AlacakETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME...
Şırnak İdil Öğretmenevi Kalorifer Ateşçisi Alım İlanıİş İlan No (00004719052) Türkiye İş Kurumu CİZRE HİZMET MERKEZİ İDİL ÖĞRETMENEVİ Yayınlanma...
Bulancak Öğretmenevi 8 Personel AlacakBulancak Öğretemnevi 1 adet Danışma Memuru, 7 adet Bulaşıkçı (Stevard)  alacak. İş...
Malatya Orduevi 2 Garson Alacakİş İlan No (00004711770) Türkiye İş Kurumu MALATYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
İzmir Ödemiş SYDV Personel Alım İlanı 2018İzmir Ödemiş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 1 adet Büro Görevlisi alacak. BÜRO...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Et ve Süt Kurumu Erzincan 24 adet Kasap ve Et Hazırlama İşçisi Alım İlanı için Emre diyorki;

Ortaligi yalanci kasaplar dolmus gercek kasaplar meydanda bugunku sahte kasaplar meydanlarda ve devletin kendi bunyesinde iste zanaatkarlik meslek yer

Askerlik Hizmeti Memuriyetten Sayılır mı? için saenes diyorki;

657 sayılı Kanun’un “Muvazzaf askerlik görevini yaptıktan sonra Devlet memurluğuna girenlerin kademe intibakları” başlıklı 84 üncü maddesinde, “Muvazz

Askerlik Hizmeti Memuriyetten Sayılır mı? için saenes diyorki;

evet kullanılabilir. 1 gün bile yapsan kullanılır.