DSİ 10 Müfetiş Yardımcısı Alacak

Ana Sayfa » KPSS Alımlar » DSİ 10 Müfetiş Yardımcısı Alacak
31 Ağustos 2015 - 23:51

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

DSİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı emrinde münhal, aşağıda görev yeri, sınıfı, unvanı, kadro derecesi belirtilen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi 10 adet müfettiş yardımcısı kadrosuna; üniversitelerin,

 • Mühendislik alanında eğitim veren fakültelerinin,
 • İnşaat mühendisliği bölümü mezunlarından 7 adet,
 • Makine mühendisliği bölümü mezunlarından 1 adet,
 • Siyasal bilgiler, iktisat, işletme, hukuk, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden mezun olanlardan 2 adet,

olmak üzere, atanacak toplam 10 adet müfettiş yardımcısının belirlenmesi amacıyla Müfettiş Yardımcısı Giriş Sınavı yapılacaktır.

 

I – SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER:

 • Sınavı Açan Birim : DSİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı
 • Sınav Sonucu Atama Yapılacak Kadro Bilgileri :

 

Görev Yeri   Sınıfı   Unvanı   Kadro Derecesi   Sayısı
Genel Müdürlük   GİH   Müfettiş Yardımcısı   8 – 9   10

 

 • Başvuruların Değerlendirilmesinde Esas Alınacak KPSS Puan Türleri ve Taban Puan : İlan edilen yükseköğretim mezuniyetlerine göre mühendislik kariyerine sahip olanlar için KPSSP4; siyasal bilgiler, iktisat, işletme, hukuk, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden mezun olan idari bilimler kariyerine sahip olanlar için KPSSP107 puan türlerinden 75 (yetmişbeş) ve üzeri puan alanlar.
 • Puanı Geçerli Kabul Edilecek KPSS : Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, ilan edilen yükseköğretim mezuniyet bölümleri itibariyle yukarıda belirtilen puan türlerine yönelik olarak 2014 ve 2015 yıllarında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavları (KPSS).
 • Giriş Sınavı Esası : Giriş sınavı; sadece sözlü sınav türünde yapılacaktır. Sınav Duyurusu’nda ilan edilen şartlara uygun şekilde Giriş Sınavına başvuru yapanlardan müracaatı kabul edilenler için, mühendislik alanında KPSSP4 ve mezkûr idari bilimler alanında KPSSP107 puan türlerinden, başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından almış oldukları notlar, en yüksekten en düşük puana doğru yapılacak sıralamada esas alınacak ve en yüksek KPSS puanı sahibi olandan başlamak üzere, yükseköğrenim mezuniyetleri bazında ataması yapılacak müfettiş yardımcısı sayısının beş (5) katına karşılık gelen (inşaat mühendisliği mezunları alanında 35, makine mühendisliği mezunları alanında 5, öngörülen idari bilimler mezunları alanında 10 kişi olmak üzere) toplam 50 kişi, aday olarak Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına katılmak için davet edilecektir. Bununla birlikte; yükseköğretim mezuniyet alanları itibariyle üç grup olarak yapılacak sıralamalarda, davet edilecek aday sayısının son sırasındaki adayla aynı KPSS puanına sahip olanlar da aday olarak giriş sınavına davet edilecektir.

 

II – SINAV TARİHİ VE YERİ:

 • Sınav komisyonu tarafından bütün adayların tek tek sözlü sınava alınması usulüyle yapılacak olan Giriş Sınavı, Ankara’daki DSİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığında 14 Ekim 2015 tarihinde saat 09.00 itibariyle başlayacak ve mesai saatleri içerisinde bütün adayların sözlü sınavları tamamlanıncaya kadar sonraki günlerde de Giriş Sınavı’nın yapılmasına devam edilecektir.
 • Giriş Sınavına katılmaya hak kazanan adayların isim ve soyisimleri ile bu adayların Ankara’da sözlü sınava girecekleri yerin adresi ve sınav tarihi ile yaklaşık sınav başlama zamanı, DSİ Genel Müdürlüğü (dsi.gov.tr) internet sayfasında ve DSİ Genel Müdürlüğü hizmet binasındaki ilan panolarında, sözlü sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecektir. Adayların kendileriyle ilgili ilan edilen zamandan en az yarım saat öncesinden itibaren, sınav mahallinde hazır bulunmaları gerekmektedir.
 • Adaylara, ayrıca sınav giriş yeri, tarihi ve zamanıyla ilgili yazılı bir bildirim yapılmayacaktır.

 

III – SINAV BAŞVURU ŞARTLARI:

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde yazılı niteliklere sahip olmak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, sağlık durumu iklim değişikliklerine ve her çeşit yolculuk koşullarına elverişli bulunmak,
 • Üniversitelerin, mühendislik fakültelerinin inşaat veya makine mühendisliği bölümünü ya da siyasal bilgiler, iktisat, işletme, hukuk, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,
 • 01.2015 tarihinde 35 yaşını doldurmamış olmak,
 • DSİ Genel Müdürlüğünce (Teftiş Kurulu Başkanlığı) yayınlanan Giriş Sınavı duyurusunda belirtilen şartlara uygun olarak süresi içerisinde başvuru yapmış olmak,
 • Sınav Duyurusu’nda ilan edilen yükseköğretim mezuniyetleri itibariyle, ÖSYM tarafından 2014 ve 2015 yıllarında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından; inşaat ve makine mühendisleri için KPSSP4, ilan edilen idari bilimler alanındaki yükseköğretim mezunları için KPSSP107 puan türlerinden 75 (yetmişbeş) ve üzeri puan almış olmak kaydıyla; başvurusu kabul edilenler arasında, öngörülen KPSS türünden puanı en yüksekten başlayacak şekilde yapılacak puan sıralamasına göre, inşaat mühendislerinden ilk 35 aday, makine mühendislerinden ilk 5 aday, idari bilimler mezunlarından ilk 10 aday arasında bulunmak, (Giriş Sınavı başvuruları kabul edilecek adayların, yükseköğretim mezuniyet bölümlerine göre oluşturulacak KPSS puanlama listelerinin son sırasındaki aday sayısının, eşit puan almış olmaları sebebiyle birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.)

 

IV – SINAV BAŞVURUSU:

 • Başvurular, 07 Eylül 2015 Pazartesi günü saat 08.30’da başlayıp 18 Eylül 2015 Cuma günü saat 17.30’da sona erecektir. Başvuru zamanının bitiminden sonra yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.
 • Adaylar, Giriş Sınavına, DSİ Genel Müdürlüğü internet sayfasındaki “DSİ Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuru Belgesi”ni doldurmak suretiyle başvuracaklardır. Başvuru Formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar, internet sayfasında yer almaktadır.
 • Adayların, ilgili bölümlerini (elyazısı, daktilo, bilgisayar ortamı vb. usullerle) doldurmuş oldukları Başvuru Belgesi’nin ıslak imzalı bir nüshasını, aşağıda belirtilen belgelerle birlikte son başvuru zamanına kadar Ankara’daki DSİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığına şahsen vermeleri ya da postayla göndermeleri gerekmektedir. Postayla başvuru durumunda, gerekli belgelerin en geç başvuru süresinin bitim zamanı itibariyle, başvuru yerine ulaşması gerekmekte olup, başvuru süresinin bitiminden sonra belgeleri, DSİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığına ulaşacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru için gerekli diğer belgeler:

 • Özgeçmiş,
 • 4 adet renkli vesikalık fotoğraf,
 • Nüfus cüzdanı (ön ve arka sayfalarının) fotokopisi,
 • Başvuru sırasında bir örneği onaylanarak alınmak üzere yükseköğretim diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya aslına uygunluğu noter ya da mezun olunan yükseköğretim kurumunca onaylanmış bir örneği ve gerekmesi halinde denklik belgesinin aslı veya aynı esaslar çerçevesinde temin edilmiş onaylı örneği,
 • ÖSYM internet sitesinden alınmış yukarıda belirtilen yıllardaki Kamu Personeli Seçme Sınavlarına (KPSS) ilişkin başvuru sahibine ait sonuç belgesi,
 • Giriş Sınavı tarihi itibariyle geçerlilik süresi devam etmek şartıyla, varsa başvuru sahibinin yabancı dil seviyesini tevsik edecek mahiyetteki belge örneği,

 

 • 18 Eylül 2015 Cuma günü saat: 17.30’a kadar DSİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığına belgeleri ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacağından; internet ortamında ve posta sürecinde meydana gelebilecek aksaklıklardan dolayı, adayların başvurularını son güne bırakmamaları önem taşımaktadır.

 

 • Belirlenmiş şartlara uygun şekilde yaptıkları başvuruları kabul edilerek Giriş Sınavına katılacak adaylara, DSİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığınca onaylanmış fotoğraflı ve numaralı aday belgesi verilir. Bu kapsamda sınav başvurularını şahsen yapanlar, aday belgelerini 05.2015 – 09.10.2015 tarihleri arasında DSİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığından bizzat alacaklardır. Posta ile başvuruda bulunanlardan sınava katılabileceklere aday belgesi, sınava katılamayacaklara ise başvuru belgeleri postayla gönderilir. Aday belgesi kendilerine ulaşmayan ya da kaybetmiş adaylar, sınav için DSİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığınca görevlendirilecek sınav sorumlusundan, Giriş Sınavı öncesinde kimliklerini ibraz ederek kendileri için düzenlenmiş aday belgesini alabileceklerdir.

 

V – SINAV KONULARI:

 • İnşaat mühendisliği ve makine mühendisliği bölümü mezunu adaylar için:
 • Branşa ait mesleki konular,
 • Genel matematik,
 • Yabancı dil (İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden biri),

 

 • Siyasal bilgiler, iktisat, işletme, hukuk, iktisadi ve idari bilimler fakültesi mezunu adaylar için:
 • Hukuk: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Yargılama Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukukunun Genel Esasları,
 • İktisat: Genel İktisat Teorisi (mikro ve makro iktisat), Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar,
 • Maliye: Genel Maliye Teorisi ve Maliye Politikası, Kamu Gelirleri, Kamu Giderleri, Bütçe, Türk Vergi Hukuku,
 • Genel Muhasebe
 • Yabancı dil (İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden biri).

 

VI – DEĞERLENDİRME:

 • Giriş Sınavı sonuçları, adayların sözlü sınavda aldıkları notlardan meydana gelir. Giriş Sınavı için tam not 100’dür.
 • Giriş Sınavında başarılı sayılmak için, sözlü sınav puanının 65’ten az olmaması gerekir.
 • Sözlü sınavda, adaylara sınav konularında sorular sorulur. Değerlendirmede; adayın bilgisi, zekâsı, kavrama, ifade ve temsil yeteneği ile tutum ve davranışları da göz önünde bulundurulur. Tüm bu hususlar çerçevesinde sınav komisyonu üyelerince yapılacak değerlendirme neticesinde adaya 0 – 100 aralığında bir not verilir ve tüm komisyon üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması, ilgili adayın sözlü sınav notunu oluşturur.
 • Başarı sırası; adayların sözlü sınav notu esas alınarak en yüksek nottan başlamak üzere sıraya konulması suretiyle oluşturulur.
 • Giriş Sınavı sonucunda başarı gösterenlerin sayısı, atama yapılacak kadro sayısından fazla olursa, atamada Giriş Sınavı başarı listesindeki sıralama esas alınır. Ataması yapılmayanlarla ataması yapılıp da göreve başlamayanların yerine, Giriş Sınavı başarı listesindeki sıralamaya göre atama yapılır.
 • Giriş Sınavından 65 ve üzerinde puan almış olmak, atama yapılacak kadro sayısının dışında kalan adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

 

VII – SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ:

 • Giriş Sınavında başarılı olan adayların ad ve soyadlarının yer aldığı Giriş Sınavı Başarı Listesi, DSİ Genel Müdürlüğü Merkez Hizmet Binası’ndaki ilan panolarına asılmak ve DSİ Genel Müdürlüğünün (www.dsi.gov.tr) internet sitesinde yayınlanmak suretiyle ilan edilecektir. Ayrıca, sözlü sınava katılacak olan adaylara, Giriş Sınavını kazanıp kazanmadıkları yazılı olarak bildirilecektir.
 • Adaylar, sınav sonucuna ilişkin itirazlarını, sonuçların DSİ internet sitesinde duyurulmasından itibaren 7 (yedi) gün içerisinde, gerekçeleri belirtilmek kaydıyla ve yazılı olarak DSİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığına yapabileceklerdir.
 • Adaylar tarafından yapılacak itirazlar 10 (on) gün içerisinde incelenerek karara bağlanır. Sonuç ilgiliye, yazılı olarak bildirilir.

 

VIII – DİĞER HUSUSLAR:

 • Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere T.C. kimlik numarası olan, fotoğraflı ve onaylı özel bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport) yanlarında bulunduracaktır.
 • Sınava girerken aday belgesinin gösterilmesi zorunludur. Aday belgesi kendilerine ulaşmayan ya da aday belgesini kaybetmiş adaylar, kimlik belgesini, DSİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığınca görevlendirilen sınav sorumlusuna ibraz edecek ve sınav sorumlusunca kendilerine verilecek aday belgesi ile sınava katılabileceklerdir.
 • Giriş Sınavı’nın uygulanmasına yönelik tarih ve zaman programı ile diğer hususlarda, zorunlu sebeplerle DSİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığınca değişiklik yapılması gerekirse, yeni duruma ilişkin hususlar DSİ Genel Müdürlüğü internet sitesinde ve DSİ Genel Müdürlüğü hizmet binasındaki ilan panolarında ilan edilecek, ayrıca başka bir yöntemle duyuru yapılmayacaktır.
 • Adayların, Başvuru Belgesi’nde beyan ettikleri irtibat adresine Kurumumuzca yapılacak tebligatlar, şahıslarına tebligat yapılmış olarak kabul edilecektir.
 • 5525 sayılı Kanunun Ek 1. maddesinin son fıkrası kapsamında olanların, bu durumlarını başvuru formuna ekleyecekleri belgelerle tevsik etmeleri gerekmektedir.
 • Başvuru Belgesi’nde beyan usulüyle bildirim yapılan adli sicil, sağlık ve erkek adayların askerlik durumlarıyla ilgili beyanlarını tevsik edecek mahiyetteki belgelerin, atama işleminden önce DSİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığına ibrazı zorunludur.
 • Başvuru işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
 • Başvuru Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler, Giriş Sınavında başarılı olsalar bile, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal edilir ve bu kişiler hiçbir hak talep edemezler.

 

 

İrtibat Bilgileri:

ADRES: DSİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı

Devlet Mahallesi İnönü Bulvarı No: 16 Çankaya/ANKARA

 

Telefonlar: (0 312) 4544015 – 4544000  Faks: (0 312) 4544005

 

İlginizi Çekebilecek İçerikler

TÜBİTAK Kocaeli 4 Engelli Teknisyen Alım İlanı

TÜBİTAK Kocaeli MAM engelli statüde 3 adet Elektrik Teknisyeni ve 1 adet İnşaat Teknolojisi...

Rize Hemşin SYDV Personel Alım İlanı 2018

Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Son Başvuru : 26.10.2018 İl RİZE İlçe HEMŞİN...

Balıkesir Bigadiç SYDV Personel Alım İlanı 2018

BÜRO GÖREVLİSİ ALIMI Son Başvuru : 25.10.2018 İl BALIKESİR İlçe BİGADİÇ Alınacak Sayı...

Konya Kıreli Pompaj Sulama Birliği Su Pompası Operatörü Alım İlanı

İş İlan No (00004694788) Türkiye İş Kurumu BEYŞEHİR HİZMET MERKEZİ KIRELİ POMPAJ SULAMA...

Adalet Bakanlığı 1.600 Hakim ve Savcı Adayı Alım İlanı

Adalet Bakanlığı 1.600 Hakim ve Savcı Adayı alacak. Sınava başvurular, 1-8 Kasım 2018 tarihleri...

Ordu Perşembe SYDV Personel Alım İlanı 2018

sosyal yardım ve inceleme görevlisi alımı Son Başvuru : 26.10.2018 İl ORDU İlçe PERŞEMBE...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Türkiye Su Enstitüsü Uzman Alım İlanıT.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE SU ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI (İSTANBUL) UZMAN...
Diyanet 25 adet Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı Alım İlanıDiyanet İşleri Başkanlığı 25 adet Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı...
30 Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı Alım İlanıDiyanet İşleri Başkanlığı 30 adet Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı alacak....
Kamu Denetçiliği Kurumu 15 Uzman Yardımcısı alımı yapacakKamu Denetçiliği Kurumu 15 Uzman Yardımcısı alımı yapacak. Başvurular için 2017-2018...
Rekabet Kurumu 20 Rekabet Uzman Yardımcı AlacakREKABET KURUMU REKABET UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI Rekabet Kurumu’nda çalıştırılmak...
Kişisel Verileri Koruma Kurumu 35 adet Uzman Yardımcısı alacakKişisel Verileri Koruma Kurumunda Genel İdare Hizmetleri Sınıfında açık bulunan...
YÖK Sözlü Sınavla 5 Uzman Yardımcısı AlacakYükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığında çalıştırılmak üzere, 9. dereceli,...
Fırat Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 2017T. C. FIRAT KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI TRB1 Düzey 2 Bölgesinde (Bingöl, Elazığ,...
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 4 Müfettiş Yardımcısı AlacakGAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI...
İpekyolu Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 2017T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI TRC1 Düzey 2 Bölgesi’nde (Gaziantep,...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

İş Güvenliği Uzmanı Olarak Görevlendirilen Memurlara 1.525 TL Ek Ödeme için Mustafa kemal diyorki;

Kamudan alacak olduğumuz isg ücretinin geç ödenmesi halinde, yüzde kaç faiz/ceza oranında ödeme yapılır? Malum; ödemeler hep geç yapıldı, yapılıyor.

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa