Diyanet Kurum içi 350 Personel Alacak

Ana Sayfa » Diğer » Diyanet Kurum içi 350 Personel Alacak
02 Haziran 2015 - 0:48

D  U  Y  U  R  U

 

Diyanet İşleri Başkanlığından;

 

Başkanlığımız teşkilatında farklı unvanlarda çalışmakta olup Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin kayyım kadrolarına geçmek isteyenlere yönelik MBSTS puan sırası esas alınarak aşağıdaki tabloda belirtilen her bir unvan için ilan edilen boş kadro sayısının üç katına kadar Başkanlıkça yapılacak sözlü sınava çağrılacak adaylar arasından sınav sonucu başarı sırasına göre naklen atama yapılacaktır.

I- NAKLEN ATAMA YAPILACAK KADROLARIN BULUNDUĞU YER, SINIF, UNVAN VE SAYISINA GÖRE DAĞILIMI

 

BULUNDUĞU YER SINIFI UNVANI BOŞ KADRO SAYISI
Taşra Teşkilatı D.H.S. Kur’an Kursu Öğreticisi 100
İmam-Hatip 200
Müezzin Kayyım 50
TOPLAM 350

 

II- SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

 1. GENEL ŞARTLAR
 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 2. Diyanet İşleri Başkanlığının ilgili yönetmeliklerinde aranan “Ortak Nitelik” şartını taşımak,
 3. Halen Başkanlığımız teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine göre kadrolu devlet memuru olarak çalışıyor olmak,
 4. Memuriyette adaylığı kalkmış olmak,
 5. Başkanlığımızca 2012, 2013, 2014 ve 2015 yıllarında yapılan Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavından (MBSTS) en az 50 (elli) puan almış olmak.
 1. ÖZEL ŞARTLAR:
 2. Kur’an kursu öğreticisi için;
 1.  İmam hatip lisesi veya üstü dini öğrenim mezunu olmak,
 2.  Kur’an kursu öğreticiliği yapmaya mani bir özrü bulunmamak,
 3.  Halen Başkanlığımızda Kur’an kursu öğreticisi olarak çalışmamak,
 4. Hafız olmak.
 1. İmam-hatip için;
 1.  İmam hatip lisesi veya üstü dini öğrenim mezunu olmak,
 2.  İmam-hatiplik yapmaya mani bir özrü bulunmamak,
 3.  Halen Başkanlığımızda Kur’an kursu öğreticisi veya imam-hatip olarak çalışmamak.
 1. Müezzin-kayyım için;
 1.  Lise veya dengi okul mezunu olmak,
 2.  Müezzin- kayyımlık yapmaya mani bir özrü bulunmamak,
 3.  Hafız olmak (İmam hatip lisesi mezunları için bu şart aranmaz),
 4. Halen Başkanlığımızda Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip veya müezzin-kayyım olarak çalışmamak.

   

III- BAŞVURU, SINAV, ATAMA İŞLEMLERİ VE DİĞER HUSUSLAR

 1. a) Başvuru İşlemleri
 2. Sınava başvuru yapmak isteyenlerden Başkanlığımız merkezinde çalışanlar çalıştıkları birimlere, taşra teşkilatında çalışanlar bağlı bulundukları İl Müftülükleri veya Dini Yüksek İhtisas/Eğitim Merkezi Müdürlüklerine, hizmet içi eğitim kursuna devam edenler Dini Yüksek İhtisas/Eğitim Merkezi Müdürlüklerine 21/05/2015 (saat 08:30)- 03/06/2015 (saat 16:30) tarihlerinde istenen belgelerle birlikte müracaat edeceklerdir.
 • Adaylardan istenen belgeleri getirmeleri halinde, sınava müracaat edecek adaylar adına üçüncü şahıslar müracaat işlemini yapabileceklerdir.
 1. Başvuru işlemleri görevli personel tarafından Başkanlığımız İKYS programı üzerinden gerçekleştirilecektir. Belgeleri eksik olan adayların kayıt ve müracaat işlemi yapılmayacaktır.
 2. Başvuru kayıt işleminden sonra, başvuru belgesi görevli personel tarafından onaylanarak adaya verilecektir.
 3. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.
 4. Her aday sadece bir unvan grubu için sınava müracaat edebilecektir.
 5. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.
 6. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan ve posta yolu ile yapılan müracaatlar ile 03/06/2015 (saat 16:30) tarihi mesai saati bitiminden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 1. b) Sınav İşlemleri
 2. Sınava girmeye hak kazanan adayların sınav tarihi ve yerleri Başkanlığımız internet sitesinde (www.diyanet.gov.tr) ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir.
 1. MBSTS puan sırasına göre her bir unvan için ilan edilen kadro sayısının 3 (üç) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır.
 2.  MBSTS puan sırasına göre çağrılacak son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, puanı eşit olan adayların tamamı sözlü sınava çağrılacaktır.
 3. Adaylar, sözlü sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte T.C. Kimlik No’lu kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.
 4. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için en az 70 (yetmiş) puan almak şarttır.
 5. Sınav sonuçları, Başkanlığımızın internet sitesinde (www.diyanet.gov.tr) ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir.
 6. Adaylar, “sınav giriş belgesi” alma, sınav sonuç öğrenme ve tercih işlemlerini (https://ikys.diyanet.gov.tr) adresi üzerinden gerçekleştireceklerdir.
 1. c) Yerleştirme İşlemleri
 1. Tercih işlemleri, Başkanlıkça belirlenecek tarihler içerisinde https://ikys.diyanet.gov.tr adresinden yapılacaktır.
 2. Sınav sonucu başarılı olanlardan başarı sırasına göre ilan edilen kontenjan sayısı kadar adaya tercih hakkı verilecektir.
 3. Adaylar 15 yer tercihinde bulunabileceklerdir.
 4. Sözlü sınavda alınan puanların eşit olması halinde MBSTS puanı yüksek olana, onun da eşit olması halinde hizmet süresi fazla olana, bu sürenin de aynı olması halinde doğum tarihi önce olana atamalarda öncelik verilecektir.
 5. Tercihlerine yerleşemeyen adaylar, Başkanlıkça re’sen yerleştirilecektir.

​d) Diğer Hususlar

 1. Sınav işlemleri sürecinde adayın beyanı esas alınacaktır. Atama sürecinde ataması yapılan adaylardan belge istenecektir. Ayrıca, Başkanlık sınav ve atama sürecinin her aşamasında aday tarafından belirtilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir.
 2. Sınav öncesi, sonrası ve atama sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi atamaları yapılsa dahi görevleriyle ilişikleri kesilecektir.
 3. Bu duyurudaki şartlar, sadece bu sınav ve bu sınava bağlı atamalar ile ilgilidir. Bundan sonraki sınav ve atamalar için müktesep teşkil etmez.
 4. Yerleştirme sonuçları Diyanet İşleri Başkanlığının www.diyanet.gov.tr internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında duyurulacaktır.
 5. Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 6. Sınavla ilgili iş ve işlemlerde faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır. Adayların ıslak imzalı ve yazılı dilekçelerini İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne ulaştırmaları gerekmektedir.
 7. Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne yapılacaktır. İtirazlar, Başkanlığımızca en fazla 15 (on beş) gün içinde incelenerek karara bağlanacak ve adaya bildirilecektir. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne ulaştırılmayan; T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi bulunmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
 8. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak Görevleri Hakkında Kanun, Vaizlik, Kur’an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyım Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

IV- SINAV KONULARI

 1. A) Kur’an kursu öğreticisi ve imam-hatip için;
 1. Kur’an-ı Kerim, (70 puan)
 2. Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları), (20 puan)
 3. Hitabet  (10 puan)
 1. B) Müezzin-kayyım için;
 1. Kur’an-ı Kerim, (70 puan)
 2. Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları), (20 puan)
 3. Ezan, ikamet  (10 puan)

 • Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin kayyım sözlü sınavına katılacakların temel ve özel yeterliklerinin tespitinde, Başkanlığımız web sayfasında yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında din hizmetlerini yürütenlerin temel ve özel yeterlik kriterleri esas alınır

V- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

 1. T.C. Kimlik numaralı kimlik belgesi,
 2. Kur’an kursu öğreticiliği ve imam-hatiplik için imam hatip lisesi veya üstü dini öğrenim; müezzin kayyımlık için lise veya dengi okul mezunu olduğunu gösterir belgenin aslı veya onaylı fotokopisi. (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınacak denklik belgesi).
 3. Hizmet sürelerini ve kazanılmış hak aylık derecelerini gösterir amirlerince onaylanmış hizmet cetveli,
 4. Başvuru yaptığı unvanda çalışmaya mani bir özrü bulunmadığına, sabıka durumuna ve erkek adaylar için askerlik durumuna ilişkin yazılı beyanı.
 5. Hafızlık Belgesi (hafız olduğunu beyan edenler için).

 

NOT: Adayların, başvuru için gerekli belgeleri başvuru esnasında İKYS yöneticilerine ibraz etmeleri gerekmektedir. Belgelerini ibraz edemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Belgeler, kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir.

 

VI- İLETİŞİM

Yazışma Adresi

 

: Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı

Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800

Çankaya/ANKARA

 

Telefon : (0312) 295 70 00

 İlgililere duyurulur.

D.İ.B. İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

2019 Mart Yerel Seçimlerde Adaylara e-devlet Sabıka Kaydı Hizmeti31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde aday olacaklar sabık kayıtlarını e-devlet...
Bakanlıklar Yeniden BölünecekHürriyet ‘in haberine göre hükümette kabine reviyonu yapılacağı ve bazı...
TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi Personel Alım İlanıTEKNİK GÖREVLİ PERSONEL ALIMI İLANI TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi’ne...
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan AdayıCHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 2019 Yerel Seçimler’de İstanbul...
AK Parti Belediye Başkanlığı Adaylık TakvimiAK Parti’de adaylık başvuruları için tarih belli oldu. AK Parti’de yerel seçim...
THY En az Önlisans Mezunu Pilot Adayı AlacakTHY A.O. Yetiştirilmek Üzere II. Pilot Aday Adayı Arıyor Genel Özellikler T.C. vatandaşı...
Adalet Bakanlığı 950 Hakim ve Savcı Adayı AlacakAdalet Bakanlığı 950 hakim ve savcı adayı alacak. Yazılı sınav ÖSYM tarafından 24...
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Dil Asistanı Alım İlanıLANGUAGE ASSISTANT FOR A FRENCH RESIDENT TVVINNING ADVISOR Vacancy in a European Union...
İçişleri Bakanlığı 7 Bin Bekçi Alacakİçişleri Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın...
Adalet Bakanlığı 2017’de 10.000 Personel AlacakAdalet Bakanlığı 2017’de 10 binden fazla personel alacak. Adalet Bakanlığı,...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Et ve Süt Kurumu Erzincan 24 adet Kasap ve Et Hazırlama İşçisi Alım İlanı için Emre diyorki;

Ortaligi yalanci kasaplar dolmus gercek kasaplar meydanda bugunku sahte kasaplar meydanlarda ve devletin kendi bunyesinde iste zanaatkarlik meslek yer

Askerlik Hizmeti Memuriyetten Sayılır mı? için saenes diyorki;

657 sayılı Kanun’un “Muvazzaf askerlik görevini yaptıktan sonra Devlet memurluğuna girenlerin kademe intibakları” başlıklı 84 üncü maddesinde, “Muvazz

Askerlik Hizmeti Memuriyetten Sayılır mı? için saenes diyorki;

evet kullanılabilir. 1 gün bile yapsan kullanılır.