İTKİB 23 Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » KPSS Alımlar » İTKİB 23 Personel Alım İlanı
24 Nisan 2015 - 16:46

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği 18 Uzman yardımcısı, 2 bilgisayar programcısı, 3 idari memur olmak üzere 2014 KPSS’den 70 puan ve üzeri alanlar arasından 23 personel alımı yapacak.

İSTANBUL TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
PERSONEL ALIMI YARIŞMA SINAVI İLANI

1- Aşağıda yer alan tabloda gösterildiği şekilde İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ne (İTKİB) sözlü sınavla Uzman Yardımcısı kadrosunda çalıştırılmak üzere 18 (onsekiz), İdari Memur kadrosunda çalıştırılmak üzere 3 (üç), Bilgisayar Programcılığı kadrosunda çalıştırılmak üzere 2 (iki), toplam 23 (yirmiüç) personel alınacaktır.

2- Sınava Katılma Şartları
Sınava girecek adayların aşağıdaki genel şartları sağlaması zorunludur.

a)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b)Askerlik görevini yapmış veya erteletmiş veya bu görevden muaf olmak.
c) 18 yaşını bitirmiş olmak,
d) Üniversite veya fakültelerin aşağıdaki tabloda belirtilen bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun ya da sınav tarihi itibariyle mezun olabilecek durumda olmak,
e)01.2015 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1980 ve sonrasında doğanlar),
f) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
g)
Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkûm olmamak,
h) Görevini devamlı yapmasına engel her hangi bir özrü bulunmamak,
i) TİM ve Birliklerde veya daha önce çalıştıkları iş yerlerinden 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak,
j) Uzman Yardımcısı ve Bilgisayar Programcısı kadrosuna başvurmak için, İngilizce Yabancı dil bilgisinden, ÖSYM tarafından 2013-2014 yıllarında gerçekleşen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavlarından en az 70 ve yukarı puan almış olmak veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak, (Yabancı dil puan veya seviye değerlendirmeleri ÖSYM’ce geçerliliği kabul edilen ve ÖSYM’nin denklik gösterdiği tablolara göre yapılacaktır.(İkinci yabancı dil tercih sebebi olacaktır)
k)
 Uzman Yardımcısı ve Bilgisayar Programcısı kadrosuna başvurmak için 06-07 Temmuz 2013 veya 05-06 Temmuz 2014 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarında aşağıda belirtilen puan türünden en az 70 puan almış olmak, 

UZMAN YARDIMCILIĞI  ve BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI BAŞVURU ŞARTLARI

MEZUN OLDUĞU BÖLÜM ÖĞRENİM SÜRESİ KPSS PUAN TÜRÜ ÜNVANI ALINACAK PERSONEL SAYISI
İKTİSAT 4 YIL KPSSP22 UZMAN YRD. 3
İŞLETME 4 YIL KPSSP23 UZMAN YRD. 6
KAMU YÖNETİMİ 4 YIL KPSSP30 UZMAN YRD. 3
ULUSLARARASI İLİŞKİLER 4 YIL KPSSP33 UZMAN YRD. 3
EKONOMETRİ 4 YIL KPSSP34 UZMAN YRD. 2
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM 4 YIL KPSSP3 UZMAN YRD. 1
BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI-BİLGİSAYAR-BİLİŞİM MÜHENDİSLİĞİ 4 YIL KPSSP4 BİLGİSAYAR PROGRAMCISI 2

l)İdari Memur Kadrosu için; 27-28 Eylül 2014 ve 05-06 Temmuz 2014 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavında aşağıda belirtilen puan türlerinden en az 70 puan almış olmak

İDARİ MEMUR BAŞVURU ŞARTLARI

MEZUN OLDUĞU BÖLÜM ÖĞRENİM SÜRESİ KPSS PUAN TÜRÜ ÜNVANI ALINACAK PERSONEL SAYISI
KAMU YÖNETİMİ 4 YIL KPSSP29 İDARİ MEMUR 1
DIŞ TİCARET 2 YIL KPSSP93 İDARİ MEMUR 1
BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ VE PROGRAMLAMA 2 YIL KPSSP93 İDARİ MEMUR 1

3- Başvurular, belirtilen KPSS puan türüne göre en yüksek puandan başlamak üzere puan sırasına konulacak olup, başvuru sayısı yeterli ise, belirtilen puan türü için ihtiyaç duyulan kadro sayısının en fazla 4 (dört) katı kadar aday, yapılacak olan sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. Ancak son sıradaki adayla aynı puanı almış adaylar da sözlü sınava katılabilecektir. Adaylar İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinden sadece birine başvurabilecek olup, birden fazla başvuru durumunda adayın tüm başvuruları iptal edilecektir. Daha önce TİM veya Birlik sınavlarında 2 defa elenen adaylar sınava katılamaz.

4- Başvuruda İstenilen Belgeler 
a) Genel Sekreterliğimiz web sitesinden (tıklayınız) temin edilecek İş Talep Formu,
b) T.C. kimlik numarası yazılı beyanı, ( Nüfus Cüzdanı Fotokopisinin aday tarafından şahsına ait olduğuna dair imzalanması)
c) İki adet vesikalık fotoğraf,
ç) Öğrenim Diploması veya mezuniyet belgesinin aslı görülmek kaydı ile (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte) fotokopisi
d) KPSS Sonuç Belgesinin fotokopisi,
e) Yabancı Dil Sınavından asgari puanı aldığını gösterir belgenin fotokopisi,
f) Güncel Özgeçmiş (CV)

Sınavı kazanan adaylardan ayrıca aşağıdaki belgeler istenecektir.

  1. Nüfus Cüzdanının fotokopisi
  2. Diploma veya mezuniyet belgesinin (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte) aslı veya kurumca onaylı örneği
  3. Sağlıkla ilgili olarak görevini yapmaya engel bir durumu olmadığına ilişkin yazılı beyanı.
  4. Erkek adaylardan askerlikle ilişiği olamadığına dair yazılı beyanı,
  5. Dört adet vesikalık fotoğraf,
  6. Kendi el yazısıyla yazılmış kısa özgeçmişi,
  7. Sabıka kaydının olmadığına ilişkin yazılı beyanı.
  8. Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi
  9. KPSS ve Yabancı Dil Sınavları sonuç belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği,

5- Başvuru Adresi 
Başvurular 4 üncü maddede belirtilen, sınavdan önce istenilen belgeler ile birlikte; Genel Sekreterliğimiz evrak kayıt birimine en geç 05/05/2015 tarihi saat 17.00’a kadar şahsen veya posta ile yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak olup, son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, belge ve bilgileri eksik olan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır. Aday evrak fotokopilerinin aslının aynı olduğunu taahhüt etmiş sayılır; aksinin tespiti halinde kazanmış olsa dahi sınava ilişkin tüm hakları iptal edilir.

6- Sözlü Sınav
Sınava kabul edilecek adayların listesi, sınav tarihi ve yeri 07/05/2015  tarihinden itibaren  Genel Sekreterliğimiz internet adresinden duyurulacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü sınav, adayların, genel kültür, iletişim ve analitik düşünme yeteneği, hal, tavır ve davranışlarındaki genel görünüm ile mesleki bilgi gibi hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları göz önüne alınacak ve yabancı dil bilgilerinin ölçüleceği bir mülakat niteliğinde olacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için her bir üyeden 100 puan üzerinden en az 50 puan almak kaydıyla ortalama en az 70 puan almak gerekmektedir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavı kazansalar dahi atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

7- Kimlik Belgesi 
Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, evlilik cüzdanı vb.) bulunduracaklardır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

  İSTANBUL TEKSTİL VE KONFEKSİYON  İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ İLETİŞİM BİLGİLERİ 

  ADRES TELEFON WEB SAYFASI 
ADRESİ
İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (İTKİB) Çobançeşme Mevkii Sanayi Cad.Dış Ticaret Kompleksi B Blok 34196 Yenibosna/İSTANBUL (212) 454 02 00 www.itkib.org.tr

İlginizi Çekebilecek İçerikler

MKE 52 Daimi İşçi Alacak

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU Kurumumuzun...

DSİ 518 Sözleşmeli Personel Alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak. Alımı yapılacak...

Kamu Kurumları 30 Bin Geçici Personel Alacak

Hürriyet Gazetesinden Noyan Doğan’ın haberine göre önümüzdeki dönemde kamu kurumları...

Lisans ve Önlisans Mezunu 13 Bin Polis Memuru Alınacak

2017 yılı 21. dönem POMEM 13 bin polis memuru alımı için Polis akademisi tarafından duyuru...

Memurum.biz Android Uygulaması Google Play’de Güncellendi

Memurum.biz Android uygulaması Google Play’de güncellendi. Android işletim sistemine sahip...

Halkbank 2017 Bayram Ettiren Kredi Kampanyası

Halkbank 50 bin TL’ye kadar 48 ay vadeyle 1,10-1,18 faiz oranlarıyla bayram ettiren kredi...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Fırat Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 2017T. C. FIRAT KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI TRB1 Düzey 2 Bölgesinde (Bingöl, Elazığ,...
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 4 Müfettiş Yardımcısı AlacakGAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI...
İpekyolu Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 2017T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI TRC1 Düzey 2 Bölgesi’nde (Gaziantep,...
Rekabet Kurumu 28 Uzman Yardımcısı Alım İlanıRekabet Kurumu Rekabet Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Rekabet Kurumu’nda çalıştırılmak...
RTÜK 60 Uzman Yardımcısı AlacakRadyo ve Televizyon Üst Kurulundan: RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU ÜST KURUL UZMAN...
BDDK 100 Uzman Yardımcısı AlacakBDDK BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKALAR YEMİNLİ MURAKIP YARDIMCILIĞI,...
2017 Yılında 2 bin 750 Hakim ve Savcı AlınacakAdalet Bakanlığı 2017 yılında 2 bin 750 hakim ve savcı adayı alımı yapmayı planlıyor....
Milli Savunma Bakanlığı 7 adet Millî Savunma Uzman Yardımcısı AlacakMİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI MİLLÎ SAVUNMA UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 1....
MSB 8 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanıMİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AB UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 1. GENEL: Millî...
Başbakanlık 12 Uzman Yardımcısı AlacakBaşbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: UZMAN YARDIMCISI...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Tarıkbilgin diyorki;

Kaynakçıyım belgem var.belediyenin herhangi bölümünde çalışmak istiyorum.05447416699.çarşamba