İTKİB 23 Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » KPSS Alımlar » İTKİB 23 Personel Alım İlanı
24 Nisan 2015 - 16:46

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği 18 Uzman yardımcısı, 2 bilgisayar programcısı, 3 idari memur olmak üzere 2014 KPSS’den 70 puan ve üzeri alanlar arasından 23 personel alımı yapacak.

İSTANBUL TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
PERSONEL ALIMI YARIŞMA SINAVI İLANI

1- Aşağıda yer alan tabloda gösterildiği şekilde İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ne (İTKİB) sözlü sınavla Uzman Yardımcısı kadrosunda çalıştırılmak üzere 18 (onsekiz), İdari Memur kadrosunda çalıştırılmak üzere 3 (üç), Bilgisayar Programcılığı kadrosunda çalıştırılmak üzere 2 (iki), toplam 23 (yirmiüç) personel alınacaktır.

2- Sınava Katılma Şartları
Sınava girecek adayların aşağıdaki genel şartları sağlaması zorunludur.

a)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b)Askerlik görevini yapmış veya erteletmiş veya bu görevden muaf olmak.
c) 18 yaşını bitirmiş olmak,
d) Üniversite veya fakültelerin aşağıdaki tabloda belirtilen bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun ya da sınav tarihi itibariyle mezun olabilecek durumda olmak,
e)01.2015 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1980 ve sonrasında doğanlar),
f) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
g)
Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkûm olmamak,
h) Görevini devamlı yapmasına engel her hangi bir özrü bulunmamak,
i) TİM ve Birliklerde veya daha önce çalıştıkları iş yerlerinden 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak,
j) Uzman Yardımcısı ve Bilgisayar Programcısı kadrosuna başvurmak için, İngilizce Yabancı dil bilgisinden, ÖSYM tarafından 2013-2014 yıllarında gerçekleşen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavlarından en az 70 ve yukarı puan almış olmak veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak, (Yabancı dil puan veya seviye değerlendirmeleri ÖSYM’ce geçerliliği kabul edilen ve ÖSYM’nin denklik gösterdiği tablolara göre yapılacaktır.(İkinci yabancı dil tercih sebebi olacaktır)
k)
 Uzman Yardımcısı ve Bilgisayar Programcısı kadrosuna başvurmak için 06-07 Temmuz 2013 veya 05-06 Temmuz 2014 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarında aşağıda belirtilen puan türünden en az 70 puan almış olmak, 

UZMAN YARDIMCILIĞI  ve BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI BAŞVURU ŞARTLARI

MEZUN OLDUĞU BÖLÜM ÖĞRENİM SÜRESİ KPSS PUAN TÜRÜ ÜNVANI ALINACAK PERSONEL SAYISI
İKTİSAT 4 YIL KPSSP22 UZMAN YRD. 3
İŞLETME 4 YIL KPSSP23 UZMAN YRD. 6
KAMU YÖNETİMİ 4 YIL KPSSP30 UZMAN YRD. 3
ULUSLARARASI İLİŞKİLER 4 YIL KPSSP33 UZMAN YRD. 3
EKONOMETRİ 4 YIL KPSSP34 UZMAN YRD. 2
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM 4 YIL KPSSP3 UZMAN YRD. 1
BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI-BİLGİSAYAR-BİLİŞİM MÜHENDİSLİĞİ 4 YIL KPSSP4 BİLGİSAYAR PROGRAMCISI 2

l)İdari Memur Kadrosu için; 27-28 Eylül 2014 ve 05-06 Temmuz 2014 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavında aşağıda belirtilen puan türlerinden en az 70 puan almış olmak

İDARİ MEMUR BAŞVURU ŞARTLARI

MEZUN OLDUĞU BÖLÜM ÖĞRENİM SÜRESİ KPSS PUAN TÜRÜ ÜNVANI ALINACAK PERSONEL SAYISI
KAMU YÖNETİMİ 4 YIL KPSSP29 İDARİ MEMUR 1
DIŞ TİCARET 2 YIL KPSSP93 İDARİ MEMUR 1
BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ VE PROGRAMLAMA 2 YIL KPSSP93 İDARİ MEMUR 1

3- Başvurular, belirtilen KPSS puan türüne göre en yüksek puandan başlamak üzere puan sırasına konulacak olup, başvuru sayısı yeterli ise, belirtilen puan türü için ihtiyaç duyulan kadro sayısının en fazla 4 (dört) katı kadar aday, yapılacak olan sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. Ancak son sıradaki adayla aynı puanı almış adaylar da sözlü sınava katılabilecektir. Adaylar İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinden sadece birine başvurabilecek olup, birden fazla başvuru durumunda adayın tüm başvuruları iptal edilecektir. Daha önce TİM veya Birlik sınavlarında 2 defa elenen adaylar sınava katılamaz.

4- Başvuruda İstenilen Belgeler 
a) Genel Sekreterliğimiz web sitesinden (tıklayınız) temin edilecek İş Talep Formu,
b) T.C. kimlik numarası yazılı beyanı, ( Nüfus Cüzdanı Fotokopisinin aday tarafından şahsına ait olduğuna dair imzalanması)
c) İki adet vesikalık fotoğraf,
ç) Öğrenim Diploması veya mezuniyet belgesinin aslı görülmek kaydı ile (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte) fotokopisi
d) KPSS Sonuç Belgesinin fotokopisi,
e) Yabancı Dil Sınavından asgari puanı aldığını gösterir belgenin fotokopisi,
f) Güncel Özgeçmiş (CV)

Sınavı kazanan adaylardan ayrıca aşağıdaki belgeler istenecektir.

  1. Nüfus Cüzdanının fotokopisi
  2. Diploma veya mezuniyet belgesinin (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte) aslı veya kurumca onaylı örneği
  3. Sağlıkla ilgili olarak görevini yapmaya engel bir durumu olmadığına ilişkin yazılı beyanı.
  4. Erkek adaylardan askerlikle ilişiği olamadığına dair yazılı beyanı,
  5. Dört adet vesikalık fotoğraf,
  6. Kendi el yazısıyla yazılmış kısa özgeçmişi,
  7. Sabıka kaydının olmadığına ilişkin yazılı beyanı.
  8. Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi
  9. KPSS ve Yabancı Dil Sınavları sonuç belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği,

5- Başvuru Adresi 
Başvurular 4 üncü maddede belirtilen, sınavdan önce istenilen belgeler ile birlikte; Genel Sekreterliğimiz evrak kayıt birimine en geç 05/05/2015 tarihi saat 17.00’a kadar şahsen veya posta ile yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak olup, son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, belge ve bilgileri eksik olan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır. Aday evrak fotokopilerinin aslının aynı olduğunu taahhüt etmiş sayılır; aksinin tespiti halinde kazanmış olsa dahi sınava ilişkin tüm hakları iptal edilir.

6- Sözlü Sınav
Sınava kabul edilecek adayların listesi, sınav tarihi ve yeri 07/05/2015  tarihinden itibaren  Genel Sekreterliğimiz internet adresinden duyurulacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü sınav, adayların, genel kültür, iletişim ve analitik düşünme yeteneği, hal, tavır ve davranışlarındaki genel görünüm ile mesleki bilgi gibi hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları göz önüne alınacak ve yabancı dil bilgilerinin ölçüleceği bir mülakat niteliğinde olacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için her bir üyeden 100 puan üzerinden en az 50 puan almak kaydıyla ortalama en az 70 puan almak gerekmektedir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavı kazansalar dahi atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

7- Kimlik Belgesi 
Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, evlilik cüzdanı vb.) bulunduracaklardır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

  İSTANBUL TEKSTİL VE KONFEKSİYON  İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ İLETİŞİM BİLGİLERİ 

  ADRES TELEFON WEB SAYFASI 
ADRESİ
İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (İTKİB) Çobançeşme Mevkii Sanayi Cad.Dış Ticaret Kompleksi B Blok 34196 Yenibosna/İSTANBUL (212) 454 02 00 www.itkib.org.tr

İlginizi Çekebilecek İçerikler

İznik Belediyesi Personel Alım İlanı

İZNİK BELEDİYESİNE İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bursa İli İznik Belediye Başkanlığı...

Akdeniz İhracatçı Birlikleri 9 Personel Alacak

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ PERSONEL ALIMI DUYURUSU 1- Aşağıda belirtildiği...

Atatürk Üni. logoAtatürk Üniversitesi 55 Sözleşmeli Personel Alacak

Atatürk Üniversitesi 20 lisans, 35 lise mezunu sözleşmeli hemşire alacak. Atatürk Üniversitesi...

İçişleri Bakanlığı 12 Stajyer Kontrolör Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI STAJYER KONTROLÖR GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri Bakanlığı...

İçişleri Bakanlığına 10 Bin Yeni Bekçi Kadrosu

İçişleri Bakanlığına 10 Bin Çarşı ve Mahalle Bekçisi kadrosu ihdas edildi. 13 Kasım 2018...

Antalya Devlet Opera ve Balesi Sözleşmeli 1 Bale Sanatçısı Alım İlanı

DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ Sözleşmeli...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

İçişleri Bakanlığı 12 Stajyer Kontrolör Alım İlanıT.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI STAJYER KONTROLÖR GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...
MGK 20 Uzman Yardımcısı Alım İlanıMilli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 20 adet uzman yardımcısı alacak. Başvurular...
BDDK 150 Uzman Yardımcısı AlacakBankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu,  50 adet bankalar yeminli murakıp yardımcısı,...
Dışişleri Bakanlığı Aday Konsolos ve İhtisas Memuru Alım İlanıDışişleri Bakanlığı Aday Konsolos ve İhtisas Memuru alacak. Başvurular 6-26 Kasım...
Diyanet 14 adet Müfettiş Yardımcısı AlacakDiyanet İşleri Başkanlığı’na sınavla 14 adet müfettiş yardımcısı alınacak. Diyanet...
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 47 Bilişim Uzman Yardımcısı Alım İlanıBilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: BİLİŞİM UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ...
Türkiye Su Enstitüsü Uzman Alım İlanıT.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE SU ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI (İSTANBUL) UZMAN...
Diyanet 25 adet Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı Alım İlanıDiyanet İşleri Başkanlığı 25 adet Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı...
30 Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı Alım İlanıDiyanet İşleri Başkanlığı 30 adet Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı alacak....
Kamu Denetçiliği Kurumu 15 Uzman Yardımcısı alımı yapacakKamu Denetçiliği Kurumu 15 Uzman Yardımcısı alımı yapacak. Başvurular için 2017-2018...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

İş Güvenliği Uzmanı Olarak Görevlendirilen Memurlara 1.525 TL Ek Ödeme için Mustafa kemal diyorki;

Kamudan alacak olduğumuz isg ücretinin geç ödenmesi halinde, yüzde kaç faiz/ceza oranında ödeme yapılır? Malum; ödemeler hep geç yapıldı, yapılıyor.

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa