İstanbul Avcılar Belediyesi 3 Müfettiş Yardımcısı Alım İlanı

Ana Sayfa » KPSS Alımlar » İstanbul Avcılar Belediyesi 3 Müfettiş Yardımcısı Alım İlanı
11 Kasım 2014 - 11:11

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU;

Avcılar Belediyesi Teftiş Kurulu Müdürlüğünde açık bulunan GİH sınıfından 3 adet 6 dereceli, 7 dereceli ve 8 dereceli Müfettiş Yardımcısı kadrosuna sınav ile Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.

Giriş sınavına, atama yapılacak kadro sayısının 20 katından fazlası çağrılamaz Başvuruların bu sayıyı (60 kişi) aşması durumunda, KPSS sonuçlarına göre puanı en yüksek olandan düşük olana doğru yapılacak sıralama esas alınır. İstenilen aday sayısına ulaşıldığında son sıradaki adayla aynı puanda olan kişilerde sınava çağrılır.

SINAV ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Sınavlar yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak, Avcılar Belediyesi Meclis Salonunda   yapılacaktır.   Yazılı   sınav  26.12.2014   Cuma   günü   saat   10 00’da yapılacak,   başarılı  olanlara  22.01.2015  tarihinde  saat   10.00’da  yapılacak  sözlü sınava alınacaktır.

SINAVA GİRİŞ KOŞULLARI

Adayların,

a) Devlet Memurları Kanununun 48.ci maddesinde yazılı genel şartlan taşımak,

b) Sınavın açıldığı yılın Ocak ayı başında 30 yaşını doldurmamış bulunmak, (Askerlik hizmetini yapmış olan erkek adaylarda askerlikte geçen süre 30 yaş sınırına eklenir.)

c) Hukuk, Siyasal, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya denkliği Yüksek Öğrenim Kurulunca onaylanmış yerli ve yabancı fakültelerden birini bitirmiş olmak, (Açıköğretim Fakülteleri hariç)

d) ÖSYM tarafından 05-06 Temmuz 2014 ve 06-07 Temmuz 2013 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS(A Grubu) KPSSP35 puan türünden 75 ve daha üzeri puan almış olmak,

e) Belediye Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına iki defadan fazla katılmamış olmak gereklidir.

f) (b) bendinde belirtilen yaş sınırı memuriyet hizmeti olanlar ve lisans üstü öğrenim yapmış olanlar için (32)’dir.Askerliğini yapmış olanlar için yaş sınırına askerlik süresi kadar ilave yapılı

 

SINAVA BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ VE İSTENECEK BELGELER

a) Müfettiş Yardımcılığı Sınavına katılabilme şartlarını taşıyan adayların Avcılar Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce verilecek talep formunu gerçeğe uygun bir şekilde doldurup, aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte 02.12.20-14 Salı günü saat 16.00’ye kadar Avcılar Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri yeterlidir.

b) TC Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanının aslı veya noterden onaylı örneği,

c) 4,5×6 ebadında son üç ay içinde çekilmiş vesikalık 2 adet fotoğrafı,

d) Yüksek Öğrenim Kurumu diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği,

e) Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuç belgesinin aslı veya onaylı örneği,

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylardan, sınavdan önce ayrıca aşağıdaki belgeler istenir:

a) Tam teşekküllü Devlet hastanelerinin birinden alınacak sağlık kurulu raporu, (Bu rapor atanma için gerekli olup sözlü sınav sonrasında da verilebilir.)

b) Erkek adaylar için, askerlik görevini yaptığını veya tecil durumunu gösterir belgenin aslı veya noterden onaylı örneğ

c) 4,5x6cm boyutlarında 4 adet fotoğraf,

d) Cumhuriyet Savcılığından alınan sabıka kaydı

e) Kendi yazısı ile özgeçmiş(Bu özgeçmişte; baba ve ana adları ile meslek veya işleri, kendisinin ilk orta ve yüksek öğrenimini yaptığı okullar ve yerleri, kendisi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin adı, soyadı ve adresi, yüksek öğrenimden sonra ne gibi işler yaptığı belirtilir.)Aday formu ve eklerinde yer alan bilgilerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanlar ile ÖSYM tarafından yapılacak kontrol sonucunda KPSS sonuç belgesinde tahrifat yaptığı anlaşılanlar tüm haklarını kaybedecekleri gibi haklarında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre işlem yapılmak üzere yetkili mercilere suç duyurusunda bulunulur.

Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına katılacaklara Avcılar Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce fotoğraflı “Adaylık Belgesi” verilir. Sınavlara ancak bu belgenin gösterilmesi suretiyle girilir.

Adaylar başvuru sırasına göre sınava alınır. Geç gelen adaylar sınava alınmazlar.

Eksik belge ve bilgi ile yapılan başvurular işleme konulmayacaktır.

 

SINAV KONULAR

Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavı yazılı ve sözlü olarak yapılır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmazlar. Yazılı sınav aşağıda gruplar halinde belirtilen konulardan yapılır.

a) Hukuk

 1. Anayasa Hukuku(Genel Esaslar) “v                r
 2. İdare Hukuku(Genel Esaslar, idari Kaza, İdari Teşkilat)
 3. Ceza Hukuku(Genel Esaslar)
 4. Medeni Hukuk(Aile Hukuku Hariç)
 5. Borçlar Hukuku(Gene) Esaslar)
 6. Ticaret Hukuku(Genel Esaslar)

b) Ekonomi

 1. Genel Ekonomi
 2. İşletme Ekonomisi

c) Maliye

 1. Genel Maliye
 2. Kamu Gelirleri
 3. Bütçe

d) Muhasebe

 1. Genel Muhasebe
 2. Bilanço Analizi

SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE DUYURULMASI

Yazılı sınavda, her sınav grubunun tam notu 100 puandır. Sınavın kazanılabilmesi için sınav yapılan her gruptan en az 60 puan alınması ve grupların ortalamasının 65 puandan aşağıda olmaması şarttır.

Yazılı sınav sonuçları 30 gün içinde Belediye merkez binasının ilan panosuna liste halinde asılmak ve Belediyenin internet sayfasında yayınlanmak suretiyle duyurulur. Bu duyuruda sözlü sınavın yeri ve zamanı da belirtilir. Ayrıca yazılı sınavı kazanan adaylara yazılı olarak da bildirim yapılabilir. Ancak ilan panosundaki duyuru tebligat sayılır.

Yazılı sınavı kazanan adaylar sözlü sınava tabi tutulurlar. Sözlü sınav adaylara bildirilen yer, gün ve saatte başlar. İlan edilen gün ve saatte, mücbir sebeplerini belgeleyenler dışında sınava girmeyen adaylar haklarını kaybederler. Mazeretlerini sözlü sınavın bitiş tarihinden itibaren üç gün içinde belgeleyenler ve belgesi sınav kurulunca kabul edilenler için 5 işgünü sonra sınav tekrarı yapılır. Sözlü sınavda adayların yazılı sınav konuları ve genel kültür konularındaki bilgilerinin yoklanmasının yanında zekâ, muhakeme ve konuşma yetenekleri değerlendirilir. Sözlü sınavda adaylara Sınav Kurulu Üyelerinin her biri tarafından 100 tam not üzerinden not verilir. Verilen bu notların ortalaması sözlü sınav notunu oluşturur. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için alınacak notun 70 den az olmaması zorunludur.

Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavı notu yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasıdır. Sınavı kazananların durumu Sınav Kurulu tarafından en yüksek nottan başlanılmak üzere bir tutanağa bağlanır. Notların eşitliği halinde sıralamada KPSS notu esas alınır. Giriş sınavını kazanan adayların listesi başarı sırasına göre hazırlanarak atamaların yapılması için Teftiş Kurulu Müdürlüğünce Başkanlığa sunulur Giriş sınavını kazananların listesi Belediye binası ilan panosuna asılır, kurumun, internet sayfasında yayınlanır ve ayrıca adaylara yazılı bildirim yapılır.

Gınş sınavı sonuçlarına, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren 5 gün içerisinde Sınav Kuruluna yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar Sınav Kurulu tarafından 7 gün ıçensınde değerlendirilerek sonuçlandırılır ve sonuç itiraz eden adaylara yazılı olarak bildirilir.

DİĞER HUSUSLAR

Sınavda başarı gösterenler başarı sırasıyla boş olan Müfettiş Yardımcısı kadrolarına atanırlar. Sınavda başarı gösterenlerin sayısı boş kadro sayısından fazla olursa ataması yapılmayan adaylar yedek olarak belirlenir. Kurul Başkanlığı tarafından sınavı kazandığına ilişkin kendilerine tebligat yapılan adaylar 30 gün içerisinde atanmak üzere müracaat etmezlerse haklarını kaybederler ve yerine yedek adayların ataması yapılır. Müfettiş Yardımcıları arasındaki kıdem sırası aynı giriş sınavını kazanarak müfettiş yardımcılığına atananlar arasındaki giriş sınavı notuna göre belirlenir.
İlanen duyurulur.

 

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Tirebolu Belediyesi 2 Soğutma Sistemi Operatörü Alım İlanı

İş İlan No (00004657614) Türkiye İş Kurumu GİRESUN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ TİREBOLU...

Bozkır Belediyesi 2 Hayvan Bakıcısı Alım İlanı

İş İlan No (00004655700) Türkiye İş Kurumu KONYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ BOZKIR...

Tirebolu Belediyesi Engelli Telefon Santral Operatörü Alım İlanı

İş İlan No (00004657468) Bu ilana sadece Kişisel Durumu “Engelli” olanlar başvurabilir. Türkiye...

Boğaziçi Üniversitesi 18 bin TL Maaşla Personel Alıyor

Boğaziçi Üniversitesi Bilgi İşlem ve Yayım Daire Başkanlığı’nda görev yapmak üzere...

Zeytinburnu Belediyesi 2 Avukat Alım İlanı

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE AVUKAT ALIM İLANI Zeytinburnu Belediye...

Erdek Belediyesi 2 Engelli Temizlik İşçisi Alım İlanı

İş İlan No (00004651599) Türkiye İş Kurumu BANDIRMA HİZMET MERKEZİ ERDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Kamu Denetçiliği Kurumu 15 Uzman Yardımcısı alımı yapacakKamu Denetçiliği Kurumu 15 Uzman Yardımcısı alımı yapacak. Başvurular için 2017-2018...
Rekabet Kurumu 20 Rekabet Uzman Yardımcı AlacakREKABET KURUMU REKABET UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI Rekabet Kurumu’nda çalıştırılmak...
Kişisel Verileri Koruma Kurumu 35 adet Uzman Yardımcısı alacakKişisel Verileri Koruma Kurumunda Genel İdare Hizmetleri Sınıfında açık bulunan...
YÖK Sözlü Sınavla 5 Uzman Yardımcısı AlacakYükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığında çalıştırılmak üzere, 9. dereceli,...
Fırat Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 2017T. C. FIRAT KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI TRB1 Düzey 2 Bölgesinde (Bingöl, Elazığ,...
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 4 Müfettiş Yardımcısı AlacakGAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI...
İpekyolu Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 2017T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI TRC1 Düzey 2 Bölgesi’nde (Gaziantep,...
Rekabet Kurumu 28 Uzman Yardımcısı Alım İlanıRekabet Kurumu Rekabet Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Rekabet Kurumu’nda çalıştırılmak...
RTÜK 60 Uzman Yardımcısı AlacakRadyo ve Televizyon Üst Kurulundan: RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU ÜST KURUL UZMAN...
BDDK 100 Uzman Yardımcısı AlacakBDDK BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKALAR YEMİNLİ MURAKIP YARDIMCILIĞI,...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.