Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 4.891 Kişilik Ünvan Değişikliği Sınavı Açtı

Ana Sayfa » Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği » Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 4.891 Kişilik Ünvan Değişikliği Sınavı Açtı
11 Kasım 2014 - 12:26

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 4.891 kadro için ünvan değişikliği sınavı yapacak.

Ünvan Değişikliği Sınavı Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilecek ve sınavda 70 (yetmiş) ve daha yukarı puan alanlar başarılı sayılacak.

Ünvan Değişikliği Sınavına müracaatlar 14 Kasım 2014 tarihinde başlayıp, 08 Aralık 2014 saat 17:00’ye kadar http://www.tarim.gov.tr adresinden yapılacak. Bu tarihten sonra Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na kurumlararası nakil olan personelin 22/12/2014 saat 17:00’ye kadar Personel Genel Müdürlüğüne başvurması halinde Ünvan Değişikliği Sınav başvuruları kabul edilecek.

GENELGE

2014/1

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliği hükümlerine göre Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak görev yapmakta iken en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu kazanılan unvanlara ilişkin görevlere atanmalarını teminen, ihtiyaç duyulan ve boş bulunan kadrolar için Unvan Değişikliği Sınavı açılması Makam’m 05.11.2014 tarih ve 81385164.774.07/157 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

Unvan Değişikliği Sınavı, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ile Bakanlığımız Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yapılacaktır.

Unvan Değişikliği Sınavı Bakanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü arasında yapılacak protokol çerçevesinde, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilecek sınavda 70 (yetmiş) ve daha yukarı puan alanlar başarılı sayılacaktır.

Unvan Değişikliği Sınavına katılacak adayların duyuruda belirtilen sınava katılma şartlarını son başvuru tarihi itibariyle taşımaları gerekmekte olup, müracaatlarda kişi beyanı esas alınacaktır. Müracaat edecek personelden mezun olduğu okul itibariyle Unvan Değişikliği Sınavı kapsamında atanamayacakların müracaatları Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı görüşü doğrultusunda değerlendirilecektir.

Sınav açılan kadro unvanları ve sayıları (Ek-1)’deki listede, kadro unvan ve branşları ise (Ek-2)’deki listede belirtilmiştir.

Bakanlığımız personelinden en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitimi bitirerek intibakları yapılanların mezun oldukları bölümlerin değerlendirilmesi sonucu tespit edilen kadrolar için yapılacak Unvan Değişikliği Sınavı müracaat şartlan (Ek-3)’te açıklanmıştır. Aday memur statüsünde bulunanlar bu kadrolar ve sınav için başvuruda bulunamazlar.

Unvan Değişikliği Sınavına müracaatlar 14 Kasım 2014 tarihinde başlayıp, 08 Aralık 2014 saat 17:00’ye kadar http://www.tarim.gov.tr adresinden yapılacaktır. Bu tarihten sonra Bakanlığımıza Kurumlararası nakil olan personel 22/12/2014 saat 17:00’ye kadar Genel Müdürlüğümüze başvurması halinde Unvan Değişikliği Sınav başvuruları kabul edilecektir.

Adaylar, http://www.tarim.gov.tr/PERGEM adresine girdiğinde, ekranda yer alan “Unvan Değişikliği Sınav Başvurusu” linkinden, gerekli açıklamaları okuduktan sonra, açıklama sayfasında yer alan linke tıklayarak tek bir unvan için müracaat yapacaklardır.

Adaylar bilgisayar ortamında yaptıkları müracaat formlarının üç nüsha çıktısını alarak bir sureti kendilerinde, bir sureti görev yaptıkları birimde muhafaza edilmek üzere, diğer suretinin ise Birim Amirlerince incelenerek imzalanıp tasdik edilmesi ve diploma ya da geçici mezuniyet belgesi fotokopisini (sadece programcı kadrosuna müracaat edecekler için istenilen niteliklere haiz onaylı sertifika suretini) görevli oldukları birimlere teslim ederek müracaatlarını tamamlayacaklardır.

Başvuru formları ve diploma veya geçici mezuniyet belgesi fotokopileri (sadece programcı kadrosuna müracaat edecekler için istenilen niteliklere haiz onaylı sertifika) Taşrada İl Müdürlükleri ve Kuruluş Müdürlüklerince, Merkezde ise bağlı oldukları birimlerin Koordinasyon Birimlerince doğruluğu onaylanarak toplu halde en geç 12/12/2014 tarihi mesai bitimine kadar Acele Posta Servisi (APS) veya Kargo ile Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünde olacak şekilde’ intikal ettirilecektir. İlçe Müdürlükleri kendilerine yapılan müracaatları, belirtilen süreleri aşmamak kaydıyla en kısa sürede İl Müdürlüklerine intikal ettireceklerdir. Gecikmelere sebebiyet verilmesi yasal sorumluluk oluşturacağından gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir.

Unvan Değişikliği Sınavı ders notları, http://www.tarim.gov.tr adresinden yayınlanacaktır.

Eksik veya yanlış doldurulan başvuru formları ile son müracaat tarihinden sonra yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.

Belirlenecek takvim doğrultusunda Unvan Değişikliği Sınavının yapılacağı yer, tarih ve sınavla ilgili diğer hususlar http://www.tarim.gov.tr adresinden duyurulacaktır.

Sınavda başarılı olanlardan atanma şartlarını taşımadıkları anlaşılanlar ile atama yapılıncaya kadar atanma şartlarını kaybedenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atama yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilecektir.

Unvan Değişikliği Sınavı kapsamında, ilan edilen kadrolara mahkeme karan, soruşturma raporu veya Bakanlar Kurulu Kararı gibi mücbir sebeplerden dolayı atama yapılması ya da yapılmaması gerektiğinde, söz konusu mahkeme kararı, soruşturma raporları veya Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda Bakanlığımız Taşra Teşkilatı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin ilgili hükümleri uygulanacaktır.

Unvan Değişikliği Sınavını kazanan personel, görev yaptığı Müdürlükteki norm kadrosu uygun olan münhal kadrolara atanacaktır. Bu personel arasından normun dolu olmasından/dolmasından dolayı aynı Müdürlüğe atanamayanlar daha sonra Personel Genel Müdürlüğünce Bakanlığın irr;yaçları doğrultusunda ilan edilecek Müdürlüklere puan ve tercihlerine göre yerleştirilerek atamaları yapılacaktır.

Unvan Değişikliği Sınavını kazanan personelden; Bakanlığın ihtiyaçları doğrultusunda Personel Genel Müdürlüğünce belirlenecek unvan ve branşlar için müracaat eden personelin yine Personel Genel Müdürlüğünce daha sonra ihtiyaç duyulması halinde ilan edilecek yerlere yapılacak tercihler ve sınavda alınan puana göre yerleştirmeleri yapılacaktır.

Unvan Değişikliği Sınavı sonunda atamaların Valilikler emrine yapılmasından sonra Valiliklerce yapılacak atamalarda; İl Müdürlüklerinin (Merkez) personel ihtiyacı da dikkate alınarak ve İl genelinin kadro-ihtiyaç durumları da değerlendirilmek kaydıyla Mühendis ve Veteriner Hekim istihdam edilmeyen İlçe bırakılmayacaktır.

Unvan Değişikliği Sınavını kazanan personelden özür durumunu atama işleminden önce belgelendirenlere, Bakanlığımız Taşra Teşkilatı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

Yazılı talepleri halinde Unvan Değişikliği Sınavına katılacakların sınav günü dahil olmak üzere sınavdan bir gün önce ve bir gün sonra idari izinli sayılacaktır. Sınav işlemleri ile ilgili adaylar tarafından karşılanacak olan sınav harcı ve sınav sonuçlarına itiraz harcı dışında Bakanlık tarafından yapılacak harcama ve ödemelerin ilgili harcama kaleminden Birimi tarafından yapılacaktır.

Bilgilerinizi, gereğini ve ilgililere tebliğini rica ederim.

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI AÇILAN KADROLAR

 

UNVANI TOPLAM KADRO SAYISI
Mühendis 600
Veteriner Hekim 150
Biyolog 50
Ekonomist 18
Ev Ekonomisti 22
Diyetisyen 2
İstatistikçi 20
Kameraman 5
Fotoğrafçı 1
Spiker 1
Matbaacı 2
Kimyager 20
Matematikçi 2
Sosyolog 20
Programcı 48
Tekniker 1650
Veteriner Sağlık Teknikeri 950
Sağlık Teknikeri’ 625
Teknisyen 415
Veteriner Sağlık Teknisyeni 225
Laborant 65
GENEL TOPLAM 4891

 

Ek-2

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI KAPSAMINDA

AÇILAN KADRO VE BRANŞLAR

(MERKEZ VE TAŞRA)

 

UNVANI BRANŞI
Mühendis Ziraat Mühendisi
Mühendis Su Ürünleri Mühendisi
Mühendis Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi
Mühendis Gıda Mühendisi
Mühendis Gıda Bilimi ve Teknolojisi (Ziraat Fakültesi)
Mühendis Gıda Bilimi ve Teknolojisi (Tarım Ürünleri Teknolojisi)
Mühendis Peyzaj
Mühendis Bilgisayar Mühendisi
Mühendis Çevre Mühendisi
Mühendis Elektrik Elektronik Mühendisi
Mühendis Elektrik Mühendisi
Mühendis Elektronik ve Haberleşme Mühendisi
Mühendis Endüstri Mühendisi
Mühendis Fizik Mühendisi
Mühendis Harita – Jeodezi ve Fotogonometri Mühendisi
Mühendis İnşaat Mühendisi
Mühendis Jeoloji Mühendisi
Mühendis Kimya Mühendisi
Mühendis Maden Mühendisi
Mühendis Makine Mühendisi
Mühendis Metalürji Mühendisi
Mühendis Orman Mühendisi
Mühendis Tekstil Mühendisi
Mühendis Tütün Teknolojisi Mühendisi
Veteriner Hekim Veteriner Hekim
Biyolog Biyolog
Ekonomist İktisat-Ekonomi-Ekonometri-Maliye* *(YÖK Kararları ile Uygun görülen Fakültelerden mezun olanlar)
Ev Ekonomisti Ev Ekonomisi
Diyetisyen Fakültelerin İlgili Bölümlerinden mezun olmak
İstatistikçi İstatistik – Ekonometri
Kameraman Fakültelerin İlgili Bölümlerinden mezun olmak
Fotoğrafçı Fakültelerin İlgili Bölümlerinden mezun olmak
Spiker Fakültelerin İlgili Bölümlerinden mezun olmak
Matbaacı Fakültelerin İlgili Bölümlerinden mezun olmak

Ek-2

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI KAPSAMINDA

AÇILAN KADRO VE BRANŞLAR

(MERKEZ VE TAŞRA)

 

UNVANI BRANŞI
Kimyager Kimyager
Matematikçi Matematikçi
Sosyolog Sosyoloji
Programcı Bilgisayar Programcılığı
Tekniker Ağaç İşleri
Tekniker Antep Fıstığı Tarımı ve Teknolojisi
Tekniker Arıcılık
Tekniker Bağcılık
Tekniker Bahçe Ziraatı
Tekniker Balık Yetiştiriciliği
Tekniker Besicilik
Tekniker Bilgi İşlem
Tekniker Bilgisayar
Tekniker Bilgisayar Destekli Makine
Tekniker Bilgisayar Destekli Makine Resim Konstrüksiyon
Tekniker Bilgisayar Destekli Tasarım
Tekniker Bilgisayar Destekli Teknik Çizim
Tekniker Bilgisayar Destekli Yayıncılık
Tekniker Bilgisayar Donanımı
Tekniker Bilgisayar Operatörlüğü
Tekniker Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği
Tekniker Bilgisayar Programcılığı
Tekniker Bilgisayar Programlama
Tekniker            , Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi
Tekniker Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama
Tekniker Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri
Tekniker Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
Tekniker Bilişim-Yönetim
Tekniker Bina Koruma ve Yenileme
Tekniker Bitki Koruma
Tekniker Bitkisel Üretim
Tekniker Bitkisel Ürünlerde Muhafaza ve Pazarlama
Tekniker Budama ve Aşılama
Tekniker Büyük ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği
Tekniker Çay Eksperliği

Ek-2

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI KAPSAMINDA

AÇILAN KADRO VE BRANŞLAR

(MERKEZ VE TAŞRA)

 

UNVANI BRANŞI
Tekniker Çayır-Mera ve Yem Bitkileri
Tekniker Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü
Tekniker             . Çevre Koruma
Tekniker Çini İşlemeciliği
Tekniker Değirmencilik
Tekniker Doğalgaz Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi
Tekniker Doğalgaz ve Boru Hatları Teknolojisi
Tekniker Doğalgaz ve Isıtma
Tekniker Dokuma
Tekniker Dokumacılık ve El Sanatları
Tekniker Ekmekçilik
Tekniker El Basmacılığı
Tekniker El Sanatları
Tekniker Elektrik
Tekniker Elektrik-Elektronik
Tekniker Elektrik-Elektronik Teknikerliği
Tekniker Elektronik
Tekniker Elektronik Haberleşme
Tekniker Elektronik Teknolojisi
Tekniker Elektronik Yüksek Teknisyenliği
Tekniker Endüstri Bitkileri Yetiştirme ve Değerlendirme
Tekniker            ‘ Endüstriyel Elektronik
Tekniker Endüstriyel Otomasyon
Tekniker Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi
Tekniker            : Endüstriyel Tavukçuluk
Tekniker Enerji
Tekniker Et Endüstrisi
Tekniker Fermantasyon
Tekniker Fermantasyon Teknikerliği
Tekniker Fermente Ürünler
Tekniker Fındık Eksperliği
Tekniker Fidan ve Fidecilik
Tekniker Fidan Yetiştirme
Tekniker Film Yapım Teknikleri
Tekniker Fotoğraf

Ek-2

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI KAPSAMINDA

AÇILAN KADRO VE BRANŞLAR

(MERKEZ VE TAŞRA)

 

UNVANI BRANŞI
Tekniker Fotoğrafçılık
Tekniker Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
Tekniker Gaz ve Tesisatı Teknolojisi
Tekniker Geleneksel El Sanatları
Tekniker Gıda Kalite ve Sağlık Kontrol
Tekniker Gıda Kalitesi ve Sağlık Kontrolü
Tekniker Gıda Teknikerliği
Tekniker Gıda Teknolojisi
Tekniker Haberleşme
Tekniker Haberleşme Teknolojisi
Tekniker Halı ve Kilim
Tekniker Halıcılık
Tekniker Halıcılık ve Desinatörlüğü
Tekniker Harita
Tekniker Harita Kadastro
Tekniker Harita Teknikerliği
Tekniker Harita ve Maden Ölçme
Tekniker Hasat Sonrası Teknolojisi
Tekniker Hayvansal Üretim
Tekniker Hidroelektrik Santralleri
Tekniker İç Mekan Koruma ve Yenileme
Tekniker İklimlendirme-Soğutma
Tekniker İnşaat
Tekniker İnşaat Teknikerliği
Tekniker İnşaat Teknolojisi
Tekniker İpek Böcekçiliği
Tekniker İş Makineleri
Tekniker Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği
Tekniker Kesim ve Et
Tekniker Kesim ve Et Endüstrisi
Tekniker Kimya
Tekniker Kimya Teknolojisi
Tekniker Kontrol Sistemleri Teknolojisi
Tekniker Kontrol ve Ölçü Aletleri
Tekniker Kuyumculuk ve Takı Tasarımı

Ek-2

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI KAPSAMINDA

AÇILAN KADRO VE BRANŞLAR

(MERKEZ VE TAŞRA)

 

UNVANI BRANŞI
Tekniker Laboratuvar
Tekniker Lastik Teknolojisi
Tekniker Makine
Tekniker Makine Yağları ve Yağlama Teknolojisi
Tekniker Makine-Resim-Konstrüksiyon
Tekniker Mantarcılık
Tekniker Masaüstü Yayıncılık
Tekniker Matbaacılık
Tekniker Matbaacılık ve Baskı Teknikleri
Tekniker Mekatronik
Tekniker Mermer Teknolojisi
Tekniker Metal İşleri
Tekniker Metalografi ve Malzeme Muayenesi
Tekniker Metalürji Malzeme
Tekniker Meyve-Sebze İşleme
Tekniker Mimari Dekoratif Sanatlar
Tekniker Mimari Restorasyon
Tekniker Mobilya ve Dekorasyon
Tekniker Motor
Tekniker Organik Tarım
Tekniker Ormancılık
Tekniker Oto Elektrik-Elektronik
Tekniker Oto Motor Teknolojileri
Tekniker Otobüs Tamir ve Bakım
Tekniker Otomasyon
Tekniker Otomotiv
Tekniker Otomotiv Endüstrisi
Tekniker Otomotiv Satış Sonrası Hizmet
Tekniker Otomotiv Tasarım ve İmalat
Tekniker Otomotiv Teknolojisi
Tekniker Örme
Tekniker Örme Teknolojisi
Tekniker Pamuk Eksperliği ve İplikçilik
Tekniker Pamuk Pazarlama ve İplikçilik
Tekniker Petrokimya

Ek-2

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI KAPSAMINDA

AÇILAN KADRO VE BRANŞLAR

(MERKEZ VE TAŞRA)

 

UNVANI BRANŞI
Tekniker Petrol Sondajı ve Üretimi
Tekniker Peyzaj
Tekniker Peyzaj Uygulama ve Süs Bitkileri
Tekniker Peyzaj ve Süs Bitkileri
Tekniker Radyo – Televizyon Tekniği
Tekniker Radyo – Televizyon Yayımcılığı
Tekniker Radyo – TV Yayımcılığı
Tekniker Radyo TV Yayıncılığı
Tekniker Radyo ve Televizyon Tekniği
Tekniker Radyo ve Televizyon Yayımcılığı
Tekniker Radyo ve TV Yayımcılığı
Tekniker Rafineri
Tekniker Rafineri ve Petrokimya
Tekniker Restorasyon
Tekniker Restorasyon ve Konservasyon
Tekniker Sahne Tasarımı
Tekniker Sebze Üretimi
Tekniker Seracılık
Tekniker Seracılık ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği
Tekniker Seracılık-Budama ve Aşılama
Tekniker Serigrafi
Tekniker Sığır Yetiştiriciliği ve Besiciliği
Tekniker Sıhhi Tesisat
Tekniker Sıhhi Tesisat ve Doğalgaz
Tekniker Soğutma Tesisatçılığı
Tekniker Soğutma Tesisatı
Tekniker Soğutma ve Havalandırma
Tekniker Sondaj cılık
Tekniker Su Ürünleri
Tekniker Su Ürünleri İşleme Teknolojisi
Tekniker Sulama Teknolojisi
Tekniker Süs Bitkileri Yetiştiriciliği
Tekniker Süt Hayvancılığı
Tekniker Süt ve Ürünleri
Tekniker Şarap Üretim Teknolojisi ve Bağcılık

Ek-2

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI KAPSAMINDA

AÇILAN KADRO VE BRANŞLAR

(MERKEZ VE TAŞRA)

 

UNVANI BRANŞI
Tekniker Tarım
Tekniker Tarım Alet ve Makineleri
Tekniker Tarım AÖF
Tekniker Tarım Makineleri
Tekniker Tarım Ürünlerinin Muhafazası ve Depolanması
Tekniker Tarımsal Laboratuvar
Tekniker Tarımsal Sulama
Tekniker Tarımsal Sulama Yönetimi
Tekniker Tarla Bitkileri
Tekniker Tasarım ve Basım – Yayıncılık
Tekniker Tavukçuluk
Tekniker Tekstil
Tekniker Tekstil Baskı
Tekniker Tekstil Dokuma
Tekniker Tekstil İplikçilik
Tekniker Telekominikasyon
Tekniker Termik Santral Makineleri
Tekniker Termik Santrallerde Enerji Üretimi
Tekniker Tesisat Teknolojisi
Tekniker Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
Tekniker Tohumculuk
Tekniker Tütün Yetiştiriciliği ve İşlemeciliği
Tekniker Un Üretim Teknolojisi
Tekniker Yapı Denetim Yardımcılığı
Tekniker Yapı Donatım Teknolojisi
Tekniker Yapı Tesisat Teknolojisi
Tekniker Zeytin Endüstrisi
Tekniker Zeytin Yetiştiriciliği ve Değerlendirilmesi
Sağlık Teknikeri Çevre
Sağlık Teknikeri Çevre Sağlığı
Sağlık Teknikeri Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı
Sağlık Teknikeri Patoloji Laboratuvarı
Sağlık Teknikeri Protez ve Ortez
Sağlık Teknikeri Radyoloji
Sağlık Teknikeri Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Ek-2

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI KAPSAMINDA

AÇILAN KADRO VE BRANŞLAR

(MERKEZ VE TAŞRA)

 

UNVANI BRANŞI
Sağlık Teknikeri Sağlık Memurluğu
Sağlık Teknikeri Sağlık Teknikerliği
Sağlık Teknikeri Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Sağlık Teknikeri Tıbbi Laboratuvar
Veteriner Sağlık Teknikeri Laborant ve Veteriner Sağlık
Veteriner Sağlık Teknikeri Laborant ve Veteriner Sağlık (AÖF)
Teknisyen Ağaç İşleri
Teknisyen Ağırlama ve Gıda Teknolojisi (Gıda Analizi)
Teknisyen Altyapı
Teknisyen Besin Kontrol ve Analizleri
Teknisyen Bilgi İşlem
Teknisyen Bilgisayar
Teknisyen Bilgisayar (Donanım)
Teknisyen Bilgisayar Yazılım
Teknisyen Bilişim Teknolojileri Alanı
Teknisyen Çevre Sağlık
Teknisyen Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
Teknisyen Dokuma
Teknisyen Elektrik
Teknisyen Elektrik Elektronik Teknolojisi
Teknisyen Elektrik Tesisatçılığı
Teknisyen Elektrik-Elektronik Endüstriyel Bakım Onarım
Teknisyen Elektronik
Teknisyen Endüstriyel Elektronik
Teknisyen Grafik ve Fotoğraf
Teknisyen Hazır Giyim
Teknisyen İplik
Teknisyen Konfeksiyon
Teknisyen Kuyumculuk
Teknisyen Makine
Teknisyen Makine Ressamlığı
Teknisyen Marangoz
Teknisyen Matbaa
Teknisyen Metal İşleri
Teknisyen Mikroteknoloji

 

Ek-2

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI KAPSAMINDA

AÇILAN KADRO VE BRANŞLAR

(MERKEZ VE TAŞRA)

 

UNVANI BRANŞI
Teknisyen Mobilya Dekorasyon
Teknisyen Motor
Teknisyen Nakış
Teknisyen Resim
Teknisyen Sıhhi Tesisat
Teknisyen Telekomünikasyon
Teknisyen Tesisat Teknolojisi
Teknisyen Tesviye
Teknisyen Torna Tesviye
Teknisyen Torna Tesviye-Makine Teknolojileri
Teknisyen Yapı Bölümü
Teknisyen Yiyecek İçecek Hizmetleri/Servis
Teknisyen Ziraat
Veteriner Sağlık Teknisyeni Veteriner Sağlık
Laborant Ortaöğretim kurumlarının Laboratuvar Hizmetleri Alanı ve Dallarının birinden veya Laborant Bölümünden mezun olmak

Ek-3

T.C.

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI

BAŞVURU ŞARTLARI

1.) Mühendis Unvanlı Kadroya Atanabilmek İçin;

Ziraat Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi veya Bölümü, Deniz Bilimleri Fakültesi Balıkçılık Teknolojisi, Gıda Mühendisi, Gıda Bilimi ve Teknolojisi Bölümü (Ziraat Fakültesi), Gıda Bilimi ve Teknolojisi Bölümü (Tarım Ürünleri Teknolojisi), Tütün Teknolojisi Mühendisi, Bilgisayar Mühendisi, Kimya Mühendisi, Harita-Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi, Çevre Mühendisi, Elektrik Mühendisi, Elektrik Elektronik Mühendisi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisi, Endüstri Mühendisi, Fizik Mühendisi, İnşaat Mühendisi, Jeoloji Mühendisi, Maden Mühendisi, Makine Mühendisi, Metalürji Mühendisi, Orman Mühendisi ile Tekstil Mühendisi yetiştiren Fakültelerden Mühendis unvanı ile mezun olmak,

2.) Veteriner Hekim, İstatistikçi, Biyolog, Kimyager, Matematikçi, Sosyolog, Kameraman, Fotoğrafçı, Spiker, Matbaacı, Ekonomist, Ev Ekonomisti ve Diyetisyen Unvanlı Kadroya Atanabilmek İçin;

Fakültelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

3.) Mühendis (Peyzaj) Unvanlı Kadroya Atanabilmek İçin;

Fakültelerin Peyzaj Mimarlığı bölümünden mezun olmak,

4.) Programcı Unvanlı Kadroya Atanabilmek İçin;

En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya dört yıl süreli yükseköğretim mezunu olup, Milli Eğitim Bakanlığından onaylı en az dört yüz saat programcı sertifikasına sahip olmak ve en az iki programlama dilini bilmek,

5.) Veteriner Sağlık Teknikeri Unvanlı Kadroya Atanabilmek İçin;

Meslek Yüksekokullarının (Laborant ve Veteriner Sağlık, Laborant ve Veteriner Sağlık (AÖF)) programlarından mezun olmak,

6.) Sağlık Teknikeri Unvanlı Kadroya Atanabilmek İçin;

Sağlık Meslek Yüksekokullarının (Çevre, Çevre Sağlığı, Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı, Patoloji Laboratuvarı, Protez ve Ortez, Radyoloji, Sağlık Kurumlan İşletmeciliği, Sağlık Memurluğu, Sağlık Teknikerliği, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Tıbbi Laboratuvar) programlarından mezun olmak,

7.) Tekniker Unvanlı Kadroya Atanabilmek İçin;

Teknik Meslek Yüksekokullarının (Ağaç İşleri, Antep Fıstığı Tarımı ve Teknolojisi, Arıcılık, Bağcılık, Bahçe Ziraatı, Balık Yetiştiriciliği, Besicilik, Bilgi İşlem, Bilgisayar, Bilgisayar Destekli Makine, Bilgisayar Destekli Makine Resim Konstrüksiyon, Bilgisayar Destekli Tasarım, Bilgisayar Destekli Teknik Çizim, Bilgisayar Destekli Yayıncılık, Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Operatörlüğü, Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği, Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama,   Bilgisayar  ve   Enformasyon   Sistemleri,   Bilişim   Sistemleri  ve

 

Teknolojileri, Bilişim-Yönetim, Bina Koruma ve Yenileme, Bitki Koruma, Bitkisel Üretim, Bitkisel Ürünlerde Muhafaza ve Pazarlama, Budama ve Aşılama, Büyük ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği, Çay Eksperliği, Çayır-Mera ve Yem Bitkileri, Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü, Çevre Koruma, Çini İşlemeciliği, Değirmencilik, Doğalgaz Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi, Doğalgaz ve Boru Hatları Teknolojisi, Doğalgaz ve Isıtma, Dokuma, Dokumacılık ve El Sanatları, Ekmekçilik, El Basmacılığı, El Sanatları, Elektrik, Elektrik-Elektronik, Elektrik-Elektronik Teknikerliği, Elektronik, Elektronik Haberleşme, Elektronik Teknolojisi, Elektronik Yüksek Teknisyenliği, Endüstri Bitkileri Yetiştirme ve Değerlendirme, Endüstriyel Elektronik, Endüstriyel Otomasyon, Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi, Endüstriyel Tavukçuluk, Enerji, Et Endüstrisi, Fermantasyon, Fermantasyon Teknikerliği, Fermente Ürünler, Fındık Eksperliği, Fidan ve Fidecilik, Fidan Yetiştirme, Film Yapım Teknikleri, Fotoğraf, Fotoğrafçılık, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık, Gaz ve Tesisatı Teknolojisi, Geleneksel El Sanatları, Gıda Kalite ve Sağlık Kontrol, Gıda Kalitesi ve Sağlık Kontrolü, Gıda Teknikerliği, Gıda Teknolojisi, Haberleşme, Haberleşme Teknolojisi, Halı ye Kilim, Halıcılık, Halıcılık ve Desinatörlüğü, Harita, Harita Kadastro, Harita Teknikerliği, Harita ve Maden Ölçme, Hasat Sonrası Teknolojisi, Hayvansal Üretim, Hidroelektrik Santralleri, İç Mekan Koruma ve Yenileme, İklimlendirme-Soğutma, İnşaat, İnşaat Teknikerliği, İnşaat Teknolojisi, İpek Böcekçiliği, İş Makineleri, Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği, Kesim ve Et, Kesim ve Et Endüstrisi, Kimya, Kimya Teknolojisi, Kontrol Sistemleri Teknolojisi, Kontrol ve Ölçü Aletleri, Kuyumculuk ve Takı Tasarımı, Laboratuar, Lastik Teknolojisi, Makine, Makine Yağları ve Yağlama Teknolojisi, Makine-Resim-Konstrüksiyon, Mantarcılık, Masaüstü Yayıncılık, Matbaacılık, Matbaacılık ve Baskı Teknikleri, Mekatronik, Mermer Teknolojisi, Metal İşleri, Metalografi ve Malzeme Muayenesi, Metalürji Malzeme, Meyve-Sebze İşleme, Mimari Dekoratif Sanatlar, Mimari Restorasyon, Mobilya ve Dekorasyon, Motor, Organik Tarım, Ormancılık, Oto Elektrik-Elektronik, Oto Motor Teknolojileri, Otobüs Tamir ve Bakım, Otomasyon, Otomotiv, Otomotiv Endüstrisi, Otomotiv Satış Sonrası Hizmet, Otomotiv Teknolojisi, Otomotiv Tasarım ve İmalat, Örme, Örme Teknolojisi, Pamuk Eksperliği ve İplikçilik, Pamuk Pazarlama ve İplikçilik, Petrokimya, Petrol Sondajı ve Üretimi, Peyzaj, Peyzaj ve Süs Bitkileri, Peyzaj Uygulama ve Süs Bitkileri, Radyo – Televizyon Tekniği, Radyo – Televizyon Yayımcılığı, Radyo -TV Yayımcılığı, Radyo TV Yayıncılığı, Radyo ve Televizyon Tekniği, Radyo ve Televizyon Yayımcılığı, Radyo ve TV Yayımcılığı, Rafineri, Rafineri ve Petrokimya, Restorasyon, Restorasyon ve Konservasyon, Sahne Tasarımı, Sebze Üretimi, Seracılık, Seracılık ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği, Seracılık-Budama ve Aşılama, Serigrafi, ^ığır Yetiştiriciliği ve Besiciliği, Sıhhi Tesisat, Sıhhi Tesisat ve Doğalgaz, Soğutma Tesisatçılığı, Soğutma Tesisatı, Soğutma ve Havalandırma, Sondajcılık, Su Ürünleri, Su Ürünleri İşleme Teknolojisi, Sulama Teknolojisi, Süs Bitkileri Yetiştiriciliği, Süt Hayvancılığı, Süt ve Ürünleri, Şarap Üretim Teknolojisi ve Bağcılık, Tarım Alet ve Makineleri, Tarım, Tarım AÖF, Tarım Makineleri, Tarım Ürünlerinin Muhafazası ve Depolanması, Tarımsal Laboratuvar, Tarımsal Sulama, Tarımsal Sulama Yönetimi, Tarla Bitkileri, Tasarım ve Basım -Yayıncılık, Tavukçuluk, Tekstil, Tekstil Baskı, Tekstil Dokuma, Tekstil İplikçilik, Telekominikasyon, Termik Santral Makineleri, Termik Santrallerde Enerji Üretimi, Tesisat Teknolojisi, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Tohumculuk, Tütün Yetiştiriciliği ve İşlemeciliği, Un .Üretim Teknolojisi, Yapı Denetim Yardımcılığı, Yapı Donatım

 

3

 

Teknolojisi, Yapı Tesisat Teknolojisi, Zeytin Endüstrisi, Zeytin Yetiştiriciliği ve Değerlendirilmesi) programlarından mezun olmak,

8.) Teknisyen Unvanlı Kadroya Atanabilmek İçin;

Tarım Meslek Lisesi ve Ziraat Meslek Liselerinden mezun olmak, Meslek Liselerinin Altyapı, Ağaç İşleri, Ağırlama ve Gıda Teknolojisi (Gıda Analizi), Besin Kontrol ve. Analizleri, Bilgi İşlem, Bilgisayar, Bilgisayar (Donanım), Bilgisayar Yazılım, Bilişim Teknolojileri Alanı, Çevre Sağlık, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Dokuma, Elektrik, Elektrik Elektronik Teknolojisi, Elektrik Tesisatçılığı, Elektrik-Elektronik Endüstriyel Bakım Onarım, Elektronik, Endüstriyel Elektronik, Grafik ve Fotoğraf, Hazır Giyim, İplik, Konfeksiyon, Kuyumculuk, Makine, Makine Ressamlığı, Marangoz, Matbaa, Metal İşleri, Mikroteknoloji, Mobilya Dekorasyon, Motor, Nakış, Resim, Sıhhi Tesisat, Telekomünikasyon, Tesisat Teknolojisi, Tesviye, Torna Tesviye, Torna Tesviye-Makine Teknolojileri, Yapı Bölümü, Yiyecek İçecek Hizmetleri/Servis, Ziraat bölümlerinden mezun olmak,

9.) Veteriner Sağlık Teknisyeni Unvanlı Kadroya Atanabilmek İçin;

Meslek Liselerinin ilgili bölümünden mezun olmak,

10.) Laborant Unvanlı Kadroya Atanabilmek İçin;

Ortaöğretim kurumlarının Laboratuvar Hizmetleri Alanı ve Dallarının birinden veya Laborant Bölümünden mezun olmak.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Görevde Yükselmede Tüm Kadrolara Sözlü Sınav ŞartıGörevde yükselme ve ünvan değişikliği için tüm kadrolara sözlü sınav kriteri...
Devlet Memurlarının Terfi Sistemi DeğişmeliDevlet memurlarında terfi etmek sadece kağıt üzerinde mevzuatta yer almakta. Memurların...
SGK, Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı AçtıSGK, şef ve memur kadroları için görevde yükselme sınavı; aktüer, avukat, grafiker, istatistikçi,...
TÜİK Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliği 2015 8 Mayıs 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29349 YÖNETMELİK Kalkınma Bakanlığı (Türkiye...
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliği
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliği30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 YÖNETMELİK Başbakanlık (Afet ve...
Diyanet Kurumiçi 100 Vaiz AlacakD U Y U R U Diyanet İşleri Başkanlığından; Başkanlığımız taşra teşkilatında...
İçişleri Bakanlığı Görevde Yükselme Yönetmeliği Değişti
İçişleri Bakanlığı Görevde Yükselme Yönetmeliği Değişti 19 Ocak 2015 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29241 YÖNETMELİK İçişleri Bakanlığından: İÇİŞLERİ...
MEB 4667 Kontenjana Ünvan Değişikliği Sınavı AçtıMilli Eğitim Bakanlığı 4.667 kontenjan için ünvan değişikliği sınavı açtı....
MEB ve Yargıtay’ın Görevde Yükselme Yönetmelikleri DeğiştiMillî Eğitim Bakanlığı ve Yargıtay’ın Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği...
Yeni Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği YönetmelikleriResmi gazetede 4 kurumun Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yönetmelikleri...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Jandarma Genel Komutanlığı 1457 Uzman Erbaş Alacak için Tolunay diyorki;

Başvuru nasıl yapılıyor uzman erbaş alımlarına çavuşlarına

İş Güvenliği Uzmanı Olarak Görevlendirilen Memurlara 1.525 TL Ek Ödeme için Mustafa kemal diyorki;

Kamudan alacak olduğumuz isg ücretinin geç ödenmesi halinde, yüzde kaç faiz/ceza oranında ödeme yapılır? Malum; ödemeler hep geç yapıldı, yapılıyor.

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym