Sivas Suşehri SYDV Personel Alım İlanı 2014

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Sivas Suşehri SYDV Personel Alım İlanı 2014
12 Ağustos 2014 - 20:55

SUŞEHRİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI

BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMELİ İŞÇİ ALIM İLANI


Suşehri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinin 
11/08/2014 tarih ve 2014/ 15-10  sayılı kararı ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Fon Kurulunun 16.02.2012 tarih ve 2012/1 nolu kararı ile belirlenen “SYDV Personelinin Norm Kadro Standartları, Nitelikleri Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına ilişkin Esaslar “ ve “4857 sayılı İş Kanunu” kapsamında,  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nün konu ile ilgili genelgeleri doğrultusunda Vakfımızda istihdam edilmek üzere, 2 (İki) Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi alınacaktır.

İŞİN NİTELİĞİ İLE İLGİLİ BİLGİLER:
İşin Adı: Sözleşmeli Personel Alımı
İşin Süresi: Daimi
Deneme Süresi: 2 (İki) Ay
Personel Unvanı: Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi 2 (İki) kişi

I- ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR:
Alınacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir.
1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,
3) 18 yaşını bitirmiş olmak ve son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,
4) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,
5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

7) Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak,
8) Üniversitelerin İktisat, İşletme, Uluslarası İlişkiler,Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Kamu Yönetimi, Maliye ile Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik ve Sosyal Hizmetler Bölümlerinden mezun olmak,

9) ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında (2013-2014) KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak,
10) Sosyal İletişim becerisine sahip olmak,
11) Adli ve idari soruşturma sonucunda, atanmasına engel bir durumu bulunmamak,
12) Görevi devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya özrü bulunmamak,

II-ÖZEL ŞARTLAR:                                                                                                                                           

1) İlan tarihi itibariyle Suşehri İlçesi sınırlarında ikamet ediyor olmak (11.08.2014 tarihinden sonraki ikamet değişiklikleri kabul edilmeyecektir)
2) Word, Excel, Powerpoint ve diğer ofis programları ile Windows İşletim Sistemini bilmek, (mülakat esnasında uygulama yaptırılacaktır)

3) En az B sınıfı ehliyet sahibi olmak.(Çalışma zamanı yoğunlukla vakıf dışında saha çalışması şeklinde olacağından araç kullanımında tecrübeli olmak)
4) Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi olmamak (Tecilli olanlar için başvuru tarihi itibariyle en az bir yıl tecilli olmak),
5) İŞ-KUR’a kayıt yaptırmış olmak.

III- DİĞER HUSUSLAR:

1) Sözleşmeli personel, 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, devlet memurlarında olduğu gibi kurum içi veya kurumlar arası naklen atanmalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle bu pozisyonlara yerleştirilen personel herhangi bir nedenle (eş durumu, eğitim, sağlık vb.) nakil talebinde bulunamazlar. Personel Suşehri İlçesinde ikamet etmek zorundadır.
2)
 İşe alınacak personele Fon Kurulunun 16/02/2012 tarihli ve 2012/01 sayılı Kararının 10 uncu maddesiyle, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, özlük Haklan ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esasları eki EK- (I) sayılı cetvelde belirlenen ücret verilecektir.
3) Atamaları yapılmayan adayların başvuru evrakı, yerleştirme sonucundan itibaren 15 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.


IV- BAŞVURU AŞAMASINDA İSTENİLECEK BELGELER:

1) Üzerinde T.C. kimlik numarası yazılı bulanan nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi
2) Son 6 ay içerisinde çektirilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,
3) KPSS P3 Sonuç Belgesi fotokopisi(2013-2014),
4) Adli Sicil Belgesi,
5) Çalışmasına engel olmayacağını gösteren tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık raporu (Sınavı kazanandan sınav sonrası istenecektir),
6) Diploma veya Mezuniyet Belgesi fotokopisi (Aslını beraberinde getirecek),
7) Yerleşim (ikamet) belgesi,
8) Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi,                                                                            

9) Varsa bilgisayar yeterlilik durumunu gösteren belgenin fotokopisi (Aslını beraberinde getirecek),
10) En az B sınıfı sürücü belgesi (ehliyet)

11) Özgeçmiş. (Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir.)

V- BAŞVURU VE MÜLAKATA İLİŞKİN BİLGİLER:
1)  Mülakat ve sözlü sınavda Mülakat Komisyonu tarafından adaylar;

 a) Bir konuyu kavrayıp özetleme, yazılı ve sözlü ifade yeteneği ile muhakeme gücü,

 b) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerin mesleğe uygunluğu,

 c) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

 d) Genel yetenek ve genel kültürü,

 e) Vakfın çalışma şekli, görevleri ve mevzuatına hâkimiyeti,

 f)  Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

 g) Word, Excel ve Powerpoint gibi ofis programlarını bilme ve uygulayabilme,     özelliklerine sahip olması yönlerinden değerlendirilecektir.

 h) Mülakat ve sözlü sınav; komisyon tarafından, adaylara sözlü sorular sorulmak suretiyle yapılacaktır. Mülakat sonucunda her adaya 100 puan üzerinden mülakat puanı verilecektir. Mülakat ve sözlü sınava alınan 10 kişi mülakatta aldıkları puana göre mülakat komisyonu tarafından sıralanarak 2 asil 2 yedek olmak üzere işe alım sıralaması oluşturulacaktır.

2) Başvuruda bulunacak adaylar başvurularını http://app.aile.gov.tr/vakifilan/IlanListesi.aspx veya http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Giris.aspx adresinden online olarak 13/08/2014 – 27/08/2014 tarihleri arasında (Saat: 17:00’a kadar) yapacaklardır. Başvurular sadece internet aracılığıyla kabul edilecek olup, şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
3)  Başvurusu kabul edilen adaylar 
29/08/2014 tarihinde Suşehri Kaymakamlığı’nın resmi internet adresi olan www.susehri.gov.tr ile vakfımız ilan panosundan ilan edilecek olup, bu ilanlar tebliğ mahiyetinde olduğundan ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.                                                                                                                        
4)
 Başvurusu kabul edilen adaylar 
02/09/2014 tarihi mesai bitimine kadar genel ve özel şartları taşıdıklarını gösteren belgelerin aslını göstererek bir fotokopisini Vakfımıza teslim etmeleri gerekmekte olup, belgelerini teslim etmeyen ya da eksik teslim eden adaylar mülakata alınmayacaktır.                                                                                                                                
5)
 Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları mülakat komisyonunca kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.
6) Başvuru sonucunda evrakı istenen şartlara uygun olan başvuru sahipleri arasından, alınacak personel sayısının 5(Beş) katı kadar aday toplam 10 (On) kişi geçerli 
2013-2014 KPSS P3 puanına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanacak ve mülakata çağrılacaktır. Mülakata girmeye hak kazanan adaylar 05/09/2014 tarihinde Suşehri Kaymakamlığı’nın resmi internet adresi olan www.susehri.gov.tr ile vakfımız ilan panosundan ilan edilecek olup, bu ilanlar tebliğ mahiyetinde olduğundan ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
7) Mülakat 
İdarenin belirleyeceği tarih ve saatte Suşehri Kaymakamlığı Toplantı Salonunda yapılacaktır. Mülakata girmeye hak kazananlar 2. Maddede belirtildiği şekliyle ilan edilecek olup bu ilanlar tebliğ mahiyetinde olduğundan ayrıca tebligat yapılmayacaktır.                                                                                                                            
8)
 Mülakat Komisyonu tarafından yapılan mülakat neticesinde 2 (iki) asil, 2 yedek aday Vakfımız Mütevelli Heyeti ve Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nün onayına sunulacaktır. Onayı müteakip mülakat sınavını kazananlar www.susehri.gov.tr internet adresi ile vakfımız ilan panosundan ilan edilecektir. 
Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.                                                                                                                        
9)
 İşe alınmasına karar verilen asil adayla ilan tarihini müteakip 7 (yedi) iş günü içerisinde sözleşme imzalanacaktır.  Verilen süre içinde sözleşme imzalamayan, işe alımı yapıldıktan sonra görevine başlamayan asil adayın yerine yedek aday işe alınacaktır. Asil aday işe başladığında yedek aday her hangi bir hak talep edemeyeceği gibi asil adayın göreve başlamaması halinde verilen 7(Yedi) iş günlük süre içerisinde sözleşme imzalayıp işe başlamayan yedek aday her hangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.  

10)Sınavı kazanan aday Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nün onayından sonra işe başlatılacaktır. Genel Müdürlükçe sınav işlemleri onaylanmayan aday Vakfımızdan herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılan adayın işe alımı iptal edilecek genel hükümlere göre hakkında yasal işlem yapılacaktır.
11) Vakfımız mülakat sınavı sonucunda personel alımı yapıp yapmama hususunda serbesttir.

VI- MÜRACAT YERİ ve İLETİŞİM BİLGİLERİ:                                                               

Başvuru Adresi: http://app.aile.gov.tr/vakifilan/IlanListesi.aspx

http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Giris.aspx

www.susehri.gov.tr
Kurum Adres ve İletişim: Suşehri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı
Gönüloğlu Mahallesi Sivas Caddesi No:142 Suşehri / SİVAS
Tel :0 346 311 31 86- 0 346 311 41 00

Tevfik COŞKUN-Vakıf Müdürü

İlanen duyurulur 12/08/2014
Suşehri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

TCDD 157 İşçi AlacakTCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü sözlü sınavla 157 adet işçi alımı...
İşkur İşçi Alımlarında Lise Mezunları İçin KPSS Şartı KalktıKamu işçi alımı yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile İşkur ilanlarına başvurularda...
Tokat Erbaa Öğretmenevi 5 Personel AlacakTokat Erbaa Öğretmenevi asgari ücretle çalışacak, 2 temizlik görevlisi ile 3 resepsiyon...
Kocaeli Başiskele SYDV Personel Alım İlanı 2018Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına Büro görevlisi Alımı Son Başvuru : 22.11.2018 İl...
Bolvadin Belediyesi Ekskavatör Operatörü Alım İlanıİş İlan No (00004720228) Türkiye İş Kurumu AFYONKARAHİSAR ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU...
ETİ Maden İşletmeleri 104 İşçi AlacakETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME...
Şırnak İdil Öğretmenevi Kalorifer Ateşçisi Alım İlanıİş İlan No (00004719052) Türkiye İş Kurumu CİZRE HİZMET MERKEZİ İDİL ÖĞRETMENEVİ Yayınlanma...
Bulancak Öğretmenevi 8 Personel AlacakBulancak Öğretemnevi 1 adet Danışma Memuru, 7 adet Bulaşıkçı (Stevard)  alacak. İş...
Malatya Orduevi 2 Garson Alacakİş İlan No (00004711770) Türkiye İş Kurumu MALATYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
İzmir Ödemiş SYDV Personel Alım İlanı 2018İzmir Ödemiş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 1 adet Büro Görevlisi alacak. BÜRO...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Jandarma Genel Komutanlığı 1457 Uzman Erbaş Alacak için Tolunay diyorki;

Başvuru nasıl yapılıyor uzman erbaş alımlarına çavuşlarına

İş Güvenliği Uzmanı Olarak Görevlendirilen Memurlara 1.525 TL Ek Ödeme için Mustafa kemal diyorki;

Kamudan alacak olduğumuz isg ücretinin geç ödenmesi halinde, yüzde kaç faiz/ceza oranında ödeme yapılır? Malum; ödemeler hep geç yapıldı, yapılıyor.

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym