Muş Varto SYDV 4 Personel Alacak

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Muş Varto SYDV 4 Personel Alacak
17 Ağustos 2014 - 9:48

YENİ PERSONEL ALIMI

VARTO SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFINA 3 ADET SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ ALIMI

     Muş İli Varto İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirtilen niteliklerde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile 16.04.2012 tarihinde yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca aşağıdaki esaslar dahilinde 3 adet “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi”  unvanı ile sözleşmeli personel istihdam edilecektir.

İşin Adı                                               : Sözleşmeli Personel Alımı.

İşin Süresi                                          : Belirsiz Süreli ( 2 Ay Deneme Süreli )

Personel Unvanları                             : Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi  

İstihdam Edilecek Personel Sayısı      : 3( Üç )

İl/İlçe/Kurum                                       : Muş /Varto SYDV

A)    ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2- Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.

3- 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4- Askerlik hizmetini yapmış veya muaf  olmak yada  askerlikle ilişkisi bulunmamak.

5- Kamu haklarından mahrum bulunmamak

6-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

7- Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.

8- Vakıflarda ilk defa istihdam edilecek Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisinde 4 yıllık ve üzeri Yüksek Öğretim Kurumundan mezun olmak(lisans mezunu olmak )ve ÖSYM tarafından yapılan geçerli( 2013-2014) Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak şartları aranır.

9- Adli sicil kaydı bulunmamak.

10- Sosyal iletişim becerisine sahip olmak.

B) ÖZEL ŞARTLAR

Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi için;

1-     4 Yıllık ve üzeri  Yüksek Öğretim Kurumlarından

a)     Eğitim Fakültesi Mezunları

b)    Mühendislik Fakültesi Mezunları

c)     Fakültelerin Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Mezunları

2- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak,

3- Öğrenmeye, sürekli gelişime açık olma ve belirli vizyon ve görev sorumluluğu bilinci içerisinde, disiplinli çalışma alışkanlığına, devlet vakarına ve ciddiyetine yakışan ahlak, tutuma sahip olmak;

4- Başvuru tarihi itibariyle Muş İli sınırları içerisinde en az 1 yıldır ikamet ediyor olması gerekmektedir.

5- Adaylar Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ve Büro Görevlisi Unvanlarından birine başvuru yapabilecek olup her ikisine birden başvuramayacaklardır.

6- Vakıf personelinin istihdam edildiği vakıfta çalışması esastır. Ancak başka bir vakıfta görev almak isteyen personel, istihdam edildiği vakıfta en az 3 yıldır görev yapıyor olmak şartıyla, görev almak istediği vakfın personel ihtiyacı ve norm kadro durumuna göre, hâlihazırda çalıştığı ve görev yapmak istediği vakıf mütevelli heyetlerinin uygun görüşüyle vakıf değişikliği yapabilir. Bu şartlara dayanarak geçiş yapan personele kıdem tazminatı ödenmez. Farklı vakıflarda aynı unvanla görev yapan personelin karşılıklı olarak yer değiştirme durumunda da bu fıkrada belirtilen hükümler uygulanır.

SÖZLEŞMELİ PERSONELE ÖDENECEK ÜCRET:İşe alınacak personele Fon Kurulunun 16/02/2012 tarihli ve 2012/1 sayılı Kararına istinaden Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esasların eki EK- ( I ) sayılı cetvelde belirlenen tutar verilecektir.

C)    MÜLAKAT AŞAMASINDA İSTENİLECEK BELGELER:

Mülakatta başarılı olan adaydan belgelerin asılları bizzat istenecek, fotokopilerin aslına uygunluğu kontrol edilip tasdik edildikten sonra iade edilecektir.

1- Vukaatlı nüfus kayıt örneği( Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinden alınmış onaylı)

2- Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf.

3- 2013 veya 2014 yılı KPSSP 3 sınav sonuç belgesi.

4- Adli sicil belgesi/Adli makamlardan alınacaktır.

5- 4 yıllık yüksek öğretim kurumu mezuniyet belgesi, diploma fotokopisi. (Varsa Yüksek lisans ve doktora mezuniyet belgesi.)

6- Erkek adaylardan askerlik durum belgesi/terhis belgesi

7- (T.C.Kimlik numaralı) Nüfus cüzdanı resmi onaylı bir fotokopisi,

8- Çalışmasına engel olmayacağını gösteren sağlık raporu (İşe alım kararından sonra istenecektir)

9- Varsa aldığı sertifikalar, iş deneyim belgesi fotokopileri ve özgeçmişi

D)    MÜLAKATA BAŞVURU VE MÜLAKATA İLİŞKİN BİLGİLER

1- Mülakatta, özel şartlara ilişkin kanıtlayıcı belgeleri teslim eden adaylar arasında KPSS P3’ten en yüksek puan alan açık kadro sayısının 5(beş) katı kadar aday çağrılacaktır.

2- Mülakata kalan adayların, Vakıf Başkanlığında yer alan İş Talep Formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra imzalı ve fotoğraflı olarak istenilen diğer belgelerle birlikte 05/09/2014 tarihi saat17:00’a kadar  Varto Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Hükümet Binası Kat:3  Muş /Varto adresine bizzat başvuracaklardır. Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

3- Başvuru sırasında Kurumumuz tarafından aranan belgeler incelendikten sonra eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

4- Mütevelli Heyetinin onayını müteakiben sözleşme yapılmasına karar verilen elemanlarla sözleşme yapılarak göreve başlatılacaktır.

5- Adayların evrakları üzerinden yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak atamaları yapılmayacak ve sözleşmeleri imzalanmayacaktır. Bu durumda Mülakat Heyetince kabul edilen yedek eleman çağırılarak kendisiyle sözleşme yapılacak ve göreve başlatılacaktır.

6- Sözleşme imzalanan personelin yeterlilik şartları ile ilgili eksikliklerin sözleşme imzalandıktan sonra tespit edilmesi halinde idare tarafından tek taraflı olarak sözleşme feshedilir.

E)    DİĞER HUSUSLAR

1- Sözleşmeli personel, ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, Devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atamalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle bu pozisyonlara yerleştirilen personel herhangi bir nedenle (eş durumu, sağlık vb.) nakil talebinde bulunamazlar.

2- Atamaları yapılmayan adayların başvuru evrağı, yerleştirme sonucundan itibaren 15 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.

3- Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

F)    MÜRACAAT VE SONUCA İLİŞKİN BİLGİLER

  1. Müracaatlar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na ait resmî web veya http://www.sosyalyardimlar.gov.tr/tr/sitesinin http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Login.aspx adresine 15/08/2014 – 30/08/2014tarihleri arasında web üzerinden yapılacaktır. Müracaatta bulunan adaylar, istenilen belgeleri en geç 05/09/2014  Çarşamba günü  saat 17:00′a kadar Varto Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı’na elden teslim edeceklerdir. Mülakata girmeye hak kazananların listesi, 01/09/2014 tarihinde açıklanacaktır.

2 -Mülakat , 17/09/2014 tarihi Çarşamba günü  saat 10:00’da Kaymakamlık Makamı’nda yapılacaktır.

3- Müracaatlar ile ilgili olarak; Kurumumuz tarafından yapılacak incelemede, gerekli şartları taşımayanlar ile noksan belgesi olanların müracaatları kabul edilmeyecektir.

4 –  Sonuçlar, mülakat sınavından alınan puanlara göre en yüksek olandan başlanarak belirlenecektir.

5- Müracaatta bulunan adaylar içerisinden geçerli KPSS/P3 puanına göre en yüksek puana sahip adaydan başlamak üzere; alınacak personel sayısının 5 (beş) katı  kadar aday sözlü sınava çağrılacak olup bu kişiler belirtilen şartları taşıdıklarını gösteren belgelerin aslını veya noter onaylı fotokopilerini 05/09/2014  Çarşamba günü  saat 17:00′a kadar Vakfa teslim edeceklerdir.

Başvuru Tarihleri :15/08/2014 – 30/08/2014

Başvuru Adresi: http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Login.aspx

MÜRACAT YERİ ve İLETİŞİM BİLGİLERİ

Müracaat yeri: Muş Varto Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı  Hükümet Konağı  kat:3    MUŞ /VARTOMuş Varto SYD Vakfı İrtibat Telefonları: 0436 711 30 01

 

 VARTO SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFINA 1 ADET BÜRO GÖREVLİSİ ALIMI

     Muş İli Varto İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirtilen niteliklerde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile 16.04.2012 tarihinde yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca aşağıdaki esaslar dahilinde 1adet “Büro Görevlisi”  unvanı ile sözleşmeli personel istihdam edilecektir.

İşin Adı                                               : Sözleşmeli Personel Alımı.

İşin Süresi                                          : Belirsiz Süreli ( 2 Ay Deneme Süreli )

Personel Unvanları                             : Büro Görevlisi

İstihdam Edilecek Personel Sayısı      : 1( Bir)

İl/İlçe/Kurum                                       : Muş /Varto SYDV

B)    ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2- Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.

3- 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4- Askerlik hizmetini yapmış veya muaf  olmak yada  askerlikle ilişkisi bulunmamak.

5- Kamu haklarından mahrum bulunmamak

6-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

7- Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.

8- Vakıflarda ilk defa istihdam edilecek Büro Görevlisinde 4 yıllık ve üzeri Yüksek Öğretim Kurumundan mezun olmak(lisans mezunu olmak )ve ÖSYM tarafından yapılan geçerli( 2013-2014) Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak şartları aranır.

9- Adli sicil kaydı bulunmamak.

10- Sosyal iletişim becerisine sahip olmak.

B) ÖZEL ŞARTLAR

Büro Görevlisi Kadrosu için;

1- 4 Yıllık Yüksek Öğretim ve üzeri lisans diplomasına sahip olmak. İyi derecede bilgisayar (Windows, Word, Excel, Powerpoint, Photoshop, vb.) kullanabiliyor olmak ve başvurusu sırasında belgelendirmek.

2- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak,

3- Öğrenmeye, sürekli gelişime açık olma ve belirli vizyon ve görev sorumluluğu bilinci içerisinde, disiplinli çalışma alışkanlığına, devlet vakarına ve ciddiyetine yakışan ahlak, tutuma sahip olmak;

4- Başvuru tarihi itibariyle Muş İli sınırları içerisinde en az 1 yıldır ikamet ediyor olması gerekmektedir.

5- Adaylar Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ve Büro Görevlisi Unvanlarından birine başvuru yapabilecek olup her ikisine birden başvuramayacaklardır.

6- Vakıf personelinin istihdam edildiği vakıfta çalışması esastır. Ancak başka bir vakıfta görev almak isteyen personel, istihdam edildiği vakıfta en az 3 yıldır görev yapıyor olmak şartıyla, görev almak istediği vakfın personel ihtiyacı ve norm kadro durumuna göre, hâlihazırda çalıştığı ve görev yapmak istediği vakıf mütevelli heyetlerinin uygun görüşüyle vakıf değişikliği yapabilir. Bu şartlara dayanarak geçiş yapan personele kıdem tazminatı ödenmez. Farklı vakıflarda aynı unvanla görev yapan personelin karşılıklı olarak yer değiştirme durumunda da bu fıkrada belirtilen hükümler uygulanır.

SÖZLEŞMELİ PERSONELE ÖDENECEK ÜCRET:İşe alınacak personele Fon Kurulunun 16/02/2012 tarihli ve 2012/1 sayılı Kararına istinaden Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esasların eki EK- ( I ) sayılı cetvelde belirlenen tutar verilecektir.

G)    MÜLAKAT AŞAMASINDA İSTENİLECEK BELGELER:

Mülakatta başarılı olan adaydan belgelerin asılları bizzat istenecek, fotokopilerin aslına uygunluğu kontrol edilip tasdik edildikten sonra iade edilecektir.

1- Vukaatlı nüfus kayıt örneği( Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinden alınmış onaylı)

2- Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf.

3- 2013 veya 2014 yılı KPSSP 3 sınav sonuç belgesi.

4- Adli sicil belgesi/Adli makamlardan alınacaktır.

5- 4 yıllık yüksek öğretim kurumu mezuniyet belgesi, diploma fotokopisi. (Varsa Yüksek lisans ve doktora mezuniyet belgesi.)

6- Erkek adaylardan askerlik durum belgesi/terhis belgesi

7- (T.C.Kimlik numaralı) Nüfus cüzdanı resmi onaylı bir fotokopisi,

8- Çalışmasına engel olmayacağını gösteren sağlık raporu (İşe alım kararından sonra istenecektir)

9- Varsa aldığı sertifikalar, iş deneyim belgesi fotokopileri ve özgeçmişi

H)    MÜLAKATA BAŞVURU VE MÜLAKATA İLİŞKİN BİLGİLER

1- Mülakatta, özel şartlara ilişkin kanıtlayıcı belgeleri teslim eden adaylar arasında KPSSP3’ten en yüksek puan alan açık kadro sayısının 5(beş) katı kadar aday çağrılacaktır.

2- Mülakata kalan adayların, Vakıf Başkanlığında yer alan İş Talep Formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra imzalı ve fotoğraflı olarak istenilen diğer belgelerle birlikte 05/09/2014 tarihi saat17:00’a kadar  Varto Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Hükümet Binası Kat:3  Muş /Varto adresine bizzat başvuracaklardır. Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

3- Başvuru sırasında Kurumumuz tarafından aranan belgeler incelendikten sonra eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

4- Mütevelli Heyetinin onayını müteakiben sözleşme yapılmasına karar verilen elemanlarla sözleşme yapılarak göreve başlatılacaktır.

5- Adayların evrakları üzerinden yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak atamaları yapılmayacak ve sözleşmeleri imzalanmayacaktır. Bu durumda Mülakat Heyetince kabul edilen yedek eleman çağırılarak kendisiyle sözleşme yapılacak ve göreve başlatılacaktır.

6- Sözleşme imzalanan personelin yeterlilik şartları ile ilgili eksikliklerin sözleşme imzalandıktan sonra tespit edilmesi halinde idare tarafından tek taraflı olarak sözleşme feshedilir.

İ)      DİĞER HUSUSLAR

1- Sözleşmeli personel, ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, Devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atamalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle bu pozisyonlara yerleştirilen personel herhangi bir nedenle (eş durumu, sağlık vb.) nakil talebinde bulunamazlar.

2- Atamaları yapılmayan adayların başvuru evrağı, yerleştirme sonucundan itibaren 15 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.

3- Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

J)     MÜRACAAT VE SONUCA İLİŞKİN BİLGİLER

  1. Müracaatlar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na ait resmî web veya http://www.sosyalyardimlar.gov.tr/tr/sitesinin http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Login.aspx adresine 15/08/2014 – 30/08/2014tarihleri arasında web üzerinden yapılacaktır. Müracaatta bulunan adaylar, istenilen belgeleri en geç 05/09/2014  Çarşamba günü  saat 17:00′a kadar Varto Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı’na elden teslim edeceklerdir. Mülakata girmeye hak kazananların listesi, 01/09/2014 tarihinde açıklanacaktır.

2 -Mülakat , 17/09/2014 tarihi Çarşamba günü  saat 10:00’da Kaymakamlık Makamı’nda yapılacaktır.

3- Müracaatlar ile ilgili olarak; Kurumumuz tarafından yapılacak incelemede, gerekli şartları taşımayanlar ile noksan belgesi olanların müracaatları kabul edilmeyecektir.

 4 –  Sonuçlar, mülakat sınavından alınan puanlara göre en yüksek olandan başlanarak belirlenecektir

5- Müracaatta bulunan adaylar içerisinden geçerli KPSS/P3 puanına göre en yüksek puana sahip adaydan başlamak üzere; alınacak personel sayısının 5 (beş) katı  kadar aday sözlü sınava çağrılacak olup bu kişiler belirtilen şartları taşıdıklarını gösteren belgelerin aslını veya noter onaylı fotokopilerini 05/09/2014  Çarşamba günü  saat 17:00′a kadar Vakfa teslim edeceklerdir.

Başvuru Tarihleri :15/08/2014 – 30/08/2014                                                                                Başvuru Adresi: http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Login.aspx

MÜRACAT YERİ ve İLETİŞİM BİLGİLERİ                                                              Müracaat yeri: Muş Varto Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı  Hükümet Konağı  kat:3    MUŞ /VARTO      Muş Varto SYD Vakfı İrtibat Telefonları: 0436 711 30 01

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Ordu Perşembe SYDV Personel Alım İlanı 2018

sosyal yardım ve inceleme görevlisi alımı Son Başvuru : 26.10.2018 İl ORDU İlçe PERŞEMBE...

Kars Kafkas Üniversitesi 7 Engelli Temizlik Görevlisi Alım İlanı

İş İlan No (00004692985) Bu ilana sadece Kişisel Durumu “Engelli” olanlar başvurabilir. Türkiye...

Tarım Müdürlüklerine 6 Engelli Personel Alınacak

İl Tarım Müdürlüklerine 6 Engelli Personel Alınacak. Ankara, Sakarya, Erzurum, Gaziantep,...

Yozgat Ozan Belediyesi Greyder Operatörü Alım İlanı

İş İlan No (00004692396) Türkiye İş Kurumu YOZGAT ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ OZAN...

Tokat Çat Belediyesi 3 İşçi Alacak

Tokat Çat Belediyesi 1 adet Mezarlık Görevlisi, 2 adet Orman Nezaretçisi alacak. Son Başvuru...

Bandırma Bor ve Asit Fabrikası 1 Daimi İşçi Alacak

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE 1...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Ordu Perşembe SYDV Personel Alım İlanı 2018sosyal yardım ve inceleme görevlisi alımı Son Başvuru : 26.10.2018 İl ORDU İlçe...
Yozgat Ozan Belediyesi Greyder Operatörü Alım İlanıİş İlan No (00004692396) Türkiye İş Kurumu YOZGAT ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ OZAN...
Tokat Çat Belediyesi 3 İşçi AlacakTokat Çat Belediyesi 1 adet Mezarlık Görevlisi, 2 adet Orman Nezaretçisi alacak. Son...
Bandırma Bor ve Asit Fabrikası 1 Daimi İşçi AlacakETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME...
Erzincan Yalnızbağ Belediyesi 9 adet Çöpçü Alım İlanıErzincan Yalnızbağ Belediyesi daimi işçi statüsünde 9 adet Çöpçü alacak. İşkur’da...
Niğde Kemerhisar Belediyesi Kalorifer Ateşçisi Alacakİş İlan No (00004689893) Türkiye İş Kurumu NİĞDE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
Bolu Belediyesi Servis Büro Elemanı (Teknik Ürünler) Alım İlanıBolu Belediyesi daimi işçi statüsünde 1 adet Servis Büro Elemanı alacak. İşkur’un...
Antalya Gündoğmuş Belediyesi Büro Memuru Alım İlanıİş İlan No (00004688491) Türkiye İş Kurumu MANAVGAT HİZMET MERKEZİ GÜNDOĞMUŞ...
Bolu Belediyesi Lise Mezunu Halkla İlişkiler Görevlisi Alım İlanıBolu Belediyesi daimi işçi statüsünde Halkla İlişkiler Görevlisi alacak. İşkur’da...
Erzincan Geçit Belediyesi Çelik Yapılandırmacı İşçisi Alım İlanıİş İlan No (00004683870) Türkiye İş Kurumu ERZİNCAN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.