Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü 80 Sözleşmeli Personel Alacak

Ana Sayfa » 4/B Sözleşmeli » Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü 80 Sözleşmeli Personel Alacak
11 Ağustos 2014 - 8:05

BAŞBAKANLIKTAN

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI GİRÎŞ SINAVI DUYURUSU

Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nde (Cumhuriyet Arşivi Daire Başkanlığı “Ankara” ve Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığında “İstanbul”) 3056 Sayılı Kanun’un 35 inci maddesine göre çalıştırılmak üzere, aşağıdaki tabloda bölümleri ve kontenjan adedi belirtilen toplam seksen (80) adet Sözleşmeli Personel alımı İçin giriş sınavı yapılacaktır.

LİSANS PROGRAMLARI ADEDİ
1 Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, İlahiyat, İslami İlimler, Arap Dili ve Edebiyatı, Fars Dili ve Edebiyatı, Tarih Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyat Öğretmenliği, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği, Arapça öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği 40
2 Restorasyon, Geleneksel Türk El Sanatları, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma ve Onarım, Cilt, Sanat Tarihi 30
3 Arşivcilik, Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Kütüphanecilik, Kütüphanecilik ve Bilgi Çalışmaları 10

1-    GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI

1-       657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları haiz olmak,

2-   Üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinin; Yukarıdaki tabloda yer alan Lisans Programlan veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birisinden mezun olanların kabul edilmesini,

3-   Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından; 5-6 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında KPSSP:2, KPSSP:3 veya KPSSP:4 puan türlerinden yukarıdaki tablonun 1,3 maddelerinde yer alan Lisans Programlarından 70 ve üzerinde puan almak kaydıyla; Ayrıca tablonun 2 maddesinde yer alan Lisans Programı mezunlarından puan baraj şartı aranmaksızın müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde, yukarıdaki tablonun her bir maddesi için ayrı ayrı olmak üzere alınacak toplam Sözleşmeli Personel sayısının altı (6 ) katı aday arasına girmek (son sıradaki aday ile aynı puana sahip olanlar da giriş sınavına çağrılacaktır),

4-Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak,

5-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek daimi vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engelli bulunmamak,

6-Gİriş Sınavına süresi içinde başvurmak ve giriş sınavı için istenilen belgeleri belirtilen sürede kuruma vermiş olmak.

2- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE SINAVA GİRİŞ

Adaylar başvurularını (18-29/08/2014) tarihleri arasında 29 Ağustos 2014 Cuma günü mesai bitimine kadar http://www.başbakanlik.gov.tr/ve http://www.devletarsivleri.gov,tr İnternet adreslerinden “Sözleşmeli Personel Başvuru Formu”nu doldurmak suretiyle elektronik ortamda yapacaklardır. Başvuru formuna yüklenilecek vesikalık fotoğraf, son 6 ay içinde çekilmiş ve adayı kolaylıkla tanıtabilecek nitelikte olacaktır. Adaylar İnternet üzerinden bilgilerini kaydedip Başvuru Formunun çıktısını alıp imzalayacaklardır. Giriş sınavına katılmaya hak kazandığı tespit edilen adayların listesi (02/09/2014) tarihinden itibaren http://www.basbakanlik.gov.trve http://www.devletarsivleri.gov.tradreslerinde, Ankara’da Genel Müdürlük ve İstanbul’da Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı hizmet binası girişlerinde İlan edildikten sonra, sınava girmeye hak kazanan bu adaylar; giriş sınavına katılabilmek için, yukarıda belirtilen başvuru formuna ilave olarak aşağıdaki belgeleri (03-12/09/2014) tarihleri arasında (saat 9.30-17.00) Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Gayret Mahallesi 95. Sokak No: 3 Yenimahalle/ANKARA adresine kargo-taahhütlü posta, APS yoluyla veya elden teslim edeceklerdir. (Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.) Belgeleri elden teslim edenlere Sınav Gİrİş Belgesi kayıt esnasında elden, kargoyla ve posta yoluyla gönderenlere sınav günü sınavdan önce verilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İSTENİLEN BELGELER

1-Yüksek öğrenim diplomasının veya çıkış belgesinin tasdikli fotokopisi (yabancı okul mezunları için denklik belgesi),

2-Adayın kendi el yazısı İle yazılmış; anne ve babasının adları ile meslek ve işleri, ilk, orta ve yüksek öğrenimini yaptığı okullar, yüksek öğrenimden sonra ne gibi işler yaptığı ve kendi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin isimleri ile T.C. Kimlik Numarasının, e-posta adresinin, iş ve ikametgâh adreslerinin de belirtildiği ve sağlık açısından görev yapmasına engel bir hali olmadığının beyan edildiği özgeçmiş formu ( http://www.basbakanlik.gov.tr ve http://www.devletarsivleri.gov.tr)adreslerinden temin edilebilecektir,

3-KPSS Sonuç Belgesi Çıktısı.

Yanlış beyan, eksik belge ve bilgileri bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

3- SINAV ŞEKLİ VE KONULARI

a- Bu ilanda yer alan tablonun 1 ve 3 maddelerindeki Lisans programlarından mezun olup sınava girmeye hak kazanan adaylar, Matbu ve el yazması Eski Türkçe (Osmanlıca) metin okuma ve çeviri yazısı (transkripsiyon) konularında yazılı sınava ve Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünün faaliyet alanı ile ilgili olarak arşivcilik, tarih, genel kültür ve muhakeme, kavrayış, İfade ve temsil kabiliyetinin; Sözleşmeli Personelin uygunluğunun değerlendirileceği sözlü sınava tabi tutulacaklardır.

b- Bu İlanda yer alan tablonun 2 maddesindeki Lisans Programı mezunlarına Eski Türkçe (Osmanlıca) ve Restorasyon (belgelerin kimyevi durumu, fiziki yıpranmışlık oranlarının tespiti ve giderilmesi)konularında Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı İmrahor Cad. Sadabat Mevkii Kağıthane/İSTANBUL’da uygulamalı sınav yapılacaktır.

4-  SINAV YERİ VE TARİHİ

Bu İlanda yer alan tablonun- 1 ve 3 maddelerindeki Lisans programı mezunlarından sınava girmeye hak kazananlar (15/09/2014) tarihinde yazılı sınav, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Etlik Yerleşkesi: Halil Sezai Erkut Cad. Sazak Sokak No:2 Keçiören/ Ankara (Tel:0 312 3230134) adresinde saat 14:00’te yapılacaktır. Yazılı sınavda başarılı olanlar için sözlü sınav (16-19/09/2014) tarihlerinde saat 09:30’da Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü (Gayret Mahallesi 95. Sokak No:3 Yenimahalle/ ANKARA) hizmet binasında yapılacaktır. Giriş Sınavına girmeye hak kazanan adaylar (15/09/2014) tarihinde yazılı sınavın yapılacağı adreste giriş belgesi ve nüfus cüzdanı veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle sınavdan önce hazır bulunacaklardır.

Ayrıca bu ilanda yer alan tablonun 2 maddesindeki Lisans programı mezunlarından sınava girmeye hak kazanan adaylar puan baraj şartı aranmaksızın ÖSYM tarafından 05-06 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından en yüksek puan alan adaydan başlayarak sıralama yapılmak kaydıyla ataması yapılacak Sözleşmeli Personel sayısının en fazla altı (6) katı aday (son sıradaki adaya eşit puan alanlar dahil) Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı İmrahor Cad. Sadabat Mevki Kağıthane/ÎSTANBUL da Osmanlıca ve Restorasyon (belgelerin kimyevi durumu, fiziki yıpranmışlık oranlarının tespiti ve giderilmesi) konusunda uygulamalı sınava tabi tutulacaktır. Adaylar (22-24/09/2014) tarihlerinde saat 09:30’da yukarıda belirtilen adreste giriş belgesi ve nüfus cüzdanı veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle hazır bulunacaklardır.

5-SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI

Adayların sözlü sınava katılabilmesi İçin yazılı sınavdan 100 tam puan üzerinden 70 ve üzeri puan almaları gerekmektedir.

Yazılı sınavı kazanan yukarıdaki tablonun 1 ve 3 maddelerinde yer alan adayların listesi (15.09.2014) tarihinde http://www.basbakanlik.gov.trve http://www.devletarsivleri.gov.tradreslerinde ve Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Gayret Mahallesi 95. Sokak No:3 hizmet binası girişinde duyurulacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü ve uygulamalı sınavlara katılanların, sınavda başarılı sayılabilmesİ İçin Sınav Komisyonu üyelerinin her birinden 100 tam puan üzerinden en az 60 puan almak kaydıyla ortalamasının 70 puan olması gerekir.

Sınavda başarılı olanların sayısı; ilan edilen sayıdan fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak belirtilen sayı kadar aday, giriş sınavını başarmış kabul edilecektir. Giriş sınavında 70 ve üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar İçin müktesep hak teşkil etmeyecektir. Sınavda başarılı olanların sayısı İlan edilen sayıdan daha az ise, sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilecektir.

Nihai başarı listesi http://www.basbakanlik.gov.trve http://www.devletarsivleri.gov.tradresleri ve Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nde (Cumhuriyet Arşivi Daire Başkanlığı “Ankara” İle Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı “İstanbul”) ilan edilecek olup, kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacaktır. Kazanan adayların kendilerine bildirilen tarihe kadar müracaat etmeleri halinde atamaları yapılır. Başka bir kurumda çalışmakta İken sınavı kazanan adayların, bu görevlerinde aldıkları olumsuz sicil ve mütalaa ile disiplin cezalarını değerlendirme hakkı saklıdır.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler, hiçbir hak talep edemeyecek ve haklarında Türk Ceza Kanunu’nun İlgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

Başvuru Tarih Aralığı : 18.08.2014 – 29.08.2014

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanıKAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657...
Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel AlacakT.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız...
Atatürk Üni. logo
Atatürk Üniversitesi 55 Sözleşmeli Personel AlacakAtatürk Üniversitesi 20 lisans, 35 lise mezunu sözleşmeli hemşire alacak. Atatürk...
Antalya Devlet Opera ve Balesi Sözleşmeli 1 Bale Sanatçısı Alım İlanıDEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ Sözleşmeli...
Roma Büyükelçiliği Sözleşmeli Sekreter Alım İlanıT.C. Roma Büyükelçiliği münhal hale gelecek 1 (bir) adet Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna...
Erciyes Üniversitesi 43 Sözleşmeli Personel AlacakBAŞVURU TARİHİ : 06/11/2018 BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ : 20/11/2018 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ...
İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestra Sanatçısı Alım İlanıDEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ Sözleşmeli...
İzmir Devlet Opera ve Balesi Sözleşmeli Sanatçı Alım İlanıDEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ Sözleşmeli...
Balıkesir Erdek Belediyesi Sözleşmeli Mühendis AlacakERDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 5393 Sayılı...
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanıMİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Jandarma Genel Komutanlığı 1457 Uzman Erbaş Alacak için Tolunay diyorki;

Başvuru nasıl yapılıyor uzman erbaş alımlarına çavuşlarına

İş Güvenliği Uzmanı Olarak Görevlendirilen Memurlara 1.525 TL Ek Ödeme için Mustafa kemal diyorki;

Kamudan alacak olduğumuz isg ücretinin geç ödenmesi halinde, yüzde kaç faiz/ceza oranında ödeme yapılır? Malum; ödemeler hep geç yapıldı, yapılıyor.

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym