Ankara Üniversitesi 4 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı

Ana Sayfa » 4/B Sözleşmeli » Ankara Üniversitesi 4 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı
20 Ağustos 2014 - 6:56

SON BAŞVURU TARİHİ 04/09/2014 TARİHİ MESAİ BİTİMİDİR.

T.C.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAVINA BAŞVURACAKLAR İÇİN DUYURU

I.SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER:

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığında istihdam edilmek üzere;

Çalıştırılacak Pozisyonun Unvanı ve Sayısı : 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”in 8 inci maddesi uyarınca Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonunda istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere sözlü sınavla toplam (4) personel alınacaktır.

KPSS Puanının Türü ve Geçerlilik Yılı : ÖSYM tarafından 2013 ve 2014 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) KPSSP3 (B) puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak değerlendirilir) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilir) toplamı esas alınarak, genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranlar arasından yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlamak üzere sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday giriş sınavına alınacaktır.( Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilir) Sınava alınacak adayların listesi http://personeldb.ankara.edu.tr adresinde ilan edilecektir.

 

İş Tanımı Adet Ücret Çalışma Süresi
Sistem Yöneticisi 1 Aylık Brüt Sözleşmeli Ücretinin 3 katı Tam Zamanlı
Veri Tabanı Yöneticisi 1 Aylık Brüt Sözleşmeli Ücretinin 2 katı Tam Zamanlı
Yazılım Geliştirme Uzmanı 2 Aylık Brüt Sözleşmeli Ücretinin 2 katı Tam Zamanlı

II) SINAV TARİHİ VE YERİ:

Sözlü sınav 22/09/2014 tarihinde saat 09.00’da Ankara Üniversitesi Rektörlüğünde yapılacaktır.

       III) SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:

A- GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER):

 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu maddede belirtilen okul mezunları Sistem Yöneticisi iş tanımlı pozisyonuna başvuru yapamayacaklardır.)

d) Yazılım,   yazılım  tasarımı  ve   geliştirilmesi  ile   bu  sürecin   yönetimi   konusunda  veya   büyük  ölçekli  ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı 2 katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri   için   en  az   5   yıllık   mesleki   tecrübeye   sahip   bulunmak   (Mesleki   tecrübenin   belirlenmesinde; bilişim  personeli   olarak   657   sayılı   Kanuna   tabi   kadrolu   veya   aynı   Kanunun   4   üncü   maddesinin   (B) bendi   ya   da   399   sayılı   Kanun   Hükmünde   Kararnameye   tabi   sözleşmeli   statüdeki   hizmetler   ile   özel kesimde  sosyal  güvenlik  kurumlarına  prim ödenmek  suretiyle  işçi  statüsünde  bilişim  personeli  olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır)

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

f) Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak,

g) Yapılacak      inceleme      ve      soruşturma      sonunda      Bilişim      Personeli      olmalarına      engel      bir      durumu bulunmamak,

h) Süresi içinde başvurmak.

 

B- ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER):

Sistem Yöneticisi   (1 Kişi)

a)       Linux İşletim Sistemi konusunda tecrübeli olmak, Redhat olması tercih sebebidir,

b)       Sanallaştırma konusunda tecrübeli olmak, VMWare olması tercih sebebidir,

c)       Veri depolama konusunda bilgi sahibi olmak, NetApp olması tercih sebebidir,

d)       MySQL veri tabanı konusunda bilgi sahibi olmak,

e)       Linux   sistemleri   üzerinde   çalışacak   servislerin   (DNS,   DHCP,   RADIUS,   SMTP,POP3,IMAP)       kurulumu, yönetilmesi ve performanslı çalışması konusunda tecrübeli olmak,

f)        Yedekleme ve geri yükleme konusunda bilgi sahibi olmak,

g)     Temel network bilgisine sahip olmak,
h)       İleri düzeyde Shell Scripting bilmek,

i)    Veri ve sistem güvenliği konusunda tecrübeli olmak,

j)    Oracle Weblogic konusunda bilgi sahibi olmak tercih sebebidir,

k)       İyi derecede PHP biliyor olmak,

l)    Linux sistemlerinin izlenmesi için gerekli araçların  kurulumu, performans  ve uygulama  sorunlarının analizi konusunda tecrübe sahibi olmak,

m)     Yoğun  kullanıcı   yükü  altında   çalışan  sistemlerde,  güvenli   ve  performanslı   yazılım  yazma  konusunda  bilgi

sahibi olmak,

n)       Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak,

o)       En az 5 yıl, büyük ölçekli projelerde Linux işletim sistemi yöneticiliği yapmış olmak.

Veri Tabanı Yöneticisi (1 Kişi)

a)   Orta veya büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde veritabanı yöneticisi olarak en az 5 yıl çalışmış olmak,

b)   Oracle Veritabanı Yönetimi konusunda uzman seviyesinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

c)    OCA sertifikasına sahip olmak,

d)   Oracle  RAC  konfigürasyon  ve  yönetimi  hakkında  bilgili  olmak,  Oracle  RAC  konusu  özelinde  en  az  3  yıl tecrübeli olduğunu belgelemek,

e)     Oracle    10g/11g    sistemlerini    Linux    ortamında    RAC    ve    ASM    kullanarak    kurma,    optimize    etme,    patch uygulama tecrübesi olmak,

f)   Linux üzerinde Oracle RAC/Grid/ASM olarak çalışan büyük ölçekli Oracle veritabanı yönetmiş olmak,

g)    Veritabanı   mimarisi,   tasarımı   ve   optimizasyonu   /normalleştirme   hakkında   ileri   derecede   bilgi   ve   tecrübe sahibi olmak,

h)   İleri derecede SQL ve PL/SQL bilmek,

i)      Veritabanı tabloları, dizinleri, yordam/fonksiyonları ve gerekli diğer nesneleri oluşturmak, kota yönetimlerini ve izinleri ayarlamak, değişik seviyelerde Audit ayarlarını düzenleme konularında bilgi sahibi olmak,

j)      Veritabanı kullanıcılarının kullandığı SQL’lerin analizlerini yapıp performans ve kaynak kullanımı düzeyinde optimizasyonlar yapabilmek,

k)   Oracle için tahsis edilen disk ortamında nesneler düzeyinde disk optimizasyonları yapabilmek.

l)     Oracle FRA/Redo log yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,

m) Oracle LogMiner ayarları yapıp gerekli raporları alma konusunda bilgi sahibi olmak,

n)      Oracle  veritabanı   yedekleme  ve  geri  yükleme  işlemlerine  hakim,  RMAN  felaket   yönetim  ve  iş  sürekliliği politikalarını hazırlamış ve yürütmüş olmak,

0)    Linux   düzeyinde   Oracle   Import/Export,   Data   Pump   Import/Export   ve   RMAN   scripleri   yazmış   ve   Linux
Crontab’a entegre etmiş olmak,

p)      Genelde   Ağ   ve  veri   güvenliği  bilgisine   sahip  olmak,   özelde  Oracle   veri   güvenliği  konularında  politikalar oluşturmak, izlemek, kaydetmek konularında bilgi sahibi olmak,

r)     C# programlama dilini bilmek tercih sebebidir.

Yazılım Geliştirme Uzmanı (2 Kişi)

a Yazılım Geliştirme Süreçlerini iyi derecede bilmek ve dokümantasyonunu yapabilmek,

b)Katmanlı mimari kullanarak yazılım geliştirmiş olmak,

c)    Object     oriented     kavramı     ve     yazılım     mühendisliği     teknolojilerini     kullanmış     olmak     (Test     Güdümlü
Programlama, Tasarım Kalıpları, Nesneye yönelik tasarım prensipleri vs.),

d)  .NET Framework (4.0 ve üzeri) kütüphanesini iyi derecede bilmek,

e)  C# programlama dilini çok iyi derecede bilmek (bu dil ile yazılım geliştirmede en az 3 yıl tecrübeli ve en az 2 büyük ölçekli projede çalışmış olmak),

f)ASP.NET MVC teknolojisini bilmek ve bu konuda en az 1 projede çalışmış olmak,

g)  Entity Framework ve LINQ konularında deneyimli olmak,

h) WCF kullanarak uygulama geliştirme konusunda deneyimli olmak,

i)   İlişkisel veritabanları, T-SQL ve PL/SQL bilgisine sahip olmak,

j) Web servisler konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

k)  JQuery  ve  diğer  javaScript  kütüphaneleri  konusunda  deneyimli  olmak,  HTML5  ve  CSS3  konularına  hakim olmak,

1)  Geniş ölçekli MSSQL veritabanı üzerinde yazılım geliştirmiş olmak,

m)  Yoğun  kullanıcı  yükü  altında  çalışan  sistemlerde,  güvenli  ve  performanslı  yazılım  yazma  konusunda  bilgi sahibi olmak,

n) Herhangi bir versiyon kontrol sistemi,   konusunda tecrübe sahibi olmak, tercihen TFS, SVN kullanabilmek,

o) Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu hakkında bilgi sahibi olmak,

p) Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak.

IV. SINAV BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER

SINAV BAŞVURU ŞEKLİ

Başvurular 20/08/2014 tarihinden itibaren 15 gün içerisinde “Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Sözleşmeli Personel Bürosu Tandoğan/ANKARA” adresine şahsen veya bu adrese son başvuru tarihinde ulaşacak şekilde posta ile yapılabilir. Bu tarihten sonraki müracaatlar ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınav Başvuru Formu yukarıda belirtilen adresten veya internet aracılığı ile http://personeldb.ankara.edu.tr adresinden temin edilebilir.

İSTENİLEN BELGELER

 1. Diploma veya mezuniyet belgesinin örneği
 2. Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin örneği
 3. Genel Şartlar (Nitelikler) başlığının (d) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge,
 4. Genel Şartlar (Nitelikler) başlığının (e) maddesinde belirtilen en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge,
 5. Her bir pozisyon için Özel Şartlarda (Nitelikler) istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler,
 6. KPSS sınav sonuç belgesi internet çıktısı, (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak değerlendirilir)
 7. İngilizce Dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belge, (Belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilir)
 8. Nüfus cüzdanının örneği
 9. 1 Adet fotoğraf. (Başvuru formuna yapıştırılacaktır)

V. SINAVIN ŞEKLİ VE SINAV KONULARI: SINAVIN ŞEKLİ

Sınav sözlü olarak mesleki bilgiyi ölçer nitelikte gerçekleştirilecektir.

SINAV KONULARI

Sistem Yöneticisi

–    Linux İşletim Sistemi

–    Sanallaştırma

–    MySQL Veritabanı

–    PHP

–    DNS,DHCP,RADIUS,SMTP,POP3,IMAP

–    Temel Network

–    Oracle Weblogic

–    Shell Scripting

–    Yedekleme ve geri yükleme

Veritabanı Yöneticisi

–  Oracle Veritabanı yönetimi

–  SQL ve PL/SQL

–  Veritabanı yedekleme ve geri yükleme

–  Oracle veri güvenliği

–  Oracle RAC konfigürasyonu

–  Veritabanı optimizasyonu

Yazılım Geliştirme Uzmanı

–  ASP.NET MVC

–  WCF

–  ASP.NET Web Forms

–  C# programlama dili

–  T-SQL,PL/SQL

–  Entity Framework

–  Linq

–  MSSQL Veritabanı

VI) DEĞERLENDİRME:

Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak şarttır. Değerlendirme Sistem Yöneticisi, Veritabanı Yöneticisi ve Yazılım Geliştirme Uzmanı için ayrı ayrı yapılacaktır. Başarı sırasına göre en yüksek puan alan aday sınavı kazanmış kabul edilecektir. Sınavı kazanan adayların gerekli şartları taşımadığının anlaşılması, atanmaktan vazgeçmesi veya atandığı halde göreve başlamaması halinde atama yapılmak üzere asil aday sayısı kadar yedek belirlenecektir.

VII) ATAMA İÇİN İSTENİLEN BELGELER

 1. Dilekçe
 2. Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği, (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır)
 3. Yabancı okul mezunları için denklik belgesi aslı veya onaylı örneği, (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır)
 4. Genel Şartlar (Nitelikler) başlığının (d) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge,
 5. Genel Şartlar (Nitelikler) başlığının (e) maddesinde belirtilen en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge,
 6. Her bir pozisyon için Özel Şartlarda (Nitelikler) istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler,
 7. KPSS sınav sonuç belgesi internet çıktısı, (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak değerlendirilir)
 8. İngilizce Dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belge, (Belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilir)
 9. Nüfus cüzdanının onaylı örneği, (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır)
 10. 4 adet fotoğraf,
 11. Mal Bildirim Beyannamesi, (Sözleşmeli Personel Bürosundan temin edilecektir)
 12. Beyan Formu, (Sözleşmeli Personel Bürosundan temin edilecektir)

Atanmaya hak kazanan aday, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 7 iş günü içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Sözleşmeli Personel Şubesi Tandoğan / ANKARA adresine teslim etmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen aday hakkını kaybeder.

 VIII) SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ:

Sınav sonuçları sınav komisyonunca Genel Müdürlüğümüz http://personeldb.ankara.edu.tradresinde ilan edilerek duyurulacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

IX) ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenlerin sözleşme ücret tavanının (3.757,34 TL) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

X) DİĞER HUSUSLAR:

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesini yanlarında bulunduracaklardır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Başvuru formu için Tıklayınız.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

TÜBİTAK Kocaeli 4 Engelli Teknisyen Alım İlanı

TÜBİTAK Kocaeli MAM engelli statüde 3 adet Elektrik Teknisyeni ve 1 adet İnşaat Teknolojisi...

Rize Hemşin SYDV Personel Alım İlanı 2018

Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Son Başvuru : 26.10.2018 İl RİZE İlçe HEMŞİN...

Balıkesir Bigadiç SYDV Personel Alım İlanı 2018

BÜRO GÖREVLİSİ ALIMI Son Başvuru : 25.10.2018 İl BALIKESİR İlçe BİGADİÇ Alınacak Sayı...

Konya Kıreli Pompaj Sulama Birliği Su Pompası Operatörü Alım İlanı

İş İlan No (00004694788) Türkiye İş Kurumu BEYŞEHİR HİZMET MERKEZİ KIRELİ POMPAJ SULAMA...

Adalet Bakanlığı 1.600 Hakim ve Savcı Adayı Alım İlanı

Adalet Bakanlığı 1.600 Hakim ve Savcı Adayı alacak. Sınava başvurular, 1-8 Kasım 2018 tarihleri...

Ordu Perşembe SYDV Personel Alım İlanı 2018

sosyal yardım ve inceleme görevlisi alımı Son Başvuru : 26.10.2018 İl ORDU İlçe PERŞEMBE...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Kocaeli Üniversitesi Sözleşmeli Programcı Alım İlanıKOCAELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Üniversitemiz...
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 5 Sözleşmeli Personel Alım İlanıBilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Avrupa Birliği Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü...
Antalya Devlet Opera ve Balesi 2 Sözleşmeli Sanatçı Alım İlanıDEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ...
Samsun Devlet Opera ve Balesi 5 Sözleşmeli Sanatçı AlacakSamsun Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü, 2 Bale Sanatçısı (Kordöbale), 1 Koro...
Muskat Büyükelçiliği Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı 2018T.C. Muskat Büyükelçiliği’nde münhal bulunan 1 adet Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna...
Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanıT.C. BM Viyana Ofisi Nezdinde Türkiye DT Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav duyurusu,...
İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü 1 Atölye Elemanı Alım İlanıDEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ Sözleşmeli...
Kırıkkale Üniversitesi 46 Sözleşmeli Personel AlacakKIRIKKALE ÜNİVERSİTESİNDEN TIP FAKÜLTESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 4/B SÖZLEŞMELİ...
Selçuk Üniversitesi 47 Sözleşmeli Personel AlacakSelçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine 47 (kırkyedi) adet sözleşmeli sağlık...
Astana Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter alım duyurusuT.C. Astana Büyükelçiliği’nde münhal bulunan 1 adet Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

İş Güvenliği Uzmanı Olarak Görevlendirilen Memurlara 1.525 TL Ek Ödeme için Mustafa kemal diyorki;

Kamudan alacak olduğumuz isg ücretinin geç ödenmesi halinde, yüzde kaç faiz/ceza oranında ödeme yapılır? Malum; ödemeler hep geç yapıldı, yapılıyor.

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa