Adıyaman Gerger SYDV Personel Alım İlanı Ağustos 2014

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Adıyaman Gerger SYDV Personel Alım İlanı Ağustos 2014
27 Ağustos 2014 - 7:30
Gerger S.Y.D.V. Personel Alımı.
GERGER KAYMAKAMLIĞI
SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI
 BELİRSİZ SÜRELİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
.
 Adıyaman İli Gerger İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirtilen niteliklerde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunun 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca 1 (bir) “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi” unvanlı, belirsiz süreli sözleşmeli personel alınacaktır.
A) BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR
1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,
3) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak
4) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış olmak, askerlikle ilişkisi bulunmamak yada başvuru tarihi itibari ile en az 1(bir) yıl süreyle tecilli olmak.
5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 
B) BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR
Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi için;
1)      Üniversitelerin en az 4 yıllık eğitim veren Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak. Sosyoloji, Psikoloji ve Sosyal Hizmetler Bölümleri tercih sebebidir.(Eğitim Fakültesi, Teknik Eğitim Fakültesi ve Açıköğretim Fakültesi mezunları hariç)*,
2)      ÖSYM tarafından 2013 ya da 2014 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak (İlan sonucunda alınacak personel sayısının 5 (Beş) katı kadar kişi, geçerli KPSS P3 puanına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanır ve mülakata çağrılır.),
3)      Temel bilgisayar programlarını ve interneti iyi düzeyde kullanabilmek (Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylı Bilgisayar İşletmeni sertifikası sahibi olmak tercih sebebidir.), 
4)      Başvuru tarihi itibariyle en az 6 aydır Gerger’de ikamet ediyor olmak (Devamlı ikamet adresi Gerger olmak ve ailesi de Gerger’de ikamet ediyor olmak şartıyla; Eğitim ve askerlik gibi sebeplerden dolayı geçici olarak Gerger’de ikamet etmeyenler istisnadır)**,
5)      Gerger İlçesinde ikamet etmeyi kabul ve taahhüt etmek,
6)      Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve özrü bulunmamak (Tam teşekküllü bir devlet hastanesinin ya da özel hastanenin sağlık kurulundan alınacak sağlık raporu mülakatı kazanan adaylardan istenecektir.),
7)      16.02.2012 tarih ve 2012/1 karar numaralı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esasların EK (VIII) Personel İş Tanımlarında belirtilen niteliklere sahip olmak,
8)    Sosyal iletişim becerisine sahip olmak,
9)    Adayların kendini ifade kabiliyeti, bir konuyu kavrayıp özetleme ve ifade etme yeteneği, muhakeme gücü, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, karşısındaki insanı anlayabilme ve empati kurma becerisi tercih sebebi olacaktır.
10)  İşaret dili bilmek tercih sebebidir.
11)  (B) sınıfı sürücü ehliyetine sahip olmak tercih sebebidir.
12)  İşin süresi daimi olup 2 ay deneme süresi vardır.
C) BAŞVURU ŞEKLİ, SÜRESİ VE İSTENEN BELGELER
– Başvurular 26.08.2014 – 02.09.2014 tarihleri arasında, 02.09.2014 günü saat 24:00’a kadar http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Login.aspx adresinden online olarak yapılacaktır.
–      Başvuran adaylar, ilanda belirtilen genel ve özel şartları taşıdıklarını gösteren belgelerin aslını göstererek bir fotokopisini en geç 03/09/2014 tarihi mesai bitimine kadar Vakfa teslim edeceklerdir.
1)   Sözleşmeli Personel İş Talep Formu (www.gerger.gov.tr adresinden veya Gerger Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’ndan temin edilebilir.)
2)   Diploma veya Mezuniyet Belgesi (Aslı veya onaylı sureti)
3)   KPSS-P3 Sınav Sonuç Belgesi (2013 veya 2014 yılına ait)
4)   T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdan fotokopisi, (Aslı görevli memura ibraz edilecektir.)
5)   Erkek adaylar için askerlikle ilgisi olmadığını gösterir belge (Aslı veya onaylı sureti)
6)   Başvuru tarihi itibariyle en az 6 aydır Gerger’de ikamet ettiğini gösterir ikametgâh belgesi (Yerleşim yeri tarihi yazılı Aile Kayıt Tablosu)
  Adaylar tarafından yapılacak online başvuru “ön başvuru” niteliği taşıyacak olup, belirtilen özel şartları kanıtlayıcı belgeleri adayların kendileri tarafından Vakfımıza teslim etmeleri sonucu Sistem üzerinden kendilerine “Evrak Alındı Belgesi” verilecek ve böylece başvuru sonuçlanmış olacaktır.
D) MÜLAKATA İLİŞKİN BİLGİLER
– Online olarak başvuran adayların sistem tarafından KPSS puan kontrolleri yapılacaktır. Başvuranlar KPSS puanlarına göre en yüksekten başlanarak sıralanır ve alınacak personel sayısının 5 (beş) katı kadar aday mülakata çağrılır. Son sıradaki aday ile aynı puanı almış adaylar da mülakat listesine eklenir.
– 1 (bir) Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi unvanlı personel alımı için; 5 (beş) kişi mülakata çağrılacaktır. 
– Mülakata çağırılacakların listesi ve Mülakat yeri, tarihi ve saati 03/09/2014 tarihinde mesai bitiminden sonra Gerger Kaymakamlığı resmi web sayfası olanwww.gerger.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
– Mülakata çağrılan adaylar, C)BAŞVURU ŞEKLİ, SÜRESİ VE İSTENEN BELGELER bölümünde yazılı belgelerin aslını göstererek bir fotokopisini Gerger Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 26/08/2014 – 03/09/2014 tarihleri arasında şahsen teslim edeceklerdir. Bu süre içerisinde belgeleri teslim etmeyen adaylar, haklarından feragat etmiş sayılacaklardır.  
E) MÜLAKATIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI
– Mütevelli Heyetince oluşturulacak Mülakat Komisyonu tarafından sözlü sınavda adaylar 100 tam puan üzerinden;
a) Sosyal iletişim beceri ve kabiliyeti (20 puan)
b) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (20 puan)
c) Genel kültürü ve bilgi birikimi (20 puan)
d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı ve uygulama kabiliyeti (20 puan)
e) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan)
f) Özgüveni ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan) yönlerinden değerlendirilecektir.
 
– Nihai Sınav Sonucu, geçerli KPSS puanı ile adayın Sözlü Sınavdan almış olduğu puanın aritmetik ortalaması ile belirlenecektir. Nihai sınav sonucu notu 60 puandan aşağı olmamak üzere en yüksek puan alan 1 asıl ve 1 yedek Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi tespit edilecektir.
– Nihai sınav sonucu olarak 59 ve daha düşük puan alan adaylar başarısız sayılacaktır.
– Mülakat neticesinde yeterli görülen adaylar için 16.02.2012 tarih ve 2012/1 karar numaralı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esasların EK (VI) Personel İşe Giriş Bilgi Formu doldurularak, sonuç sistem üzerinden Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’ne bildirilecek, yapılan kontrol neticesinde Genel Müdürlük tarafından işe alım koşullarını taşıdığı tespit edilen kişilerin sistem üzerinden Gerger Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bildirilmesinden sonra mülakat sonucu Gerger Kaymakamlığı resmi web sayfası olanwww.gerger.gov.tr adresinde ilan edilecektir. İşe alınmaya hak kazanan adaylar bu ilanın yapıldığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde işe başlatılacaklardır. Bu süre içerisinde görevine başlamayan adaylar haklarından feragat etmiş sayılacaklardır
F) MÜLAKATI KAZANAN ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER
1- 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içinde çektirilmiş olacak),
2- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve özrü bulunmadığını gösteren tam teşekküllü bir devlet hastanesinin ya da özel hastanenin sağlık kurulundan alınacak sağlık raporu
3- Yeni çekilmiş fotoğraflı özgeçmiş (özgeçmişte doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir)
4- Varsa bilgisayar sertifikaları
G) DİĞER HUSUSLAR
– Sözleşmeli personel, ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, Devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atanmalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle alım yapılması planlanan pozisyonlara yerleştirilenler herhangi bir nedenle (eş durumu, sağlık vb.) nakil talebinde bulunamazlar.
– İstenilen şartları taşımayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak işe alımları yapılmayacak ve sözleşmeleri imzalanmayacaktır. İstenilen şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların işe alımları iptal edilir ve sözleşmeleri feshedilir.
– Diğer Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı çalışanlarından müracaat edecek olanlar da ilan metninde belirtilen usule göre müracaatlarını yapacaklardır.
– Vakfımız Mülakat Heyetince istenilen niteliklerde müracaat eden aday tespit edilememesi durumunda personel alımı yapılmayacaktır.
– Vakfımız Mütevelli Heyeti işe alım süreci sonucunda personel alıp almamakta, kadroların tamamına ya da bir kısmına atama yapıp yapmamakta serbesttir.
H) VAKIF İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres: Gerger Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı
                      Keleşan Mah. Keleşan Küme Evleri No:11A Gerger/ADIYAMAN
 
Tel: 0 416 431 22 00
İrtibat Kurulacak Kişiler: Fatma KARTAL (Vakıf Müdürü)
 
Eğitim Fakülteleri ve Teknik Eğitim Fakültelerinden başvuru kabul etmeme sebebimiz: Malum atanamayan Öğretmen adayları geçici olarak Vakıflarda açılan pozisyonlara başvurmakta ve işe alınmalarını müteakip, gerekli eğitim ve tecrübeyi alıp tam verim alınabilecek seviyeye gelmişken başvurdukları Öğretmenlik atamaları sonucu Eğitim Hizmetleri sınıfına geçmektedirler. ( Şubat 2014 tarihindeki öğretmen atamalarında: Adıyaman genelindeki Vakıflarda 1,5 yıldır çalışan yaklaşık 10 personel, vakıflardaki görevlerinden ayrılarak Öğretmen kadrosuna geçmişlerdir.) Bu durum Vakıfları hem yetişmiş personel noktasında mağdur ederken hem de İdarenin devamlılığı ilkesine ters düştüğünden; Vakıf Mütevelli Heyetimizce böyle bir karar alınmıştır. Açıköğretim Fakültelerinden başvuru kabul etmeme sebebine gelince malum örgün eğitim görmeyen bu fakülte mezunları, bizim Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisinde aradığımız en önemli kriterlerden birisi olan, sosyal ilişkinin gelişmiş olması şartı bu tip eğitim veren fakültelerden mezun olanlarda, örgün eğitim mezunlarına kıyasla daha az geliştiğinden; Özel Hukuk Tüzel Kişiliğine sahip Gerger Sosyal Yardımlaşma Vakfımızın, çalıştırmayı düşündüğümüz bu pozisyon için bu şekilde bir takdir yetkisi kullanmış olduğu kamuoyuna saygıyla duyurulur.
** Başvuruların sadece Gerger ile sınırlandırmamızın sebebi ise; İlçemizde hem Kürtçe, hem de Zazaca konuşulmakta olduğundan, başvurular sırasında sorunların yaşanmaması için personelin vatandaşlarımızla iletişim kurmalarında çok büyük önem arz etmektedir..
BAŞVURU FORMLARINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

İlginizi Çekebilecek İçerikler

MKE 52 Daimi İşçi Alacak

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU Kurumumuzun...

DSİ 518 Sözleşmeli Personel Alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak. Alımı yapılacak...

Kamu Kurumları 30 Bin Geçici Personel Alacak

Hürriyet Gazetesinden Noyan Doğan’ın haberine göre önümüzdeki dönemde kamu kurumları...

Lisans ve Önlisans Mezunu 13 Bin Polis Memuru Alınacak

2017 yılı 21. dönem POMEM 13 bin polis memuru alımı için Polis akademisi tarafından duyuru...

Memurum.biz Android Uygulaması Google Play’de Güncellendi

Memurum.biz Android uygulaması Google Play’de güncellendi. Android işletim sistemine sahip...

Halkbank 2017 Bayram Ettiren Kredi Kampanyası

Halkbank 50 bin TL’ye kadar 48 ay vadeyle 1,10-1,18 faiz oranlarıyla bayram ettiren kredi...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

MKE 52 Daimi İşçi AlacakMAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA...
Antalya Kepez SYDV 2 Personel Alacak BÜRO GÖREVLİSİ ALIMI Son Başvuru : 31.08.2017  İl ANTALYA İlçe KEPEZ Alınacak...
Çankırı Yaylakent Belediyesi 3 Personel AlacakÇankırı Yaylakent Belediyesi 1 Beden İşçisi (Genel), 1 Otobüs Kaptanı (Şoförü),...
Yok Böyle Şoför İlanı!Böyle Şoför alım ilanı görülmedi! Salihli Demirci Belediyesi İşkur’da...
Kütahya Domaniç SYDV Personel Alım İlanı 2017 Domanic Sosyal Yardımlama ve Dayanışma Vakfına 1 (bir) Büro Görevlisi alınacaktır. Son...
Safranbolu Öğretmenevi 3 Personel AlacakSafranbolu Öğretmenevi asgari ücretle çalışacak 2 Garson 1 adet Resepsiyon Görevlisi...
Şanlıurfa Suruç SYDV Personel Alım İlanı SURUÇ İLÇESİ SYD VAKFINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE 5 (BEŞ) SOSYAL YARDIM VE...
Anamur Öğretmenevi Gıda Kontrol Elemanı Alım İlanıİş İlan No (00003950224) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu...
Ardahan Damal Belediyesi Beko Loder (Kazıcı – Yükleyici) Operatörü Alacakİş İlan No (00003957998) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu...
Afyonkarahisar Dişli Belediyesi 2 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Dişli Belediyesi 2 İşçi AlacakAfyonkarahisar Dişli Belediyesi 1 İş Makineleri Operatörü ve 1 Beden İşçisi...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Tarıkbilgin diyorki;

Kaynakçıyım belgem var.belediyenin herhangi bölümünde çalışmak istiyorum.05447416699.çarşamba