Diyanet 12 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » 4/B Sözleşmeli » Diyanet 12 Sözleşmeli Personel Alım İlanı
16 Temmuz 2014 - 6:54

EK-1 

D   U   Y   U   R   U

Diyanet İşleri Başkanlığından;

Başkanlığımız merkez teşkilatında bulunan;

 1. Yönetmen, Kameraman, Tashihçi, Yazma Eser Patoloji Uzmanı, Yazma Eser Uzmanı unvanlı boş pozisyonlara mesleki uygulamalı sınav,
 2. Arşiv Uzmanı ve Mütercim-Tercüman unvanlı boş pozisyonlara 2012 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınarak aşağıdaki tabloda belirtilen boş pozisyon sayısının 10 (on) katına kadar çağrılacaklara Başkanlıkça yapılacak sözlü sınav,

Sonucu başarı sırasına göre alım yapılacaktır.

I- Sözleşmeli Pozisyonların Unvanı ve Sayılarına Göre Dağılımı

MESLEKİ UYGULAMALI SINAVLA ALINACAK UNVANLAR
SIRA UNVANLAR MEZUNİYET DURUMU BOŞ POZİSYON SAYISI
1 YÖNETMEN EN AZ ÖNLİSANS 2
2 KAMERAMAN EN AZ ÖNLİSANS 1
3 TASHİHÇİ LİSANS 1
4 YAZMA ESER PATOLOJİ UZMANI LİSANS 1
5 YAZMA ESER UZMANI LİSANS 2
TOPLAM 7

KPSS PUANINA GÖRE ÇAĞRILACAK SÖZLÜ SINAVLA ALIM YAPILACAK UNVANLAR
SIRA UNVANI KPSS MEZUNİYET DURUMU KPSS PUAN TÜRÜ BOŞ POZİSYON SAYISI
1 ARŞİV UZMANI LİSANS KPSSP-3 2
2 MÜTERCİM-TERCÜMAN LİSANS KPSSP-3 3
TOPLAM 5

II- Sınava Katılmak İsteyen Adaylarda Aranan Şartlar

A.     GENEL ŞARTLAR:

 1. 657   sayılı   Devlet   Memurları   Kanununun   48   inci   maddesinin   (A)   bendinde   belirtilen şartları taşımak.

ÖZEL ŞARTLAR:

 1. Yönetmen pozisyonlarına başvuracak adaylar için;

a)      Yükseköğretim    kurumlarının    radyo,    televizyon    ve    sinema    bölümlerinin    birinden mezun olmak,

b)     Sınava    müracaat    bitiş    tarihi    itibari    ile    ulusal,    yerel    televizyonlar    veya    ajanslar bünyesinde en az 3 yıl yönetmen olarak çalışmış olmak,

c)      Sınava müracaat bitiş tarihi itibari ile 50 yaşını doldurmamış olmak.

 1. Kameraman için;

a)    Yükseköğretim     kurumlarının     radyo,     televizyon,     sinema     veya     fotoğrafçılık     ve kameramanlık bölümlerinin birinden mezun olmak,

b)            Sınava müracaat bitiş tarihi itibari ile ulusal, yerel televizyonlar veya ajanslarda kameraman olarak en az 3 yıl çalışmış olmak.

c)              Sınava müracaat bitiş tarihi itibari ile 30 yaşını doldurmamış olmak.

 1.     Tashihçi için;

a)        Yükseköğretim kurumlarının Türk dili ve edebiyatı, edebiyat, Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği, Türkçe eğitimi, Arap dili ve edebiyatı veya ilahiyat bölümlerinin en az lisans düzeyini bitirmiş olmak,

b)       Alanıyla ilgili literatürü takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilmek,

c)         Sınava müracaat bitiş tarihi itibari ile 40 yaşını doldurmamış olmak.

 1.     Yazma eser pataloji uzmanı için;

a)              Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren kimya, Türk el sanatları konservasyon, restorasyon (kitap restatörü) bölümlerinden mezun olmak,

b)      Sınava müracaat bitiş tarihi itibari ile 50 yaşını doldurmamış olmak.

 1.     Yazma eser uzmanı için;

a)              Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren Arap, Fars dili edebiyat bölümlerinden mezun olmak,

b)      Sınava müracaat bitiş tarihi itibari ile 50 yaşını doldurmamış olmak.

 1.     Arşiv uzmanı için;

a)              Yükseköğretim kurumlarının kütüphanecilik, arşiv ya da programında Osmanlı Paleografyası, Arapça, Farsça derslerine yer veren bölümlerinden mezun olmak,

b)      2012 yılı KPSS (B) grubu KPSSP-3 puan türünden 60 veya üzeri puan almış olmak,

c)    Sınava müracaat bitiş tarihi itibari ile 40 yaşını doldurmamış olmak.
7    Mütercim-tercüman için;

a)              Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren mütercim-tercümanlık bölümlerinden mezun olmak,

b)      Almanca, Arapça, Fransızca veya İngilizce’den en az B düzeyinde YDS veya dengi yabancı dil belgesine sahip olmak (denkliklerde ÖSYM tarafından belirlenen “yabancı dil sınavları eşdeğerlikleri” dikkate alınacaktır.),

c)              2012 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden 60 veya üzeri puan almış olmak,

d)            Sınava müracaat bitiş tarihi itibari ile 40 yaşını doldurmamış olmak.

S Herhangi bir sözleşmeli pozisyonda görev yapmakta iken, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin feshi tarihinden itibaren 1 yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.

III- Başvuru, Sınav, Yerleştirme İşlemleri ve Diğer Hususlar a)  Başvuru İşlemleri

1. Yukarıdaki şartları taşıyan adaylar, 16/07/2014 (saat 08:00) – 04/08/2014 (saat 16:00) tarihlerinde https://ikys.diyanet.gov.tr/sinav/kurumdisiadresi üzerinden e-başvuru programı aracılığı ile 4-B Sözleşmeli Personel Alımı (SÖZPER 2014-II) e-başvuru formunu kendileri doldurduktan sonra istenen belgelerle birlikte herhangi bir İl Müftülüğüne şahsen müracaat edeceklerdir.

Adaylardan istenen belgeleri getirmeleri halinde, yurtdışından sınava müracaat edecek adaylar adına üçüncü şahıslar müracaat işlemini yapabileceklerdir.

 1. İl Müftülüklerindeki İKYS il yöneticileri, adayın e-başvuru formuna girdiği bilgiler ile verdiği belgelerdeki bilgilerin doğruluğunu tespit ettikten sonra aktivasyon işlemini gerçekleştireceklerdir. Belgeleri eksik olan adayların aktivasyon işlemi yapılmayacaktır.
 2. İl müftülüklerince yapılan kayıt işleminden sonra, İKYS il yöneticileri, aday başvuru belgesini adaylara vereceklerdir. Adaya verilen bu belge sınav giriş belgesi yerine geçmez.
 3. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.
 4. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.
 5. İl Müftülüklerinde yapılan aktivasyon esnasında, e-başvuru formunda beyan ettikleri mezuniyet durumlarını gösteren belge/belgeler ile başvuru için istenen diğer belgeleri ibraz edemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
 6. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan veya posta yolu ile yapılan müracaatlar ile 04/08/2014 (saat 16:00) tarihinden sonra yapılan başvuru talepleri kabul edilmeyecektir.
 7. Başkanlığımız https://ikys.diyanet.gov.tr/sinav/kurumdisi adresi üzerinden e-başvuru formunu doldurmayan/dolduramayan veya il müftülüklerinde aktivasyon işlemini yaptırmayan/yaptıramayan adayların müracaat talepleri  hiçbir şekilde kabul edilmeyecektir.

b)   Sınav İşlemleri

 1. Sınava girmeye hak kazananların sınava katılacakları yer ve tarihler başvuruların sona ermesinden sonra yapılacak hazırlıkların ardından ileri bir tarihte Başkanlığımız internet sitesinden adaylara duyurulacaktır. Adaylar, sınava katılacakları tarih ve sınav merkezinin belirtildiği sınav giriş belgesini, https://ikys.diyanet.gov.tr/sinav/kurumdisi adresinden alabileceklerdir.
 2. KPSS puanı şartı aranan unvanlardaki boş pozisyonlara başvuranların ilan edilen boş pozisyondan fazla olması halinde, KPSS puan üstünlüğüne göre ilan edilen boş pozisyonun 10 (on) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Aynı KPSS puanına sahip son sırada birden fazla aday olması halinde bu adayların tamamı sözlü sınava çağrılacaktır.
 3. Adaylar, sözlü sınava gelirken sınav giriş belgesi ile birlikte T.C Kimlik No’lu kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.
 4. Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Söz konusu adaylara hangi sebeple olursa olsun ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.
 5. Mesleki uygulamalı sınav veya sözlü sınavda başarılı sayılmak için en az 70 puan alınması şarttır.
 6. Sınav sonuçları, Başkanlığımızın internet sitesinde (www.diyanet.gov.tr) ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir.
 7. Adaylar, sınav giriş belgesi alma, sınav sonuç öğrenme ve tercih işlemlerini https://ikys.diyanet.gov.tr/sinav/kurumdisi adresi üzerinden gerçekleştireceklerdir.

c)   Yerleştirme İşlemleri

 1. Sözlü sınav sonucu başarılı olan adaylar arasından, en yüksek puandan başlanmak suretiyle başarı sırasına göre, atama yapılacaktır.
 2. Başarı sıralamasında sınav puanı yüksek olana öncelik verilecektir. Eşitlik olması halinde, mesleki uygulamalı sınavla alınan unvanlar için doğum tarihi önce olana; KPSS puanı aranan unvanlar için sırasıyla KPSS puanı yüksek olana, KPSS’ye katıldığı öğrenim belgesinin mezuniyet tarihi önce olana ve doğum tarihi önce olana sıralamada öncelik verilecektir.

d) Diğer Hususlar

 1. Sınav işlemleri sürecinde adayın beyanı esas alınacaktır. Yerleştirme sürecinde yerleştirmesi yapılan adaylardan belge istenecektir. Ayrıca, Başkanlık sınav ve yerleştirme sürecinin her aşamasında aday tarafından belirtilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir.
 2. Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi yerleştirilmeleri yapılsa dahi görevleriyle ilişikleri kesilecektir. İdare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
 3. Bu duyurudaki şartlar, sadece bu sınav ve bu sınava bağlı yerleştirmeler ile ilgilidir. (Bundan sonraki sınav ve yerleştirmeler için müktesep teşkil etmez.)
 4. Yerleştirme sonuçları Diyanet İşleri Başkanlığının www.diyanet.gov.tr internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında duyurulacaktır.
 5. Sınav ve yerleştirme sürecinde Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 6. Sınavla ilgili iş ve işlemlerde fax ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır. Adayların ıslak imzalı ve yazılı dilekçelerini Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir.
 7. Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne yapılacaktır. İtirazlar, Başkanlığımızca en fazla 15 (on beş) gün içinde incelenerek karara bağlanacak ve adaya bildirilecektir. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne ulaştırılmayan, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
 8. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ile Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

IV- Başvuru İçin Gerekli Belgeler

 1. T.C. Kimlik Numaralı Kimlik Belgesi,
 2. Sabıka kayıt belgesi, (Sabıka kaydı veya arşiv kaydı bulunanların mahkeme kararlarını, sınava müracaat bitiş tarihinden önce Başkanlığımızca değerlendirilmek üzere 0312 285 85 72 nolu faksa ivedi olarak göndermeleri gerekmektedir.)
 3. Adayların beyan ettikleri yüksek öğrenim durumlarını gösterir mezuniyet belgelerinin aslı ya da onaylı sureti,
 4. Sözleşmeli pozisyonlarda çalışmaya mani bir özrü bulunmadığına dair yazılı beyanı,
 5. Askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,
 6. Yönetmen ve Kameraman pozisyonlarına başvuracak adaylar için;

a)      İş tecrübelerini de içeren özgeçmişi,

b)     Daha önce çalıştıkları kurum ve kuruluşlardan alacakları üç yıl çalıştıklarını gösterir belge veya iş sözleşmesi,

c)      Daha önce mesleğiyle ilgili çalıştıkları kurum ve kuruluşlarda çalıştıkları süreler boyunca adına prim yatırıldığını gösterir Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış belge,

 1. Arşiv uzmanı pozisyonlarına başvuracak adaylardan yükseköğretim kurumlarının kütüphanecilik veya arşiv bölümlerinden mezun olmayanların yükseköğretim programında Osmanlı Paleografyası, Arapça, Farsça dersleri aldığını gösterir belge (transkript vb.),

8. Mütercim-tercüman pozisyonlarına başvuracak adaylar için son 5 (beş) yıl içerisinde alınmış (2009 İlkbahar Dönemi dahil) dil puanlarını gösterir belgenin aslı ya da onaylı sureti (internet çıktılarının onaylanmış suretleri),

NOT:

 1. Adayların, “Başvuru İçin Gerekli Belgeleri” başvuru esnasında İl müftülüklerindeki İKYS il yöneticilerine ibraz etmeleri gerekmektedir. Belgelerini ibraz edemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. “Başvuru İçin Gerekli Belgeler” kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir.
 2. Söz konusu belgelerden herhangi birini sınav esnasında sınav komisyonuna ibraz edemeyen adaylar sınava alınmayacaktır.
 3. Yerleşmeye hak kazanan adaylar “Başvuru İçin Gerekli Belgeleri” ilgili birime teslim edeceklerdir.

V. Sınav Konuları

1)      Genel Kültür (20 puan),

2)      Genel Yetenek (20 puan),

3)      Mesleki Bilgi, Beceri ve Uygulama (60 puan).

VI- İletişim

Yazışma Adresi:      Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel

Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800 Çankaya/ANKARA

e-mail :                    persis@diyanet.gov.tr

Telefon :                  (0312) 295 70 00

DİB İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Başvuru Tarih Aralığı : 16.07.2014 – 04.08.2014

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Zeytinburnu Belediyesi 2 Avukat Alım İlanı

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE AVUKAT ALIM İLANI Zeytinburnu Belediye...

Erdek Belediyesi 2 Engelli Temizlik İşçisi Alım İlanı

İş İlan No (00004651599) Türkiye İş Kurumu BANDIRMA HİZMET MERKEZİ ERDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI...

İzmit Öğretmenevi Garson (Servis Elemanı) Alım İlanı

İş İlan No (00004654343) Türkiye İş Kurumu KOCAELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİT...

Alay Belediyesi 1 Tekniker alacak

ALAY BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE TEKNİKER ALIM İLANI Alay Belediye Başkanlığı...

Meriç Belediyesi 8 Memur alım İlanı

MERİÇ BELEDİYESİ’NE İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Meriç Belediye Başkanlığı...

Diyanet 42 Memur Alacak

D U Y U R U Diyanet İşleri Başkanlığından; Başkanlığımız merkez teşkilatında bulunan; 1....

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Hacettepe Üniversitesi 116 Sözleşmeli Personel Alım İlanıHACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI Sözleşmeli personel çalıştırılmasına...
Münster Başkonsolosluğu Türk Uyruklu 2 Sözleşmeli Sekreter alacakT.C. Münster Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav Duyurusu T.C....
Gazi Üniversitesi 162 Sözleşmeli Personel alım ilanıGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUN 4/B...
Adnan Menderes Üniversitesi 83 Sözleşmeli Sağlık Personeli alacakADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUN 4/B) ALIM İLANI Üniversitemiz...
İstanbul Devlet Opera ve Balesi Sözleşmeli Orkestra Sanatçısı alacakDEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ...
Emniyet Sözleşmeli 3 Uçak Pilotu AlacakT.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE ALINACAK SÖZLEŞMELİ PİLOT...
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 42 Sözleşmeli Personel Alım İlanıTOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ...
İçişleri Bakanlığı 72 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacakİçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek...
Riyad Büyükelçiliği Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı 2018T.C. Riyad Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav Duyurusu Büyükelçiliğimizde...
Nairobi Büyükelçiliği Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı 2018T.C. Nairobi Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav Duyurusu T.C....

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Tarıkbilgin diyorki;

Kaynakçıyım belgem var.belediyenin herhangi bölümünde çalışmak istiyorum.05447416699.çarşamba