Celal Bayar Üniversitesi 11 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » 4/B Sözleşmeli » Celal Bayar Üniversitesi 11 Sözleşmeli Personel Alım İlanı
23 Temmuz 2014 - 20:49

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Hafsa Sultan Hastanesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri (Sağlık Teknikeri, Sağlık Fizikçisi ve Diyetisyen pozisyonları için döner sermayeden, hemşire pozisyonları için özel bütçeden) karşılanmak üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre Ortaöğrenim, Önlisans ve Lisans mezunları için KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli personel alınacaktır.

NİTELİK

KODU

UNVANI ADET ARANILAN NİTELİKLER
001 Sağlık

Teknikeri

1 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Hidroterapi veya Fizyoterapi Teknikerliği bölümünden mezun olmak, İlk yardım sertifikası, iletişim becerileri sorunları çözme teknikleri seminerlerine katılmış olmak, Aromaterapi kursuna katılmış olmak, Tamamlayıcı ve alternatif tıp kongresine katılmış olmak, en az 2(iki) yıl kür merkezinde ve en az 4(dört) yıl III. Basamak sağlık kuruluşlarının fizik tedavi ve rehabilitasyon anabilim dalında deneyimli olmak.
002 Sağlık

Fizikçisi

1 Fen Fakültelerinin Fizik bölümünden mezun olmak, Medikal fizik üzerine yükseklisans yapmış olmak, Yükseklisans tezini “radyoterapide kullanılan elektronik portal görüntüleme cihazlarının kalite kontrolü” üzerine yapmış olmak, III. Basamak sağlık kuruluşu radyasyon onkolojisinde en az 1 (bir) yıl deneyimli olmak, Brakiterapi uygulamalarında en az 1 (bir) yıl deneyimli olmak.
003 Diyetisyen 1 Beslenme ve Diyetetik lisans programı mezunu olmak.
004 Hemşire 1 Sağlık Meslek Liselerinin Sağlık Memurluğu veya Hemşirelik bölümünden mezun olmak, Kalıcı Pce-macer, ICD, CRT, Elektrofizyolojik konusunda tecrübe sahibi olmak ve bunu belgelendirmek, En az 4(dört) yıl koroner anjiyografi laboratuvarında çalışma deneyimli olmak.
005 Hemşire 1 Sağlık Meslek Liselerinin Sağlık Memurluğu veya Hemşirelik bölümünden mezun olmak, En az 5(beş) yıl yoğun bakım çalışma deneyimli olmak.
006 Hemşire 1 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak, Hemodiyaliz hemşireliği sertifikasına sahip olmak, En az 5(beş) yıl hemodiyaliz hemşireliği alanında deneyimli olmak.
007 Hemşire 1 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik veya Ebelik bölümünden mezun olmak, En az 3(üç) yıl pediatrik acil servis deneyimli olmak, İlk yardım sertifikasına sahip olmak. Ebelik bölümü mezunları Hemşirelik yetki belgesine sahip olmalıdır.
008 Hemşire 1 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik veya Ebelik bölümünden mezun olmak, En az 4(dört) yıl Kadın doğum servisinde çalışmış olmak, Ebelik bölümü mezunları Hemşirelik yetki belgesine sahip olmalıdır.
009 Hemşire 1 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak, III. Basamak Sağlık Kuruluşlarının yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde eğitim almış olmak.
010 Hemşire 1 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak, Endoskopi ve kolonoskopi hemşireliğinde deneyimli olmak.
011 Hemşire 1 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak, En az 1 (bir) yıl kardiyoloji servisi çalışma deneyimli olmak.

GENEL ŞARTLAR:

1-                   Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:

a)                   T.C. Vatandaşı olmak.

b)                   Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c)                   Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile: kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

d)                   Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

e)                   657 Sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.

2-                   2012 yılı KPSS sınavına girmiş olmak. (Lisans mezunları için 2012 KPSSP3, Önlisans mezunları için 2012 KPSSP93, Ortaöğrenim mezunları için 2012 KPSSP94 puanı esas alınacaktır) Not: Başvuru süresi içerisinde lisans mezunları için yapılan 2014 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarının açıklanması durumunda, lisans mezunları için 2014 KPSSP3 puanı esas alınacaktır.

3-                   Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4-                   Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumun bulunmaması.

5-                   Adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, “sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

Müracaatlar ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) Üniversitemiz web sayfasından temin edilerek doldurulacak başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte (noter tasdikli veya aslı görülmek üzere) Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar sadece tek bir unvan için nitelik kodu belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla nitelik kodlu unvana başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Gerçeğe aykırı belge teslim edenler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLAR:

KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde www.cbu.edu.tradresinden ilan edilecektir. Her kadronun 1 (bir) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil kazananlardan süresi içerisinde başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İSTENİLEN BELGELER:

1-                   Fotoğraflı Başvuru Formu (Üniversitemiz web sitesinde yayımlanan başvuru formu doldurulacaktır)

2-                   Öğrenim Belgesi (aslı veya onaylı sureti)

3-                   2012 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi (fotokopisi veya internet çıktısı)

4-                   Nüfus cüzdanı fotokopisi

5-                   Deneyim belgesi (Aranan niteliklerde deneyim şartı aranan pozisyona başvuracakların en az istenilen süre kadar, istenilen alanda çalıştığını gösterir çalıştıkları ya da daha önce çalışmış oldukları kurumdan alınacak imzalı-onaylı resmi belge.)

6-                   Aranan niteliklerde istenen diğer belgeler.(aslı yada onaylı sureti)

İletişim Bilgileri: Adres: Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı İstasyon Mevkii 45040 Şehzadeler/MANİSA Tel: 0 (236) 201 10 00 Web: www.cbu.edu.tr

Başvuru Tarih Aralığı : 25.07.2014 – 08.08.2014

İlginizi Çekebilecek İçerikler

MKE 52 Daimi İşçi Alacak

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU Kurumumuzun...

DSİ 518 Sözleşmeli Personel Alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak. Alımı yapılacak...

Kamu Kurumları 30 Bin Geçici Personel Alacak

Hürriyet Gazetesinden Noyan Doğan’ın haberine göre önümüzdeki dönemde kamu kurumları...

Lisans ve Önlisans Mezunu 13 Bin Polis Memuru Alınacak

2017 yılı 21. dönem POMEM 13 bin polis memuru alımı için Polis akademisi tarafından duyuru...

Memurum.biz Android Uygulaması Google Play’de Güncellendi

Memurum.biz Android uygulaması Google Play’de güncellendi. Android işletim sistemine sahip...

Halkbank 2017 Bayram Ettiren Kredi Kampanyası

Halkbank 50 bin TL’ye kadar 48 ay vadeyle 1,10-1,18 faiz oranlarıyla bayram ettiren kredi...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

DSİ 518 Sözleşmeli Personel AlacakDevlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak....
Ombudsman 14 Bin Maaşla Personel ArıyorKamu Denetçiliği Kurumu 14 bin TL maaşa kadar göre yapacak 5 adet sözleşmeli bilişim...
Celal Bayar Üniversitesi 34 Sözleşmeli Personel Alım İlanıT.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM...
Adalet Bakanlığı 300 Sözleşmeli Personel AlacakAdalet Bakanlığı 300 sözleşmeli personel alımı için duyuru yaptı. Duyuruya göre 194 sözleşmeli zabıt...
Pamukkale Üniversitesi 49 Sözleşmeli Personel Alım İlanıPAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Üniversitemiz...
Anadolu Üniversitesi 18 Sözleşmeli Personel AlacakT.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun...
SDÜ 55 Sözleşmeli Personel Alım İlanıSÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL (4/B) ALIM...
Savunma Sanayi Müst. logo
SSM 67 Sözleşmeli Personel AlacakSavunma Sanayii Müsteşarlığı’ndan: ÖZEL BİLGİ VE İHTİSAS GEREKTİREN KONULARDA ÇALIŞTIRILMAK...
İstanbul Üniversitesi 32 Sözleşmeli Personel Alım İlanıİSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Üniversitemiz...
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 8 Bin TL Maaşla Mühendis Alacakİdari Hizmet Sözleşmeli (İHS) Personel Alınacaktır Genel Müdürlüğümüze, 5431...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Tarıkbilgin diyorki;

Kaynakçıyım belgem var.belediyenin herhangi bölümünde çalışmak istiyorum.05447416699.çarşamba