Celal Bayar Üniversitesi 11 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » 4/B Sözleşmeli » Celal Bayar Üniversitesi 11 Sözleşmeli Personel Alım İlanı
23 Temmuz 2014 - 20:49

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Hafsa Sultan Hastanesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri (Sağlık Teknikeri, Sağlık Fizikçisi ve Diyetisyen pozisyonları için döner sermayeden, hemşire pozisyonları için özel bütçeden) karşılanmak üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre Ortaöğrenim, Önlisans ve Lisans mezunları için KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli personel alınacaktır.

NİTELİK

KODU

UNVANI ADET ARANILAN NİTELİKLER
001 Sağlık

Teknikeri

1 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Hidroterapi veya Fizyoterapi Teknikerliği bölümünden mezun olmak, İlk yardım sertifikası, iletişim becerileri sorunları çözme teknikleri seminerlerine katılmış olmak, Aromaterapi kursuna katılmış olmak, Tamamlayıcı ve alternatif tıp kongresine katılmış olmak, en az 2(iki) yıl kür merkezinde ve en az 4(dört) yıl III. Basamak sağlık kuruluşlarının fizik tedavi ve rehabilitasyon anabilim dalında deneyimli olmak.
002 Sağlık

Fizikçisi

1 Fen Fakültelerinin Fizik bölümünden mezun olmak, Medikal fizik üzerine yükseklisans yapmış olmak, Yükseklisans tezini “radyoterapide kullanılan elektronik portal görüntüleme cihazlarının kalite kontrolü” üzerine yapmış olmak, III. Basamak sağlık kuruluşu radyasyon onkolojisinde en az 1 (bir) yıl deneyimli olmak, Brakiterapi uygulamalarında en az 1 (bir) yıl deneyimli olmak.
003 Diyetisyen 1 Beslenme ve Diyetetik lisans programı mezunu olmak.
004 Hemşire 1 Sağlık Meslek Liselerinin Sağlık Memurluğu veya Hemşirelik bölümünden mezun olmak, Kalıcı Pce-macer, ICD, CRT, Elektrofizyolojik konusunda tecrübe sahibi olmak ve bunu belgelendirmek, En az 4(dört) yıl koroner anjiyografi laboratuvarında çalışma deneyimli olmak.
005 Hemşire 1 Sağlık Meslek Liselerinin Sağlık Memurluğu veya Hemşirelik bölümünden mezun olmak, En az 5(beş) yıl yoğun bakım çalışma deneyimli olmak.
006 Hemşire 1 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak, Hemodiyaliz hemşireliği sertifikasına sahip olmak, En az 5(beş) yıl hemodiyaliz hemşireliği alanında deneyimli olmak.
007 Hemşire 1 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik veya Ebelik bölümünden mezun olmak, En az 3(üç) yıl pediatrik acil servis deneyimli olmak, İlk yardım sertifikasına sahip olmak. Ebelik bölümü mezunları Hemşirelik yetki belgesine sahip olmalıdır.
008 Hemşire 1 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik veya Ebelik bölümünden mezun olmak, En az 4(dört) yıl Kadın doğum servisinde çalışmış olmak, Ebelik bölümü mezunları Hemşirelik yetki belgesine sahip olmalıdır.
009 Hemşire 1 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak, III. Basamak Sağlık Kuruluşlarının yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde eğitim almış olmak.
010 Hemşire 1 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak, Endoskopi ve kolonoskopi hemşireliğinde deneyimli olmak.
011 Hemşire 1 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak, En az 1 (bir) yıl kardiyoloji servisi çalışma deneyimli olmak.

GENEL ŞARTLAR:

1-                   Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:

a)                   T.C. Vatandaşı olmak.

b)                   Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c)                   Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile: kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

d)                   Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

e)                   657 Sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.

2-                   2012 yılı KPSS sınavına girmiş olmak. (Lisans mezunları için 2012 KPSSP3, Önlisans mezunları için 2012 KPSSP93, Ortaöğrenim mezunları için 2012 KPSSP94 puanı esas alınacaktır) Not: Başvuru süresi içerisinde lisans mezunları için yapılan 2014 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarının açıklanması durumunda, lisans mezunları için 2014 KPSSP3 puanı esas alınacaktır.

3-                   Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4-                   Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumun bulunmaması.

5-                   Adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, “sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

Müracaatlar ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) Üniversitemiz web sayfasından temin edilerek doldurulacak başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte (noter tasdikli veya aslı görülmek üzere) Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar sadece tek bir unvan için nitelik kodu belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla nitelik kodlu unvana başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Gerçeğe aykırı belge teslim edenler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLAR:

KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde www.cbu.edu.tradresinden ilan edilecektir. Her kadronun 1 (bir) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil kazananlardan süresi içerisinde başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İSTENİLEN BELGELER:

1-                   Fotoğraflı Başvuru Formu (Üniversitemiz web sitesinde yayımlanan başvuru formu doldurulacaktır)

2-                   Öğrenim Belgesi (aslı veya onaylı sureti)

3-                   2012 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi (fotokopisi veya internet çıktısı)

4-                   Nüfus cüzdanı fotokopisi

5-                   Deneyim belgesi (Aranan niteliklerde deneyim şartı aranan pozisyona başvuracakların en az istenilen süre kadar, istenilen alanda çalıştığını gösterir çalıştıkları ya da daha önce çalışmış oldukları kurumdan alınacak imzalı-onaylı resmi belge.)

6-                   Aranan niteliklerde istenen diğer belgeler.(aslı yada onaylı sureti)

İletişim Bilgileri: Adres: Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı İstasyon Mevkii 45040 Şehzadeler/MANİSA Tel: 0 (236) 201 10 00 Web: www.cbu.edu.tr

Başvuru Tarih Aralığı : 25.07.2014 – 08.08.2014

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Ordu Perşembe SYDV Personel Alım İlanı 2018

sosyal yardım ve inceleme görevlisi alımı Son Başvuru : 26.10.2018 İl ORDU İlçe PERŞEMBE...

Kars Kafkas Üniversitesi 7 Engelli Temizlik Görevlisi Alım İlanı

İş İlan No (00004692985) Bu ilana sadece Kişisel Durumu “Engelli” olanlar başvurabilir. Türkiye...

Tarım Müdürlüklerine 6 Engelli Personel Alınacak

İl Tarım Müdürlüklerine 6 Engelli Personel Alınacak. Ankara, Sakarya, Erzurum, Gaziantep,...

Yozgat Ozan Belediyesi Greyder Operatörü Alım İlanı

İş İlan No (00004692396) Türkiye İş Kurumu YOZGAT ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ OZAN...

Tokat Çat Belediyesi 3 İşçi Alacak

Tokat Çat Belediyesi 1 adet Mezarlık Görevlisi, 2 adet Orman Nezaretçisi alacak. Son Başvuru...

Bandırma Bor ve Asit Fabrikası 1 Daimi İşçi Alacak

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE 1...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Kocaeli Üniversitesi Sözleşmeli Programcı Alım İlanıKOCAELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Üniversitemiz...
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 5 Sözleşmeli Personel Alım İlanıBilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Avrupa Birliği Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü...
Antalya Devlet Opera ve Balesi 2 Sözleşmeli Sanatçı Alım İlanıDEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ...
Samsun Devlet Opera ve Balesi 5 Sözleşmeli Sanatçı AlacakSamsun Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü, 2 Bale Sanatçısı (Kordöbale), 1 Koro...
Muskat Büyükelçiliği Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı 2018T.C. Muskat Büyükelçiliği’nde münhal bulunan 1 adet Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna...
Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanıT.C. BM Viyana Ofisi Nezdinde Türkiye DT Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav duyurusu,...
İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü 1 Atölye Elemanı Alım İlanıDEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ Sözleşmeli...
Kırıkkale Üniversitesi 46 Sözleşmeli Personel AlacakKIRIKKALE ÜNİVERSİTESİNDEN TIP FAKÜLTESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 4/B SÖZLEŞMELİ...
Selçuk Üniversitesi 47 Sözleşmeli Personel AlacakSelçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine 47 (kırkyedi) adet sözleşmeli sağlık...
Astana Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter alım duyurusuT.C. Astana Büyükelçiliği’nde münhal bulunan 1 adet Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.