SGK 9 Sözleşmeli Bilişim Uzmanı Alım İlanı

Ana Sayfa » 4/B Sözleşmeli » SGK 9 Sözleşmeli Bilişim Uzmanı Alım İlanı
16 Haziran 2014 - 7:12

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM UZMANI ALIM İLANI
Kurumumuz Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğünde yazılım uzmanı pozisyonunda çalıştırılmak üzere 9 sözleşmeli bilişim uzmanı alınacaktır.
A- BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları taşımak.
2. Mühendislik Fakülteleri veya Fen-Edebiyat Fakültelerinin 4 yıllık İstatistik, Matematik, Fizik bölümlerinden mezun olmak ve yükseköğretimi sırasında bilgisayar alanında aldığı derslerde öğrendiği programlama dillerine ilişkin belge veya üniversitelerin ya da Milli Eğitim Bakanlığının onaylı bilgisayar kurslarını bitirdiğine ilişkin sertifika sahibi olmak.
3. Yurtiçi veya yurtdışında İngilizce dilinde öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olmak
veya ana dili İngilizce olan ülkelerde yüksek lisans veya doktora yapmış olmak (Bu şekilde başvuranların puanlama kriterleri ve ücret kriterlerinin değerlendirilmesinde İngilizce dil düzeyi “E” olarak kabul edilecektir) veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizceden en az (E) düzeyinde puan almış olmak ya da YDS dışındaki İngilizce dil sınavlarında YDS (E) düzeyine eşdeğer Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulu tarafından belirlenen puanları almış olmak. (Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl süreyle geçerlidir.)
4. Kamu kurumlarında veya özel sektörde bilgi işlem alanında çalışmış olmak. Mesleki tecrübenin
belirlenmesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4/B maddesi
ile 399 sayılı KHK’ye tabi sözleşmeli statüde ya da 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanununun 4/a maddesi hükümlerine tabi özel sektörde, bilişim personeli (mühendis,
istatistikçi, programcı, çözümleyici, yazılım uzmanı, süreç analiz uzmanı, sistem uzmanı/yöneticisi,
proje yöneticisi, veri tabanı uzmanı, network uzmanı vb.) olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri esas
alınacaktır.
5. Başvuru yapılan sözleşmeli bilişim uzmanı pozisyonu için istenilen niteliklere ilişkin çalışmalarını
belgelemek.
6. Söz konusu çalışmaların yükseköğrenim mezuniyet tarihinden sonra ve ilanın son başvuru tarihinden
önce prim ödemek suretiyle geçmiş olması ile çalışma pozisyonunun ve sürelerinin çalıştıkları
işyerlerinden alacakları onaylı belgelerle belgelenmesi.
B- BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI
Aşağıdaki niteliklere sahip sözleşmeli bilişim uzmanı (yazılım uzmanı – 6 kişi)
1. Yazılımcı olarak en az 5 (Beş) yıllık Java yazılım geliştirme deneyimine sahip olmak.
2. J2EE ve Web Uygulama Geliştirme teknolojilerine hakim; JSP/Servlet, JSF, Struts, ORM (Hibernate, JPA), Spring ve EJB (3.X) teknolojilerinden herhangi birini kullanarak proje geliştirmiş olmak.
3. DHTML, XHTML, CSS ve JAVASCRIPT konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
4. XML ve UML konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
5. SOA çözümlerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
6. Multi-tier Mimari ve Tasarım Paternleri konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
7. Veri Tabanı Mimarisi, Tasarımı ve SQL optimizasyonu konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
8. Versiyonlama araçlarından (CVS, SVN, vb.) en az birinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
9. ECLIPSE tabanlı uygulama geliştirme ortamlarında proje gerçekleştirme bilgi ve tecrübesine sahip olmak.
10. Tercihen CMMI yazılım geliştirme standartlarına uygun yazılım geliştirmiş olmak.
11. Tercihen Stored Procedure konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
12. Tercihen 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa uygun muhasebe yazılım projesinde çalışmış olmak.

Aşağıdaki niteliklere sahip sözleşmeli bilişim uzmanı (yazılım uzmanı – 3 kişi)
1. Yazılımcı olarak Java yazılım geliştirme deneyimine sahip olmak.
2. Nesne tabanlı analiz ve tasarım konularında ileri seviyede bilgili, design patternleri etkin olarak kullanabiliyor olmak.
3. DHTML ve XHTML, CSS, JAVASCRIPT teknolojilerini kullanarak web projesi gerçekleştirmiş olmak.
4. JSP/Servlet, JSF, Struts, ORM (Hibernate, JPA), Spring ve EJB (3.X) teknolojilerini kullanarak web projesi gerçekleştirmiş olmak.
5. XML ve UML konularında ileri seviyede bilgi ve tecrübesi bulunmak.
6. RDBM veri tabanları ile uygulama geliştirmiş, SQL ve PL/SQL konularında ileri seviyede bilgi ve tecrübesi bulunmak.
7. SOA Mimarisi, XSLT ve XSD konularında ileri seviyede bilgi ve tecrübesi bulunmak.
8. Test güdümlü programlama, refactoring ve yazılım süreçleri konularında tecrübesi bulunmak.
9. Veri tabanı mimarisi bilgi sahibi olmak, tasarımı ve SQL optimizasyonu konularında ileri seviyede bilgi ve tecrübesi bulunmak.
10. Versiyonlama araçlarından (CVS, SVN, vb.) en az birinde tecrübesi bulunmak.
11. ECLIPSE tabanlı uygulama geliştirme ortamlarında proje gerçekleştirmiş olmak.
Not: Başvuru özel şartlarının 1 inci maddesinde istenilen tecrübe şartı, bu alanda hizmetin geçtiği iş yerlerinden onaylı belge almak suretiyle belgelendirilecek olup, diğer maddelerde yer alan hususlar ise sınav komisyonu tarafından değerlendirilecektir.
C-PUANLAMA KRİTERLERİ

Aranan Koşul Kriter Puan
Bilgi İşlem Alanında Geçen İş Tecrübesi 5 yıl ve üzeri 55
2-5 yıl arası 40
2 yıldan az 30
Yabancı Dil A 10
B 6
C 4
D 3
E 2
Eğitimde Alınan Dersler Yazılım dilleri 7
Veri tabanı 5
Sistem 3
Mezun Olunan Lisans Programı Bilgisayar, Elektrik ve Elektronik ile Elektronik Mühendislikleri 20
Diğer Mühendislikler 10
Diğer 5

D-ÜCRET KRİTERLERİ

Mesleki tecrübe yılı İngilizce dil puanı grubu Brüt Ücret (TL)*
2 yıldan az mesleki tecrübeli A 6.298,92
B 6.170,97
C 6.043,02
D 5.915,07
E 5.787,12
2-5 yıl arası mesleki tecrübeli A 6.810,72
B 6.682,77
C 6.554,82
D 6.426,87
E 6.298,92
5 yıl ve üzeri mesleki tecrübeli A 7.322,52
B 7.194,57
C 7.066,62
D 6.938,67
E 6.810,72

*Bu ücretler 31.12.2014 tarihine kadar geçerli olup, Sosyal Güvenlik Kurumu Sözleşmeli Bilişim Uzmanlarının İstihdamıyla ilgili Usul ve Esaslar çerçevesinde belirlenen performans kriteri değerlendirme sonucuna göre 2014 yılı içindeki performans puanı 75 ila 100 arasında bulunan bilişim uzmanı personel için, söz konusu ücretlerde 2015 yılı için yaklaşık %7 ila %30 oranında artış olacaktır. Aylık brüt sözleşme ücreti tutarından, sigorta ve sağlık primi ile gelir ve damga vergisi kesilmektedir.
E- KABUL İŞLEMLERİ:
1. İlanda belirtilen sürenin bitimine kadar yukarıdaki şartları taşıdığını belgeleyerek müracaat eden adaylardan şartları tutanlar, Sınav Komisyonunca Ankara’da yapılacak sözlü sınav için davet edilecektir.
2. Sözlü sınava davet edilecek adayların listesi, sınav tarihi, yeri ve saati www.sgk.gov.tr adresinde ilan edilecektir.
3. Sözlü sınavda mesleki bilgiler konusunda sorular sorulacaktır.
4. Sözlü sınava katılan adaylardan sözlü sınav notu 100 (yüz) tam puan üzerinden 70 (yetmiş) puan ve üzerinde olanlar; ibraz ettikleri belgelerin Sınav Komisyonunca (C) maddesinde belirtilen puanlama kriterlerine göre değerlendirilmesi sonucu belirlenecek toplam puan ile sözlü sınav notunun ortalaması esas alınarak, en yüksek puandan başlamak üzere yerleştirilecektir. Alınan puanların eşit olması halinde, sırasıyla iş tecrübelerine ve yabancı dil puanına bakılarak yerleştirme yapılacaktır.
5. Yerleştirilmeye hak kazananlar, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kuruma müracaat ederek sözleşme imzalamak ve sözleşme tarihinden itibaren en geç 7 gün içerisinde göreve başlamak zorundadırlar. Belirtilen süreler içerisinde sözleşme imzalamayan ve göreve başlamayanların yerleştirme işlemi iptal edilecektir. Bu kişilerin yerine, en yüksek puandan başlayarak, sözlü sınav puanı 70 (yetmiş) puan ve üzerinde olan diğer adaylardan yerleştirme yapılacaktır.
6. Sınav sonucu alınacak sözleşmeli bilişim uzmanlarına, mesleki tecrübeleri ve İngilizce dil düzeyleri esas alınarak, (D) maddesinde belirtilen ücret kriterleri tablosunda yer alan brüt ücretler üzerinden ödeme yapılacaktır.
7. İlana uygun olarak göreve başlatılacak olanlar; sosyal güvenlikleri bakımından, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/a maddesi hükümlerine tabi olacaklardır.
8. İsteklilerin; istenilen belgeleri en geç 30/06/2014 tarihi saat:17.00’ye kadar, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Ziyabey Cad.No:6 Balgat/ANKARA (İrtibat Tel: 0 312 207 84 28-29) adresine bizzat müracaat etmek suretiyle teslim etmiş olmaları gerekmektedir. (Posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.)
9. İlanda belirtilen belgeleri eksik ibraz eden veya hiç ibraz etmeyenler, bu belgeleri son müracaat tarihine kadar Kurumumuza ibraz ettikleri takdirde talepleri kabul edilecek, son müracaat tarihinden sonra ibraz etmeleri halinde ise talepleri kabul edilmeyecektir.
10. Adaylar ilanda belirtilen nitelik gruplarından yalnızca birine başvuru yapabileceklerdir.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanıKAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657...
Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel AlacakT.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız...
Atatürk Üni. logo
Atatürk Üniversitesi 55 Sözleşmeli Personel AlacakAtatürk Üniversitesi 20 lisans, 35 lise mezunu sözleşmeli hemşire alacak. Atatürk...
Antalya Devlet Opera ve Balesi Sözleşmeli 1 Bale Sanatçısı Alım İlanıDEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ Sözleşmeli...
Roma Büyükelçiliği Sözleşmeli Sekreter Alım İlanıT.C. Roma Büyükelçiliği münhal hale gelecek 1 (bir) adet Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna...
Erciyes Üniversitesi 43 Sözleşmeli Personel AlacakBAŞVURU TARİHİ : 06/11/2018 BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ : 20/11/2018 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ...
İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestra Sanatçısı Alım İlanıDEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ Sözleşmeli...
İzmir Devlet Opera ve Balesi Sözleşmeli Sanatçı Alım İlanıDEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ Sözleşmeli...
Balıkesir Erdek Belediyesi Sözleşmeli Mühendis AlacakERDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 5393 Sayılı...
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanıMİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Necati diyorki;

Benim babam gazi lütfen bu haktan yararlanmak istiyorum gereğinin yapılmasını istiyorum

Askerlik Hizmeti Memuriyetten Sayılır mı? için Gokhan diyorki;

Dört ay askerlik yaptım sonra göz rahatsızlığımdan dolayı raporla ayrıldım yani askerliği bitiremedim askerlikte geçirdiğim dört aylık süre kademe ter

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Züleyha diyorki;

15 temmuz gazisi eşiyim bizede iş hakkı varmıdır varsada nereye muracat etmemiz laxım