Kocaeli Gebze SYDV Personel Alım İlanı 2014

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Kocaeli Gebze SYDV Personel Alım İlanı 2014
28 Haziran 2014 - 8:05

(İlan güncellenmiştir.)

T.C
GEBZE KAYMAKAMLIĞI
SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Daha önce ilana çıkılan ve Gebze Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 2 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi alım ilanı ile ilgili yapılan duyuruda 6 kişinin mülakata gireceği belirtilmiştir. Ancak mevzuat değişikliği nedeni ile 10 kişinin ismi gönderilmiş ve ilk 6’ya giremediği için evraklarını teslim etmeyen adaylar olmuştur. Herhangi bir haksızlığa sebebiyet verilmemesi amacı ile düzeltme yapılarak yeniden ilana çıkılmasına karar verilmiştir. 

 

İşin Süresi: 4857 Sayılı Kanuna Tabi Belirsiz Süreli (Daimi) Sözleşmeli

Deneme Süresi: 2 ay

İstenilen İş Gücü Sayısı: 2 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi

Unvanı: Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi

Alınacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir.

1-    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2-    Medeni Haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3-    18 yaşını bitirmiş olmak, sınava son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

4-    Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

5-    Kamu haklarından mahrum olmamak,

6-    (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmakla beraber, aktif olarak araç kullanabiliyor olmak.

7-    Görevini en iyi şekilde ve kısa zamanda yapmasına mani olabilecek bir engeli olmamak,

8-    Başvuracak erkek adaylar açısından askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

9-    Gebze İlçesi sınırlarında ikamet etmek,

10-Sosyal müfredatla eğitim yapan 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak ( Hukuk Fakültesi, Uluslar arası İlişkiler, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi , İşletme, İktisat, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve endüstri İlişkileri, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Türk Dili ve Edebiyatı, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Sosyoloji v.b.)

11-Sosyal İletişim ve Halkla İlişkiler konusunda beceri sahibi olmak,

12-İşe alım sürecinde geçerli olan Kamu Personeli Seçme sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak,

13-Milli Eğitim Bakanlığından onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası sahibi olmak veya örgün eğitim yoluyla ( zorunlu/ortak/seçmeli) bilgisayar dersi aldıklarını belgelemek. İyi derecede MS Office programlarını kullanabilmek,

NOT: Yabancı Dil bilmek başvuru için şart olmamakla birlikte, mülakat sonucu şartların eşit olması halinde başta İngilizce olmak üzere Yabancı Dil bildiğini belgeleyenler ( KPDS, TOEFL, IELTS ) tercih sebebidir.

II. BAŞVURU AŞAMASINDA İSTENİLECEK BELGELER:

Başvuru için gerekli evraklar mülakat öncesinde davet edilen adaylardan teslim alınacaktır.

1-    İş başvuru dilekçesi ve iş talep formu ( Matbu olarak Vakıf Başkanlığı’ndan temin edilecektir.)

2-    Üzerinde TC Kimlik Numarası yazılı bulunan Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi ( adaylar nüfus cüzdanlarının arka ve ön yüzünün aynı sayfa üzerine çekilmiş fotokopisini nüfus cüzdanlarının aslı ile birlikte getirecekler ve Vakıf Başkanlığına onaylatacaklardır.

3-    Son 6 ay içersinde çektirilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

4-    KPSS Sonuç Belgesi. ( Adaylar belgelerinin fotokopisini aslı ile birlikte getirecekler ve Vakıf Başkanlığı’na onaylattıracaklardır.)

5-    Sürücü Belgesi aslı ve fotokopisi ( Adaylar ehliyet belgelerinin arka ve ön yüzünün aynı sayfa üzerine çekilmiş fotokopisini ehliyet belgesinin aslı ile birlikte getirecekler ve Vakıf Başkanlığına onaylattıracaklardır.)

6-    Diploma aslı ve fotokopisi ( Adaylar diplomalarının arka ve ön yüzünün çekilmiş fotokopisini diplomanın aslı ile birlikte getirecekler ve Vakıf Başkanlığına onaylattıracaklardır.)

7-    Adli Sicil Belgesi,

8-    Erkek Adaylar açısından askerlik terhis veya muaf belgesi. ( Adaylar askerlik durumlarını belirten belgelerinin fotokopisini aslı ile birlikte getirecekler ve Vakıf Başkanlığı’na onaylattıracaklardır.)

9-    Varsa İngilizce yeterlilik durumunu gösteren belgenin aslı ve fotokopisi ( Adaylar varsa KPDS, IELTS veya TOEFL gibi sınavlara ait sonuç belgelerinin fotokopisini veya aslı ile birlikte getirecekler ve vakıf Başkanlığı’na onaylattıracaklardır.

10-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmadığına ve her türlü taşıtla seyahat etmeye engel bir durumunun olmadığına dair tam teşekküllü hastaneden alınacak sağlık raporu. ( Sınav kazandıktan sonra istenilecektir.)

11-Daha önceden çalıştığı yerlerden varsa almış olduğu referans mektubu. İlgili meslek alanında DENEYİM SAHİBİ OLMASI TERCİH NEDENİDİR.

12-Kendi el yazısı ile yazılmış olan özgeçmiş mektubu. ( Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri,bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir.

13-Milli Eğitim Bakanlığından onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikasının aslı ve fotokopisi ( Adaylar, eğitim sertifikasının fotokopisini ve aslı ile birlikte getirecekler ve Vakıf Başkanlığı’na onaylattıracaklardır.) Örgün eğitim yoluyla ( zorunlu/ortak/seçmeli) bilgisayar dersi alan adaylar için ise bu dersi aldıklarına ilişkin üniversitelerinden alacakları belge veya not durum belgesi (transkript).

14-Gebze sınırları içinde ikamet ettiğini gösteren ikamet belgesi.

III. BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

 

1-    Sınava katılmak isteyen adaylar 30.07.2014 Çarşamba günü saat 17:30’a kadar  http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Giris.aspx  adresinden online başvuru yapacaklardır.

2-    Evrak teslim tarihi 31.07.2014-08.08.2014 tarihleri arasında olacaktır. Listede belirlenen tüm evraklar eksiksiz olarak Hacı Halil Mh. Hükümet Konağı Kat: 3 No:308’de bulunan Gebze Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Bürosuna teslim edilecektir.

3-    İstenilen şartları taşıyan adayların arasından KPSS P3 puan sırasına göre ilk 10 (on) müracaatçı aday belirlenecek. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, 11.08.2014 Pazartesi günü Kaymakamlık İnternet Sitesinden ( www.gebze.gov.tr) duyurulacak olup, adaylar 0 262 641 91 30 numaralı telefondan öğrenebileceklerdir.

4-    Sözlü Sınav, Vakıf Mütevelli Heyeti üyeleri arasında kurulan komisyon tarafından 13.08.2014 Çarşamba günü saat: 14:30’da Gebze Kaymakamlığı Toplantı Salonunda, ( Hükümet Konağı Kat: 3 Gebze/KOCAELİ adresinde) yapılacaktır. Adaylar sözlü sınava, açıklanan listedeki sıralarına göre alınacaktır. Vakfımız sözlü sınav sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

5-    Sözlü Sınavda; adayların kendilerini ifade edebilme, hal ve hareket, kişilik özellikleri, mesleğe uygunluk, mesleki bilgi-beceri ve genel kültürleri değerlendirilecektir.

6-    Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için sınavdan 100 (Yüz) puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alınması gerekmektedir. Sözlü sınava katılan ve 70’ten az olmamak üzere en yüksek puanı alan ilk iki kişi işe alınacaktır.

7-    Sınav sonuçları 25.08.2014 Pazartesi günü Kaymakamlık İnternet Sitesinden duyurulacak; ayrıca iadeli taahhütlü mektup ile sınavı kazan asil adayların tebligat adreslerine postalanmak suretiyle bildirilecektir. Ancak bu tebligat, adayın istemesi halinde, Vakıf Başkanlığında imza karşılığında da yapılabilir.

8-    Sözleşmenin imzalandığı gün adayın işe başladığı gün olarak kabul edilir. Sınava başvuru şartlarını taşımadığı halde, sahte veya yanlış beyan ve belgeler ibraz etmek suretiyle sınava başvurduğu sonradan anlaşılan adayların sınavları, kazanmış olsalar bile geçersiz sayılacaktır.

9-    Sınavda başarılı olan ve işe başlayacak adayların 3628 sayılı Kanun gereğince Mal Bildirimi Belgesi ile Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi Belgesi’ni doldurarak Vakfa teslim etmeleri gerekmektedir.

10-Daha önceki ilana müracaat eden ve mülakata girecek adaylar arasında isimleri yer alan 10 adayın sadece online başvuru yapması ve evrak teslim alındı belgesini Vakfımızdan alması yeterli alacaktır. Evrakları Vakfımızda mevcuttur.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

TCDD 157 İşçi AlacakTCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü sözlü sınavla 157 adet işçi alımı...
İşkur İşçi Alımlarında Lise Mezunları İçin KPSS Şartı KalktıKamu işçi alımı yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile İşkur ilanlarına başvurularda...
Tokat Erbaa Öğretmenevi 5 Personel AlacakTokat Erbaa Öğretmenevi asgari ücretle çalışacak, 2 temizlik görevlisi ile 3 resepsiyon...
Kocaeli Başiskele SYDV Personel Alım İlanı 2018Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına Büro görevlisi Alımı Son Başvuru : 22.11.2018 İl...
Bolvadin Belediyesi Ekskavatör Operatörü Alım İlanıİş İlan No (00004720228) Türkiye İş Kurumu AFYONKARAHİSAR ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU...
ETİ Maden İşletmeleri 104 İşçi AlacakETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME...
Şırnak İdil Öğretmenevi Kalorifer Ateşçisi Alım İlanıİş İlan No (00004719052) Türkiye İş Kurumu CİZRE HİZMET MERKEZİ İDİL ÖĞRETMENEVİ Yayınlanma...
Bulancak Öğretmenevi 8 Personel AlacakBulancak Öğretemnevi 1 adet Danışma Memuru, 7 adet Bulaşıkçı (Stevard)  alacak. İş...
Malatya Orduevi 2 Garson Alacakİş İlan No (00004711770) Türkiye İş Kurumu MALATYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
İzmir Ödemiş SYDV Personel Alım İlanı 2018İzmir Ödemiş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 1 adet Büro Görevlisi alacak. BÜRO...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Necati diyorki;

Benim babam gazi lütfen bu haktan yararlanmak istiyorum gereğinin yapılmasını istiyorum

Askerlik Hizmeti Memuriyetten Sayılır mı? için Gokhan diyorki;

Dört ay askerlik yaptım sonra göz rahatsızlığımdan dolayı raporla ayrıldım yani askerliği bitiremedim askerlikte geçirdiğim dört aylık süre kademe ter

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Züleyha diyorki;

15 temmuz gazisi eşiyim bizede iş hakkı varmıdır varsada nereye muracat etmemiz laxım