Kamu Kurumları İş Güvenliği İçin Hangi Çalışmaları Yapacak?

Ana Sayfa » Manşet » Kamu Kurumları İş Güvenliği İçin Hangi Çalışmaları Yapacak?
08 Haziran 2014 - 12:00

Memurum.biz Özel Haber

Tüm kamu ve özel  işyerleri  6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına alınmıştır. Bu yazımız kamu kurumlarındaki yönetici ve iş güvenliği uzmanı olan memurlara kaynak olması amacıyla detaylı bir şekilde hazırlanmıştır.

2012 yılında yayımlanan 6331 sayılı yasa kapsamında 2013 yılında da birçok düzenleyici yönetmelik yayımlanmış ve ilgili mevzuat işyerlerinin sağlaması gereken iş sağlığı ve güvenliği hizmetleriyle ilgili çeşitli zorunluluklar getirmiştir.

Kamu kurumlarında özellikle işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı görevlendirme zorunluluklarının ertelenmesine odaklanılmakta yapılması gereken diğer konular atlanmaktadır. Burada kamu kurumlarının yükümlülükleri ele alınacaktır.

kamu-ofis-isg

4857 sayılı kanunun mülga 81. maddesi hariç çalışanlar için, Kamu kurumları için İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi, Sağlık Personeli görevlendirme yükümlülüğü her ne kadar 1 Temmuz 2016’da başlasa da 50’den fazla çalışanı olan tüm kamu kurumları tehlike sınıfına bakmaksızın İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu oluşturmalı, Risk Değerlendirmesi  yapılmalı, Çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmeli, Acil Durum Planları oluşturmalı, Çalışan Temsilcisi seçilmeli ve destek personeli görevlendirmelidir.

Bu yükümlülükleri yerine getirmeyen kamu kurumları ve yöneticileri ağır idari para cezalarıyla karşı karşıya kalmaktadır.

Örneğin 2014 yılında Risk değerlendirmesi yapmayan veya yaptırmayan işyerlerine 3.361 TL ve ayrıca aykırılığın devam ettiği her ay için 5.041 TL, acil durum planlarını hazırlamayan, destek elemanı görevlendirmeyen işyerlerine 1.120 TL, devam ettiği her ay için 1.120 TL, Çalışanlara eğitim verme yükümlülüğüne uymayan işyerlerine her çalışan için 1.120 TL, İşyerinin değişik bölümlerindeki riskler ve çalışan sayılarına göre çalışan temsilcileri görevlendirmeyen işyerlerine 1.120 TL, İş sağlığı ve güvenliği kurulunu oluşturmayan işyerlerine 2.240 TL idari para cezası verilecektir.

50’den az çalışanı olan kamu kurumları ise yine tehlike sınıfına bakmadan kurul dışında yukarıda sayılan Risk Değerlendirmesi  yapmalı, Çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimi vermeli, Acil Durum Planları oluşturmalı ve destek personeli görevlendirmeli, Çalışan Temsilcisi seçmelidir.

Şimdi yapılması gereken çalışmalarla ilgili detaylara inelim ve ilgili mevzuatı inceleyelim:

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları

Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturmak zorundadır. 50’den fazla çalışanı olan kamu kurumları da bu kapsama girmektedir.

Kurul, İşveren veya işveren vekili, İş güvenliği uzmanı,  İşyeri hekimi, İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi, bulunması halinde sivil savunma uzmanı, bulunması halinde formen, ustabaşı veya usta, Çalışan temsilcisi, işyerinde birden çok çalışan temsilcisi olması halinde baş temsilci’den oluşmaktadır. Kurul’da İş güvenliği uzmanı ve  İşyeri hekimi bulundurma zorunluluğu ise 1 Temmuz 2016 tarihine kadar zorunlu değildir.

(İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/01/20130118-3.htm

Risk Değerlendirmesi

Yine tüm kamu kurumları Risk Değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak zorundadır.

Risk değerlendirmesi, işverenin oluşturduğu bir ekip tarafından gerçekleştirilir. Risk değerlendirmesi çalışmasını yapacak ekip İşveren veya işveren vekili, İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri, çalışan temsilcileri, destek elemanları ve muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlardan oluşmaktadır. Yine bu ekipte iş güvenliği uzmanı ile işyeri hekiminin bulunması zorunluluğu 1 Temmuz 2016 tarihine kadar bulunmamaktadır.

“İşveren; çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlama, sürdürme ve geliştirme amacı ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.”

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/12/20121229-13.htm

Çalışanların Eğitimi

Kamu kurumları işçi-memur ayrımı olmaksızın tüm çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verdirmek zorundadır.

Çalışanlara verilecek İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri tehlike sınıfına göre saat olarak değişmektedir. Az tehlikeli kapsamda olan bir kamu kurumu 3 yılda en az bir defa ve en az 8 saat, tehlikeli kapsamda 2 yılda en az bir defa en az 12 saat, çok tehlikeli kapsamda ise 1 yılda en az 1 defa ve en az 16 saat iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim vermek zorundadır. Bu eğitimler 4 saat ve katları şeklinde farklı zaman dilimlerinde de değerlendirilebileceği yönetmelikte yer almaktadır.

Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ise uzmanlık alanları dikkate alınarak, İşyerinde görevli iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri tarafından, İşçi, işveren ve kamu görevlileri kuruluşları veya bu kuruluşlarca kurulan eğitim vakıfları ve ortaklaşa oluşturdukları eğitim merkezleri, üniversiteler, kamu kurumlarının eğitim birimleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumları ve ortak sağlık ve güvenlik birimleri tarafından verilebilmektedir.

EK-1

EĞİTİM KONULARI TABLOSU

EĞİTİM KONULARI
1. Genel konular

a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,

b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,

c) İşyeri temizliği ve düzeni,

ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

2. Sağlık konuları

a) Meslek hastalıklarının sebepleri,

b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,

c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,

ç) İlkyardım

3. Teknik konular

a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,

b) Elle kaldırma ve taşıma,

c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,

ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,

d) Ekranlı araçlarla çalışma,

e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,

f)İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,

g) Güvenlik ve sağlık işaretleri,

ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı,

h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,

ı) Tahliye ve kurtarma

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/05/20130515-1.htm

Acil Durum Planlarının Hazırlanması, Destek Elemanı Görevlendirilmesi

İşyerlerinde acil durum planları hazırlanması, önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda yapılması gereken çalışmalar ile bu durumların güvenli olarak yönetilmesi ve  bu konularda görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi gerekmektedir.

İşyerlerinde tehlike sınıflarını tespit eden Tebliğde belirlenmiş olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 30 çalışana, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 40 çalışana ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 50 çalışana kadar;  Arama, kurtarma ve tahliye, Yangınla mücadele, konularının her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer çalışan destek elemanı olarak görevlendirilmelidir. İşyerinde bunları aşan sayılarda çalışanın bulunması halinde, tehlike sınıfına göre her 30, 40 ve 50’ye kadar çalışan için birer destek elemanı daha görevlendirilir. İlkyardım konusunda 22/5/2002 tarihli ve 24762 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İlkyardım Yönetmeliği esaslarına göre destek elemanı görevlendirilir.

10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise Arama, kurtarma ve tahliye ve Yangınla mücadele için bir kişi görevlendirilmesi yeterlidir.

İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/06/20130618-8.htm

Çalışan Temsilcisi Seçimi

Kamu kurumları Çalışan Temsilcisi seçmek zorundadır.

İşyerinde görevlendirilecek çalışan temsilcisi sayısı aşağıdaki şekilde belirlenir:

a) İki ile elli arasında çalışanı bulunan işyerlerinde bir.

b) Elli bir ile yüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde iki.

c) Yüz bir ile beş yüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde üç.

ç) Beş yüz bir ile bin arasında çalışanı bulunan işyerlerinde dört.

d) Bin bir ile iki bin arasında çalışanı bulunan işyerlerinde beş.

e) İki bin bir ve üzeri çalışanı bulunan işyerlerinde altı.

Seçim, işyerindeki çalışanların en az yarıdan bir fazlasının katılacağı bir oylamayla yapılır. Oylamanın gizli yapılması esastır. En fazla oy alan aday veya adaylar çalışan temsilcisi veya temsilcileri olarak ilân edilir.

İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/08/20130829-5.htm

 Onaylı Defter Tutma Zorunluluğu 

İşyerinde yürütülen iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerine ilişkin her türlü kaydın tutulması zorunlu olduğundan kamu kurumlarının da onaylı defter tutmaları zorunludur. 

Onaylı defter: İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından yapılan tespit ve tavsiyeler ile gerekli görülen diğer hususların yazıldığı, seri numaralı ve sayfaları bir asıl iki kopyalı şekilde düzenlenmiş her işyeri için tek olan defteri ifade etmektedir. 

isg-onaylı-defter

İşverenin onaylı deftere ilişkin yükümlülükleri

  • Onaylı defter işyerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri, Genel Müdürlük veya noterce her sayfası mühürlenmek suretiyle onaylanır.
  • Onaylı defter yapılan tespitlere göre iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ile işveren tarafından birlikte veya ayrı ayrı imzalanır. Onaylı deftere yazılan tespit ve öneriler işverene tebliğ edilmiş sayılır.
  • Onaylı defterin asıl sureti işveren, diğer suretleri ise iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi tarafından saklanır. Defterin imzalanması ve düzenli tutulmasından işveren sorumludur. Teftişe yetkili iş müfettişlerinin her istediğinde işveren onaylı defteri göstermek zorundadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/12/20121229-12.htm

İş Güvenliği Uzmanı Memurlar Görevlendirilmek İçin 2016’ya Kadar Beklemek Zorunda mı? 

6331 sayılı kanunun 8. maddesinin 7. fıkrası gereğince kamu kurumlarında iş güvenliği uzmanlığı sertifikasına sahip memurlar kurumlarında veya diğer kamu kurumlarında İş Güvenliği Uzmanı olarak 80 saate kadar görevlendirilebilmekte ve bunun karşılığında görev yaptığı her saat için 200 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı tutarında ilave ödeme, hizmet alan kurum tarafından yapılmaktadır.

 6331 sayılı kanun 1 Temmuz 2016 tarihi itibarıyla iş güvenliği uzmanı görevlendirmenin zorunlu olduğunu ifade etmekte, buradan 2 yıllık geçiş sürecinde yani 1 Temmuz 2016 tarihine kadar görevlendirme yapılamayacağı anlamı çıkmamaktadır.

Yukarıda sayılan kamu kurumlarının iş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili yükümlülükleri konusunda gerekli çalışmaları bizzat yapacak ve organize edecek en önemli kişi İş Güvenliği Uzmanıdır. İş Güvenliği Uzmanı olmadan bu çalışmaların tamamlanması mümkün değildir.

Hekimler ve İşyeri Hekimlerine özel sektördeki işyerlerine mesai saatleri dışında 30 saate kadar İşyeri Hekimi olarak  görev alma izni verilirken böyle bir hak İş Güvenliği Uzmanı olan memurlara verilmemiştir.

İş Güvenliği Uzmanı Memurlar Nasıl Görevlendirilecek? 

İş güvenliği uzmanlığı sertifikasına sahip memurlar 6331 sayılı kanunun 8. maddesinin 7. fıkrası gereğince kamu kurumlarında görevlendirileceklerdir.

Görevlendirmeye dair formlar İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği ekinde Ek-5b formunda yer almaktadır.

İş Güvenliği Uzmanı Memur Görevlendirme Formu (word) 

SONUÇ: Kamu kurumları tarafından iş sağlığı ve güvenliği konusunda ilgili kanun, yönetmelik ve tebliğ hükümlerine göre gerekli çalışmaların yapılması son derece önem arz etmektedir. Kamu kurumlarının bulundukları yerlerde özellikle diğer işyerlerine örnek olarak bu yükümlülükleri yerine getirmesi gerekmektedir. Aksi takdirde gerek kamu kurumları gerekse kurum yöneticileri kendilerine rücu edilecek yüksek idari para cezalarıyla karşı karşıya kalabileceklerdir.

2014 Yılı İSG İdari para cezaları

Hazırlayan: Barış MADAN

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler : ,

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı...
KPSS 2018 Puanları Kaç Yıl Geçerli?Bu sene 2018 KPSS; lisans, önlisans ve ortaöğretim (lise) eğitim seviyelerinde yapıldı. 15...
KPSS Tercihleri Ne Zaman Yapılacak?KPSS 2018/2 Tercih Kılavuzu ne zaman açıklanacak? 2018 Aralık ayı memur alımları...
İçişleri Bakanlığına 10 Bin Yeni Bekçi Kadrosuİçişleri Bakanlığına 10 Bin Çarşı ve Mahalle Bekçisi kadrosu ihdas edildi. 13...
KPSS 2019 Sınav Tarihleri AçıklandıÖSYM 2019 Yılı Sınav Takvimini açıkladı. Açıklamaya göre 2019 KPSS tarihleri...
İşkur İşçi Alımlarında Lise Mezunları İçin KPSS Şartı KalktıKamu işçi alımı yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile İşkur ilanlarına başvurularda...
2018 KPSS Ortaöğretim Sonuçları Açıklandı2018 KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı. 2018 KPSS Ortaöğretim 7 Ekim 2018’de...
Memur Enflasyon Farkı Zammı Nasıl Hesaplanıyor?Memurların enflasyon farkına dair 6 ayda bir maaşlarına yapılan zam oranının hesaplanmasında...
Memurların 2019 Ocak Enflasyon Farkı Zammı ArtıyorMemurların Ocak 2019 enflasyon farkı zammı artıyor. TÜİK tarafından açıklanan...
KPSS 2018 Önlisans Soru ve Cevapları pdf AçıklandıKPSS 2018 Önlisans bugün (04.11.2018) tamamlandı. KPSS 2018 Önlisans soru ve cevaplarının...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Necati diyorki;

Benim babam gazi lütfen bu haktan yararlanmak istiyorum gereğinin yapılmasını istiyorum

Askerlik Hizmeti Memuriyetten Sayılır mı? için Gokhan diyorki;

Dört ay askerlik yaptım sonra göz rahatsızlığımdan dolayı raporla ayrıldım yani askerliği bitiremedim askerlikte geçirdiğim dört aylık süre kademe ter

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Züleyha diyorki;

15 temmuz gazisi eşiyim bizede iş hakkı varmıdır varsada nereye muracat etmemiz laxım