Ankara Üniversitesi 6 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı

Ana Sayfa » 4/B Sözleşmeli » Ankara Üniversitesi 6 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı
05 Haziran 2014 - 10:22

T.C.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAVINA BAŞVURACAKLAR İÇİN DUYURU

05.06.2014 TARİHLİ SABAH GAZETESİNDE YAYIMLANMIŞTIR. SON BAŞVURU TARİHİ 20.06.2014 MESAİ BİTİMİDİR.

I.SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER:

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığında istihdam edilmek üzere;

Çalıştırılacak Pozisyonun Unvanı ve Sayısı : 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”in 8 inci maddesi uyarınca Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonunda istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere sözlü sınavla toplam (6) personel alınacaktır.

KPSS Puanının Türü ve Geçerlilik Yılı : ÖSYM tarafından 2012 ve 2013 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) KPSSP3 (B) puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak değerlendirilir) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilir) toplamı esas alınarak, genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranlar arasından yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlamak üzere sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday giriş sınavına alınacaktır.( Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilir) Sınava alınacak adayların listesi http://personeldb.ankara.edu.tr adresinde ilan edilecektir.

İş Tanımı Adet Ücret Çalışma Süresi
Yazılım Takım Lideri 1 Aylık Brüt Sözleşmeli Ücretinin 3 katı Tam Zamanlı
Veri Tabanı Yöneticisi 1 Aylık Brüt Sözleşmeli Ücretinin 3 katı Tam Zamanlı
Yazılım Geliştirme Uzmanı 4 Aylık Brüt Sözleşmeli Ücretinin 2 katı Tam Zamanlı

  II. SINAV TAR

   İHİ VE YERİ:

   Sözlü sınav 07.07.2014 tarihinde saat 09.00’da Ankara Üniversitesi Rektörlüğünde yapılacaktır.

   III. SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:

   A- GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER):

   a)657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,

   b)Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik

   mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara

   denkliği  Yükseköğretim Kurulunca  kabul edilmiş  yurt  dışındaki  yükseköğretim  kurumlarından mezun

   olmak,

   c)(b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden,

   fen-edebiyat,   eğitim   ve   eğitim   bilimleri   fakültelerinin,   bilgisayar   ve   teknoloji   üzerine   eğitim   veren

   bölümleri    ile    istatistik,    matematik    ve    fizik    bölümlerinden    ya    da    bunlara    denkliği    Yükseköğretim

   Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

   d)Yazılım,   yazılım  tasarımı  ve   geliştirilmesi  ile   bu  sürecin   yönetimi   konusunda  veya   büyük  ölçekli  ağ

   sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı 2 katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık,

   diğerleri   için   en  az   5   yıllık   mesleki   tecrübeye   sahip   bulunmak   (Mesleki   tecrübenin   belirlenmesinde;

   bilişim  personeli   olarak   657   sayılı   Kanuna   tabi   kadrolu   veya   aynı   Kanunun   4   üncü   maddesinin   (B)

   bendi   ya   da   399   sayılı   Kanun   Hükmünde   Kararnameye   tabi   sözleşmeli   statüdeki   hizmetler   ile   özel

   kesimde  sosyal  güvenlik  kurumlarına  prim ödenmek  suretiyle  işçi  statüsünde  bilişim  personeli olarak

   geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır)

   e)Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları

   kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

   f)Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak,

   g)Yapılacak      inceleme      ve      soruşturma      sonunda      Bilişim      Personeli      olmalarına      engel      bir      durumu

   bulunmamak,

   h)Süresi içinde başvurmak.

   B- ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER):

   Yazılım Takım Lideri    (1 Kişi)

   a)   Proje Yönetimi eğitimi almış olmak, tercihen Project Management Professional (PMP) sertifikasına sahip olmak,

   b)   En az 10 yıl iş tecrübesine sahip olmak,

   c)   Bilişim sektöründe en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak,

   d)   Özel sektör veya kamuda en az 3 (üç) yıl yazılım projelerinde takım lideri olarak görev yapmış olmak,

   e)   Proje planlama, örgütleme, yönlendirme, koordinasyon ve kontrol aşamalarını yönetme ve raporlama yeteneğine sahip olmak,

   f)    Baskı ve stres altında çalışabilmek,

   g)   İş paylaşımı yapabilecek ve gerektiğinde takım üyelerine destek olabilecek düzeyde teknik bilgi ve donanıma
   sahip olmak, süreç yönetim araçları konusunda deneyimli olmak,

   h)    Analitik düşünen ve çözüm odaklı, beşeri ilişkileri konusunda tecrübeli, takım çalışmasına yatkın, etkili

   iletişim becerisine sahip olmak, i)    İkna yeteneği yüksek ve pratik kararlar verebilmek ve alandaki gelişmeleri yakından takip edebilmek, j)    Yoğun iş temposunda çalışabilmek, k) Yazılım ekiplerini, bir projenin analiz, tasarım, geliştirme, uygulama ve değerlendirme aşamalarında koordine

   edebilecek, yönetebilecek yeterlilikte olmak, l)    Nesne yönelik programlama, tasarım ve araçları konusunda ileri düzeyde bilgi sahibi olmak, m) İleri düzeyde SQL (T-SQL, PL-SQL) bilgisine sahip olmak, n)    SQL Server 2012 + geliştirme ve yönetim konusunda deneyimli olmak,

   0)  ASP.NET, MVC, WCF, Windows Service’ler , Web servisleri, JQuery konularında bilgi sahibi olmak,
   p)    Entity Framework, LINQ, nHibernate ya da benzer ORM deneyimi olmak,

   r)   Çok katmanlı ve dağıtık uygulamalar konusunda deneyimli olmak.

   Veri Tabanı Yöneticisi (1 Kişi)

   a)   Orta veya büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde veritabanı yöneticisi olarak en az 5 yıl çalışmış olmak,

   b)   Oracle Veritabanı Yönetimi konusunda uzman seviyesinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

   c)    OCA sertifikasına sahip olmak,   OCP sertifikasına sahip olmak tercih nedenidir.

   d)   Oracle RAC konfigürasyon ve yönetimi hakkında bilgili olmak, Oracle RAC konusu özelinde en az 5 yıl tecrübeli olduğunu belgelemek,

   e)    Oracle 10g/11g sistemlerini Linux ortamında RAC ve ASM kullanarak kurma, optimize etme, patch

   uygulama tecrübesi olmak,

   f)     Linux üzerinde Oracle RAC/Grid/ASM olarak çalışan büyük ölçekli Oracle veritabanı yönetmiş olmak,

   g)    Veritabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu /normalleştirme hakkında ileri derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

   h)     İleri derecede SQL ve PL/SQL bilmek,

   i)     Veritabanı tabloları, dizinleri, yordam/fonksiyonları ve gerekli diğer nesneleri oluşturmak, kota yönetimlerini

   ve izinleri ayarlamak, değişik seviyelerde Audit ayarlarını düzenleme konularında bilgi sahibi olmak, j)     Veritabanı kullanıcılarının kullandığı SQL’lerin analizlerini yapıp performans ve kaynak kullanımı düzeyinde

   optimizasyonlar yapabilmek, k)   Oracle için tahsis edilen disk ortamında nesneler düzeyinde disk optimizasyonları yapabilmek.

   1)    Oracle FRA/Redo log yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,

   m) Oracle LogMiner ayarları yapıp gerekli raporları alma konusunda bilgi sahibi olmak,

   n)   Oracle veritabanı yedekleme ve geri yükleme işlemlerine hakim, RMAN felaket yönetim ve iş sürekliliği

   politikalarını hazırlamış ve yürütmüş olmak, o)   Linux düzeyinde Oracle Import/Export, Data Pump Import/Export ve RMAN scripleri yazmış ve Linux

   Crontab’a entegre etmiş olmak, p)      Genelde   Ağ   ve  veri   güvenliği  bilgisine   sahip  olmak,   özelde  Oracle   veri   güvenliği  konularında  politikalar

   oluşturmak, izlemek, kaydetmek konularında bilgi sahibi olmak

   Yazılım Geliştirme Uzmanı (4 Kişi)

   a)  Yazılım Geliştirme Süreçlerini iyi derecede bilmek,

   b)  Katmanlı mimari kullanarak yazılım geliştirmiş olmak,

   c)  Object oriented kavramı ve yazılım mühendisliği teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak (Test Güdümlü Programlama, Tasarım Kalıpları, Nesneye yönelik tasarım prensipleri vs.),

   d)  .NET Framework (4.0 ve üzeri) kütüphanesini iyi derecede bilmek,

   e)  C# programlama dilini çok iyi derecede bilmek (bu dil ile yazılım geliştirmede en az 3 yıl tecrübeli ve en az 2

   büyük ölçekli projede çalışmış olmak),

   f)  ASP.NET MVC ve ASP.NET Web Forms teknolojisini çok iyi derecede bilmek,

   g)   Entity Framework ve Linq konularında deneyimli olmak,

   h)   WCF kullanarak uygulama geliştirme konusunda deneyimli olmak,

   i)     T-SQL programlama bilgisine sahip olmak,

   j)     SQL Server Reporting Services konusunda bilgi sahibi olmak,

   k)Telerik RadControls for ASP.NET kullanma bilgisine sahip olmak,

   l)  Geniş ölçekli MSSQL veritabanı üzerinde yazılım geliştirmiş olmak,

   m) Güvenli yazılım yazma konusunda bilgi sahibi olmak,

   n)Yük dengeleyici arkasında çalışan web uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak,

   o)Herhangi bir versiyon kontrol sistemi konusunda tecrübe sahibi olmak,

   p)Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu hakkında bilgi sahibi olmak,

   r)  Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak,

   s)  Kurumsal bir ortamda en az 3 yıl bilgi işlem tecrübesi olmak,

   IV. SINAV BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER

   SINAV BAŞVURU ŞEKLİ

   Başvurular 05.06.2014 tarihinden itibaren 15 gün içerisinde “Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Sözleşmeli Personel Bürosu Tandoğan/ANKARA” adresine şahsen veya bu adrese son başvuru tarihinde ulaşacak şekilde posta ile yapılabilir. Bu tarihten sonraki müracaatlar ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınav Başvuru Formu yukarıda belirtilen adresten veya internet aracılığı ile http://personeldb.ankara.edu.tr adresinden temin edilebilir.

   İSTENİLEN BELGELER

   1. Diploma veya mezuniyet belgesinin örneği
   2. Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin örneği
   3. Genel Şartlar (Nitelikler) başlığının (d) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge,
   4. Genel Şartlar (Nitelikler) başlığının (e) maddesinde belirtilen en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge,
   5. Her bir pozisyon için Özel Şartlarda (Nitelikler) istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler,
   6. KPSS sınav sonuç belgesi internet çıktısı, (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak değerlendirilir)
   7. İngilizce Dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belge, (Belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilir)
   8. Nüfus cüzdanının örneği
   9. 1 Adet fotoğraf. (Başvuru formuna yapıştırılacaktır)

   V. SINAVIN ŞEKLİ VE SINAV KONULARI: SINAVIN ŞEKLİ

   Sınav sözlü olarak mesleki bilgiyi ölçer nitelikte gerçekleştirilecektir.

   SINAV KONULARI

   Yazılım Takım Lideri

   Yazılım Geliştirme Uzmanlığı konularına ilaveten

   – Proje yönetimi

   –     SQL Server 2012 ve ileri sürümleri

   –     Web Servisleri

   –     Nesne yönelik programlama tasarım ve araçları

   Veritabanı Yöneticisi

   – Oracle Veritabanı yönetimi

   –    SQL ve PL/SQL

   –    Veritabanı yedekleme ve geri yükleme

   –    Oracle veri güvenliği

   –    Oracle RAC konfigürasyonu

   –    Veritabanı optimizasyonu

   Yazılım Geliştirme Uzmanı

   ASP.NETMVC

   –    ASP.NETWeb Forms

   –    C# programlama dili

   –    T-SQL

   –    Entity Framework

   –    Linq

   –    Telerik RadControls for ASP.NET

   VI. DEĞERLENDİRME:

   Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak şarttır. Değerlendirme Yazılım Takım Lideri, Veritabanı Yöneticisi ve Yazılım Geliştirme Uzmanı için ayrı ayrı yapılacaktır. Başarı sırasına göre en yüksek puan alan aday sınavı kazanmış kabul edilecektir. Sınavı kazanan adayların gerekli şartları taşımadığının anlaşılması, atanmaktan vazgeçmesi veya atandığı halde göreve başlamaması halinde atama yapılmak üzere asil aday sayısı kadar yedek belirlenecektir.

   VII. ATAMA İÇİN İSTENİLEN BELGELER

   1. Dilekçe
   2. Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği, (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır)
   3. Yabancı okul mezunları için denklik belgesi aslı veya onaylı örneği, (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır)
   4. Genel Şartlar (Nitelikler) başlığının (d) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge,
   5. Genel Şartlar (Nitelikler) başlığının (e) maddesinde belirtilen en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge,
   6. Her bir pozisyon için Özel Şartlarda (Nitelikler) istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler,
   7. KPSS sınav sonuç belgesi internet çıktısı, (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak değerlendirilir)
   8. İngilizce Dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belge, (Belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilir)
   9. Nüfus cüzdanının onaylı örneği, (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır)
   10. 4 adet fotoğraf,
   11. Mal Bildirim Beyannamesi, (Sözleşmeli Personel Bürosundan temin edilecektir)
   12. Beyan Formu, (Sözleşmeli Personel Bürosundan temin edilecektir)

   Atanmaya hak kazanan aday, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 7 iş günü içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Sözleşmeli Personel Şubesi Tandoğan / ANKARA adresine teslim etmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen aday hakkını kaybeder.

   VIII.SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ:

   Sınav sonuçları sınav komisyonunca Genel Müdürlüğümüz http://personeldb.ankara.edu.tradresinde ilan edilerek duyurulacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

   IX. ücret

   Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenlerin sözleşme ücret tavanının (3.757,34 TL) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

   X.DİĞER HUSUSLAR:

   Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesini yanlarında bulunduracaklardır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

   İlginizi Çekebilecek İçerikler

   Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

   KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

   Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

   BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

   Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

   T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

   İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

   T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

   Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

   T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

   2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

   2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

   Okuyucu Yorumları

   Bir cevap yazın

   E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

   This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

   İlgili Terimler :

   SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

   Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanıKAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657...
   Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel AlacakT.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız...
   Atatürk Üni. logo
   Atatürk Üniversitesi 55 Sözleşmeli Personel AlacakAtatürk Üniversitesi 20 lisans, 35 lise mezunu sözleşmeli hemşire alacak. Atatürk...
   Antalya Devlet Opera ve Balesi Sözleşmeli 1 Bale Sanatçısı Alım İlanıDEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ Sözleşmeli...
   Roma Büyükelçiliği Sözleşmeli Sekreter Alım İlanıT.C. Roma Büyükelçiliği münhal hale gelecek 1 (bir) adet Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna...
   Erciyes Üniversitesi 43 Sözleşmeli Personel AlacakBAŞVURU TARİHİ : 06/11/2018 BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ : 20/11/2018 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ...
   İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestra Sanatçısı Alım İlanıDEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ Sözleşmeli...
   İzmir Devlet Opera ve Balesi Sözleşmeli Sanatçı Alım İlanıDEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ Sözleşmeli...
   Balıkesir Erdek Belediyesi Sözleşmeli Mühendis AlacakERDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 5393 Sayılı...
   Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanıMİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI...

   EN SON YAPILAN YORUMLAR

   35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Necati diyorki;

   Benim babam gazi lütfen bu haktan yararlanmak istiyorum gereğinin yapılmasını istiyorum

   Askerlik Hizmeti Memuriyetten Sayılır mı? için Gokhan diyorki;

   Dört ay askerlik yaptım sonra göz rahatsızlığımdan dolayı raporla ayrıldım yani askerliği bitiremedim askerlikte geçirdiğim dört aylık süre kademe ter

   35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Züleyha diyorki;

   15 temmuz gazisi eşiyim bizede iş hakkı varmıdır varsada nereye muracat etmemiz laxım