Rize Fındıklı SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Rize Fındıklı SYDV Personel Alım İlanı
08 Mayıs 2014 - 6:48

FINDIKLI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI

PERSONEL ALIM İLANI

            Fındıklı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına SYD Vakıfları Personelinin Norm kadro Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri , Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar doğrultusunda İş Kanunu Hükümlerine Göre Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi yapılmak üzere aşağıda belirlenen şart ve usullere göre ” 1 adet Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ve 1 adet Büro Görevlisi” unvanlı personel alınacaktır.

 

1) ADAYLARDA ARANACAK  GENEL ŞARTLAR

1-      Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2-      Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3-      35 yaşını doldurmamış olmak,

4-      Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya muaf olmak yada askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5-      Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6-      Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına yada affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

7-      Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak,

8-     ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında 2012 veya  2013 KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almak,

9-      İş Tanımlarında belirtilen nitelikleri taşımak,

10-  Alınacak personellerin Vakfın görev alanı göz önüne alındığında, vatandaşların yardım taleplerini değerlendirmek üzere gerçekleştirilecek hane ziyaretlerine engel herhangi bir kronik hastalığı ve mazereti bulunmamak,

11- Sınavın ilan edildiği tarihten önce vakfın bulunduğu ilçe sınırları içinde ikamet ediyor olmak,

2) ADAYLAR İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

     a) BÜRO GÖREVLİSİ (1 Kişi) İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

1- En az 4 yıllık  fakültelerin herhangi birinden mezun olmak.

     b) SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ (1 Kişi) İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

1-    En az 4 yıllık Yüksek Öğretim Kurumlarının; Sosyoloji, Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık veya Sosyal Hizmetler Bölümü ile İktisadı İdari Bilimler, Siyasal Bilimler, İktisat ve İşletme Fakültelerinin herhangi bir bölümünden mezun olmak,

2–    En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

3) BAŞVURU AŞAMASINDA İSTENİLECEK BELGELER

1-     Üzerinde TC Kimlik numarası yazılı bulunan nüfus cüzdanının fotokopisi

2-     Son 6 ay içerisinde çektirilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf

3-     ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında 2012 veya 2013 KPSSP3 sınav sonuç belgesi

4-     Adli sicil belgesi

5-     Öğrenim belgesi

 6-     Özgeçmiş ( CV )

7-     Erkek adaylar için askerlikle ilgisi olmadığına dair belge

8-     Ehliyet fotokopisi (Büro Görevlisi için tercih sebebidir)

9–     Sağlık Raporu (Sınavı kazanan adaydan mülakat sonrası istenecektir)

10–   Varsa sertifika ve iş deneyim belgelerinin fotokopileri.

Not:  Adayların evrakları üzerinde yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak atamaları yapılmayacak ve sözleşmeleri imzalanmayacaktır.

Belgelerin asıllarının ibraz edilmesi durumunda fotokopilerine Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından aslı gibidir kaşesi vurulup, asılları iade edilecektir.

4) BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ VE YERİ

1-      Başvurular 08/05/2014 Perşembe günü başlayacak 22/05/2013 Perşembe günü mesai saati bitiminde sona erecektir.

2-      Başvuruda bulunacak adayların,  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Giris.aspx online olarak 08/05/2014 –  22/05/2014 tarihleri arasında başvuru yapması gerekmektedir.

3-      Sistem üzerinde başvurusu kabul edilen adaylardan, istenilen belgeler en geç  27/05/2014 Salı günü mesai bitimine kadar Fındıklı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına elden teslim edecektir. (Ön başvuruda bulunduğu halde gerekli belgeleri süresi içinde Vakıfa teslim etmeyen adayların ön başvuruları mülakat listesinde değerlendirmeye alınmaz.)

4-      Başvuran adaylar içerisinde şartları uygun olan ve 2012 veya 2013 KPSSP3 puan türünden 60 ve üzeri puan alan adaylar arasından en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere alınacak personelin 5 katı kadar aday mülakata çağrılacaktır.

5-      Mülakat 28/05/2014 Çarşamba günü  saat 10.00 ‘da Fındıklı Kaymakamlığı toplantı salonunda yapılacaktır.


5) SINAV ŞEKLİ VE KONULARI İLE DEĞERLENDİRME

1-  Giriş sınavı mülakat şeklinde yapılacak olup, bu sınav sözlü, yazılı ve uygulamalı şekilde yapılacaktır.

      A)Sözlü sınavda, adaylar;

            – Vakıflar ile ilgili genel konular ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının faaliyet alanı ile ilgili konulardaki bilgi düzeyi, genel yetenek ve genel kültürü,

            Sosyal iletişim becerisi, liyakati, temsil kabiliyeti, özgüveni, ikna kabiliyeti, inandırıcılığı, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu

       B)Yazılı sınavda, adaylar;

            – Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

       C) Uygulamalı sınavda, adaylar;

            Bilgisayar kullanabilme düzeyi ile bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

            – Vakıf araç ve gereçlerini kullanabilirliği,

            Yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan vermek sureti ile gerçekleştirilir.Adaylar, Sınav Komisyonu tarafından (A) sözlü sınav için 40 puan,  (B) yazılı sınav için 30 puan ve (C) uygulamalı sınav için 30 (otuz) puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden  değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Komisyon Başkanı ve üyelerinin 100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır.

            Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak belirtilen kadro sayısı kadar aday giriş sınavını başarmış kabul edilecektir. Giriş sınavında 70 ve üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir.

            Not: Büro görevlisi personel alımında mülakat sınavının (c) uygulamalı kısmının 2.bendi tercih sebebi olacaktır. Ancak sınavı kazanan aday 1 yıl içerisinde araç kullanabilecek düzeye geleceğini taahhüt etmiş olacaktır. Aksi halde iş sözleşmesi sonlandırılacaktır.

Adaylar sadece bir kadro için başvuru yapabileceklerdir.

            Komisyonun hiçbir adayı yeterli bulmaması halinde, komisyon kararı ile personel alımı iptal edilip yeniden ilana çıkılabilir. Bu durumda; başvuran adaylar hiçbir hak talebinde bulunamazlar. Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

6) MÜRACAAT YERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Müracaat yeri: Fındıklı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü Fındıklı/RİZE

İletişim bilgileri:

İlgili Görevli              : Kadriye YILMAZ (Vakıf Müdürü)

İrtibat Telefon          : 0(464) 511 3994

İlginizi Çekebilecek İçerikler

TSE Sözlü Sınavla 15 Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alacak

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ PERSONEL ALIM İLANI Enstitümüz Merkez ve Taşra Teşkilatında...

Düzce Üniversitesi 9 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 4/B (SÖZLEŞMELİ...

Trakya Üniversitesi 68 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Hastanesinde 657 Sayılı Devlet Memurları...

Yozgat Bozok Üniversitesi 8 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz hastanesinde veya Rektörlükçe...

TÜBİTAK Kocaeli 4 Engelli Teknisyen Alım İlanı

TÜBİTAK Kocaeli MAM engelli statüde 3 adet Elektrik Teknisyeni ve 1 adet İnşaat Teknolojisi...

Rize Hemşin SYDV Personel Alım İlanı 2018

Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Son Başvuru : 26.10.2018 İl RİZE İlçe HEMŞİN...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Rize Hemşin SYDV Personel Alım İlanı 2018Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Son Başvuru : 26.10.2018 İl RİZE İlçe...
Balıkesir Bigadiç SYDV Personel Alım İlanı 2018BÜRO GÖREVLİSİ ALIMI Son Başvuru : 25.10.2018 İl BALIKESİR İlçe BİGADİÇ Alınacak...
Ordu Perşembe SYDV Personel Alım İlanı 2018sosyal yardım ve inceleme görevlisi alımı Son Başvuru : 26.10.2018 İl ORDU İlçe...
Yozgat Ozan Belediyesi Greyder Operatörü Alım İlanıİş İlan No (00004692396) Türkiye İş Kurumu YOZGAT ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ OZAN...
Tokat Çat Belediyesi 3 İşçi AlacakTokat Çat Belediyesi 1 adet Mezarlık Görevlisi, 2 adet Orman Nezaretçisi alacak. Son...
Bandırma Bor ve Asit Fabrikası 1 Daimi İşçi AlacakETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME...
Erzincan Yalnızbağ Belediyesi 9 adet Çöpçü Alım İlanıErzincan Yalnızbağ Belediyesi daimi işçi statüsünde 9 adet Çöpçü alacak. İşkur’da...
Niğde Kemerhisar Belediyesi Kalorifer Ateşçisi Alacakİş İlan No (00004689893) Türkiye İş Kurumu NİĞDE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
Bolu Belediyesi Servis Büro Elemanı (Teknik Ürünler) Alım İlanıBolu Belediyesi daimi işçi statüsünde 1 adet Servis Büro Elemanı alacak. İşkur’un...
Antalya Gündoğmuş Belediyesi Büro Memuru Alım İlanıİş İlan No (00004688491) Türkiye İş Kurumu MANAVGAT HİZMET MERKEZİ GÜNDOĞMUŞ...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

İş Güvenliği Uzmanı Olarak Görevlendirilen Memurlara 1.525 TL Ek Ödeme için Mustafa kemal diyorki;

Kamudan alacak olduğumuz isg ücretinin geç ödenmesi halinde, yüzde kaç faiz/ceza oranında ödeme yapılır? Malum; ödemeler hep geç yapıldı, yapılıyor.

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa