Konya Bozkır SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Konya Bozkır SYDV Personel Alım İlanı
07 Mayıs 2014 - 7:23

KONYA/BOZKIR KAYMAKAMLIĞI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI MÜTEVELLİ HEYETİNİN 30.04.2014 TARİH VE 14 SAYILI KARARI GEREĞİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Bozkır Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirtilen nitelikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 05/10/2012 tarih ve 2012/7 sayılı Fon Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca şartları tutan adaylar arasından sınav ile 1 adet “Büro Görevlisi” personel istihdam edilecektir.

İŞİN NİTELİK VE NİCELİĞİ

İşin Süresi : Belirsiz Süreli

Deneme süresi : 6 ay

İstenilen İş Gücü Sayısı : 1 (Bir)

Kadro Unvanı : Büro Görevlisi

1- ADAYLARDA ARANAN NITELIKLER

A) GENEL ŞARTLAR

1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2-Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.

3-18 yaşını bitirmiş olmak.

4-Sınava son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

5-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.”

6-Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

7-Adli sicil kaydı bulunmamak.

8-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak.

9- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak veya muaf olmak.

B) ÖZEL ŞARTLAR

1-Üniversitelerin Hukuk Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakülteleri ile İletişim Fakültelerinin herhangi bir bölümünden mezun olmak ve lisans diplomasına sahip olmak,

2- Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2012-2013 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından KPSSP3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak,

3- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak,

4- En az B sınıfı ehliyet sahibi olmak

5- Adli sicil kaydı bulunmamak

6-Word, Excel vb. temel bilgisayar programlarını, donanımlarını ve ekipmanlarını kurulum programlarını iyi düzeyde kullanabilmek ve bilgisayar sertifikasına sahip olmak. Adayların bilgisayar kullanabilme düzeyleri (Word, Excel ve Powerpoint programlarını kullanabilme, grafik ve slayt hazırlama), kendilerini ifade edebilme, hal ve hareket kişilik özellikleri mesleğe uygunluk, strese dayanıklılık mesleki bilgi beceri, proje yazma ve üretme yeteneğine sahipliliği ve genel kültürleri değerlendirilecektir.

7- Bozkır Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı başkanlığınca 6 ay içerisinde performansı yeterli görülmeyen ve taahhütleri yerine getirmediği anlaşılan personelin sözleşmesi yenilenmeyecektir.

8- Vakıf komisyonu genel ve özel kriterleri yerine getiren en uygun adayı seçme yetkisine sahiptir.

9- İlan tarihi esas olmak üzere en az 6 ay öncesinden beri (5 Aralık 2013 tarihi ve öncesi) Bozkır İlçe sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak,

10- Sınavda başarı olup işe başlayan adayla işe başladıktan sonra üç yıl içerisinde işten ayrılmayacağına dair tazminat hükümlü ayrıca özel bir sözleşme Mütevelli Heyetin uygun görmesi durumunda imzalanacaktır.

11- Başvuru yapan büro görevlisi adayı genel ve özel tüm şartları kabul eder.

12- Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

13- Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

ÜNVAN: Büro Görevlisi

İL/İLÇE/KURUM: Konya/Bozkır SYDV

2-BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

Aşağıda istenen belgelerin sınav tarihine kadar Vakfa teslim edilmesi gerekmektedir. Sınavda başarılı olan adaydan istenilen belgelerin asılları bizzat istenecek, fotokopilerin aslına uygunluğu kontrol edilip tasdik edildikten sonra iade edilecektir.

1-Sözleşmeli Personel İş Talep Formu (www.bozkir.gov.tr internet sitesinden temin edilebilir)

2-Bitirdiği okul veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti,

3-(T.C.Kimlik numaralı) Nüfus cüzdanı tasdikli bir fotokopisi,

4- 2012/2013 yılı KPSS Puan 3 sınav sonuç belgesi ya da noter onaylı sureti.

5- 2 adet vesikalık fotoğraf.

6- Erkek adayların askerlikle ilgisi olmadığını gösterir belge,

7-Çalışmasına engel olmayacağını gösteren sağlık raporu (Sınavı kazanandan sınav sonrası istenecektir)

8- Bilgisayar kullanım sertifikası ile varsa iş deneyim belgeleri, fotokopisi ve özgeçmişleri

3.BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

1.Sınava katılmak isteyen adaylar, istenilen bilgi ve belgeleri en geç 13.05.2014 Salı günü saat 17.00 ye kadar Bozkır İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı, Hükümet Konağı Zemin Kat Bozkır/KONYA adresine şahsen teslim etmek zorundadırlar.

2-Başvuru sırasında Kurumumuz tarafından aranan belgeler incelendikten sonra eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

3- Başvuru tarihleri 5-12 Mayıs 2014 tarihleri arasındadır.

4-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYRULMASI VE ATAMALARIN YAPILMASI

1-Bozkır Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından oluşturulan 5 kişilik Değerlendirme Komisyonu tarafından, Sözleşmeli personel alımı ile ilgili yerleştirme başvurusunda bulunan adayların, ilan edilen niteliklere uygunluğu incelenecektir.

2-Adayların evrakları üzerinden yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak atamaları yapılmayacak ve sözleşmeleri imzalanmayacaktır. Bu durumda Mütevelli Heyetince kabul edilen yedek eleman çağırılarak kendisiyle sözleşme yapılacak ve göreve başlatılacaktır.

3-Sağlık raporu ve adli sicil kaydı sadece yerleştirilmesi yapılan adaylardan istenecektir.

4-Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup ataması yapıldıktan sonra görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilip yerine yedek elemanın ataması yapılacaktır. Belirtilen süre içinde görevine başlamayan veya eksik evrakını teslim etmeyenlerin yerine puan sırasına göre diğer adaylardan çağırılabilir.

5. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, 14 Mayıs 2014 Çarşamba günü KPSS puan sıralamasında en yüksek puan sıralamasına göre ilk beş sırada yer alan kişiler mülakata girmeye hak kazanacaktır ve kaymakamlık internet sitesinde (www.bozkır.gov.tr ) duyurulacaktır.Ayrıca vakfın 0332 426 19 19numaralı telefonundan da öğrenilebilecektir. Diğer taraftan sınava girmeye hak kazanan adayların, işe başvuru dilekçelerinde bildirdikleri cep telefonları aranılarak bilgi verilecektir. Bu bildirimler tebligat yerine geçecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

6.Sözlü sınav 15 Mayıs 2014 Perşembe günü saat 14.00″da Bozkır Kaymakamlığı Toplantı Salonunda Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen sınav komisyonu tarafından yapılacaktır. Adaylar sözlü sınava, açıklanan listedeki sıralarına göre alınacaktır.

7. Sözlü sınavda adayların bilgisayar kullanabilme düzeyleri (Word, Excel ve Powerpoint programlarını kullanabilme, grafik ve slayt hazırlama), kendilerin ifade edebilme, hal ve hareket, kişilik özellikleri, mesleğe uygunluk, strese dayanıklılık mesleki bilgi beceri, proje yazma ve üretme yeteneğine sahipliliği ve genel kültürleri değerlendirilecektir.

(Bilgisayar uygulama sınav notunun %30’u, mülakat sınavının %70’i alınmak suretiyle başarı puanı belirlenecektir.)

8. Sözlü sınavda başarılı olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Komisyonunca başarılı olarak görülen asil aday olarak belirlenecektir. 2 nci ve3 ncü yedek adaylar ise 1 nci ve 2 nci yedek olarak belirlenecektir. Kendilerine yapılacak olan tebligata rağmen 15 gün içerisinde işe başlamayan adayın yerine sıradaki yedek aday işe başlamak üzere davet edilecektir.

9.Sınav sonuçları 16.05.2014 Cuma günü kaymakamlık (www.bozkir.gov.tr) internet sitesinden duyurulacaktır.

10- Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

5-MÜRACAT YERİ ve İLETİŞİM BİLGİLERİ

Müracaat yeri: Müracaatlar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün http://app.aile.gov.tr/vakıfilan/IlanListesi adresinden online olarak yapılacaktır. Müracaat sahiplerinin Vakıftan veya www.bozkir.gov.tr internet sitesinden alınacak olan İş Talep Formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra imzalı ve fotoğraflı olarak istenilen diğer belgelerle birlikte 13 Mayıs 2014 tarihi saat 17:00’a kadar Bozkır Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı, Bozkır Kaymakamlığı, Bozkır/KONYA adresine teslim etmeleri gerekmektedir.

Bozkır Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Bozkır/KONYA

İlginizi Çekebilecek İçerikler

MKE 52 Daimi İşçi Alacak

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU Kurumumuzun...

DSİ 518 Sözleşmeli Personel Alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak. Alımı yapılacak...

Kamu Kurumları 30 Bin Geçici Personel Alacak

Hürriyet Gazetesinden Noyan Doğan’ın haberine göre önümüzdeki dönemde kamu kurumları...

Lisans ve Önlisans Mezunu 13 Bin Polis Memuru Alınacak

2017 yılı 21. dönem POMEM 13 bin polis memuru alımı için Polis akademisi tarafından duyuru...

Memurum.biz Android Uygulaması Google Play’de Güncellendi

Memurum.biz Android uygulaması Google Play’de güncellendi. Android işletim sistemine sahip...

Halkbank 2017 Bayram Ettiren Kredi Kampanyası

Halkbank 50 bin TL’ye kadar 48 ay vadeyle 1,10-1,18 faiz oranlarıyla bayram ettiren kredi...

Okuyucu Yorumları

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

MKE 52 Daimi İşçi AlacakMAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA...
Antalya Kepez SYDV 2 Personel Alacak BÜRO GÖREVLİSİ ALIMI Son Başvuru : 31.08.2017  İl ANTALYA İlçe KEPEZ Alınacak...
Çankırı Yaylakent Belediyesi 3 Personel AlacakÇankırı Yaylakent Belediyesi 1 Beden İşçisi (Genel), 1 Otobüs Kaptanı (Şoförü),...
Yok Böyle Şoför İlanı!Böyle Şoför alım ilanı görülmedi! Salihli Demirci Belediyesi İşkur’da...
Kütahya Domaniç SYDV Personel Alım İlanı 2017 Domanic Sosyal Yardımlama ve Dayanışma Vakfına 1 (bir) Büro Görevlisi alınacaktır. Son...
Safranbolu Öğretmenevi 3 Personel AlacakSafranbolu Öğretmenevi asgari ücretle çalışacak 2 Garson 1 adet Resepsiyon Görevlisi...
Şanlıurfa Suruç SYDV Personel Alım İlanı SURUÇ İLÇESİ SYD VAKFINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE 5 (BEŞ) SOSYAL YARDIM VE...
Anamur Öğretmenevi Gıda Kontrol Elemanı Alım İlanıİş İlan No (00003950224) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu...
Ardahan Damal Belediyesi Beko Loder (Kazıcı – Yükleyici) Operatörü Alacakİş İlan No (00003957998) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu...
Afyonkarahisar Dişli Belediyesi 2 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Dişli Belediyesi 2 İşçi AlacakAfyonkarahisar Dişli Belediyesi 1 İş Makineleri Operatörü ve 1 Beden İşçisi...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

İstanbul Sağlık A.Ş. Personel Alım İlanı için Nevzat diyorki;

İş arıyorum bana yardımcı olacak birileri var mı lütfen acil ihtiyacım var işe

1990 Modele Kadar Hurda Araca 5 Bin TL için Basaran diyorki;

1993 model şahin motorda arıza var satmak istiyorum

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Bilgisayar Teknisyeni diyorki;

saygıdeger okuyucum 1996 dogumluyum lise mevzunuyum bilisim ve teknoloji bölümunde is ariyorum bulamiyorum ve babam annemin karnindayken ölmüs Asker