Konya Bozkır SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Konya Bozkır SYDV Personel Alım İlanı
07 Mayıs 2014 - 7:23

KONYA/BOZKIR KAYMAKAMLIĞI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI MÜTEVELLİ HEYETİNİN 30.04.2014 TARİH VE 14 SAYILI KARARI GEREĞİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Bozkır Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirtilen nitelikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 05/10/2012 tarih ve 2012/7 sayılı Fon Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca şartları tutan adaylar arasından sınav ile 1 adet “Büro Görevlisi” personel istihdam edilecektir.

İŞİN NİTELİK VE NİCELİĞİ

İşin Süresi : Belirsiz Süreli

Deneme süresi : 6 ay

İstenilen İş Gücü Sayısı : 1 (Bir)

Kadro Unvanı : Büro Görevlisi

1- ADAYLARDA ARANAN NITELIKLER

A) GENEL ŞARTLAR

1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2-Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.

3-18 yaşını bitirmiş olmak.

4-Sınava son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

5-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.”

6-Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

7-Adli sicil kaydı bulunmamak.

8-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak.

9- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak veya muaf olmak.

B) ÖZEL ŞARTLAR

1-Üniversitelerin Hukuk Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakülteleri ile İletişim Fakültelerinin herhangi bir bölümünden mezun olmak ve lisans diplomasına sahip olmak,

2- Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2012-2013 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından KPSSP3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak,

3- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak,

4- En az B sınıfı ehliyet sahibi olmak

5- Adli sicil kaydı bulunmamak

6-Word, Excel vb. temel bilgisayar programlarını, donanımlarını ve ekipmanlarını kurulum programlarını iyi düzeyde kullanabilmek ve bilgisayar sertifikasına sahip olmak. Adayların bilgisayar kullanabilme düzeyleri (Word, Excel ve Powerpoint programlarını kullanabilme, grafik ve slayt hazırlama), kendilerini ifade edebilme, hal ve hareket kişilik özellikleri mesleğe uygunluk, strese dayanıklılık mesleki bilgi beceri, proje yazma ve üretme yeteneğine sahipliliği ve genel kültürleri değerlendirilecektir.

7- Bozkır Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı başkanlığınca 6 ay içerisinde performansı yeterli görülmeyen ve taahhütleri yerine getirmediği anlaşılan personelin sözleşmesi yenilenmeyecektir.

8- Vakıf komisyonu genel ve özel kriterleri yerine getiren en uygun adayı seçme yetkisine sahiptir.

9- İlan tarihi esas olmak üzere en az 6 ay öncesinden beri (5 Aralık 2013 tarihi ve öncesi) Bozkır İlçe sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak,

10- Sınavda başarı olup işe başlayan adayla işe başladıktan sonra üç yıl içerisinde işten ayrılmayacağına dair tazminat hükümlü ayrıca özel bir sözleşme Mütevelli Heyetin uygun görmesi durumunda imzalanacaktır.

11- Başvuru yapan büro görevlisi adayı genel ve özel tüm şartları kabul eder.

12- Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

13- Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

ÜNVAN: Büro Görevlisi

İL/İLÇE/KURUM: Konya/Bozkır SYDV

2-BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

Aşağıda istenen belgelerin sınav tarihine kadar Vakfa teslim edilmesi gerekmektedir. Sınavda başarılı olan adaydan istenilen belgelerin asılları bizzat istenecek, fotokopilerin aslına uygunluğu kontrol edilip tasdik edildikten sonra iade edilecektir.

1-Sözleşmeli Personel İş Talep Formu (www.bozkir.gov.tr internet sitesinden temin edilebilir)

2-Bitirdiği okul veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti,

3-(T.C.Kimlik numaralı) Nüfus cüzdanı tasdikli bir fotokopisi,

4- 2012/2013 yılı KPSS Puan 3 sınav sonuç belgesi ya da noter onaylı sureti.

5- 2 adet vesikalık fotoğraf.

6- Erkek adayların askerlikle ilgisi olmadığını gösterir belge,

7-Çalışmasına engel olmayacağını gösteren sağlık raporu (Sınavı kazanandan sınav sonrası istenecektir)

8- Bilgisayar kullanım sertifikası ile varsa iş deneyim belgeleri, fotokopisi ve özgeçmişleri

3.BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

1.Sınava katılmak isteyen adaylar, istenilen bilgi ve belgeleri en geç 13.05.2014 Salı günü saat 17.00 ye kadar Bozkır İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı, Hükümet Konağı Zemin Kat Bozkır/KONYA adresine şahsen teslim etmek zorundadırlar.

2-Başvuru sırasında Kurumumuz tarafından aranan belgeler incelendikten sonra eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

3- Başvuru tarihleri 5-12 Mayıs 2014 tarihleri arasındadır.

4-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYRULMASI VE ATAMALARIN YAPILMASI

1-Bozkır Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından oluşturulan 5 kişilik Değerlendirme Komisyonu tarafından, Sözleşmeli personel alımı ile ilgili yerleştirme başvurusunda bulunan adayların, ilan edilen niteliklere uygunluğu incelenecektir.

2-Adayların evrakları üzerinden yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak atamaları yapılmayacak ve sözleşmeleri imzalanmayacaktır. Bu durumda Mütevelli Heyetince kabul edilen yedek eleman çağırılarak kendisiyle sözleşme yapılacak ve göreve başlatılacaktır.

3-Sağlık raporu ve adli sicil kaydı sadece yerleştirilmesi yapılan adaylardan istenecektir.

4-Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup ataması yapıldıktan sonra görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilip yerine yedek elemanın ataması yapılacaktır. Belirtilen süre içinde görevine başlamayan veya eksik evrakını teslim etmeyenlerin yerine puan sırasına göre diğer adaylardan çağırılabilir.

5. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, 14 Mayıs 2014 Çarşamba günü KPSS puan sıralamasında en yüksek puan sıralamasına göre ilk beş sırada yer alan kişiler mülakata girmeye hak kazanacaktır ve kaymakamlık internet sitesinde (www.bozkır.gov.tr ) duyurulacaktır.Ayrıca vakfın 0332 426 19 19numaralı telefonundan da öğrenilebilecektir. Diğer taraftan sınava girmeye hak kazanan adayların, işe başvuru dilekçelerinde bildirdikleri cep telefonları aranılarak bilgi verilecektir. Bu bildirimler tebligat yerine geçecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

6.Sözlü sınav 15 Mayıs 2014 Perşembe günü saat 14.00″da Bozkır Kaymakamlığı Toplantı Salonunda Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen sınav komisyonu tarafından yapılacaktır. Adaylar sözlü sınava, açıklanan listedeki sıralarına göre alınacaktır.

7. Sözlü sınavda adayların bilgisayar kullanabilme düzeyleri (Word, Excel ve Powerpoint programlarını kullanabilme, grafik ve slayt hazırlama), kendilerin ifade edebilme, hal ve hareket, kişilik özellikleri, mesleğe uygunluk, strese dayanıklılık mesleki bilgi beceri, proje yazma ve üretme yeteneğine sahipliliği ve genel kültürleri değerlendirilecektir.

(Bilgisayar uygulama sınav notunun %30’u, mülakat sınavının %70’i alınmak suretiyle başarı puanı belirlenecektir.)

8. Sözlü sınavda başarılı olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Komisyonunca başarılı olarak görülen asil aday olarak belirlenecektir. 2 nci ve3 ncü yedek adaylar ise 1 nci ve 2 nci yedek olarak belirlenecektir. Kendilerine yapılacak olan tebligata rağmen 15 gün içerisinde işe başlamayan adayın yerine sıradaki yedek aday işe başlamak üzere davet edilecektir.

9.Sınav sonuçları 16.05.2014 Cuma günü kaymakamlık (www.bozkir.gov.tr) internet sitesinden duyurulacaktır.

10- Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

5-MÜRACAT YERİ ve İLETİŞİM BİLGİLERİ

Müracaat yeri: Müracaatlar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün http://app.aile.gov.tr/vakıfilan/IlanListesi adresinden online olarak yapılacaktır. Müracaat sahiplerinin Vakıftan veya www.bozkir.gov.tr internet sitesinden alınacak olan İş Talep Formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra imzalı ve fotoğraflı olarak istenilen diğer belgelerle birlikte 13 Mayıs 2014 tarihi saat 17:00’a kadar Bozkır Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı, Bozkır Kaymakamlığı, Bozkır/KONYA adresine teslim etmeleri gerekmektedir.

Bozkır Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Bozkır/KONYA

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Finans Ofisi Başkanlığına Göksel AŞAN Atandı

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanlığına Prof. Dr. Göksel AŞAN atandı. Finans Ofisi...

Mersin Silifke Öğretmenevi Aşçı Alım İlanı

İş İlan No (00004690863) Türkiye İş Kurumu SİLİFKE HİZMET MERKEZİ SİLİFKE ÖĞRETMENEVİ...

Erzincan Yalnızbağ Belediyesi 9 adet Çöpçü Alım İlanı

Erzincan Yalnızbağ Belediyesi daimi işçi statüsünde 9 adet Çöpçü alacak. İşkur’da...

Niğde Kemerhisar Belediyesi Kalorifer Ateşçisi Alacak

İş İlan No (00004689893) Türkiye İş Kurumu NİĞDE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ KEMERHİSAR...

Kocaeli Üniversitesi Sözleşmeli Programcı Alım İlanı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Üniversitemiz Öğrenci...

Sakarya Karasu Belediyesi Avukat Alım İlanı

T.C. SAKARYA İLİ KARASU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü AVUKATLIK GİRİŞ...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Erzincan Yalnızbağ Belediyesi 9 adet Çöpçü Alım İlanıErzincan Yalnızbağ Belediyesi daimi işçi statüsünde 9 adet Çöpçü alacak. İşkur’da...
Niğde Kemerhisar Belediyesi Kalorifer Ateşçisi Alacakİş İlan No (00004689893) Türkiye İş Kurumu NİĞDE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
Bolu Belediyesi Servis Büro Elemanı (Teknik Ürünler) Alım İlanıBolu Belediyesi daimi işçi statüsünde 1 adet Servis Büro Elemanı alacak. İşkur’un...
Antalya Gündoğmuş Belediyesi Büro Memuru Alım İlanıİş İlan No (00004688491) Türkiye İş Kurumu MANAVGAT HİZMET MERKEZİ GÜNDOĞMUŞ...
Bolu Belediyesi Lise Mezunu Halkla İlişkiler Görevlisi Alım İlanıBolu Belediyesi daimi işçi statüsünde Halkla İlişkiler Görevlisi alacak. İşkur’da...
Erzincan Geçit Belediyesi Çelik Yapılandırmacı İşçisi Alım İlanıİş İlan No (00004683870) Türkiye İş Kurumu ERZİNCAN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
Kırşehir Mucur Belediyesi İlaçlamacı Alım İlanıİş İlan No (00004679666) Türkiye İş Kurumu KIRŞEHİR ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
Ağrı Eleşkirt Belediyesi Et ve Et Ürünleri İşlemecisi Alım İlanıAğrı Eleşkirt Belediyesi İşkur “00004678384” ilan numarasıyla 1 adet...
Trabzon Dernekpazarı SYDV Personel Alım İlanıBüro Görevlisi Alımı Son Başvuru : 19.10.2018 İl TRABZON İlçe DERNEKPAZARI Alınacak...
Tutak Öğretmenevi 2 Büro İşçisi Alım İlanıİş İlan No (00004673002) Türkiye İş Kurumu PATNOS HİZMET MERKEZİ TUTAK ÖĞRETMENEVİ...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.