Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

Ana Sayfa » Bilgi » Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
17 Mayıs 2014 - 7:26

 

16 Mayıs 2014 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29002

YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığı (Göçİdaresi Genel Müdürlüğü)’ndan:

GÖÇİDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ ATAMA

VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, Göçİdaresi Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelin, hizmetin gereklerini esas alarak atamalarını kurallara bağlamak, görevde verimliliğini artırmak ve yer değiştirmeye tabi olan personelin ülkenin değişik hizmet bölgeleri ve alanlarında görev yapmalarını sağlayarak hizmetin yaygınlaşmasını gerçekleştirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, Göçİdaresi Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personeli kapsar.

(2) Yurt dışı teşkilatında çalışan personel bu Yönetmelik hükümlerine tabi değildir.

(3) Aday memurlar bölgeler için belirlenen zorunlu çalışma süreleri ve yer değiştirmeye ilişkin hükümler dışında bu Yönetmelik hükümlerine tabidir.

(4) Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfında görev yapan personel, 24/6/1986 tarihli ve 86/10782 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mülki İdare Amirleri Atama Değerlendirme ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine tabidir.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 14/2/1985 tarihli ve 3152 sayılıİçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılıİl İdaresi Kanunu, 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun ile 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt bölge: Bulunulan hizmet bölgesinin altındaki bölgeleri,

b) Aynı düzeyde görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da aynı grup içinde gösterilen aynı alt görev gruplarında ve aynı düzeyde yer alan kadro unvanlarını,

c) Bakan: İçişleri Bakanını,

ç) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,

d) Birim: Genel Müdürlük merkez teşkilatında yer alan daire başkanlıkları ile hukuk müşavirliğini,

e) Birim amiri: (d) bendinde belirtilen birimlerin yöneticilerini,

f) Değerlendirme puanı: Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-2 Değerlendirme Formuna göre hesaplanan puanı,

g) Genel Müdürlük: Göçİdaresi Genel Müdürlüğünü,

ğ) Genel Müdür: Göçİdaresi Genel Müdürünü,

h) Genel Yönetmelik: Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliği,

ı) Hizmet bölgesi: Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı Hizmet Bölgeleri Cetvelinde gösterilen illerin gruplarını,

i) Hizmet yeri: Hizmet bölgelerindeki görevin yapıldığı il veya ilçeyi,

j) İnsan Ticareti Mağdurları Sığınma Evi Müdürü: 6458 sayılı Kanunun 108 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre insan ticaretiyle mücadele ve mağdurların korunması için kurulan insan ticareti mağdurları sığınma evleri müdürlerini,

k) Kurum: Göçİdaresi Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatını,

l) Merkez Müdürü: Kabul ve barınma merkezi ile geri gönderme merkezi müdürlerini,

m) Üst bölge: Bulunulan hizmet bölgesinin üstündeki bölgeleri,

n) Yer değiştirme suretiyle atanma: Yer değiştirmeye tabi personelin, bu Yönetmelikle tespit edilen hizmet bölgelerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunundaki esaslar çerçevesinde atanmasını,

o) Zorunlu çalışma süresi: Her hizmet bölgesinde zorunlu çalışılması gereken süreyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yer Değiştirme Suretiyle Atamalara İlişkin Esaslar

Yer değiştirmeye ilişkin temel ilkeler

MADDE 5 (1) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında;

a) Ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren illerin gruplandırılarak işlem yapılması,

b) Atamalarda kadro imkânları ile Genel Müdürlüğün hizmet ihtiyaçlarının dikkate alınması,

c) Personelin hizmet bölgeleri arasında, hizmet gerekleri de dikkate alınarak adil ve dengeli dağılımının sağlanması,

ç) Aile bütünlüğünün korunması,

ilkeleri esas alınır.

Yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi personel

MADDE 6 (1) İl göç idaresi müdürleri, ilçe göç idaresi müdürleri, merkez müdürleri, insan ticareti mağdurları sığınma evi müdürleri ve il göç uzmanları yer değiştirme suretiyle atanmaya tabidir.

Hizmet bölgeleri

MADDE 7 (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasına esas olmak üzere iller; sosyal, kültürel, ulaşım imkânları ve ekonomik şartları ile hizmet gerekleri dikkate alınmak suretiyle EK-1 sayılı Hizmet Bölgeleri Cetvelinde gösterilen beş hizmet bölgesine ayrılır.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında görev yapan personelin yer değiştirme suretiyle atanmasında belirlenen bu hizmet bölgeleri esas alınır.

Zorunlu çalışma süreleri

MADDE 8 (1) Zorunlu çalışma süreleri 5 inci bölge için üç yıl, 4 üncü bölge için dört yıl ve diğer bölgeler için beş yıldır.

Yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda uyulacak esaslar

MADDE 9 (1) Zorunlu yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda uyulacak esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) 6 ncı maddede yer alan personelden ilk defa atanacaklar, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı Hizmet Bölgeleri Cetvelinde gösterilen 5 inci hizmet bölgesindeki illerde göreve başlarlar. 5 inci hizmet bölgesindeki üç yıllık zorunlu çalışma süresini tamamlayanlar sırasıyla 4 üncü hizmet bölgesinde en az dört yıl, 3 üncü hizmet bölgesinde en az beş yıl, 2 nci hizmet bölgesinde en az beş yıl ve 1 inci hizmet bölgesinde en az beş yıl görev yaparlar. Alt bölge hizmeti bitmeden bir üst hizmet bölgesine atama yapılamaz.

b) 6 ncı maddede belirtilen personelin tüm bölgelerde görev yapması esastır. Personelin, atandığı bölge ve bölge içerisindeki yerlerde bu Yönetmelik ile tespit edilmiş süre kadar çalışması zorunludur. Personelin, hizmet bölgeleri için belirlenen süreler kadar çalışmadan, diğer hizmet bölgelerine atamaları yapılamaz. Ancak bulunduğu hizmet yerinin zorunlu çalışma süresinin yarısını dolduran personelin, aynı hizmet bölgesinde veya alt hizmet bölgelerinde Genel Müdürlükçe ihtiyaç gösterilen hizmet yerlerinden, kadro ve unvanına uygun bir yere talepleri halinde bulunduğu hizmet bölgesinde eksik kalan zorunlu çalışma süresiyle sınırlı olmak üzere genel atama döneminde atamaları yapılabilir. Bu durumda 5 inci hizmet bölgesinde çalışma süresi iki yıldan az olmaz.

c) Bulunduğu bölge veya yerin zorunlu çalışma süresini dolduran personel alt hizmet bölgelerinde veya üst hizmet bölgelerinde Genel Müdürlükçe ihtiyaç gösterilen yerlerden, kadro ve unvanına uygun bir yere atanma talebinde bulunabilir. Bulunduğu bölge veya yerin zorunlu çalışma süresini dolduran personelin atanabileceği kadro ve unvanına uygun bir yerin Genel Müdürlükçe ihtiyaç gösterilmemesi veya personelin tercihlerine atanamaması durumunda Genel Müdürlükçe, bulunduğu yerde çalışma süresi uzatılmış sayılır. Ancak bu şekilde çalışma süresi uzatılanların 1 inci, 2 nci, 3 üncü hizmet bölgelerinde zorunlu çalışma süreleri altı yılı, 4 üncü hizmet bölgesinde beş yılı ve 5 inci hizmet bölgesinde dört yılı geçemez. Bu şekilde ataması yapılamayan ve çalışma süresi uzatılan personelin bulunduğu yerde geçirdiği süreler ise 1 inci bölge hariç olmak üzere bir sonraki hizmet bölgesinin zorunlu çalışma süresinden sayılır.

ç) Bulunduğu hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresini tamamlamış olmaları nedeniyle yer değiştirme suretiyle atamaya tabi olacaklardan, emeklilik hakkını kazanmış olanlar ile bir sonraki yılın Temmuz ayına kadar kazanacak olanlar, en geç 17 Temmuz gününe kadar emekli olacaklarına ilişkin dilekçelerini bağlı oldukları birim aracılığıyla Genel Müdürlüğe göndermeleri ve idari yönden bir sakınca görülmemesi halinde, emekli olacakları tarihe kadar bulundukları hizmet alanında bırakılırlar. Bu hükme göre yerinde bırakılanlardan emekli olma isteğinden vazgeçenler, yer değiştirme suretiyle atama dönemi beklenilmeksizin zorunlu çalışma süreleri göz önüne alınarak atanması gerektiği hizmet bölgesine ataması yapılır ve bunlar ikinci kez bu hükümden yararlanamazlar.

d) 6 ncı maddede yer alan personelden tüm bölge hizmetlerini tamamlayanların hizmet bölgeleri, personelin isteği göz önünde bulundurularak Genel Müdürlükçe belirlenir.

Bölgelerde zorunlu çalışma süresinden sayılacak ve sayılmayacak haller

MADDE 10 (1) Personelin zorunlu çalışma süresinden sayılacak hallere ait süreler aşağıda gösterilmiştir:

a) Yıllık, mazeret, hastalık ve aylıklı refakat izinlerinin tamamı.

b) Yılda toplam 90 günü geçmeyen geçici görev süreleri.

c) 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi uyarınca bir görevin vekâlet ile ya da aynı Kanunun ek 8 inci maddesine göre geçici süreli görevlendirme ile yürütülmesi halinde bu sürelerin tamamı.

ç) Görevden uzaklaştırılan ve görevleri ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurların 657 sayılı Kanunun 143 üncü maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi halinde bu sürelerin tamamı.

d) Hizmet içi eğitimde başarılı geçen sürelerin tamamı.

e) Hizmetin gereği olarak TODAİE’de başarılı geçen sürelerin tamamı.

(2) Birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen süreler, memurun görev yaptığı bölge hizmetinden, diğer fıkralarda belirtilen süreler ise bu sürelerin geçirildiği yerin bölge hizmetinden sayılır.

(3) Aşağıda belirtilen hallere ait süreler, zorunlu çalışma süresinden sayılmaz:

a) 657 sayılı Kanun hükümlerine göre aylıksız izin almak suretiyle geçirilen süreler.

b) Genel Müdürlük kadrolarına atanmadan önce başka görevlerde o bölgede geçirilen süreler.

c) Zorunlu yer değiştirme suretiyle atamaya tabi olmayan kadrolarda geçen süreler.

Atanılamayacak yerler

MADDE 11 (1) İl göç idaresi müdürleri;

a) Kendisinin veya eşinin nüfusa kayıtlı oldukları ile,

b) Nüfusa kayıtlı olmamakla birlikte, kendisinin veya eşinin en az 15 yıl süre ile devamlı olarak ikamet ettikleri veya hizmetini olumsuz yönde etkileyebilecek maddi ilişkisinin bulunduğu ile,

atanamaz.

(2) Büyükşehir belediyesi bulunan illere yapılacak atamalarda birinci fıkra hükmü uygulanmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Suretiyle Atamalar

İsteğe bağlı yer değiştirme suretiyle atamaya ilişkin genel esaslar

MADDE 12 (1) Zorunlu yer değiştirmeye tabi olanların özre dayalı yer değiştirmeleri Genel Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Ancak il göç idaresi müdürlerinin özre dayalı yer değiştirme talepleri yöneticilik görevlerinden vazgeçmeleri halinde değerlendirilir.

(2) Atanılan il sınırları içerisinde göreve başlama tarihinden itibaren fiilen iki yıl görev yapmak zorunludur.

(3) Karşılıklı yer değiştirmeye dayalı taleplerde süre şartı aranmaz. Ancak, ikinci kez talepte bulunulması halinde ikinci fıkrada belirtilen süre dört yıl olarak uygulanır.

(4) 13, 14, 19, 20 nci maddelerde belirtilen hallerde ikinci fıkrada belirtilen süre şartı aranmaz.

(5) Ataması yapılan personelin atama işleminden vazgeçme talebi, görevinden ayrılmaması kaydıyla, belirtilen acil ve zorunlu halleri beyana göre değerlendirilebilir.

(6) 13 ve 14 üncü maddelerde yer alan sağlık ve eş durumu mazeretleri nedeniyle görev yerleri değiştirilen personel, mazeretlerinin devam ettiğine dair bilgi ve belgeleri, her yıl Ocak ayında kadrosunun bağlı bulunduğu birime bildirmekle yükümlüdür. İl Müdürlükleri, mazereti sona eren personelin belgelerini 15 gün içerisinde Genel Müdürlüğe intikal ettirir. Mazereti sona eren personelin mevcut görev yeri 4 üncü veya 5 inci bölgede bir yerde ise talebi halinde yerinde bırakılabilir. Diğer bölgelerde ise eski görev yerine atanır.

Sağlık durumu nedeniyle atama

MADDE 13 (1) Sağlık durumu nedeniyle atama yapılabilmesi için;

a) Memurun kendisinin, bakmakla yükümlü olduğu ana, baba, eş ve çocuklarından birinin,

b) Bakmakla yükümlü olmamakla birlikte, memurun refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin,

ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığı bulunduğunun veya bakıma muhtaç olduğunun tam teşekküllü devlet hastanesinden veya üniversitelerin tıp fakültelerinden son üç ay içerisinde 22/8/2011 tarihli ve 2011/2226 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre alınacak sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi gerekir.

(2) Birinci fıkranın (b) bendine göre, bakmakla yükümlü olunmayan ana, baba ve kardeş için sağlık kurulu raporu ile birlikte atama istenilen ilde bakacak başka kimsenin bulunmadığının ve varsa bakmakla yükümlü diğer kişilerin durumunun da belgelendirilmesi gerekmektedir.

Eş durumu nedeniyle atama

MADDE 14 (1) Eşleri kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi olarak çalışanlar ile atanmak istedikleri ilde bulunan işyerlerinde 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesi kapsamında talep tarihinden geriye doğru son üç yıl içerisinde 720 gün prim ödemek suretiyle sigortalı sayılanlar, bu durumu belgelemek kaydı ile hizmet ihtiyaçları ve kadro imkanlarıçerçevesinde talepleri değerlendirildikten sonra, gerekirse kurumlar arası koordinasyon da sağlanarak, eşlerinin görevli bulunduğu yerlere atanabilirler. Eşi, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi ile isteğe bağlı sigortalı olan personelin eş durumu nedeniyle atama istekleri bu kapsamda değerlendirilmez.

(2) Bu kapsamda yer değişikliği talebinde bulunan personelden;

a) Eşinin çalışmakta olduğu iş yerinden alınacak görev yeri belgesi,

b) Eşinin çalışmakta olduğu iş yerinin çalışır durumda olduğunu gösterir bağlı bulunduğu vergi dairesinden veya ilgili meslek kuruluşundan alınacak belge,

c) Başvuru tarihinden itibaren geriye dönük son üç yıllık süre içinde en az 720 gün sigortalı hizmeti olduğunu ve sigortalılığının halen devam ettiğini gösterir belge,

istenir.

(3) İlgili mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan kamu görevlisi olan eşi emekliye ayrılan personel; eşinin emeklilik tarihinden itibaren bir yıl içerisinde başvuruda bulunmak ve bir defaya mahsus olmak üzere ilk yer değiştirme suretiyle atama döneminde eşinin ikamet ettiği yere atanma talebinde bulunabilir. Personel bu talebi üzerine, hizmet ihtiyaçları ve kadro imkânlarıçerçevesinde değerlendirildikten sonra eşinin ikamet ettiği yere atanabilir.

(4) Bulunduğu bölge veya yerin zorunlu çalışma süresini doldurarak yer değişikliği isteme hakkını elde eden ve her ikisi de Genel Müdürlük personeli olan eşlerin aile bütünlüğünün bozulmaması için aynı yerleri tercih etmeleri önceliklidir. Bu şekilde tercihte bulunmalarına rağmen farklı yerlere atananlardan; atamasının eşinin bulunduğu il’e yapılmasını isteyenler, istekte bulunan eşin görev yerinden ilişik kesmemiş olmasışartıyla eş mazeretine dayalı olarak eşinin yanına atanırlar.

(5) Her ikisi de Genel Müdürlük personeli olan eşlerden; bu durumlarını idareye bildirmeyen veya başka yerleri tercih ederek farklı yerlere atananlar; görev yerlerinden ilişik kesmeleri halinde bir sonraki yılın yer değiştirme suretiyle atama dönemine kadar eş durumu mazeretine dayalı olarak eşinin bulunduğu yere atanma talebinde bulunamazlar.

(6) Her ikisi de Genel Müdürlük personeli olan atamaya tabi eşlerin talepleri, sırasıyla yönetici kadrolarında bulunana, eşitliği halinde kazanılmış hak aylık derece ve kademesi yüksek olana, bunların da eşitliği halinde ihtiyaca göre değerlendirilir.

(7) Eşleri başka kurumlarda çalışan Genel Müdürlük personelinin eş durumundan atanma talepleri eşin görevi, unvanı ve hizmet özelliği dikkate alınarak değerlendirilir.

Karşılıklı yer değiştirme suretiyle atama

MADDE 15 (1) Genel Müdürlük kadrolarına merkezi yerleştirme ile ilk defa atanacak adayların aynı unvan ve kadroda olmak şartıyla, yerleştirme sonuçlarının ilanından sonra atamaları henüz yapılmadan karşılıklı dilekçe ile müracaatları halinde ilk atama yerleri, Genel Müdürlükçe de uygun görülmesi halinde karşılıklı olarak değiştirilebilir.

(2) Aynı hizmet bölgesinde yer alan illerde veya aynı il içerisinde görevli personelden, asalet tasdik olmak kaydı ile aynı unvan ve kadroda görev yapanlar, il müdürlükleri aracılığı ile müracaatları ve Genel Müdürlüğün uygun görmesi halinde karşılıklı olarak atama döneminde yer değiştirme suretiyle atanabilirler.

(3) Karşılıklı yer değiştirme suretiyle ataması yapılan personelden birinin görevine başladıktan sonra vazgeçmesi halinde vazgeçme talepleri dikkate alınmaz.

(4) 19 uncu maddeye göre atanan personele, bu madde hükümleri uygulanmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Atanmaya İlişkin Usul ve Esaslar

Atama usulü

MADDE 16 (1) 6458 sayılı Kanunun 118 inci maddesi ile 2451 sayılı Kanun uyarınca, Genel Müdürlük personelinden;

a) Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı kadrolarına müşterek kararla atama yapılır.

b) Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamı dışında kalan diğer kadrolara Genel Müdürün teklifi üzerine Bakan onayıyla atama yapılır.

İlk atamalar

MADDE 17 (1) İlk atama ile yerleştirme yapılacak kadroların; yeri, hizmet sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı Genel Müdürlük tarafından belirlenir. İlk atama ile yapılacak yerleştirmeler genel hükümlere göre yapılır.

(2) Aday memurların adaylık süresi içerisinde Genel Müdürlük içinde başka bir yere ataması yapılmaz.

Kurum dışından naklen ve açıktan atamalar

MADDE 18 (1) Kurum dışından Genel Müdürlük merkez veya taşra teşkilatında münhal bulunan; veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, şoför, hizmetli ile aynı düzeyde görev kadrolarına ve alt görev kadrolarına naklen atanacaklar ile mühendis, çözümleyici, programcı, avukat, sosyolog, sosyal çalışmacı, psikolog, mütercim, il göç idaresi müdürü, ilçe göç idaresi müdürü, merkez müdürü, insan ticareti mağdurları sığınma evi müdürü kadrolarına atanacaklar hakkında, atanacağı unvanın bu Yönetmelik ve Genel Müdürlük personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin yönetmeliğinde belirtilen nitelikleri taşıyor olma şartları aranır.

(2) Diğer personel kanunlarına tabi olanların Genel Müdürlük merkez veya taşra teşkilatındaki kadrolara naklen atanmalarında, kazandıkları unvanlara atanması esastır. Aynı unvanın olmaması halinde öğrenim durumu ve kazandığı unvanla birlikte atanacağı unvan ve Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü dikkate alınır.

Hizmetin gereği olarak yapılacak yer değiştirmeler

MADDE 19 (1) Hizmet gereği atama yapılabilmesi için haklarında adli veya idari bir soruşturma yapılmış ve bu soruşturma sonucunda o yerde kalmalarında sakınca görülmüş olması gerekir.

(2) Bu maddenin birinci fıkraya göre atananların ayrıldıkları birime dönme talepleri iki yıl sonra başvurmaları halinde değerlendirilebilir.

(3) Görev yapılan birimin; kapanması, devri, iş yükünün önemli ölçüde azalması nedeniyle personele ihtiyaç duyulmaması hallerinde; ihtiyaç duyulan birimlere Genel Müdürlükçe resen atama yapılabilir.

Terör, olağanüstü ve özel hallerde atama

MADDE 20 (1) Terör eylemleri etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan ya da malul olup da çalışabilir durumda olan kamu personeli ile er ve erbaşların Genel Müdürlükte görev yapan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşlerinin atanma talepleri, bu durumlarının ilgili makamlarca belgelendirilmiş olması kaydıyla kadro imkânları da dikkate alınmak suretiyle öncelikle yerine getirilir.

(2) Genel hayatı etkileyen savaş, sıkıyönetim, olağanüstü hal ilanı, salgın hastalık ve doğal afetler gibi hallerde, ihtiyacı karşılamak amacıyla bu Yönetmeliğin kısıtlayıcı hükümlerine bakılmaksızın atama yapılabilir.

(3) İlgili mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan kamu görevlisi olan eşin, emekliye ayrılması ve zorunlu yer değiştirmeye tabi olarak son çalıştığı yerden başka bir ilde ikamet ettiğini belgelendirmesi halinde eşin ikamet ettiği yere nakil talebi bir defaya mahsus olmak üzere değerlendirilebilir. Bu şekilde yapılacak atama başvurularının eşin emekliye ayrılmasını müteakip bir yıl içinde yapılması zorunludur.

(4) Görev yaptığı ilde kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarından birinin can güvenliğinin tehlikeye düştüğünü adli veya mülki idare makamlarınca verilen belge ile belgelendirenlerin nakil talebi değerlendirilebilir.

Görevde yükselme ve unvan değişikliği nedeniyle naklen atama

MADDE 21 (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı sonucu yer değiştirmeye tabi olmayan unvanlara ataması yapılanlar atandıkları il sınırları içerisinde fiilen iki yıl görev yapmak zorundadırlar. Bu süreyi doldurmayanların atamaları, daha önce bulundukları unvana atanmayı kabul etmeleri halinde yapılabilir. Ancak bu şekilde ataması yapılan personelin feragat ettiği unvana tekrar atanabilmesi, atama yapılacak yerin ilk atamanın yapıldığı il olması kaydıyla mümkündür. Önceki görevine tekrar atananlar, atandıkları il sınırları içerisinde eksik kalan sürelerini tamamlamak zorundadırlar.

(2) Ancak yeni görev yerine başladıktan sonra iki yıl içinde meydana gelen mazeret durumlarına dayalı olarak yapılacak yer değiştirme talepleri bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre değerlendirilir.

Naklen atama yapılmayacak haller

MADDE 22 (1) Görevde yükselme sınavı nedeni ile görevde yükselme sınavı yapılmasına ilişkin Genel Müdür onayı alındığı tarihten itibaren boşalan kadrolar ile görevde yükselme sınavına başvuran adayların sayısından fazla olan münhal kadrolar hariç olmak üzere, görevde yükselme sınavı yapılması ilan edilen kadrolara, sınav sonucuna göre kazananların atanmaları tamamlanmadan Genel Müdürlük içinden veya dışından naklen atama yapılamaz.

(2) Unvan değişikliği sınavı nedeni ile unvan değişikliği sınavı yapılmasına ilişkin Genel Müdür onayı alındığı tarihten itibaren, her unvan için ayrı ayrı olmak üzere, unvan değişikliği sınavına başvuran adayların sayısından fazla olan unvanlar ile sınav onayı alındıktan sonra boşalan kadrolar hariç, ilan edilen kadrolara, sınav sonucuna göre kazananların atanmaları tamamlanmadan Genel Müdürlük içinden veya dışından naklen atama yapılamaz.

Gerçek dışı beyan veya geçerli olmayan belgelere dayalı işlemler

MADDE 23 (1) İlgili personel tarafından verilen ve atama işlemlerinin dayanağı olan bilgilerin gerçek dışı veya belgelerin sahte olduğu tespit edildiği takdirde, yapılan atama işlemi iptal edilir ve sorumluları hakkında idari soruşturma yapılır ve ilgili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaya İlişkin İşlemler

Yer değiştirme kurulu

MADDE 24 (1) Yer Değiştirme Kurulu; yer değiştirme suretiyle yapılacak atama işlemlerini incelemek ve değerlendirmek üzere, Genel Müdürün ya da görevlendireceği Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında İnsan Kaynakları Daire Başkanı ile Genel Müdür tarafından Genel Müdürlükte 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışanlar arasından belirlenecek diğer üçüyeden oluşur.

(2) Kurul, kurul başkanının çağrısıüzerine toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Çekimser oy kullanılamaz. Kurul toplantıları ve alınan gerekçeli kararlar bir tutanak ile tespit edilir.

Başvuru ve yer değiştirme suretiyle atama dönemine ilişkin esaslar

MADDE 25 (1) Hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresini tamamlamış olanlar atanma talebinde bulunabilirler. Zorunlu yer değiştirmeye tabi personelin talepte bulunmaması, bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

(2) Personelin, iller arası naklen atanmalarında, ihtiyaç duyulan kadro unvanları ile atanabilecek ve ayrılabilecek azami personel sayısı her yılın Nisan ayı sonuna kadar Genel Müdürlük internet sitesinden ilan edilir.

(3) İlan edilen kadro unvanının niteliklerini taşıyan personel, 1-15 Mayıs tarihleri arasında ekte yer alan EK-3 Atanma İstek Formunu doldurmak suretiyle il müdürlüğüne müracaat eder. Başvuru formları il müdürlüğünce başvuru süresinin bitimini takip eden yedi iş günü içerisinde İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına gönderilir.

(4) Yer değiştirme talebinde bulunacak personel, duyuruda ilan edilen yerlerden en az beş, en fazla on tercih yapabilir.

(5) Değerlendirme puanları, EK-2’de yer alan Değerlendirme Formundaki puan ölçütlerine göre hesaplanır.

(6) Değerlendirme puan sonuçları Genel Müdürlük internet sitesinde ilan edilir.

(7) Değerlendirme puan sonuçlarına, ilan tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde dilekçe ile İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına itiraz edilebilir.

(8) Nihai sonuçlar değerlendirme puanı, tercih sırası ve hizmet süresi dikkate alınmak suretiyle Genel Müdürlük internet sitesinde ilan edilir ve 15 Temmuz tarihine kadar atamalar tamamlanır.

(9) Aşağıda yazılı hallerde yer değiştirme suretiyle atama dönemine bağlı kalmaksızın Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim dönemlerinde atamalar yapılabilir.

a) 13, 14 ve 20 nci maddelerde yer alan sağlık, eş durumu mazereti ile olağanüstü durum şartlarının ortaya çıkması,

b) 19 uncu maddedeki şartların ortaya çıkması,

c) Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atama durumunun ortaya çıkması.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İl Göçİdaresi Müdürü ve İlçe Göçİdaresi Müdürü kadrolarına atanma şartları

MADDE 26 (1) İl Göçİdaresi Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

a) 4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu hükümleri kapsamında yükseköğretim kurumlarının sosyal bilim dallarında eğitim veren Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde yer alan hizmet süresine sahip olmak,

şartları aranır.

(2) İlçe Göçİdaresi Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

a) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde yer alan hizmet süresine sahip olmak,

şartları aranır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 27 (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 (1) Genel Müdürlük taşra teşkilatının kuruluşu aşamasında ataması yapılan personel için yer değiştirme hükümleri, atamasının yapıldığı bölgenin hizmet süresini tamamlamasından sonra uygulanmaya başlar.

Yürürlük

MADDE 28 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 29 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

 

EK-1

HİZMET BÖLGELERİ

  1. BÖLGE
  2. BÖLGE
  3. BÖLGE
  4. BÖLGE
  5. BÖLGE
1-Adana

2-Ankara

3-Antalya

4-Aydın

5-Bursa

6-Denizli

7-Eskişehir

8-Gaziantep

9-Kayseri

10-Konya

11-Mersin

12-Muğla

13-İstanbul

14-İzmir

15-Kocaeli

 

1-Balıkesir

2-Bolu

3-Burdur

4-Çanakkale

5-Düzce

6-Edirne

7-Hatay

8-Isparta

9-Kırıkkale

10-Kırklareli

11-Manisa

12-Ordu

13-Sakarya

14-Samsun

15-Tekirdağ

16-Trabzon

17-Yalova

 

 

1-Afyonkarahisar

2-Aksaray

3-Amasya

4-Bartın

5-Bilecik

6-Çankırı

7-Çorum

8-Karabük

9-Kastamonu

10-Kırşehir

11-Kütahya

12-Niğde

13-Sinop

14-Uşak

15-Zonguldak

 

1-Diyarbakır

2-Elazığ

3-Erzurum

4-Giresun

5-Kahramanmaraş

6-Karaman

7-Kilis

8-Malatya

9-Nevşehir

10-Osmaniye

11-Rize

12-Sivas

13-Şanlıurfa

14-Tokat

15-Yozgat

16-Van

 

1-Adıyaman

2-Ağrı

3-Ardahan

4-Artvin

5-Batman

6-Bayburt

7-Bingöl

8-Bitlis

9-Erzincan

10-Gümüşhane

11-Hakkâri

12-Iğdır

13-Kars

14-Mardin

15-Muş

16-Siirt

17-Şırnak

18-Tunceli

 

 

 

 

 

EK-2        

DEĞERLENDİRME FORMU

Adı ve Soyadı:
T.C No:
Sicil No:
Görev Yeri:
Unvanı:
HİZMET PUANI DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ Puan Değeri Personelin Puanı
  1. Başvuru tarihi itibarıyla öğrenim durumu

(En son öğrenim durumu esas alınacaktır)

a)       Ortaöğrenim

b)      Önlisans

c)       3 Yıllık Yüksekokul

ç)  Lisans

d)      Yüksek Lisans

e)       Doktora

   
2  
4  
6  
8  
10  
12  
  1. MÜRACAAT BİTİM TARİHİ İTİBARIYLA HER HİZMET YILI İÇİN
1  
3. ALINAN DİSİPLİN CEZALARINDAN;

a) Her uyarma için

b) Her kınama için

c) Her aylıktan kesme için

ç) Her kademe ilerlemesinin durdurulması için

   
-1  
-2  
-4  
-6  
4. YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVINDAN ALINAN PUAN (375 sayılı KHK’ye göre belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde değerlendirme sadece bir dil için yapılacaktır.)

 

a)                   (A) alanlara

b)                   (B) alanlara

c)                   (C) alanlara

d)                   (D) alanlara

e)                   (E) alanlara

 

 

 

 

 
6  
4  
3  
2  
1  

 

EK-3

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN

YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMA İSTEK FORMU

1- Yer Değiştirme Sureti ile Atanma İsteğinde Bulunan Memurun;

A- Adı ve Soyadı :
B- Baba Adı :
C- Unvanı :
Ç- Sicil No :
D- Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl ve İlçe :
E- Öğrenim Durumu :
F- Görev Yeri :
G- Medeni Hali :
Ğ- Eşinin Çalışıp Çalışmadığı :
H- Eşinin Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl ve İlçe :
I- Bakmakla yükümlü olduğu kişi sayısı :

İ- Bulunduğu Hizmet Birimine Atandığı Tarih (Gün, Ay, Yıl): / /

2- İsteğe Dayalı Yer Değiştirme Talebinde Bulunması Halinde;

A- Sağlık Durumu : ( )
B- Eş Durumu : ( )

Eşinin Görev Unvanı ve Mesleği:

3- Tercih Sırasına Göre Memurun Yer Değiştirme Suretiyle Atanmak İstediği Hizmet Alanı:

1- ………………………………

2- ………………………………

3- ………………………………

4- ………………………………

5- ………………………………

 

6- ………………………………

7- ………………………………

8- ………………………………

9- ………………………………

10- ………………………………

 

ADRES:                                                                                                                        İmza, Tarih

 

Not: İsteğe dayalı yer değiştirme talebinde bulunanlar, sağlık veya eş durumu belgelerini bu forma ekleyeceklerdir.

 

İlginizi Çekebilecek İçerikler

MKE 52 Daimi İşçi Alacak

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU Kurumumuzun...

DSİ 518 Sözleşmeli Personel Alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak. Alımı yapılacak...

Kamu Kurumları 30 Bin Geçici Personel Alacak

Hürriyet Gazetesinden Noyan Doğan’ın haberine göre önümüzdeki dönemde kamu kurumları...

Lisans ve Önlisans Mezunu 13 Bin Polis Memuru Alınacak

2017 yılı 21. dönem POMEM 13 bin polis memuru alımı için Polis akademisi tarafından duyuru...

Memurum.biz Android Uygulaması Google Play’de Güncellendi

Memurum.biz Android uygulaması Google Play’de güncellendi. Android işletim sistemine sahip...

Halkbank 2017 Bayram Ettiren Kredi Kampanyası

Halkbank 50 bin TL’ye kadar 48 ay vadeyle 1,10-1,18 faiz oranlarıyla bayram ettiren kredi...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

KHK 693 ve KHK 694 Resmi GazetedeOlağanüstü hal kapsamında 2 adet kanun hükmünde kararname daha resmi gazetede yayımlandı....
2018-2019 Memur Maaş Zammı Belli Oldu2018-2019 Memur Maaş Zammı açıklandı. Memur maaş zamları 1 Ocak 2018’den...
ÖSYM Başkanı İstifa EttiÖSYM Başkanı Ömer Demir görevden ayrılma talebimi iletmiş bulunuyorum dedi. ÖSYM...
Yok Böyle Şoför İlanı!Böyle Şoför alım ilanı görülmedi! Salihli Demirci Belediyesi İşkur’da...
KHK 681 Resmi Gazete TAM METİN 6 Ocak 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29940 (Mükerrer) KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME OLAĞANÜSTÜ...
KHK 680 Resmi Gazete TAM METİN 6 Ocak 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29940 (Mükerrer) KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME OLAĞANÜSTÜ...
KHK 679 Resmi Gazete TAM METİN 6 Ocak 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29940 (Mükerrer) KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME OLAĞANÜSTÜ...
8 Aralık 2016 Tarihli Müftü AtamalarıKarar Sayısı : 2016/863 1. Kırklareli İl Müftüsü İsmail BAYRAK’ın başka bir...
7 Aralık 2016 Tarihli AtamalarATAMA KARARLARI 2016/9421    Büyükelçi Atamaları Hakkında Karar 2016/9568   ...
3 Aralık 2016 Tarihli AtamalarBaşbakanlıktan: Karar Sayısı : 2016/843 1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Tarıkbilgin diyorki;

Kaynakçıyım belgem var.belediyenin herhangi bölümünde çalışmak istiyorum.05447416699.çarşamba