Muhasebat Genel Müdürlüğü 12 Sözleşmeli Personel Alacak

Ana Sayfa » 4/B Sözleşmeli » Muhasebat Genel Müdürlüğü 12 Sözleşmeli Personel Alacak
02 Ocak 2014 - 7:34

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

(4/B) SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünde boş bulunan 10 adet Sözleşmeli Programcı ve 2 adet Sözleşmeli Çözümleyici-Sistem Programcısı pozisyonunda istihdam edilmek üzere, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların “Sınav Şartı” başlıklı Ek 2 nci maddesinin (c) bendinde belirtilen yönteme göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

I- BAŞVURU ŞARTLARI

A) GENEL ŞARTLAR:

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2)  Fakültelerin dört yıllık Bilgisayar Enformasyon Sistemleri, Bilgisayar Enformatik,
Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar
Bilimleri, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri
Öğretmenliği, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği,
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, İstatistik, Fizik, Matematik, Matematik-
Bilgisayar, Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Matematik
Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Enformasyon Teknolojileri, Fizik Mühendisliği, Yazılım
Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik
Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından
mezun olmak.

3)   2012 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS3 (B) puan türünden en az 50 puan almış olmak.

4)   İngilizce bildiğini belgelemek. (YDS sınavından en az “D” almış olmak veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarından bu puana denk puan almış olmak).

B) ÖZEL ŞARTLAR:

1-    Sözleşmeli Programcı Pozisyonu İçin

a) Yükseköğrenimi sırasında bilgisayar alanında ders aldığına ilişkin belge veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar kurslarını bitirdiğine ilişkin onaylı sertifika sahibi olmak.

1

2-   Sözleşmeli Çözümleyici-Sistem Programcısı Pozisyonu İçin

a)              Bilgi işlem merkezlerinde kullanılan programlama (Java, .net, SQL, PL/SQL) dillerinden biri ile diğer programlama dillerinden en az iki tanesi bildiğini belgelemek.

b)      En az 1 yıl bilgi işlem merkezinde Programcı olarak çalışmış olmak. (657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK’ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile SSK’na tabi özel kesimde geçtiği belgelenen hizmet süreleri esas alınacaktır)

II- BAŞVURU ŞEKLİ – TARİHİ – YERİ VE İSTENİLEN BELGELER

Başvurular, 06/01/2014 – 24/01/2014 tarihleri arasında http://www.muhasebat.gov.tr adresinde bulunan “İş Talep Formu”nun doldurulmasından sonra, fotoğraf yapıştırılmak ve imzalanmak suretiyle aşağıda sayılan belgelerle birlikte, 24/01/2014 günü saat 17.00’ye kadar Muhasebat Genel Müdürlüğüne (Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü M Blok Merkez Personel Şubesi 2. Kat 214 Nolu Oda İlkadım Caddesi TBMM Karşısı Dikmen/ANKARA) elden teslim edilmek veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla gönderilmek suretiyle yapılacaktır.

1)  İş Talep Formu (Fotoğraflı),

2)   Diploma veya mezuniyet belgesi aslı veya onaylı örneği (gerekmesi halinde
Yükseköğretim Kurulundan alınmış denklik belgesi),

3)    YDS veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarına ilişkin Sınav Sonuç Belgesinin aslı veya onaylı örneği,

4)          Programcı pozisyonuna başvuracaklar için: Yükseköğrenimi sırasında bilgisayar alanında ders aldığına ilişkin belge veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar kurslarını bitirdiğine ilişkin onaylı sertifika,

5)          Çözümleyici-Sistem Programcısı pozisyonuna başvuracaklar için: Bilgi işlem merkezlerinde kullanılan programlama (Java, .net, SQL, PL/SQL) dillerinden biri ile diğer programlama dillerinden en az iki tanesini bildiğine dair belge, (Transkript, ders açılım belgesi veya üniversitelerin ya da Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar kursları bitirdiğine ilişkin onaylı sertifika)

6)          Çözümleyici-Sistem Programcısı pozisyonuna başvuracaklar için: Bilgi işlem merkezinde Programcı olarak en az 1 yıl çalıştığına dair belge.

2

III-        BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN
DUYURULMASI

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak, duyurulan boş pozisyonların 10 (on) katına kadar aday yazılı sınava çağrılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar ve sınav yerinin açık adresi 03 Şubat 2014 tarihinde www.muhasebat.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

IV- SINAVIN ŞEKLİ VE BAŞARI

Sınav; yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacaktır.

Yazılı sınav; mesleki bilgiyi ölçer nitelikte olacaktır.

Sözlü sınav; mesleki bilgi ve uygulamayı ölçer nitelikte olacaktır.

Yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmak için ayrı ayrı 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almış olmak şarttır. Yazılı sınavı başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmazlar.

V-  SINAV KONULARI

–  Temel Bilgisayar ve Donanım

–  Veri Yapısı

–  Algoritma

–  Akış Diyagramı

–  Java – Java Script

–  Oracle Veritabanı – SQL – PL/SQL

–  Unix – Linux

–  MS Windows İşletim Sistemleri (2008 server)

–  Temel Ofis Uygulamaları (MS Office 2010)

–  Bilgisayar Ağları ve Yapıları (Network)

–  Matematik

3

VI- SINAV TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARININ İLANI:

Yazılı Sınav 07 Şubat 2014 Cuma Saat 14.00’da ANKARA’da yapılacaktır.

Yazılı sınav sonucunda başarılı olup, sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, yazılı sınav tarihinden itibaren on beş gün içerisinde www.muhasebat.gov.tr sitesinde ilan edilecektir. Yapılacak bu bildirimde sözlü sınav tarihi ve yeri belirtilecektir.

Sözlü sınav sonuçları, www.muhasebat.gov.tr sitesinde ilan edilecektir.

Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

VII- SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yazılı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar sözlü sınava çağrılacaktır. Yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur. Yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması, adayların nihai başarı puanını oluşturur. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar adayla sözleşme imzalanacaktır.

VIII-  DİĞER HUSUSLAR

1)   Sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi
bulundurulacaktır.

2)   Son başvuru tarihinden sonra yapılan müracaatlar, posta yoluyla yapılan başvurularda son başvuru tarihinden sonra Bakanlık kayıtlarına ulaşan müracaatlar ile aranan nitelik ve şartlara sahip olmayan ya da belgeleri eksik olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

3)   Posta yoluyla yapılacak müracaatlarda başvuruda istenilen belgelerin aslı veya onaylı suretleri gönderilecektir. Şahsen yapılan müracaatlarda ise belge asıllarının Bakanlığımıza ibrazı halinde örnekleri tasdik edilerek asılları iade edilecektir.

4)        Duyuru metninde belirtilen her bir pozisyon unvanı için aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Yedek sırası gelen adaylar, 30/06/2014 tarihine kadar çağırılacaktır.

5)    Sınavda başarılı olamayan adayların başvuru evrakı, sözlü sınav sonucunun
açıklanmasından itibaren 1 (bir) ay içinde dilekçeyle talep edilmesi halinde iade edilecek, bu
tarihten sonraki talepler dikkate alınmayacaktır.

6)   Yurtiçi veya yurtdışında İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans
düzeyinde mezun olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce
olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde master veya doktora yapanların İngilizce dil düzeyleri (D)
olarak kabul edilir.

4

7)      Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl süreyle geçerlidir.

8)      Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilir. Kurumumuz tarafından kendilerine ödenen bir bedel varsa bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir.

IX- İLETİŞİM BİLGİLERİ:

T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü

Merkez Personel Şubesi 2. Kat 214 No’lu Oda

İlkadım Caddesi Dikmen Yolu Kara Harp Okulu Kavşağı

06100 Dikmen/ANKARA

Elektronik Posta Adresi: merkezpersonel@muhasebat.gov.tr

Telefon: 0 (312) 415 23 86 – 415 27 84 – 415 15 95

5

İlginizi Çekebilecek İçerikler

MKE 52 Daimi İşçi Alacak

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU Kurumumuzun...

DSİ 518 Sözleşmeli Personel Alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak. Alımı yapılacak...

Kamu Kurumları 30 Bin Geçici Personel Alacak

Hürriyet Gazetesinden Noyan Doğan’ın haberine göre önümüzdeki dönemde kamu kurumları...

Lisans ve Önlisans Mezunu 13 Bin Polis Memuru Alınacak

2017 yılı 21. dönem POMEM 13 bin polis memuru alımı için Polis akademisi tarafından duyuru...

Memurum.biz Android Uygulaması Google Play’de Güncellendi

Memurum.biz Android uygulaması Google Play’de güncellendi. Android işletim sistemine sahip...

Halkbank 2017 Bayram Ettiren Kredi Kampanyası

Halkbank 50 bin TL’ye kadar 48 ay vadeyle 1,10-1,18 faiz oranlarıyla bayram ettiren kredi...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

DSİ 518 Sözleşmeli Personel AlacakDevlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak....
Ombudsman 14 Bin Maaşla Personel ArıyorKamu Denetçiliği Kurumu 14 bin TL maaşa kadar göre yapacak 5 adet sözleşmeli bilişim...
Celal Bayar Üniversitesi 34 Sözleşmeli Personel Alım İlanıT.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM...
Adalet Bakanlığı 300 Sözleşmeli Personel AlacakAdalet Bakanlığı 300 sözleşmeli personel alımı için duyuru yaptı. Duyuruya göre 194 sözleşmeli zabıt...
Pamukkale Üniversitesi 49 Sözleşmeli Personel Alım İlanıPAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Üniversitemiz...
Anadolu Üniversitesi 18 Sözleşmeli Personel AlacakT.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun...
SDÜ 55 Sözleşmeli Personel Alım İlanıSÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL (4/B) ALIM...
Savunma Sanayi Müst. logo
SSM 67 Sözleşmeli Personel AlacakSavunma Sanayii Müsteşarlığı’ndan: ÖZEL BİLGİ VE İHTİSAS GEREKTİREN KONULARDA ÇALIŞTIRILMAK...
İstanbul Üniversitesi 32 Sözleşmeli Personel Alım İlanıİSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Üniversitemiz...
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 8 Bin TL Maaşla Mühendis Alacakİdari Hizmet Sözleşmeli (İHS) Personel Alınacaktır Genel Müdürlüğümüze, 5431...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Tarıkbilgin diyorki;

Kaynakçıyım belgem var.belediyenin herhangi bölümünde çalışmak istiyorum.05447416699.çarşamba