Dicle Üniversitesi 36 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » 4/B Sözleşmeli » Dicle Üniversitesi 36 Sözleşmeli Personel Alım İlanı
26 Ocak 2014 - 23:57
İlan Başvuru Süresi Sona Erdi.

DUYURU 

         657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince Üniversitemizde istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alımı yapılacaktır. Başvuracak adayların en geç 07.02.2014 tarihi mesai bitimine kadar Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI VE DİĞER DETAY BİLGİLER

       1-Adaylardan, ilanda unvanı, adedi ve özel şartları belirtilen pozisyonlara başvurularda ayrıca, 657 sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

      Genel şartlar;

            a) Türk Vatandaşı olmak,

            b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

d) Erkek adayların, muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,

e) 657 Sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

f)  Başvuracak adayların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin  “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Karan ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde,  fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin müracaatı değerlendirmeye alınmayacaktır.

2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3-Müracaatlar ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) Personel Dairesi Başkanlığından veya  www.dicle.edu.tr  web adresinden temin edilecek başvuru formu ve aşağıda istenilen belgelerle birlikte (noter tasdikli veya aslı görülmek üzere Personel Dairesi Başkanlığınca onaylanmış) aşağıda adresi yazılı bulunan Personel Daire Başkanlığı’na şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

  

 a) Öğrenim Belgesi ve Fotokopisi.

   b) 2012 yılı KPSS’ nın ilgili puan türünü gösteren sınav sonuç belgesi.

     c) Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi.

     d) İlanda belirtilen şartları belgelendirmek.

4- KPSS puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan asil aday ile yedek aday başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 10 (iş günü) gün içerisinde www.dicle.edu.tr adresinden ilan edilecektir.Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

5-Atanmaya hak kazanan asil adaylar; ilan tarihi itibariyle 10 gün içerisinde istenilen belgeler ile birlikte sözleşme imzalamak üzere başvuruda bulunmaması halinde aynı pozisyon için belirlenen yedek aday davet edilecektir.

Atanmaya hak kazanan adaylardan istenilen belgeler ;

1-Sağlık Kurulu Raporu ( Heyet Raporu )

2-Askerlik Belgesi ( Erkek Adaylar için )

3- 2 Adet Fotoğraf

              Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin yerleştirilmeleri geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hiç bir hak talep edemeyecekler ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

         Halen Kurumumuzda 657 sayılı kanunun 4/ B maddesi statüsünde sözleşmeli personel olarak çalışan personelin başvuruları kabul edilmeyecektir.

Adres: Dicle Üniversitesi Rektörlüğü / Personel Daire Başkanlığı

Üniversite Kampüsü / DİYARBAKIR

İrtibat Tlf : 0 412–2488030 – 2313 – 2232

UNVAN VE NİTELİK ADET AÇIKLAMA
1 HEMŞİRE 6 İLGİLİ ALAN LİSANS MEZUNU OLMAK.
2 HEMŞİRE 6 SAĞLIK MESLEK LİSESİ MEZUNU OLMAK.
3 HEMŞİRE 1 İLGİLİ ALAN LİSANS MEZUNU OLMAK. EN AZ 4 YIL BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE LABORATUVAR KAN ALMADA ÇALIŞMIŞ OLMAK.
4 HEMŞİRE 1 İLGİLİ ALAN LİSANS MEZUNU OLMAK. EN AZ 1 YIL ÇOCUK VE DAHİLİYE SERVİSİNDE ÇALIŞMIŞ OLMAK.
5 HEMŞİRE 1 İLGİLİ ALAN LİSANS MEZUNU OLMAK. EN AZ 1 YIL DAHİLİYE VE EFOR HEMŞİRELİĞİ YAPMIŞ OLMAK.
6 HEMŞİRE 1 İLGİLİ ALAN LİSANS MEZUNU OLMAK. EN AZ 6 AY YENİDOĞAN ÜNİTESİNDE ÇALIŞMIŞ OLMAK. NEONETAL RESÜSTASYON SERTİFİKASI        ( NRP SERTİFİKASI ) , HASTA MEMNUNİYETİ SERTİFİKASI OLMAK.
7 HEMŞİRE 1 İLGİLİ ALAN LİSANS MEZUNU OLMAK. 1 YIL YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE ÇALIŞMIŞ OLMAK.
8 HEMŞİRE 1 SAĞLIK MESLEK LİSESİ MEZUNU OLMAK. EN AZ 7 YIL DİYALİZDE ÇALIŞMIŞ OLMAK. DİYALİZ SERTİFİKASI OLMAKVE İNFÜZYON HEMŞİRELİĞİ DENEYİMİ OLMAK.
9 HEMŞİRE 1 SAĞLIK MESLEK LİSESİ MEZUNU OLMAK. EN AZ 6 AY YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE ÇALIŞMIŞ OLMAK.
10 HEMŞİRE 1 SAĞLIK MESLEK LİSESİ MEZUNU OLMAK. EN AZ 6 YIL BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE GENEL CERRAHİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE ÇALIŞMIŞ OLMAK. DİYALİZ SERTİFİKASINA SAHİP OLMAK.
11 HEMŞİRE 1 SAĞLIK MESLEK LİSESİ MEZUNU OLMAK. EN AZ 4 YIL GENEL YOĞUN BAKIMDA ÇALIŞMIŞ OLMAK.
12 HEMŞİRE 1 SAĞLIK MESLEK LİSESİ MEZUNU OLMAK. EN AZ 1 YIL NÖROLOJİ + DAHİLİYE + ÇOCUK + ACİL SERVİSLERİNDE ÇALIŞMIŞ OLMAK. KARDİYO PULMONER RESÜSİTASYON ( CPR ) SERTİFİKASI OLMAK. MAVİ KOD KATILIM BELGESİ OLMAK.
13 HEMŞİRE 1 SAĞLIK MESLEK LİSESİ MEZUNU OLMAK. EN AZ 15 AY KVC YOĞUN BAKIM DENEYİMİ OLMAK.
14 HEMŞİRE 1 SAĞLIK MESLEK LİSESİ MEZUNU OLMAK. BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE YENİ DOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ DENEYİMİ OLMAK.
15 LABORANT 1 SAĞLIK MESLEK LİSESİ KİMYA BÖLÜMÜ MEZUNU OLMAK, BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE EN AZ 9 YIL ÇALIŞMA DENEYİMİ OLMAK,SİTOGENETİK, PRENATAL TANI, MOLEKÜLER GENETİK ÇALIŞMA DENEYİMİ OLMAK.
16 LABORANT 1 SAĞLIK MESLEK LİSESİ LABORATUVAR MEZUNU OLMAK, BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE EN AZ 12 YIL ÇALIŞMA TECRÜBESİ OLMAK,SİTOGENETİK, PRENATAL TANI, MOLEKÜLER GENETİK ÇALIŞMA TECRÜBESİ OLMAK.
17 LABORANT 1 LABORANTLIK ÖNLİSANS MEZUNU OLMAK, BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE EN AZ 16 YIL ÇALIŞMA TECRÜBESİ OLMAK, BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ PERİTON DİYALİZ LABORATUVARINDA ÇALIŞMA TECRÜBESİ OLMAK, HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ VE OTOMASYONU ÇALIŞMA TECRÜBESİ OLMAK.
18 LABORANT 1 İLGİLİ ALAN ÖNLİSANS MEZUNU OLMAK, BİR ÜNİVERSİTEDE EN AZ 4 YIL ÇALIŞMA DENEYİMİ OLMAK, BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ LABORATUVARINDA OTO ANALİZÖR, KAN GAZI, TAM KAN, KARDİYAK CİHAZ, KOAGÜLASYON, HORMON, İLAÇ DÜZEYLERİ, İDRAR VE MANTAR ÖLÇÜMÜ, EPİ ADP (KOLLAGEN) ÇALIŞMA DENEYİMİ OLMAK.
19 UZMAN HEKİM 1 HASTANEMİZ ULTRASONOGRAFİ BİRİMİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE, RADYOLOJİ UZMANI OLMAK VE ZORUNLU DEVLET HİZMETİ OLMAMAK.
20 UZMAN HEKİM 1 ÜROLOJİ UZMANI OLMAK VE ZORUNLU DEVLET HİZMETİ OLMAMAK.
21 MÜHENDİS 1 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEZUNU OLMAK, EN AZ 10 YILLIK BİLİŞİM TEKNOLOJİ DANIŞMANLIĞI TECRÜBESİ OLMAK, FİBER OPTİK PLANLAMA VE KURULUM TECRÜBESİ OLMAK, AKTİF – PASİF CİHAZ YÖNETİMİ (ROUTER-SWİTCH-BPL GATEWAY, SAHA F/O KABLO CORE PLANLAMASI) TECRÜBESİ OLMAK, BİLGİİŞLEM SORUMLUSU OLARAK ÇALIŞMA TECRÜBESİ OLMAK, İLERİ DÜZEY ULUSLAR ARASI GEÇERLİLİĞE SAHİP “C2 İNGİLİZCE YABANCI DİL SERTİFİKASI OLMAK.
DİĞER SAĞLIK PERSONELİ
22 ANESTEZİ TEKNİSYENİ 1 SAĞLIK MESLEK LİSESİ MEZUNU OLMAK, EN AZ 1 YIL YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE ÇALIŞMIŞ OLMAK, NEONETAL RESÜSTASYON SERTİFİKASI OLMAK (NRP SERTİFİKASI), YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ PROGRAMI KATILIM BELGESİ OLMAK, BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE GENEL AMELİYATHANE BİRİMİNDE  ÇALIŞMA DENEYİMİ OLMAK.
23 ANESTEZİ TEKNİKERİ 1 İLGİLİ ALAN ÖNLİSANS MEZUNU OLMAK, 1 YIL ANESTEZİ DENEYİMİ OLMAK, YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ PROGRAMI KATILIM BELGESİ OLMAK, BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE GENEL AMELİYATHANE BİRİMİNDE ÇALIŞMA DENEYİMİ OLMAK.
24 ANESTEZİ TEKNİKERİ 1 İLGİLİ ALAN ÖNLİSANS MEZUNU OLMAK, EN AZ 1 YIL ANESTEZİ DENEYİMİ OLMAK, YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ PROGRAMI KATILIM BELGESİ OLMAK, BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE GENEL AMELİYATHANE BİRİMİNDE ÇALIŞMA DENEYİMİ OLMAK.
25 ANESTEZİ TEKNİKERİ 1 İLGİLİ ALAN ÖNLİSANS MEZUNU OLMAK,YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ PROGRAMI KATILIM BELGESİ OLMAK, KARDİYO PULMONER RESÜSİTASYON (CPR) SERTİFİKASI OLMAK, BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE GENEL AMELİYATHANE BİRİMİNDE ÇALIŞMA DENEYİMİ OLMAK.
26 ANESTEZİ TEKNİKERİ 1 İLGİLİ ALAN ÖNLİSANS MEZUNU OLMAK,YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ PROGRAMI KATILIM BELGESİ OLMAK, BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE GENEL AMELİYATHANE BİRİMİNDE ÇALIŞMA DENEYİMİ OLMAK
TOPLAM 36

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanıKAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657...
Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel AlacakT.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız...
Atatürk Üni. logo
Atatürk Üniversitesi 55 Sözleşmeli Personel AlacakAtatürk Üniversitesi 20 lisans, 35 lise mezunu sözleşmeli hemşire alacak. Atatürk...
Antalya Devlet Opera ve Balesi Sözleşmeli 1 Bale Sanatçısı Alım İlanıDEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ Sözleşmeli...
Roma Büyükelçiliği Sözleşmeli Sekreter Alım İlanıT.C. Roma Büyükelçiliği münhal hale gelecek 1 (bir) adet Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna...
Erciyes Üniversitesi 43 Sözleşmeli Personel AlacakBAŞVURU TARİHİ : 06/11/2018 BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ : 20/11/2018 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ...
İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestra Sanatçısı Alım İlanıDEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ Sözleşmeli...
İzmir Devlet Opera ve Balesi Sözleşmeli Sanatçı Alım İlanıDEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ Sözleşmeli...
Balıkesir Erdek Belediyesi Sözleşmeli Mühendis AlacakERDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 5393 Sayılı...
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanıMİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Jandarma Genel Komutanlığı 1457 Uzman Erbaş Alacak için Tolunay diyorki;

Başvuru nasıl yapılıyor uzman erbaş alımlarına çavuşlarına

İş Güvenliği Uzmanı Olarak Görevlendirilen Memurlara 1.525 TL Ek Ödeme için Mustafa kemal diyorki;

Kamudan alacak olduğumuz isg ücretinin geç ödenmesi halinde, yüzde kaç faiz/ceza oranında ödeme yapılır? Malum; ödemeler hep geç yapıldı, yapılıyor.

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym