Dicle Üniversitesi 36 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » 4/B Sözleşmeli » Dicle Üniversitesi 36 Sözleşmeli Personel Alım İlanı
26 Ocak 2014 - 23:57
İlan Başvuru Süresi Sona Erdi.

DUYURU 

         657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince Üniversitemizde istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alımı yapılacaktır. Başvuracak adayların en geç 07.02.2014 tarihi mesai bitimine kadar Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI VE DİĞER DETAY BİLGİLER

       1-Adaylardan, ilanda unvanı, adedi ve özel şartları belirtilen pozisyonlara başvurularda ayrıca, 657 sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

      Genel şartlar;

            a) Türk Vatandaşı olmak,

            b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

d) Erkek adayların, muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,

e) 657 Sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

f)  Başvuracak adayların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin  “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Karan ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde,  fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin müracaatı değerlendirmeye alınmayacaktır.

2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3-Müracaatlar ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) Personel Dairesi Başkanlığından veya  www.dicle.edu.tr  web adresinden temin edilecek başvuru formu ve aşağıda istenilen belgelerle birlikte (noter tasdikli veya aslı görülmek üzere Personel Dairesi Başkanlığınca onaylanmış) aşağıda adresi yazılı bulunan Personel Daire Başkanlığı’na şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

  

 a) Öğrenim Belgesi ve Fotokopisi.

   b) 2012 yılı KPSS’ nın ilgili puan türünü gösteren sınav sonuç belgesi.

     c) Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi.

     d) İlanda belirtilen şartları belgelendirmek.

4- KPSS puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan asil aday ile yedek aday başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 10 (iş günü) gün içerisinde www.dicle.edu.tr adresinden ilan edilecektir.Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

5-Atanmaya hak kazanan asil adaylar; ilan tarihi itibariyle 10 gün içerisinde istenilen belgeler ile birlikte sözleşme imzalamak üzere başvuruda bulunmaması halinde aynı pozisyon için belirlenen yedek aday davet edilecektir.

Atanmaya hak kazanan adaylardan istenilen belgeler ;

1-Sağlık Kurulu Raporu ( Heyet Raporu )

2-Askerlik Belgesi ( Erkek Adaylar için )

3- 2 Adet Fotoğraf

              Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin yerleştirilmeleri geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hiç bir hak talep edemeyecekler ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

         Halen Kurumumuzda 657 sayılı kanunun 4/ B maddesi statüsünde sözleşmeli personel olarak çalışan personelin başvuruları kabul edilmeyecektir.

Adres: Dicle Üniversitesi Rektörlüğü / Personel Daire Başkanlığı

Üniversite Kampüsü / DİYARBAKIR

İrtibat Tlf : 0 412–2488030 – 2313 – 2232

UNVAN VE NİTELİK ADET AÇIKLAMA
1 HEMŞİRE 6 İLGİLİ ALAN LİSANS MEZUNU OLMAK.
2 HEMŞİRE 6 SAĞLIK MESLEK LİSESİ MEZUNU OLMAK.
3 HEMŞİRE 1 İLGİLİ ALAN LİSANS MEZUNU OLMAK. EN AZ 4 YIL BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE LABORATUVAR KAN ALMADA ÇALIŞMIŞ OLMAK.
4 HEMŞİRE 1 İLGİLİ ALAN LİSANS MEZUNU OLMAK. EN AZ 1 YIL ÇOCUK VE DAHİLİYE SERVİSİNDE ÇALIŞMIŞ OLMAK.
5 HEMŞİRE 1 İLGİLİ ALAN LİSANS MEZUNU OLMAK. EN AZ 1 YIL DAHİLİYE VE EFOR HEMŞİRELİĞİ YAPMIŞ OLMAK.
6 HEMŞİRE 1 İLGİLİ ALAN LİSANS MEZUNU OLMAK. EN AZ 6 AY YENİDOĞAN ÜNİTESİNDE ÇALIŞMIŞ OLMAK. NEONETAL RESÜSTASYON SERTİFİKASI        ( NRP SERTİFİKASI ) , HASTA MEMNUNİYETİ SERTİFİKASI OLMAK.
7 HEMŞİRE 1 İLGİLİ ALAN LİSANS MEZUNU OLMAK. 1 YIL YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE ÇALIŞMIŞ OLMAK.
8 HEMŞİRE 1 SAĞLIK MESLEK LİSESİ MEZUNU OLMAK. EN AZ 7 YIL DİYALİZDE ÇALIŞMIŞ OLMAK. DİYALİZ SERTİFİKASI OLMAKVE İNFÜZYON HEMŞİRELİĞİ DENEYİMİ OLMAK.
9 HEMŞİRE 1 SAĞLIK MESLEK LİSESİ MEZUNU OLMAK. EN AZ 6 AY YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE ÇALIŞMIŞ OLMAK.
10 HEMŞİRE 1 SAĞLIK MESLEK LİSESİ MEZUNU OLMAK. EN AZ 6 YIL BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE GENEL CERRAHİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE ÇALIŞMIŞ OLMAK. DİYALİZ SERTİFİKASINA SAHİP OLMAK.
11 HEMŞİRE 1 SAĞLIK MESLEK LİSESİ MEZUNU OLMAK. EN AZ 4 YIL GENEL YOĞUN BAKIMDA ÇALIŞMIŞ OLMAK.
12 HEMŞİRE 1 SAĞLIK MESLEK LİSESİ MEZUNU OLMAK. EN AZ 1 YIL NÖROLOJİ + DAHİLİYE + ÇOCUK + ACİL SERVİSLERİNDE ÇALIŞMIŞ OLMAK. KARDİYO PULMONER RESÜSİTASYON ( CPR ) SERTİFİKASI OLMAK. MAVİ KOD KATILIM BELGESİ OLMAK.
13 HEMŞİRE 1 SAĞLIK MESLEK LİSESİ MEZUNU OLMAK. EN AZ 15 AY KVC YOĞUN BAKIM DENEYİMİ OLMAK.
14 HEMŞİRE 1 SAĞLIK MESLEK LİSESİ MEZUNU OLMAK. BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE YENİ DOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ DENEYİMİ OLMAK.
15 LABORANT 1 SAĞLIK MESLEK LİSESİ KİMYA BÖLÜMÜ MEZUNU OLMAK, BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE EN AZ 9 YIL ÇALIŞMA DENEYİMİ OLMAK,SİTOGENETİK, PRENATAL TANI, MOLEKÜLER GENETİK ÇALIŞMA DENEYİMİ OLMAK.
16 LABORANT 1 SAĞLIK MESLEK LİSESİ LABORATUVAR MEZUNU OLMAK, BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE EN AZ 12 YIL ÇALIŞMA TECRÜBESİ OLMAK,SİTOGENETİK, PRENATAL TANI, MOLEKÜLER GENETİK ÇALIŞMA TECRÜBESİ OLMAK.
17 LABORANT 1 LABORANTLIK ÖNLİSANS MEZUNU OLMAK, BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE EN AZ 16 YIL ÇALIŞMA TECRÜBESİ OLMAK, BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ PERİTON DİYALİZ LABORATUVARINDA ÇALIŞMA TECRÜBESİ OLMAK, HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ VE OTOMASYONU ÇALIŞMA TECRÜBESİ OLMAK.
18 LABORANT 1 İLGİLİ ALAN ÖNLİSANS MEZUNU OLMAK, BİR ÜNİVERSİTEDE EN AZ 4 YIL ÇALIŞMA DENEYİMİ OLMAK, BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ LABORATUVARINDA OTO ANALİZÖR, KAN GAZI, TAM KAN, KARDİYAK CİHAZ, KOAGÜLASYON, HORMON, İLAÇ DÜZEYLERİ, İDRAR VE MANTAR ÖLÇÜMÜ, EPİ ADP (KOLLAGEN) ÇALIŞMA DENEYİMİ OLMAK.
19 UZMAN HEKİM 1 HASTANEMİZ ULTRASONOGRAFİ BİRİMİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE, RADYOLOJİ UZMANI OLMAK VE ZORUNLU DEVLET HİZMETİ OLMAMAK.
20 UZMAN HEKİM 1 ÜROLOJİ UZMANI OLMAK VE ZORUNLU DEVLET HİZMETİ OLMAMAK.
21 MÜHENDİS 1 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEZUNU OLMAK, EN AZ 10 YILLIK BİLİŞİM TEKNOLOJİ DANIŞMANLIĞI TECRÜBESİ OLMAK, FİBER OPTİK PLANLAMA VE KURULUM TECRÜBESİ OLMAK, AKTİF – PASİF CİHAZ YÖNETİMİ (ROUTER-SWİTCH-BPL GATEWAY, SAHA F/O KABLO CORE PLANLAMASI) TECRÜBESİ OLMAK, BİLGİİŞLEM SORUMLUSU OLARAK ÇALIŞMA TECRÜBESİ OLMAK, İLERİ DÜZEY ULUSLAR ARASI GEÇERLİLİĞE SAHİP “C2 İNGİLİZCE YABANCI DİL SERTİFİKASI OLMAK.
DİĞER SAĞLIK PERSONELİ
22 ANESTEZİ TEKNİSYENİ 1 SAĞLIK MESLEK LİSESİ MEZUNU OLMAK, EN AZ 1 YIL YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE ÇALIŞMIŞ OLMAK, NEONETAL RESÜSTASYON SERTİFİKASI OLMAK (NRP SERTİFİKASI), YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ PROGRAMI KATILIM BELGESİ OLMAK, BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE GENEL AMELİYATHANE BİRİMİNDE  ÇALIŞMA DENEYİMİ OLMAK.
23 ANESTEZİ TEKNİKERİ 1 İLGİLİ ALAN ÖNLİSANS MEZUNU OLMAK, 1 YIL ANESTEZİ DENEYİMİ OLMAK, YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ PROGRAMI KATILIM BELGESİ OLMAK, BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE GENEL AMELİYATHANE BİRİMİNDE ÇALIŞMA DENEYİMİ OLMAK.
24 ANESTEZİ TEKNİKERİ 1 İLGİLİ ALAN ÖNLİSANS MEZUNU OLMAK, EN AZ 1 YIL ANESTEZİ DENEYİMİ OLMAK, YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ PROGRAMI KATILIM BELGESİ OLMAK, BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE GENEL AMELİYATHANE BİRİMİNDE ÇALIŞMA DENEYİMİ OLMAK.
25 ANESTEZİ TEKNİKERİ 1 İLGİLİ ALAN ÖNLİSANS MEZUNU OLMAK,YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ PROGRAMI KATILIM BELGESİ OLMAK, KARDİYO PULMONER RESÜSİTASYON (CPR) SERTİFİKASI OLMAK, BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE GENEL AMELİYATHANE BİRİMİNDE ÇALIŞMA DENEYİMİ OLMAK.
26 ANESTEZİ TEKNİKERİ 1 İLGİLİ ALAN ÖNLİSANS MEZUNU OLMAK,YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ PROGRAMI KATILIM BELGESİ OLMAK, BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE GENEL AMELİYATHANE BİRİMİNDE ÇALIŞMA DENEYİMİ OLMAK
TOPLAM 36

İlginizi Çekebilecek İçerikler

MKE 52 Daimi İşçi Alacak

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU Kurumumuzun...

DSİ 518 Sözleşmeli Personel Alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak. Alımı yapılacak...

Kamu Kurumları 30 Bin Geçici Personel Alacak

Hürriyet Gazetesinden Noyan Doğan’ın haberine göre önümüzdeki dönemde kamu kurumları...

Lisans ve Önlisans Mezunu 13 Bin Polis Memuru Alınacak

2017 yılı 21. dönem POMEM 13 bin polis memuru alımı için Polis akademisi tarafından duyuru...

Memurum.biz Android Uygulaması Google Play’de Güncellendi

Memurum.biz Android uygulaması Google Play’de güncellendi. Android işletim sistemine sahip...

Halkbank 2017 Bayram Ettiren Kredi Kampanyası

Halkbank 50 bin TL’ye kadar 48 ay vadeyle 1,10-1,18 faiz oranlarıyla bayram ettiren kredi...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

DSİ 518 Sözleşmeli Personel AlacakDevlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak....
Ombudsman 14 Bin Maaşla Personel ArıyorKamu Denetçiliği Kurumu 14 bin TL maaşa kadar göre yapacak 5 adet sözleşmeli bilişim...
Celal Bayar Üniversitesi 34 Sözleşmeli Personel Alım İlanıT.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM...
Adalet Bakanlığı 300 Sözleşmeli Personel AlacakAdalet Bakanlığı 300 sözleşmeli personel alımı için duyuru yaptı. Duyuruya göre 194 sözleşmeli zabıt...
Pamukkale Üniversitesi 49 Sözleşmeli Personel Alım İlanıPAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Üniversitemiz...
Anadolu Üniversitesi 18 Sözleşmeli Personel AlacakT.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun...
SDÜ 55 Sözleşmeli Personel Alım İlanıSÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL (4/B) ALIM...
Savunma Sanayi Müst. logo
SSM 67 Sözleşmeli Personel AlacakSavunma Sanayii Müsteşarlığı’ndan: ÖZEL BİLGİ VE İHTİSAS GEREKTİREN KONULARDA ÇALIŞTIRILMAK...
İstanbul Üniversitesi 32 Sözleşmeli Personel Alım İlanıİSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Üniversitemiz...
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 8 Bin TL Maaşla Mühendis Alacakİdari Hizmet Sözleşmeli (İHS) Personel Alınacaktır Genel Müdürlüğümüze, 5431...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Tarıkbilgin diyorki;

Kaynakçıyım belgem var.belediyenin herhangi bölümünde çalışmak istiyorum.05447416699.çarşamba