Adalet Bakanlığı 1304 Personel Alacak

Ana Sayfa » Manşet » Adalet Bakanlığı 1304 Personel Alacak
01 Ocak 2014 - 16:26

Adalet Bakanlığı 604 adet icra kâtibi, 600 erkek infaz ve koruma memurluğu öğrencisi, 100 idare memuru öğrencisi olmak üzere toplam 1304 personel alımı yapacak.

604 İCRA KATİBİ ALIM İLANI

İ L A N

Bakanlığımızca, ekte mahal ve sayısı belirtilen genel idare hizmetleri    sınıfında bulunan 5-12 dereceli kadrolara, “Sınav Birimi”     olarak yetki verilen Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonlarınca    yapılacak uygulama ve sözlü sınavlarıyla, açıktan atama suretiyle 604 adet    icra kâtibi alınacaktır.

1-) Genel Şartlar

 

İcra kâtipliği kadrolarına atanmak isteyenlerin İcra Müdür ve    Yardımcıları ile İcra Kâtiplerinin Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 3/A    maddesinde belirtilen;

 

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Merkezi sınavın (KPSS‑2012) yapıldığı 2012    yılının Ocak ayının birinci günü itibariyle otuzbeş yaşını doldurmamış     olmak (01/01/1977 ve sonrası doğumlu olanlar),

c) Merkezi sınavda (KPSS-2012’de lisans mezunları     için KPSSP-3, önlisans mezunları için KPSSP-93, ortaöğretim mezunları için    KPSSP-94 puan türünden) en az 70 puan almış olmak,

d) Görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı     bulunmamak,

e) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

f) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen    süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha    fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin    güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı     suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,    güveni kötüye kullanma, hileli iflâs, ihaleye fesat karıştırma, edimin    ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama    veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

g) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

h) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına    gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini    yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

ı) En az lise veya dengi okul mezunu olup, örgün öğretim    yoluyla verilen daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını     belgelemek veya başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya    kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya    da bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak,

i) Uygulama sınavında ve sözlü sınavda başarılı olmak

şartlarını taşımaları     gerekmektedir.

 

2-) Başvuru Yeri ve    Gerekli Belgeler

Adaylar 20 – 31 Ocak 2014 tarihleri arasında;

a) İcra kâtipliği sınavı başvuru    formu,

b) Diploma veya    mezuniyet belgesinin ya da öğrenim yabancı ülkede yapılmış ise denklik    belgesinin aslı, kurumca veya belgenin verildiği yer yüksek öğretim    kurumunca onaylanmış örneği,

c) KPSS-2012 sınav sonuç belgesi,

d) Örgün eğitim yoluyla verilen    bilgisayar ya da daktilografi dersini başarı ile tamamladığına ilişkin    belge veya Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da kamu kurum ve    kuruluşlarınca düzenlenen kurslardan alınmış daktilo veya bilgisayar    sertifikası

ile birlikte sınav birimlerine veya sınav evrakının ilgili sınav    birimine gönderilmesi için mahalli Cumhuriyet başsavcılıklarına müracaat    edeceklerdir. Mahalli Cumhuriyet başsavcılıkları aracı kılınarak sunulacak    başvuru evrakı, masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle aynı gün acele    postayla (APS) ilgili sınav birimine gönderilecektir.

 

Adaylar, sadece bir sınav biriminin    yapacağı sınava başvurabileceklerdir. Birden fazla sınav birimine başvurulması durumunda başvurular    geçersiz sayılacak, sınav kazanılmış olsa dahi bu şekilde sınava girenlerin    atamaları yapılmayacaktır.

3-) Uygulama Sınavına    Çağrılacakların Belirlenmesi

Adaylardan, merkezi sınavda aldıkları puana göre en yüksek puandan    başlayarak her bir komisyon için ilan edilen kadro toplamının 20 katı     kadarı, uygulama sınavına girmeye hak kazanacaktır. Buna göre yapılan    sıralamada, son sıradakilerle aynı puana sahip olanlar da uygulama sınavına    girebilecektir.

 

4-) Uygulama Sınavı, Yeri    ve Zamanı

 

Uygulama sınavları ilgili sınav birimlerinin bulunduğu adliyelerde 1 Mart 2014 Cumartesi günü saat    09.00’da başlayacaktır. Belirtilen günde sınavların bitirilememesi    halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

Sınav giriş belgeleri ilgili sınav    birimlerinden alınacaktır.

 

Adaylardan, uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık    internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında    her bir grup için komisyon tarafından çekilecek kura sonucu belirlenen    metinden daktilo veya bilgisayarla; verilen metne sadık kalınmak, imlâ    kurallarına riayet edilmek ve anlam bütünlüğü korunmak suretiyle, kelime ve    cümle tekrarına yer vermeden ve yanlış yazılan kelime sayısı toplam yazılan    kelime sayısının yüzde kırkından fazla olmayacak şekilde üç dakikada en az    doksan kelime yazanlar, uygulama sınavında başarılı olmuş sayılacaklardır.

 

5-) Sözlü Sınava    Çağrılacakların Belirlenmesi, Sınav Yeri ve Zamanı 

 

Uygulama sınavında başarılı olanlardan, sınav birimince doğru olarak    kabul edilen kelime sayısı esas alınmak kaydıyla, en fazla doğru kelime    yazan adaydan başlanarak atanmak istenilen komisyon için ilan edilen    kadronun üç katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Buna göre    oluşturulan sıralamada, son sıradakilerle aynı sayıda doğru kelime yazanlar    da sözlü sınava girebileceklerdir.

Sözlü sınav yeri ve zamanı, sınav biriminin bulunduğu adliye internet    sitesinde ilan edilecektir.

 

6-) Sözlü Sınava Gireceklerden     İstenecek Belgeler

 

Sözlü sınava girmeye hak kazananlar sözlü    sınav tarihinden önce;

a)  6×9 cm ebadında iki adet fotoğraf,

b) Mal Bildirimi Formu,

c) Arşiv araştırmasına esas olmak üzere    ilgilinin fotoğrafını ve imzasını taşıyan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv    Araştırması Formu,

d) Sağlıkla ilgili olarak görevini    devamlı yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyanı,

ilgili sınav birimlerine teslim edecekler    veya bu ilanın 2 nci maddesindeki esaslara göre göndereceklerdir.

 

7-) Sözlü Sınav Konuları

Sözlü sınavda Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen genel kültür    ve genel yetenek konuları ile genel hukuk bilgisi, icra ve iflâs hukuku ile    kalem mevzuatından soru sorulacaktır.

 

8-) Başarı Listelerinin Oluşturulması

Sözlü sınav sonucu en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere sıraya    konularak sözlü sınav başarı listesi hazırlanacaktır.

 

Merkezi ve sözlü sınavda alınan puanların aritmetik ortalamasına göre    en yüksek puandan başlanarak nihai başarı listesi düzenlenecektir. Bu liste    düzenlenirken hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, yüksekokulların    adalet programı ile adalet ön lisans programı mezunları en yüksek puan alan    adaydan başlanarak; diğer adaylar ise bu sıralamayı takiben kendi    aralarında en yüksek puan alan adaydan başlanarak sıralanacak ve nihai    başarı listesi ilgili sınav biriminin bulunduğu adliye internet sitesinde    ilan edilecektir.

 

9-) Atamaların Yapılması

 

Bakanlık tarafından, sınav birimlerince oluşturulan nihai başarı     listeleri incelenerek başarılı olanlar ilan edilen kadrolara atanacaktır.

Duyurulur.

EKİ: 1- Sınav İzni    Verilen Mahaller,

         2-     İcra Müdür ve Yardımcıları ile İcra Kâtiplerinin    Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği,

         3-     İcra Kâtipliği Sınavı Başvuru Formu,

         4-     Mal Bildirimi    Formu,

         5-     Güvenlik    Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu.

600 İNFAZ VE KORUMA MEMURLUĞU ÖĞRENCİSİ ALIM İLANI

İLAN T.C. ADALET BAKANLIĞI Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatına İnfaz ve Koruma Memurluğu Öğrencisi Alımı Sınav İlânı

1. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü taşra teşkilatının personel ihtiyacı  için 9-10 ve 11’inci dereceli kadrolara Ek-1 listede belirtilen yerler için 600 erkek infaz ve koruma memurluğu öğrencisi alınacaktır. 2. Sözlü sınav ve mülakata, lisans mezunları için 2012- KPSSP3, önlisans mezunları  için 2012 KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2012- KPSSP94 puan türünden 70 ve  daha yukarı puan almış olanlar başvuru yapabileceklerdir. 3. Başvurular 10 Ocak 2014 tarihinde başlayıp, 17 Ocak 2014 tarihi mesai saati  bitiminde sona erecektir. Başvurular sözlü sınav ve mülâkatın yapılacağı Ek-1  listede belirtilen Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu  Başkanlıklarına ya da mahallî Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılacaktır.  Başvuru evrakı, masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle mahallî Cumhuriyet  Başsavcılıklarınca aynı gün acele posta servisi ile sözlü sınav ve mülâkatın  yapılacağı adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığına  gönderilecektir. Mahallî Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılan başvurularda,  başvuru evrakının fiziki olarak sınavı yapacak ilgili komisyona aynı gün ivedi  gönderilmesi gerekmektedir.           Adaylar sözlü sınav ve mülakatı yapacak komisyonlardan  sadece birini tercih etmek suretiyle başvuruda bulunabileceklerdir. Birden  fazla komisyona başvurulması durumunda başvurular geçersiz sayılacak, bu  şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi öğrenciliğe kabul edilmeyeceklerdir. 4- Sınava Alınacak Öğrenci  Sayısı ve İlanı: Sözlü sınav ve mülâkata;  merkezî sınavda (KPSS) en az 70 puan alanlar arasından;           Ek-1 listede  belirtilen komisyonlara verilen sınav izni sayısının 5  katı infaz ve koruma memurluğu öğrencisi adayı çağrılacaktır.           Sınava  alınacak öğrenci adayları sözlü sınav ve mülakat tarihinden önce sınavın  yapılacağı komisyonların ilan panolarında, aynı zamanda sınavın yapılacağı yer  Cumhuriyet Başsavcılığının internet sitesinde 30 Ocak 2014 tarihinde ilan edilecek, ayrıca yazılı bildirim  yapılmayacaktır. 5. Sınav yeri: Ek-1  listede belirtilen Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu  Başkanlıklarıdır. 6. Boy-kilo ölçüm tarihi: İlan edilen kadro sayısının 5 katı adayın  boy-kilo ölçümü 4 Şubat 2014 ve  devam eden günlerde yapılacaktır.           Sözlü sınav ve  mülakata girmeye hak kazananlar 7 Şubat  2014 tarihinde ilan edilecektir. 7.Sözlü sınav ve mülakat : 24 Şubat 2014 ve devam eden günlerde  yapılacaktır.               Belirlenen  tarihlerde her hangi bir nedenle boy-kilo ölçümü ile sözlü sınav ve mülakata  katılmayanların mazeretleri kabul edilmeyecektir. 8. Adaylardan başvuruda istenecek belgeler: a) EK-2 Başvuru  Formu, b) Adlî sicil ve arşiv kaydının  bulunmadığına dair beyan, c) Öğrenim belgesinin fotokopisi, d) Merkezî sınav (KPSS) sonuç  belgesinin fotokopisi, e) Son altı ay içinde çekilmiş iki  adet vesikalık fotoğraf. 9. İnfaz ve koruma memurluğu  öğrenci adayı olabilmek için aranacak şartlar: a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinde belirtilen  nitelikleri taşımak, b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, c) En az 170 cm boyunda olmak, d) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu  arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak.(örneğin; 170 boyunda olan bir  adayın en az 53 kg. ve en fazla 83 kg. olması gerekmektedir. ) d) Güvenlik  soruşturması olumlu sonuçlanmak, e) Merkezi  sınavda (KPSS) en az 70 puan almış olmak, f) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 17 Ocak 2014 itibariyle 18 yaşını doldurmuş, merkezi sınav (KPSS)  tarihi itibariyle 30 yaşını bitirmemiş olmak. (lisans mezunları için 07 Temmuz  1982 ve sonrası, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için 22 Eylül 1982 ve  sonrası doğumlu olanlar sınava başvurabileceklerdir.) 10. Sözlü Sınav ve Mülakat; A) Sözlü sınav; a) İlgilinin atanacağı kadronun  gerektirdiği mesleki bilgi 40, b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp  Tarihi 20, c) Genel kültür 40,           puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken; genel  hukuk, infaz mevzuatı ve ceza infaz kurumu idaresine ilişkin konuların birinden  veya birkaçından soru sorulacaktır. B) Mülâkat; a) İlgilinin davranışı ve genel  fiziki durumu 50, b) Bir konuyu kavrama ve ifade  yeteneği 50,           puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden  değerlendirilecektir. Öğrenci adayının sözlü sınavda ve mülâkatta başarılı  sayılabilmesi için sözlü sınav ve mülakattan ayrı ayrı 100 tam puan üzerinden  en az 70 puan alması gerekmektedir. 11. Nihaî başarı listesi, adayların merkezî sınav, sözlü  sınav ve mülâkatta aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre  belirlenecektir.          Nihaî başarı listesi en yüksek puan alan  adaydan başlamak üzere sıralanacaktır. Sözlü sınav ve mülâkatta başarılı olmak  kaydıyla hukuk fakültesi veya adalet meslek yüksek okulu mezunları kendi  aralarında sıralanacak, diğer bölüm mezunları bunları takiben  sıralanacaktır.       12. Sınavı kazananlardan istenecek belgeler; a) Adli sicil ve arşiv kaydı  bulunup bulunmadığına dair yazılı beyan, b) Hakkında  devam eden ceza soruşturması veya kovuşturması bulunup bulunmadığına dair  yazılı beyan,   c) Güvenlik soruşturma ve arşiv araştırması formu, (güvenlik soruşturması  ve arşiv araştırması formunun bilgisayarla doldurularak 4 nüsha hazırlanması ve  bilgilerin doğru olduğunun bildirildiği kısmın aday tarafından imzalanması  gerekmektedir. Söz konusu form Komisyonlarca onaylanacaktır.) d) Askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyan, e) Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin  6-18/c maddesinde bulunan şartları taşıdığını belgeleyen, Sağlık Bakanlığına  bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu, f) Öğrenim  belgesinin aslı veya kurumca onaylı sureti, 13.Öğrencilerin hangi eğitim merkezinde eğitim görecekleri ve kayıt  tarihi www.cte.adalet.gov.tr internet adresinde ilân edilecek, ayrıca  ilgililere tebligat yapılmayacaktır. Kayıt süresi beş gündür. Süresinde kayıt  yaptırmayanların hiçbir şekilde mazeretleri kabul edilmeyecektir. Süresinde  başvurmayanlar, istenilen belgeleri süresinde ibraz etmeyenler ve öğrenciliğe  başvuru şartlarını taşımadıkları sonradan tespit edilenlerin yerine nihaî  başarı listesindeki sıralamaya göre uyum eğitimi süresince yedek öğrenci  alınacaktır. Eğitimin başladığı tarihten itibaren mazeretlerine bakılmaksızın öğrenci  alımı yapılmayacaktır. 14. Eğitime başladıkları  tarihte, sağlık raporu ve güvenlik soruşturması işlemleri tamamlanmamış olanlar  için geçici kayıt yapılacaktır. Sağlık raporunun tamamlanması ve güvenlik  soruşturmasının olumlu sonuçlanmasından sonra kesin kayıt yapılacaktır. Sağlık  raporunun ibraz edilememesi veya güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanması  halinde adayların öğrencilikle ilişikleri kesilecek ve yerlerine öğrenci  alınmayacaktır. 15. Özel Hükümler; a) Hizmet öncesi eğitim alan öğrencilere, eğitim süresince (3000) gösterge  rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda (ilan  tarihi itibariyle 231,00 TL) aylık harçlık ödenecektir. b) Hizmet öncesi eğitimin süresi 5 ay olup, bu eğitim zorunlu olarak  yatılı şekilde sürdürülecektir. Eğitim merkezlerinin ve yatılı tesislerinin her  türlü gereksinimi, giderleri ve hizmet öncesi eğitime alınanların resmî kıyafet  ve harçlıkları Bakanlık bütçesinden karşılanacaktır. c) Eğitim  görenler, eğitim süresi içinde kendilerine öğretilen konularda yazılı, sözlü  ve/veya uygulamalı sınava alınacaktır. Hizmet öncesi eğitimi başarı ile  tamamlayan infaz ve koruma memurluğu öğrencilerinin infaz ve koruma memurluğuna atamaları yapılacaktır. Başarısız  olan öğrencilerin eğitim merkezi ile ilişiği kesilecektir. d) Başarısızlıkları veya sağlık durumları haricinde herhangi bir nedenle  öğrenciliği sona erdirilenler veya isteği ile öğrencilikten ayrılanlar, mecburi  hizmet süresini tamamlamadan görevinden çekilenler ile göreviyle ilişiği  kesilenlerden, kendileri için yapılmış bulunan bütün giderler iki katı  fazlasıyla birlikte geri alınır. e) Hizmet  öncesi eğitim görerek ataması yapılanlar her öğretim yılı karşılığında iki yıl  süre ile mecburî hizmetle yükümlüdürler.

D U Y U R U L U R

Ek-2: Başvuru Formu

 

100 İDARE MEMURU ÖĞRENCİSİ ALIM İLANI

İLAN           T.C.          ADALET BAKANLIĞI         CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

1) Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne bağlı ceza infaz kurumlarında  istihdam edilmek üzere sözlü sınav ve mülakat ile 9-5 dereceli kadrolara 100 idare memuru öğrencisi alınacaktır.

2) Sözlü sınav ve mülakata, 07.07.2012 tarihinde yapılan 2012 KPSS LİSANS sınavına katılıp KPSSP3 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alan öğrenci adaylarından, en yüksek puan alandan başlamak üzere alım yapılacak kadro sayısının 5 katı (500) idare memuru öğrenci adayı çağrılacaktır.

3) Başvurular :        

a) Adaylarda aranacak şartlar:        

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2) Merkezi sınav (KPSS) tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak (07.07.1977 ve sonrası doğumlu olanlar),

3) Herhangi bir lisans programından mezun olmak,

4) Merkezi sınavda (2012 KPSS LİSANS sınavında) en az 70 puan almış olmak,

5) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,

6) Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan şartları taşıdığını, Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek (sağlık kurulu raporu başvuru aşamasında gerekli olmayıp, sözlü sınav ve mülakat sonucu başarılı olarak öğrenciliğe hak kazanan adaylardan istenecektir).

b) Başvuru Şekli:

Başvurular 09 Ocak 2014 Perşembe günü başlayıp 17 Ocak 2014 Cuma günü mesai bitiminde sona erecektir.

Başvurular, ağır ceza Cumhuriyet Başsavcılıklarına bağlı bilgi işlem şube müdürlükleri, şeflikleri ve bürolarına bizzat yapılacak, posta yoluyla yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

c) Başvuruda adaylardan istenecek belgeler:

1) Başvuru Formu (ek-1),

2) Lisans öğrenimi belgesinin (diploma, mezuniyet belgesi,  geçici mezuniyet belgesi vs.) fotokopisi,

3) Merkezî sınav sonuç belgesinin (2012 KPSS LİSANS) internet çıktısı,

4) Son altı ay içinde çekilmiş bir adet vesikalık fotoğraf.

4) Sözlü Sınav ve Mülakat:         

2012-KPSSP3 puanı itibariyle sözlü sınav ve mülakata katılmaya hak kazanan adayların isimleri ve sözlü sınav ve mülakata girecekleri tarih ile hazırlaması gereken belgeler Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü internet sitesinde (www.cte.adalet.gov.tr) ilân edilecektir.

Sözlü sınav ve mülakat Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Ankara Eğitim Merkezi Müdürlüğünde (Dr. Besim Ömer Cad. No.:61 Keçiören/ANKARA) yapılacaktır.         Sözlü sınav ve mülakata, 2’nci maddede belirtildiği üzere 2012 KPSS LİSANS sınavına katılıp KPSSP3 puan türünden en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 5 katı öğrenci adayı çağırılacaktır. Son sıradaki aday ile aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınav ve mülakata  katılacaktır.

a) Sözlü Sınav:        

1) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi 40,

2) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 20,

3) Genel kültür 40,

puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.

İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken; genel hukuk, infaz mevzuatı ve ceza infaz kurumu idaresine ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulacaktır.

b) Mülâkat:

1) İlgilinin davranışı ve genel fiziki durumu 50,

2) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 50,

puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.

Öğrenci adayının sözlü sınavda ve mülâkatta başarılı sayılabilmesi için her birinden 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekmektedir.

5) Nihai başarı listesi, adayların merkezi sınav, sözlü sınav ve mülakatta aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlanmak üzere oluşturulacaktır. Nihai başarı listesi Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü www.cte.adalet.gov.tr adresinde ilân edilecek, ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır.

6) Özel Hükümler:

a) Hizmet öncesi eğitim alan öğrencilere, eğitim süresince (3000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda (ilan tarihi itibariyle 231-TL) aylık harçlık ödenecektir.

b) Hizmet öncesi eğitimin süresi 5 ay olup hangi eğitim merkezinde yapılacağı daha sonra ilân edilecektir. Eğitim isteğe bağlı olarak yatılı şekilde sürdürülebilir. Eğitim merkezlerinde yatılı olarak kalmayan idare memurluğu öğrencileri, bu hizmetlerden yararlanmamaları karşılığı herhangi bir hak talep edemezler.

c) Eğitim görenler, eğitim süresi içinde kendilerine öğretilen konularda yazılı, sözlü ve/veya uygulamalı sınava alınacaktır. Hizmet öncesi eğitimi başarı ile tamamlayan idare memurluğu öğrencilerinin idare memurluğuna atamaları yapılacaktır.

d) Başarısız olan öğrenci adaylarının eğitim merkezi ile ilişiği kesilecektir. Başarısızlıkları veya sağlık durumları dışındaki nedenlerle öğrenciliği sona erdirilenler veya isteği ile öğrencilikten ayrılanlar, mecburi hizmet süresini tamamlamadan görevinden çekilenler ile göreviyle ilişiği kesilenlerden, kendileri için yapılmış bulunan bütün giderler iki katı fazlasıyla birlikte geri alınır.

e) Hizmet öncesi eğitim görerek ataması yapılanlar her öğretim yılı karşılığında iki yıl süre ile mecburî hizmetle yükümlüdürler.

D U Y U R U L U R

 

Ek-1 Başvuru formu (1 sayfa)

İrtibat: 0 312 204 13 12

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

  1. Naime
    21 Kasım 2014 - 00:39

    Ben 2 yıllık adalet önlisans mezunuyum ve 2 yıl oldu bitireli ve halen işsizim puanım 70 bana bu yıl bişey gelirmi ne. olur beni bilgilendirin biumut varmı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı...
KPSS 2018 Puanları Kaç Yıl Geçerli?Bu sene 2018 KPSS; lisans, önlisans ve ortaöğretim (lise) eğitim seviyelerinde yapıldı. 15...
KPSS Tercihleri Ne Zaman Yapılacak?KPSS 2018/2 Tercih Kılavuzu ne zaman açıklanacak? 2018 Aralık ayı memur alımları...
İçişleri Bakanlığına 10 Bin Yeni Bekçi Kadrosuİçişleri Bakanlığına 10 Bin Çarşı ve Mahalle Bekçisi kadrosu ihdas edildi. 13...
KPSS 2019 Sınav Tarihleri AçıklandıÖSYM 2019 Yılı Sınav Takvimini açıkladı. Açıklamaya göre 2019 KPSS tarihleri...
İşkur İşçi Alımlarında Lise Mezunları İçin KPSS Şartı KalktıKamu işçi alımı yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile İşkur ilanlarına başvurularda...
2018 KPSS Ortaöğretim Sonuçları Açıklandı2018 KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı. 2018 KPSS Ortaöğretim 7 Ekim 2018’de...
Memur Enflasyon Farkı Zammı Nasıl Hesaplanıyor?Memurların enflasyon farkına dair 6 ayda bir maaşlarına yapılan zam oranının hesaplanmasında...
Memurların 2019 Ocak Enflasyon Farkı Zammı ArtıyorMemurların Ocak 2019 enflasyon farkı zammı artıyor. TÜİK tarafından açıklanan...
KPSS 2018 Önlisans Soru ve Cevapları pdf AçıklandıKPSS 2018 Önlisans bugün (04.11.2018) tamamlandı. KPSS 2018 Önlisans soru ve cevaplarının...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Jandarma Genel Komutanlığı 1457 Uzman Erbaş Alacak için Tolunay diyorki;

Başvuru nasıl yapılıyor uzman erbaş alımlarına çavuşlarına

İş Güvenliği Uzmanı Olarak Görevlendirilen Memurlara 1.525 TL Ek Ödeme için Mustafa kemal diyorki;

Kamudan alacak olduğumuz isg ücretinin geç ödenmesi halinde, yüzde kaç faiz/ceza oranında ödeme yapılır? Malum; ödemeler hep geç yapıldı, yapılıyor.

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym