2014 Şubat 10 Bin Öğretmen Ataması Başvuru Kılavuzu

Ana Sayfa » Manşet » 2014 Şubat 10 Bin Öğretmen Ataması Başvuru Kılavuzu
23 Ocak 2014 - 6:45

2014 YILI ŞUBAT DÖNEMİ ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA DUYURUSU

Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak İlk Atama, Açıktan ve Kurumlar Arası Yeniden Atama ve Millî Sporcuların Ataması kapsamında Ek-1 Atama Takviminde belirtilen süreler içerisinde Ek-2 Atama Yapılacak Alanlar ile Başvuruya Esas Olacak Taban Puan ve Kontenjan Listesindeki 105 alanda 10.000 öğretmen ataması yapılacaktır.

Başvuru ve atamalara ilişkin iş ve işlemler aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde yürütülecektir.

A. İlk Atamaya;

Kamu Personel Seçme Sınavı’nda atanacağı alana göre belirlenen taban puan ve üzerinde puan almış olmak şartıyla;

-Resmî eğitim kurumlarındaki öğretmen kadrolarına ilk defa atanacaklar,

-Özel öğretim kurumlarında görev yapanlardan resmî eğitim kurumlarına ilk defa öğretmen olarak atanacaklar,

-Vakıf veya özel üniversitelerde görev yapanlardan resmî eğitim kurumlarına ilk defa öğretmen olarak atanacaklar,

-Kamu kurum ve kuruluşlarında hâlen aday veya asıl Devlet memuru olarak görev yapanlar ile öğretmen veya Devlet memuru olarak görev yapmakta iken adaylığı kaldırılmadan veya adaylığı kaldırıldıktan sonra kendi istekleriyle görevlerinden ayrılanlar ya da adaylık döneminde başarısız olmaları nedeniyle görevine son verilenler,

-Kamu kurum ve kuruluşlarında kanun veya kanun hükmünde kararnameler kapsamında (399 sayılı KHK dâhil) sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar,

-Diğer personel kanunlarına ve özel kanunlara tabi olarak çalışanlar başvuruda bulunacaklardır.

Daha önce Devlet memuru olarak öğretmenlik yaptıktan sonra ayrılanlar ile öğretmenlikte adaylığı kaldırıldıktan sonra başka kurumlara geçenlerden yeniden öğretmenliğe dönmek isteyenler ilk atama ya da açıktan ve kurumlar arası yeniden atamadan yalnızca birini kullanabilirler.

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki diğer hizmet sınıflarında hâlen asıl memur olarak görev yapanlar ile adaylığı kaldırıldıktan sonra görevlerinden ayrılanlar da KPSS’den atanacakları alan için belirlenen taban puan ve üzerinde puan almaları kaydıyla bu kapsamda başvuruda bulunabilirler.

B. Açıktan ve Kurumlar Arası Yeniden Atamaya;

-Resmî kurumlarda öğretmen unvanlı kadrolarda adaylığı kaldırılmış olmak kaydıyla; görevlerinden ayrılanlar, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına geçerek halen öğretmen olarak görev yapanlar veya başka unvanda görev yapanlar ile Devlet üniversitelerinde en az iki yıl süreyle öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, uzman ve araştırma görevlisi olarak hâlen çalışmakta olanlar ile bu unvanlarda en az iki yıl çalıştıktan sonra bu görevlerinden ayrılmış olanlar hizmet sürelerine göre öğretmenliğe atanmak üzere başvuruda bulunabileceklerdir.

 

-Bunların atamalarına esas alınacak hizmet sürelerinin hesabında; Bakanlığımız ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen öğretmen olarak geçirilen süreler, eğitim kurumlarında asker öğretmen olarak geçirilen süreler, resmî görevle yurt dışına gönderilenlerin yurt dışında geçirdikleri hizmet süreleri ve eğitim, öğretim ve bilim hizmetleri kolunda faaliyet gösteren sendikalarda 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikası Kanunu kapsamında aylıksız izinli sayılanların bu süreleri ile yükseköğretim kurumlarında öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, uzman ve araştırma görevlisi olarak çalışılan süreler dikkate alınacaktır.

-Hizmet süresi hesabında vakıf üniversitelerinde, özel öğretim kurumlarında ve 01/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Karan eki Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar kapsamında ek ders ücreti karşılığı görevlendirme suretiyle geçirilen süreler ile vekil öğretmenlik, kadrosuz usta öğreticilik ve kısmi zamanlı geçici öğreticilikte geçirilen süreler dikkate alınmayacaktır. Resmî görevle gönderilenler hariç yurt dışında geçirilen süreler ile askerlik dâhil aylıksız izinli olarak geçirilen süreler dikkate alınmayacaktır.

-Öğretmenlikten ayrılmış olanlar, ayrıldıkları alana başvuruda bulunabileceklerdir. Ancak, öğretmenlikten ayrılanlardan daha önce görev yaptıkları alanları kaldırılanlar, öğrenimleri itibarıyla atanabilecekleri alana başvurabileceklerdir. Başvurularda, Bakanlıkça düzenlenmiş “en son atama Kararnamesi’nin bir örneği istenecektir. Kararname düzenlenmeyen “okul öncesi öğretmenliği/çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenliği ile sınıf öğretmenleri” için Bakanlıkça düzenlenen atama üst yazısı veya onay listenin ilgili sayfasının fotokopisi istenecektir.

Bu kapsamda başvuruda bulunacaklarda; 40 yaşından gün almamış olmak, KPSS sınavına katılmak ve pedagojik formasyon belgesine sahip olmak şartlan aranmayacaktır.

C. Millî sporcuların beden eğitimi öğretmenliğine atanması

Aşağıda belirtilen uluslararası yanşmalardan;

a)  Olimpiyat Oyunlan, Parolimpik Oyunlan, Üniversiad Oyunları, Akdeniz Oyunlan ile
Dünya Askerî Oyunları’nda ferdi ve takım müsabakalannda “ilk üç derece”ye girenler,

b)  Uluslararası Olimpiyat Komitesinin tanıdığı spor dallarının büyükler, gençler ve ümitler
kategorilerinde; Dünya ve Avrupa Şampiyonalan ile Uluslararası Askerî Sporlar Konseyince yapılan
“Dünya ve Avrupa Şampiyonaları”nda, “ilk üç derece”ye girenler,

c)      (a) ve (b) bentlerinde belirtilen yanşmalann takım sporlannda en az “on kez” ülkemizi
temsil ederek millî sporcu belgesi almış olanlar

öğrenim ve diğer şartlan taşımalan kaydıyla KPSS puanı şartı aranmaksızın beden eğitimi öğretmenliği için başvuruda bulunabileceklerdir.

Bunların başvurulan, öncelikle Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünce adayın millî sporculuğu kontrol edilerek elektronik ortamda onaylanacaktır.

Uygun bulunarak elektronik ortamda onaylanan başvurular, Elektronik Başvuru Formu’nda aday tarafından seçilmiş olan il millî eğitim müdürlüğündeki onay bürosunun onay ekranına yansıyacaktır. Adaylar ya da vekâlet verilen kişi gerekli belgeler ile birlikte başvuru onayı için tercih edilen il milli eğitim müdürlüğüne başvuracaktır. İl millî eğitim müdürlüğü, belge kontrolünden sonra

 

öğretmenliğe atama şartlarını taşıdığı tespit edilenlerin başvurularını elektronik ortamda onayladıktan sonra başvurular geçerlilik kazanacaktır.

Ç. Öğretmen olarak Atanacaklarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen genel şartlar yanında aşağıda belirtilen özel şartlar aranacaktır:

1-Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),

2-Mezun olduğu yükseköğretim programının, Talim ve Terbiye Kurulunun öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atanacağı alana uygun olmak,

3-Öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren tür ve derecede bir ceza almamış olmak, adli sicil kaydı bulunanlar ile işlediği suçlardan dolayı görevine son verilenler bakımından ise Sicil Kaydı İnceleme Komisyonunca atanması uygun bulunmak,

4-Öğretmenliğe daha önce atandığı hâlde görevine başlamamış olanlarda, başvuru tarihinin son günü itibarıyla atama tarihinden itibaren 1 (bir) yıllık bekleme süresini doldurmuş olmak,

5-2013 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı’nda KPSSP10 ve KPSS121 puan türünden atanmak istediği alan için belirlenen taban puan ve üzerinde puan almış olmak,

6-Bakanlık ile Yükseköğretim Kurulu işbirliği çerçevesinde açılan ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans, pedagojik formasyon, ilköğretim sınıf öğretmenliği sertifikası ve İngilizce öğretmenliğine kaynak program mezunları için İngilizce öğretmenliği sertifikası programlarından birini başarıyla tamamlamış olmak,

7-Pedagojik formasyon ya da ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans belgesi olmayan adaylarda, atanacağı alanın taban puanı ve üzerinde puan almış olmak şartıyla öğretmenlik için yapılan KPSS’de 75 ve daha üzeri puan almış olmak,

8-Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar bakımından, yükseköğreniminin ve/veya pedagojik formasyon belgesinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

9-Sağlık yönünden, Türkiye’nin her bölge ve iklim şartlarında öğretmenlik görevini yapmasına engel bir hâli olmamak,

10-Adaylık dönemi içinde görevine son verilenlerden (sağlık durumu hariç), görevden ayrıldığı tarihten başlamak üzere son başvuru tarihi itibarıyla üç yıl geçmiş olmak.

11-Öğretmenliğe ilk defa atanacaklar bakımından, başvuruların ilk günü itibarıyla 40 yaşından gün almamış olmak (29 /01/1975) ve daha sonra doğumlu olanlar başvurabilir),

Ancak;

-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen pozisyonunda en az 1 (bir) yıl fiilen görev yaptıktan sonra, mesleki eğitimde başarılı olup ayrılanlarda,

-Öğretmenlikte adaylığı kaldırıldıktan sonra diğer kamu kurum ve kuruluşlarına geçen ve hâlen görev yapanlarda,

-Adaylığı kaldırıldıktan sonra öğretmenlikten ayrılmış olanlarda,

3

 

-Devlet üniversitelerinde en az iki yıl süre ile öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, uzman ve araştırma görevlisi olarak hâlen çalışmakta olanlar ile bu unvanlarda en az iki yıl çalıştıktan sonra ayrılmış olanlarda

emekli olmadıklarını belgelendirmek kaydıyla 40 yaşından gün almamış olmak şartı aranmaz. D. BAŞVURU ve TERCİHLER 1) Başvuru

-Öğretmenliğe başvuru ve atama işlemleri elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.

-Elektronik Başvuru Sayfası “İlk Atama”, “Açıktan ve Kurumlar Arası Yeniden Atama” ve “Milli Sporcuların Atanması” şeklinde ayrı ayrı düzenlenmiştir. Adaylar durumlarına uygun atama çeşidini seçmek suretiyle http://mebbis.meb.gov.tr ve http://ikgm.meb.gov.tr adreslerindeki Elektronik Başvuru Formu’nu kullanarak başvurularını yapacaklardır.

-Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik (Lise), Fizik, Kimya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Yabancı Dil (Almanca, Fransızca, İngilizce) alanlarına başvuruda bulunacak adaylar atanacağı alanda KPSSP121 puan türünden taban puan ve üzerinde puan almış olmaları kaydıyla başvurabileceklerdir.

-Yukarıda sayılan alanlar dışındaki diğer alanlara atanacaklar ise KPSSP10 puan türünde atanacağı alan için belirlenen taban puan ve üzerinde puan almış olmaları kaydıyla başvurabileceklerdir.

-Mezuniyeti birden fazla alana kaynak teşkil eden adaylar, atanabileceği alan için öngörülen KPSS sonucu esas alınmak üzere sadece bir alana başvuruda bulunabilecektir.

-Adaylar şahsen veya noter aracılığıyla vekâlet vereceği kişi vasıtasıyla elektronik ortamda yaptıkları başvurularını ve bu başvurularına ilişkin Elektronik Başvuru Formu’nun çıktısını İlçe/İl Milli Eğitim Müdürlüklerine onaylatacaklardır.

-Başvurularda aslı ibraz edilen belgelerin birer örneği il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce onaylanarak teslim alınıp asılları adaylara geri verilecektir.

-Başvurular, başvurunun yapıldığı gün ya da en geç bir sonraki gün mesai saatleri içinde onaylatılması, başvurularda yoğunluğa meydana verilmemesi bakımından gerekmektedir.

-Hâlen Devlet memuru olarak çalışmakta olanların kurumlarından alacakları muvafakatlerinde, EK-4/a’daki yazı örneği ibraz edilmek suretiyle EK-4/b belgenin ilgili bölümünün görevli bulunulan kurumun muvafakat vermeye yetkili amirince onaylanması gerekmektedir. Kurumlarınca muvafakati onaylanmayanların başvurulan kabul edilmeyecektir. Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı personelinden öğretmenliğe atanmak üzere başvuru yapacaklarda muvafakat şartı aranmayacaktır.

-Öğretmen olarak görevli iken görevinden ayrılmış olanlardan Bakanlıkça en son düzenlenen kararnamelerinde “iki alan” yazılı olanlar, bu alanlardan sadece öğrenimi itibarıyla atanabileceği alana başvuruda bulunabileceklerdir.

-Elektronik Başvuru Formunda beyan edilen bilgilerden adaylar sorumlu olacaktır. Bu nedenle duyuru ve ekleri dikkatli bir şekilde okunduktan sonra Elektronik Başvuru Formunun doldurulması

 

gerekmektedir. Başvuru ekranında uyan ile karşılaşılması halinde bu tür uyarı gelen ve uyarının yanlış olduğunu iddia eden adayların başvuru ekranına yansıyan uyarının incelenebilmesi için Ek-3 Dilekçe örneği doldurularak, öğretmen adayı tarafından İnsan Kaynaklan Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Grup Başkanlığına faks yoluyla (faks no: 418 03 81) ya da il milli eğitim müdürlüklerince ” e-posta” ile gönderilmesi halinde gerekli işlemler yapılacaktır.

-Başvurulann il milli eğitim müdürlüğünce onaylanmasından sonra adaylann bilgi ve beyan düzeltme talepleri dikkate alınmayacaktır.

-Elektronik Başvuru Formuna, adayların kimlik bilgileri ile KPSS puanları yansıtılmıştır. Adaylar Elektronik Başvuru Formu’na; atama biçimlerini, alanlannı, mezun oldukları yükseköğretim programlarını, başvuruyu onaylatacağı il/ilçeyi, adres bilgileri ile tercihlerini gireceklerdir.

-Öğretmenlikte adaylığı kaldınldıktan sonra ayrılanlar ile öğretmenlikte adaylığı kaldınldıktan sonra diğer kamu kurum ve kuruluşlanna geçen ve halen bu kurumlarda çalışanlar başvurulannda Elektronik Başvuru Formuna; halen görevli oldukları kurumu, alanlarını, mezun olduklan yükseköğretim programlannı, başvuruyu onaylatacağı ili/ilçeyi, tercihlerini, adres bilgilerini, hizmet sürelerini ve hizmet belgelerindeki kadro derece ve kademelerini gireceklerdir. Başvuru onay makamlan, adaylann hizmet belgesi ile hizmet sürelerini karşılaştırarak gerçeğe aykın olarak girenlerin başvurularını onaylamayacak hatalı sürelere dayalı atamalar yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

-Elektronik Başvuru Formu dışında dilekçe ile yapılan, başvuru süresi dışında yapılan, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince Elektronik Başvuru Formu onaylanmamış olan, atama alanını yanlış seçerek yapılan, atama önceliğini etkileyecek şekilde mezun olduğu yükseköğretim programını yanlış seçerek yapılan başvurular ile başvuru şartlannı taşımadığı hâlde; gerçeğe aykın belgeyle ya da beyanda bulunarak, evrakta tahrifat yaparak, gerçek durumunu gizleyerek yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Geçersiz başvuruya dayalı atama yapılsa dahi iptal edilecektir.

-Başvuru tarihi itibanyla şevke tabi olanlar ile hâlen askerlik hizmetini yapmakta olan öğretmen adaylan başvuruda bulunabileceklerdir. Bu adaylar öğretmenliğe atanmalan halinde hâlen askerde olduklarını ve muhtemel terhis tarihini gösterir bir belgeyi en kısa süre içinde dilekçe ekinde atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine gönderecekler, terhis tarihini takip eden bir ay içinde göreve başlamak üzere başvurduklarında göreve başlatılacaklardır.

-Millî Sporcu belgesi almış olan beden eğitimi öğretmenliği bölümü mezunu öğretmen adaylan, KPSS şartı aranmaksızın başvuru yapabileceklerdir. Bu kapsamdaki başvurular, 12/05/2011 tarihli ve 27932 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde düzenlenen/denklik işlemleri yapılan millî sporcu belgesinin taranarak eklenmesi kaydıyla Millî Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynaklan Genel Müdürlüğünün http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinde alınacaktır. Başvurular, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü ile il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince elektronik ortamda onaylandıktan sonra değerlendirmeye alınacaktır. Başvurulann son günlere bırakılmaması hususu, adaylann yaranna olacağından özellikle, başvuru ve onay süresine azami özen gösterilecektir.

-Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 08/07/2004 tarihli karannın, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 29/06/2009 tarihli ve 2848/18852 sayılı yazılan ile iptal edildiği bildirildiğinden Selçuk Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği ile Anaokulu Öğretmenliği Bölümü mezunu öğretmen adaylannın Çocuk Gelişimi Öğretmenliğine atanmalan mümkün olmadığından başvurulan onaylanmayacaktır.

 

-Talim ve Terbiye Kurulunun 07/07/2009 tarihli ve 80 sayılı kararının Geçici 7 nci maddesi gereğince; zihin engelliler sınıfı öğretmeni kontenjanının karar eki Çizelgede zihin engelliler sınıfı öğretmenliğine kaynak teşkil eden yükseköğretim programlan mezunlarından taban puan aranmaksızın başvuruda bulunanların tamamı atandığı halde kontenjanın doldurulamaması durumunda üniversitelerin;

a)Görme engelliler sınıfı öğretmenliği, işitme engelliler sınıfı öğretmenliği, sınıf öğretmenliği, okul öncesi öğretmenliği, anaokulu öğretmenliği, çocuk gelişimi ve okul öncesi eğitimi öğretmenliği, çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenliği bölümleri,

b)   Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans ya da pedagojik formasyon programını
başarı ile tamamlayan çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü,

c)        Rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü/anabilim dalı mezunları için üniversitelerin
eğitim fakültelerinin özel eğitim bölümlerince açılan 1500 kişi kontenjanlı ve 540 saat süreli zihin
engelliler sınıfı öğretmenliği sertifika programını bitirenlerin zihin engelliler sınıfı öğretmenliğine
başvuruları alınacaktır.

-Bu duyuruda yapılan açıklamalara ek olarak başvuru süresi içinde oluşabilecek durumlar ile uygulamalara yönelik açıklamalar Bakanlığın http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinde başvuru süresi içinde duyurulacaktır. Öğretmen adaylarının hak kaybına uğramamaları bakımından bu açıklamaları takip etmeleri gerekmektedir.

Başvuruda istenecek belgeler

-Adaylardan sağlık, askerlik ve adli sicil durumlarına ilişkin belge istenilmeyecek, Elektronik Başvuru Formunda beyan alınacaktır.

-Başvuruda adaylardan;

a)  Lisans diploması veya mezuniyet geçici belgesinin aslı veya onaylı örneği,

b)  Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans, Pedagojik Formasyon,

İlköğretim Sınıf Öğretmenliği ya da İngilizce öğretmenliği için İngilizce Öğretmenliği Sertifikası programlarından birini tamamladığına ilişkin belge veya bu belgenin onaylı örneği,

c)  Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığınca   verilen   yükseköğreniminin   ve   pedagojik   formasyon   belgesinin   yurt   içindeki
yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denklik belgesi,

ç) Felsefe bölümü mezunlarından; 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji, sosyoloji bölümü mezunlarından; 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belgenin aslı veya onaylı örneği, (Bu belge pedagojik formasyon belgesi yerine kullanılamaz.),

d)  Beden eğitimi ve  spor yüksekokulları ile Hacettepe Üniversitesi  Spor Bilimleri ve
Teknolojisi Yüksekokulundan mezun olanlardan, programa kayıt tarihini gösteren belge (mezuniyet
belgesinde kayıt tarihi yazılı olanlardan bu belge ayrıca istenmeyecektir.),

e)  Bakanlığımız dışındaki kurumlarda aday ya da asıl Devlet memuru olarak çalışanlardan
KPSSP10-KPSSP121 sonuç belgesi, muvafakat belgesi ve hizmet belgesi; daha önce öğretmenlikte

 

adaylığı kaldırılmış olmak kaydıyla başka kurumlarda devlet memuru olarak çalışanlardan ise “muvafakat belgesi” ve hizmet belgesi,

f)        Devlet  memurluğunda  adaylığı  kaldırıldıktan  sonra  memuriyetten  ayrılıp  KPSSP10-
KPSSP121 puanına göre ilk atama yoluyla başvuracaklardan en son ayrıldıkları kurumca düzenlenen
hizmet belgesi (Hizmet belgesi üzerinde görevden ayrılma nedeni açıkça belirtilecektir.),

g)       Öğretmenlikte adaylığı kaldırıldıktan sonra diğer kamu kurum ve kuruluşlarına geçenler ile
öğretmenlikte adaylığı kaldırıldıktan sonra ayrılanlardan atanmak üzere başvuruda bulunacaklardan,
kurumca   onaylı   hizmet   belgesi   ile   Milli   Eğitim   Bakanlığınca   düzenlenmiş   en   son   atama
kararnamesinin  bir  örneği   (Daha  önceki  dönemlerde   kararname   düzenlenmeyen   “okul   öncesi
öğretmenliği/çocuk   gelişimi   ve   eğitimi   öğretmenliği   ile   sınıf  öğretmenleri”   için   Bakanlıkça
düzenlenen atama üst yazısı veya onay listenin ilgili sayfasının fotokopisi kabul edilecektir. Hizmet
belgesi üzerinde görevden ayrılma nedeni açıkça belirtilecektir.),

ğ)Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinden alınan öğretmenlik meslek bilgisi sertifikasının, pedagojik formasyona eşdeğer olduğunu gösterir Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından verilmiş belge,

h) Azerbaycan Devlet Medeniyet ve İnce Sanat Üniversitesi ile Azerbaycan Devlet Kültür ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Müzik Öğretmenliği lisans derecesi ile mezun olanlardan, öğretmenlik meslek bilgisi alanında yapılan “seviye tespit sınavına katılarak 50 ve üzeri puan alarak başarılı olduğuna ilişkin belge,

ı) Pedagojik Formasyon Belgesi almaya hak kazandıkları halde belge düzenlenemeyenlerden, belgeyi almaya hak kazandıklarına ilişkin ilgili üniversiteden alacakları yazı,

i)Başvuruların ilk günü itibarıyla 40 yaşından gün almış adayların Sosyal Güvenlik Kurumundan alacakları emekli olmadıklarına dair belge

istenecektir.

-Öğretmenliğe atama başvurularında adaylarca yapılan kimlik, askerlik, adli sicil durumlarına ilişkin beyanların teyidinin ilgili kamu kurumlarından elektronik ortamda alınarak Elektronik Başvuru Formuna yansıtılması hâlinde bu durumlara ilişkin belgeler adaylardan ayrıca istenmeyecektir. Elektronik Başvuru Formuna yansıtılamayan belgeler başvuruda adaylardan istenecektir. Adayın beyanı ile Elektronik Başvuru Formu’na yansıtılan belgeler arasında çelişki olduğu tespit edilenlerin durumu değerlendirildikten sonra, başvuruya engel hâli olmadığına karar verilenlerin başvurusu kabul edilecektir.

2. Tercihler

-Öğretmenliğe atama başvurusunda bulunacaklar, Elektronik Başvuru Formu’na yansıtılacak olan eğitim kurumlan arasından en fazla 25 (yirmi beş) eğitim kurumunu tercih edebileceklerdir. Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumlan arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir. İlçe veya il milli eğitim müdürlüğünce başvurulan onaylanmadıkça adaylar tercih değişikliği yapabilecektir.

 

-Adaylar tercih dışı seçenek olarak;

a)  “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum.”

b)  “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.”
seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyeceklerdir

-Tercihlerine atanamayan adaylardan, (b) seçeneğini işaretleyenler ilan edilen kontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacaklardır.

-Bilişim teknolojileri alanına atanmak üzere başvuruda bulunan; bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, matematik-bilgisayar bölümü, istatistik ve bilgisayar bilimleri, bilgisayar teknolojisi bölümü/bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümü ile bilgi teknolojileri bölümü mezunları, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlan dışındaki eğitim kurumlarını tercih edeceklerdir.

E. ÖĞRETMENLİĞE ATAMAYA KAYNAK PROGRAMLAR

-Yükseköğretim kurumlarından mezun olanların hangi alan öğretmenliğine atanabilecekleri, Talim ve Terbiye Kurulunun 07/07/2009 tarihli ve 80 sayılı karan ve eki Çizelgeyle belirlenmiştir. Başvuru yapacak adaylar, http://ttkb.meb.gov.tr/www/80-sayili-karar/icerik/19 internet adresinden ulaşabilecekleri bu karar ve eki çizelgeden öğrenimlerine göre hangi alana atanabileceklerini tespit edebileceklerdir.

Talim ve Terbiye Kurulunun verdiği görüşlere dayalı olarak; a) Beden Eğitimi Öğretmenliğine;

-Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulundan 21/05/1999 tarihinden önce mezun olanlar ile bu tarih itibanyla kayıtlı olup mezun olanlar,

-Yurt içindeki tüm üniversitelerin “beden eğitimi ve spor yüksekokullanndan” 08/12/1999 tarihinden önce mezun olanlar ile belirtilen tarih itibanyla söz konusu okullarda kayıtlı olup daha sonra mezun olanlardan

pedagojik formasyonu bulunanlar,

b) Teknoloji ve Tasanm Öğretmenliğine;

14/07/2005 tarihli ve 192 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu kararı ile 2006-2007 öğretim yılından itibaren uygulamadan kaldınlan iş eğitimi (iş ve teknik eğitimi, ev ekonomisi, ticaret) alan öğretmenliğine, 12/7/2004 tarihli ve 119 sayılı Kurul karan eki çizelgede kaynak gösterilen yükseköğretim programlannda 2009-2010 öğretim yılı ve daha önceki öğretim yıllannda öğrenim görmekte olup bu programlardan mezun olanlar teknoloji ve tasanm öğretmenliğine

başvurabilecekler bunlar kaynak program mezunlan ile aynı öncelikte değerlendirilecektir.

-Talim ve Terbiye Kurulunun 14/08/2013 tarihli ve 113 sayılı karan ile Teknoloji ve Tasarım alanına kaynak gösterilen programlar arasına alınan Çiçek, Örgü ve Dokuma Öğretmenliği bölümünden mezun olanlar, Teknoloji ve Tasanm alanına kaynak programlar ile 119 sayılı Kurul karannda belirtilen bölümlerden mezun olanlann atanmalanndan sonra değerlendirilecektir.

 

-Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların yükseköğreniminin ve/veya pedagojik formasyon belgesinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliğinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilmiş olması gerekmektedir.

-Hoca Ahmet Yesevî Uluslararası Türk- Kazak Üniversitesi ile Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi mezunlarından denklik belgesi istenmeyecektir.

-Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Türkoloji Bölümü, Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri Bölümü ile Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı Anabilim Dalı mezunları, diğer şartları taşımaları kaydıyla Türk Dili ve Edebiyatı alanına başvuru yapabileceklerdir.

-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 15/02/2012 tarihli ve 2012.5 nolu kararı doğrultusunda; Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hukukuna göre kurulmuş olan üniversitelerden mezun olanlar hakkında aşağıdaki şekilde işlem yapılacaktır.

a)     Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki üniversitelerden 2011-2012 eğitim öğretim yılı bahar
yarıyılından önce mezun olanlar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına başvurarak denklik ya da
yükseköğrenimlerinin geçerli olduğuna dair yazı alacaklardır. Bu adaylar alacakları bu belgelerden
biriyle   öğretmenlik   başvurusunda   bulunabileceklerdir.    Belge   ibraz   edemeyenler   başvuruda
bulunamayacaktır.

b)  2011-2012 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren mezun olanlardan denklik belgesi
istenmeyecek, ancak mezuniyet belgelerinin arka yüzüne mezun oldukları yüksek öğretim kurumuna
ÖSYM tarafından yerleştirildiklerinin Kuzey Kıbrıs  Türk  Cumhuriyeti  Millî  Eğitim ve  Kültür
Bakanlığı tarafından onaylanmış olması gerekecektir.

-Azerbaycan Devlet Medeniyet ve İnce Sanat Üniversitesi ile Azerbaycan Devlet Kültür ve Güzel Sanatlar Üniversite si’nden Müzik Öğretmenliği lisans derecesi ile mezun olanlardan, öğretmenlik meslek bilgisi alanında yapılan seviye tespit sınavına katılarak 50 ve üzeri puan alarak başarılı olanlar, bu belgelerini ibraz etmeleri hâlinde müzik alanına kaynak gösterilen yükseköğretim programlarından mezun olanlar ile birlikte değerlendirilecek, belge ibraz edemeyenler ise alanlarında belirlenen taban puanın üzerinde ve KPSSPlO’dan 75 ve üzerinde puan almaları kaydıyla alan mezunlarının atanmalarından sonra değerlendirilmek üzere başvuru yapabileceklerdir.

-İbraz edilen denklik belgelerinde “Öğretmen atamalarında geçersizdir.” şerhi bulunanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

F. PEDAGOJİK FORMASYON

-Başvurularda geçerli kabul edilecek Pedagojik Formasyon belgeleri:

a) Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans diploması ya da belgesi,

b)  En az 21 kredilik Pedagojik Formasyon Sertifikası (1993-1994 öğretim yılı ve daha
öncesinde düzenlenen 18 ve üstü kredilik belgeler de kabul edilecektir),

c) İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Sertifikası (33 kredilik),

ç) İngilizce öğretmenliğine kaynak olan program mezunları için İngilizce Öğretmenliği Sertifikası (Yakın Doğu Üniversitesi dâhil),

 

d) Lisans mezunu olmadan önce meslek yüksekokullarında öğrenim görenlerin bu sürede aldıkları Pedagojik Formasyon Belgesi.

İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Sertifikası, sınıf öğretmenliği hariç mezun olunan alan öğretmenliği başvurularında geçerli kabul edilecektir.

Öğrenimleri itibarıyla birden fazla alana atanma hakkı bulunan adayların, bu alanlardan birine ait pedagojik formasyon belgesi diğer alanlar içinde geçerlidir.

Yakın Doğu Üniversitesince İngilizce öğretmenliği için verilen İngilizce Öğretmenliği Sertifikası hariç Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile yurt dışı üniversitelerden alınan pedagojik formasyon belgeleri, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliği kabul edilmediği sürece geçerli olmayacaktır.

-Öğretmenlik başvurularının son günü itibarıyla pedagojik formasyon eğitimini başarı ile tamamlayan ancak formasyon belgesi düzenlenemeyenler, eğitimde başarılı olduklarına ilişkin ilgili üniversiteden alacakları yazı ile başvuru yapabileceklerdir. Bu durumda olanlar, elektronik başvuru formunda yer alan pedagojik formasyon bilgileri bölümüne, aldıkları bu yazının tarih ve sayısını gireceklerdir.

-Eğitim fakültesi mezunları ile resmî eğitim kurumlarında öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olanlardan ve üniversitelerde (vakıf üniversiteleri hariç) en az iki yıl süreyle öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, uzman ve araştırma görevlisi olarak çalışmış olanlardan Pedagojik Formasyon belgesi istenmeyecektir.

G. ONAY İŞLEMLERİ

İl millî eğitim müdürlüklerinde, atamalardan sorumlu il millî eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürünün başkanlığında; atama, özlük ve bilgi işlem bölümlerinde görevli ve öğretmen atama ve yer değiştirme mevzuatında yetkin personelden “Başvuru Onay Komisyonu” oluşturulacaktır. İl milli eğitim müdürlüğünce öğretmenlik başvurularının kabul edilmesi ve onaylanmasına yönelik işlemler için ilçe milli eğitim müdürlüklerinde de Başvuru Onay Komisyonları oluşturulabilir.

-Başvuru ve onay işlemlerine yönelik hususlarda gerekli önlemler, il/ilçe millî eğitim Müdürlüklerince alınacaktır.

-Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ve bu duyuruda yapılan açıklamalar çerçevesinde, öğretmen adaylarının başvuru iş ve işlemlerinde il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri görevli, yetkili ve sorumludur.

-Beden eğitimi öğretmenliği için başvuran millî sporcuların, millîlik durumu Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünce, diğer şartlar ise il millî eğitim müdürlüklerince değerlendirilecektir.

-Başvurularda karşılaşılan sorunlar il milli eğitim müdürlüklerince çözümlenecek, tereddüde düşülen hususlarda il milli eğitim müdürlüklerince Bakanlık ile koordine kurulmak suretiyle sorunlar giderilecektir.

-Adayın kimlik belgesi, vekâletname ile gelenlerin vekâletname ve kimlik belgesi, görevlilerce kontrol edildikten sonra, gerekli şartları taşıdığı tespit edilenlerin Elektronik Başvuru Formu onaylanacaktır.

10

 

-Elektronik Başvuru Formunda, adayın mezuniyet belgesinin tarihi ile Beden Eğitimi, Teknoloji ve Tasarım alanlarından ilk defa öğretmenliğe başvuru yapacaklar için ek olarak “üniversiteye kayıt tarihi’nin girilmesi zorunludur. Girilen bilgiler arasında farklılık bulunması durumunda, kaydetme işlemi sırasında uyarı mesajı gelecektir. Bu durumda aday giriş ekranı ile onay ekranındaki bilgilerin uygunluğu sağlanacaktır.

-Onay Modülünde, adayın seçmiş olduğu yükseköğretim programı için gerekli olan belgeler ile açıklamaları içeren uyan alanları bulunmaktadır. Bu alanların işaretlenmesi zorunludur. Bu işlem Bakanlığın onay yetkili kullanıcısı tarafından, uyanların okunduğu anlamını taşır. Evrak incelemesi sırasında işaretlemiş olduğunuz uyanlara dikkat ediniz.

-Adayın Elektronik Başvuru Formu’nda seçmiş olduğu yükseköğretim programı, eğitim fakültesi dışındaki bir program ise; onay ekranınıza “Pedagojik Formasyon Belgesi var mı?” sorusu gelecektir. Belgesini ibraz eden adaylar için bu alanın işaretlenerek belge tarih ve sayısının girilmesi zorunludur. Lisans diplomalarında “Pedagojik Formasyon Görmüştür.” ifadesi bulunan adaylann, öğrenimleri süresince kaç kredilik pedagojik formasyon dersi aldıklannı gösterir belgeyi mezun olduklan fakültelerden almaları ve bu belgenin “tarih” ve “sayı”sını girmeleri zorunludur.

-Pedagojik formasyon eğitimini basan ile tamamlayan ancak formasyon belgesi düzenlenemeyenler, başanlı olduklanna ilişkin ilgili üniversiteden alacaklan yazının tarih ve sayısını elektronik başvuru formunda yer alan pedagojik formasyon bilgileri bölümüne alacaklan resmî yazının tarih ve sayısını gireceklerdir. Pedagojik Formasyon Belgesi göreve başlama esnasında ibraz edilmek zorundadır. Pedagojik Formasyon Belgesi’ni ibraz edemeyenlerin ataması iptal edilecektir.

-Pedagojik Formasyon Belgesi’nde belge sayısının olmaması durumunda ekranda sayı alanına 0 (sıfır) girilecektir.

-Kamu kurum ve kuruluşlannda aday ya da asıl devlet memuru olarak görev yapanlar için, muvafakat verildiğine ilişkin EK-4/b belge ile hizmet cetveli kontrol edilecektir.

-Öğretmenlikten ya da memurluktan aynlanlarda görevden aynlış nedenine göre yasal 6 aylık veya 1 yıllık bekleme süresini doldurup doldurmadıklanna dikkat edilecektir. 2547 sayılı Kanun, diğer personel kanunlan ve kanunlardaki özel hükümlere tabi olarak çalışmakta iken görevinden aynlanlarda; 6 aylık veya 1 yıllık bekleme süresi aranmayacaktır.

-Elektronik Başvuru Formu’nda fotoğrafı bulunmayan adaylann, fotoğraflannın Başvuru Formu’na yansıtılması gerekmektedir. Bu adayların fotoğraflannın, tarayıcı aracılığıyla 5KB geçmemek üzere taranarak onay işlemi sürecinde Forma aktanlması sağlanacaktır.

-Onaylama işlemi sonuçlandıktan sonra Elektronik Başvuru Formunun üç adet çıktısı alınarak nüshalarıyla birlikte adaya veya vekâlet verilen kişiye imzalatılacaktır. Onaylanan Başvuru Formunun iki nüshası belge asıllan ile birlikte adaya geri verilecek, diğer nüshasına bu belgelerin birer fotokopisi iliştirilmek suretiyle iki yıl süreyle muhafaza edilecektir.

-Öğretmenlikte adaylığı kaldınldıktan sonra diğer kamu kurum ve kuruluşlanna geçen ve hâlen görev yapanlar, çalıştıklan kurumlardan muvafakat aldıklanna dair imzalı ve onaylı EK-4/b belgeyi ibraz etmek zorundadır. Kurumunca muvafakat verilen adaylann başvurusu onaylanacaktır. Muvafakat yerine geçen belge aslı onaylandıktan sonra diğer belge asıllanyla birlikte adaya geri verilecektir. Fotokopileri yukanda belirtildiği şekilde muhafaza edilecektir.

11

 

-Onaylanmış Başvuru Formunu yanlış doldurduğunu (tercihler hariç) sonradan beyan ederek yanlışlığın düzeltilmesini başvuru süresi içinde yazılı olarak isteyen adayların belgeleri yeniden incelenmek suretiyle isteklerinin uygunluğu hâlinde başvurulan reddedilerek yeniden başvuruda bulunmaları sağlanacak ve uygun başvurular onaylanacaktır.

Onay Sürecine İlişkin Uyarılar

-Başvuru onay sürecine ilişkin iş ve işlemlerden, il/ilçe millî eğitim müdürleri dâhil olmak üzere başvuru onay komisyonunda görevli il millî eğitim müdür yardımcısı veya il/ilçe şube müdürü ile görevli personel birlikte sorumlu olacaktır.

-Onay işlemi sırasında geçerliliği konusunda tereddüt edilen belgeler, tarayıcıdan geçirilerek İnsan Kaynaklan Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Grup Başkanlığına e-posta ekinde gönderilecek ve yapılacak değerlendirme sonucuna göre işlem yapılacaktır.

-Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu mezunu olup beden eğitimi öğretmenliğine başvuracak olanlann 21/05/1999 tarihinden önce mezun olduklarına veya bu tarih itibarıyla kayıt yaptırmış olmalanna dikkat edilecektir.

-Beden eğitimi ve spor yüksekokullanndan mezun olanlarda, 08/12/1999 tarihinden önce mezun olup olmadığı ya da belirtilen tarih itibanyla söz konusu okullara kayıt yaptırmış olduklarına dikkat edilecektir.

Ğ. ATAMALAR

1. İlk Atama

-Başvuruda bulunan adayların atamalan, alanlar bazında 2013 KPSSP10 veya 2013 KPSS121 puanı üstünlüğü esasına göre tercihleri de dikkate alınmak suretiyle yapılacaktır.

-Atamalarda öncelik, Talim ve Terbiye Kurulu kararlarına göre mezuniyetleri itibanyla atanacağı alana kaynak olarak gösterilen yükseköğretim programları mezunlan ile kaynak yükseköğretim programlanndan mezun olup pedagojik formasyona sahip adaylar ve Talim ve Terbiye Kurulu görüşleri çerçevesinde bu duyuruda aynı alana kaynak gösterilen program mezunlan ile birlikte değerlendirileceği belirtilenlere verilecektir.

-Bir önceki paragrafta belirtilenlerin atanmalanndan sonra atanacağı alana kaynak olmakla birlikte pedagojik formasyonu olmayan ancak KPSS’den 75 ve üzeri puan alan adaylar, atama önceliği esas alınarak KPSS puan üstünlüğü esasına göre tercihleri doğrultusunda bilgisayar ortamında değerlendirilerek atanacaktır.

-Adayların KPSS puanlarının eşit olması durumunda ataması yapılacak adayın seçiminde; sırasıyla alan bilgi sınavı yapılan alanlarda öğretmenlik alan bilgisi testindeki doğru cevap sayısı fazla olana, eğitim bilimleri testindeki doğru cevap sayısı fazla olana, bunun da eşit olması durumunda KPSS’de sırasıyla genel kültür ve genel yetenek testlerindeki doğru cevap sayısı fazla olana öncelik verilir, eşitliğin devam etmesi durumunda atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenir.

2. Açıktan ve kurumlar arası yeniden atama

-Atamalar, başvuruda bulunanların öğretmenlikteki veya yüksek öğretim kurumlanndaki hizmet süreleri fazla olana öncelik verilmek suretiyle memuriyetteki hizmet süreleri esas alınarak alanlar itibanyla aynlan kontenjan sınırlılığında tercihler de dikkate alınmak suretiyle yapılacaktır.

12

 

-Atamalarda adayların hizmet sürelerinin eşit olması durumunda öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilir. Eşitliğin devamı halinde atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenir.

3. Millî Sporcuların Atamaları

Millî sporcuların beden eğitimi öğretmenliğine atamaları, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünün 02/03/2010 tarihli ve GMT.430.00/399 sayılı yazısı eki listeye göre hazırlanan EK-5 Millî Sporcuların Atamalarında Esas Alınacak Öncelik Sıralaması Tablosunda belirtilen öncelik sıralamasına göre yapılacaktır. Söz konusu Tablo’da belirtilen öncelik sıralamasında eşitlik olması hâlinde, atanacak adayın seçiminde mezuniyet tarihi önce olana, bunun da eşit olması hâlinde yaşı büyük olana öncelik verilecektir.

H. ATAMALARIN DUYURULMASI, TEBLİGAT VE GÖREVE BAŞLAMA

1.Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, atamaların yapıldığı tarihte Bakanlığın http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.

2.Atama kararnameleri, il millî eğitim müdürlüklerine internet ortamında gönderilecektir. Ataması yapılanların başvuruda belirtikleri elektronik posta adreslerine 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre elektronik ortamda tebligat yapılacaktır.

3.Ataması yapılanlar, aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine başvurarak göreve başlama talebinde bulunacaklardır. İstenilen belgeleri tam olarak ibraz edenler göreve başlatılacak, belgelerinde eksiklik görülenler ya da belgeleri eksik olanlar göreve başlatılmayacaktır.

4.Tebligatı beklemeksizin göreve başlamak isteyen öğretmen adayları, atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine istenilen belgelerle başvurmak suretiyle göreve başlayabileceklerdir.

5.Elektronik Başvuru Formundaki beyanları ile ibraz ettikleri belgeler İl Millî Müdürlüklerince değerlendirilecektir. Göreve başlatılmasına engel hali bulunmayanlar göreve başlatılacak, göreve başlatılmasında tereddüde düşülenler ise değerlendirilmek üzere İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Grup Başkanlığına bildirilecektir.

ö.Sabıka sorgulama belgesinde Adli sicil kaydı vardır ibaresi bulunanlara ait sabıka sorgulama belgesi ile buna ilişkin mahkeme karan temin edilerek İnsan Kaynaklan Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Grup Başkanlığına gönderilecektir. Bu adaylar hakkında Bakanlıkta oluşturulan Sicil Kaydını İnceleme Komisyonunun vereceği karar doğrultusunda işlem yapılacaktır.

7.Başvurusunda sağlık durumu yönünden görev yapmasına engel bir durumu olmadığını beyan etmekle birlikte göreve başlama esnasında sağlık durumunun, öğretmenlik görevini yapmasına engel oluşturacağı hususunda tereddüt oluşması hâlinde aday göreve başlatılmayıp yurdun her bölgesinde ve iklim şartlannda öğretmenlik yapabileceğine ilişkin tam teşekküllü hastanelerden alınacak sağlık kurulu raporu istenecektir.

8.Adaylar, Bakanlığımızca uyum eğitimine alınacaklanndan bu eğitim başlamadan önce göreve başlama hususunda gerekli özeni göstereceklerdir.

13

 

9. Göreve Başlamada İstenecek Belgeler

-Öğretmen olarak ataması yapılanlardan göreve başlama işlemi esnasında;

l.Başvuru esnasında istenilen belgeler,

2.Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (2 adet),

3.Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir.),

4.Elektronik Başvuru Formu’nun onaylı örneği,

5.Mİ11Î sporcular, yukarıdaki belgelerin yanında elektronik ortamda beyan ettikleri 12/05/2011 tarihli ve 27932 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 12/05/2011 tarihi ve sonrasında düzenlenen/denklik işlemleri yapılan millî sporcu belgesi/belgeleri veya kurumca onaylı örneği,

ö.Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi

istenecektir.

I. GÖREVE BAŞLAMAYANLAR HAKKINDA YAPILACAK İŞLEMLER

Öğretmen olarak ataması yapılanlardan başvurusunda belirtilen elektronik posta Adresine 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre elektronik posta yoluyla tebligat yapıldığı hâlde yasal süre içinde göreve başlamayanların atamaları 657 sayılı Kanunun 62 ve 63 üncü maddeleri kapsamında iptal edilecektir. Bu durumda olanlar, atandıkları tarihten itibaren 1 (bir) yıl geçmeden öğretmenliğe yeniden atanmak üzere başvuramayacaklardır.

Öğretmen adaylarının başvurulan ve atamaları Ek-1 Atama Takviminde belirtilen süreler içerisinde yapılacaktır.

İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

14

 

EK-1 ATAMA TAKVİMİ

 

Sıra No

YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER

TARİH

1

Başvuruların Kabul ve Onay Süresi

29 Ocak 2014-04 Şubat 2014

2

Atamaların Yapılması ve Sonuçların Duyurulması

6-7 Şubat 2014

3

Atananların Göreve Başlaması

10 Şubat 2014

Tarihinden itibaren

 

EK-2 2014 YILI ŞUBAT DÖNEMİ ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILACAK ALANLAR İLE BAŞVURUYA ESAS OLACAK TABAN PUAN VE KONTENJAN LİSTESİ

Alan Kodu Alan Adı Taban Puan İlk Atama Açıktan ve Kurumlar Arası Yeniden Atama Millî Sporcu Toplam

7028

Adalet

50

2

1

 

3

7030

Aile ve Tüketici Hizmetleri

50

2

1

 

3

2246

Almanca

50

167

1

 

168

7092

Arapça

50

78

1

 

79

4932

Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi

50

1

   

1

4933

Bahçecilik

50

1

1

 

2

2265

Beden Eğitimi

50

382

2

38

422

1119

Bilişim Teknolojileri

50

330

2

 

332

1123

Biyoloji

50

149

1

 

150

4935

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri

50

1

   

1

1963

Büro Yönetimi

50

6

1

 

7

1207

Coğrafya

50

209

2

 

211

4927

Çince

50

1

1

 

2

4936

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

50

24

1

 

25

7032

Denizcilik/Gemi Makineleri

50

6

1

 

7

7031

Denizcilik/Gemi Yönetimi ve Kaptanlığı

50

1

   

1

1245

Din Kült. veAhl.Bil.

50

248

2

 

250

7035

El San.Tek./El Sanatları

50

4

1

 

5

7036

El San.Tek./Nakış

50

1

1

 

2

7037

Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik

50

109

1

 

110

7038

Elektrik-ElektronikTek./Elektronik

50

49

1

 

50

7039

Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri

50

9

1

 

10

1371

Felsefe

50

174

1

 

175

1386

Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji

50

595

2

 

597

1390

Fizik

50

99

1

 

100

1417

Fransızca

50

9

1

 

10

4951

Gazetecilik

50

1

1

 

2

7040

Gemi Yapımı/Çelik Gemi Yapımı

50

4

1

 

5

7042

Gemi Yapımı/Gemi Ressamlığı

50

1

   

1

7043

Gemi Yapımı/Tekne ve Yat Yapımı

50

2

1

 

3

7044

Gıda Teknolojisi

50

6

1

 

7

4954

Giyim Üretim Teknolojisi

50

29

1

 

30

2647

Görme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği

50

8

1

 

9

1925

Görsel Sanatlar/Resim

50

160

1

 

161

7046

Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf

50

1

1

 

2

7045

Grafik ve Fotoğraf/Grafik

50

14

1

 

15

4957

Güzellik ve Saç Bakım Hizmetler

50

9

1

 

10

4958

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri

50

14

1

 

15

4959

Hasta ve Yaşlı Hizmetleri

50

27

1

 

28

7048

Hayvan Sağlığı

50

1

   

1

7099

Hayvan Yetiştiriciliği

50

1

   

1

1230

İ.H.L. Meslek Dersleri

50

199

1

 

200

1715

İlköğretim Matematik Öğr.

50

749

2

 

751

1524

İngilizce

50

997

3

 

1000

7050

İnşaat Tek./Yapı Dekorasyon

50

1

1

 

2

7049

İnşaat Tek./Yapı Tasarımı

50

4

1

 

5

4899

İspanyolca

50

1

1

 

2

2651

İşitme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği

50

9

1

 

10

4599

İtalyanca

50

1

   

1

7091

İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği

50

1

   

1

1627

Kimya/Kimya Teknolojisi

50

99

1

 

100

4967

Konaklama ve Seyahat Hizmetleri

50

9

1

 

10

4968

Kuyumculuk Teknolojisi

50

4

1

 

5

7096

Laboratuvar Hizmetleri

50

1

1

 

2

 

EK-2 2014 YILI ŞUBAT DÖNEMİ ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILACAK ALANLAR İLE BAŞVURUYA ESAS OLACAK TABAN PUAN VE KONTENJAN LİSTESİ

Alan Kodu Alan Adı Taban Puan İlk Atama Açıktan ve Kurumlar Arası Yeniden Atama Millî Sporcu Toplam

7056

Makine Tek./Makine Model

50

1

   

1

7055

Makine Tek./Makine Ressamlığı

50

1

   

1

7054

Makine Tek./Makine ve Kalıp

50

24

1

 

25

1700

Matbaa

50

3

1

 

4

2353

Matematik

50

413

2

 

415

4972

Metal Teknolojisi

50

29

1

 

30

7095

Mobilya ve İç Mekan Tasarımı

50

29

1

 

30

4975

Motorlu Araçlar Teknolojisi

50

29

1

 

30

4976

Muhasebe ve Finansman

50

1

1

 

2

1822

Müzik

50

223

2

 

225

4439

Okul Öncesi Öğrt

50

400

2

 

402

1860

Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri

50

64

1

 

65

4978

Pazarlama ve Perakende

50

14

1

 

15

4979

Plastik Teknolojisi

50

1

1

 

2

2368

Psikoloji

50

3

1

 

4

2838

Radyo-Televizyon

50

4

1

 

5

7061

Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Elektrik-Elektronik

50

1

   

1

7063

Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Makine

50

1

   

1

1894

Rehber Öğretmen

50

273

2

 

275

4883

Rusça

50

4

1

 

5

4901

Sağlık Bilgisi

50

1

1

 

2

7088

Sağlık/Acil Sağlık Hizmetleri

50

19

1

 

20

7090

Sağlık/Anestezi ve Reanimasyon

50

1

   

1

7073

Sağlık/Diş Protez

50

1

   

1

7074

Sağlık/Hemşirelik

50

39

1

 

40

7068

Sağlık/Radyoloji

50

1

   

1

7089

Sağlık/Sağlık Hizmetleri Sekreterliği

50

9

1

 

10

7069

Sağlık/Tıbbi Laboratuvar

50

2

1

 

3

1959

Sanat Tarihi

50

2

1

 

3

7077

Sanat ve Tasarım/Dekoratif Sanatlar

50

1

   

1

7075

Sanat ve Tasarım/İç Mekan Dekorasyon

50

1

1

 

2

4996

Seramik ve Cam Teknolojisi

50

1

   

1

2403

Sınıf Öğretmenliği

50

1047

3

 

1050

2510

Sosyal Bilgiler

50

527

2

 

529

7079

Tarım Tek./Bahçe Peyzaj

50

1

   

1

7078

Tarım Tek./Bahçe ve Tarla Bitkileri

50

2

1

 

3

7080

Tarım Tek./Tarım Makineleri

50

1

   

1

2036

Tarih

50

201

2

 

203

4900

Teknoloji ve Tasarım

50

99

1

 

100

7081

Tekstil Tek./Tekstil

50

1

   

1

7083

Tekstil Tek./Tekstil Dokuma-Örme

50

1

   

1

7084

Tekstil Tek./Tekstil Terbiye

50

1

   

1

7082

Tekstil Tek/Tekstil İplik

50

1

   

1

4988

Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme

50

49

1

 

50

1283

Türk Dili ve Edebiyatı

50

501

2

 

503

2143

Türkçe

50

673

2

 

675

7087

Uçak Bakım/Uçak Gövde-Motor

50

0

1

 

1

7086

Uçak Bakımı/Uçak Elektroniği

50

0

1

 

1

4991

Ulaştırma Hizmetleri

50

1

1

 

2

4992

Yiyecek İçecek Hizmetleri

50

1

1

 

2

2632

Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği

50

149

1

 

150

GENEL TOPLAM

9.862

100

38

10.000

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı...
KPSS 2018 Puanları Kaç Yıl Geçerli?Bu sene 2018 KPSS; lisans, önlisans ve ortaöğretim (lise) eğitim seviyelerinde yapıldı. 15...
KPSS Tercihleri Ne Zaman Yapılacak?KPSS 2018/2 Tercih Kılavuzu ne zaman açıklanacak? 2018 Aralık ayı memur alımları...
İçişleri Bakanlığına 10 Bin Yeni Bekçi Kadrosuİçişleri Bakanlığına 10 Bin Çarşı ve Mahalle Bekçisi kadrosu ihdas edildi. 13...
KPSS 2019 Sınav Tarihleri AçıklandıÖSYM 2019 Yılı Sınav Takvimini açıkladı. Açıklamaya göre 2019 KPSS tarihleri...
İşkur İşçi Alımlarında Lise Mezunları İçin KPSS Şartı KalktıKamu işçi alımı yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile İşkur ilanlarına başvurularda...
2018 KPSS Ortaöğretim Sonuçları Açıklandı2018 KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı. 2018 KPSS Ortaöğretim 7 Ekim 2018’de...
Memur Enflasyon Farkı Zammı Nasıl Hesaplanıyor?Memurların enflasyon farkına dair 6 ayda bir maaşlarına yapılan zam oranının hesaplanmasında...
Memurların 2019 Ocak Enflasyon Farkı Zammı ArtıyorMemurların Ocak 2019 enflasyon farkı zammı artıyor. TÜİK tarafından açıklanan...
KPSS 2018 Önlisans Soru ve Cevapları pdf AçıklandıKPSS 2018 Önlisans bugün (04.11.2018) tamamlandı. KPSS 2018 Önlisans soru ve cevaplarının...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Jandarma Genel Komutanlığı 1457 Uzman Erbaş Alacak için Tolunay diyorki;

Başvuru nasıl yapılıyor uzman erbaş alımlarına çavuşlarına

İş Güvenliği Uzmanı Olarak Görevlendirilen Memurlara 1.525 TL Ek Ödeme için Mustafa kemal diyorki;

Kamudan alacak olduğumuz isg ücretinin geç ödenmesi halinde, yüzde kaç faiz/ceza oranında ödeme yapılır? Malum; ödemeler hep geç yapıldı, yapılıyor.

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym