Necmettin Erbakan Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı (101 kişi)

Ana Sayfa » 4/B Sözleşmeli » Necmettin Erbakan Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı (101 kişi)
14 Kasım 2013 - 11:06
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
SÖZLEŞMELİ (4/B) PERSONEL ALIMI İLANI
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrasına göre Ortaöğrenim,  Lisans mezunları için 2012 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli personel alınacaktır.
NİTELİK KODU ÜNVANI ADEDİ ARANAN NİTELİKLER
001 Hemşire 9 Ortaöğretim kurumlarının hemşirelik programından mezun olmak. Üçüncü Basamak Kamu  Hastanelerinin Dahili birimlerinde 1 yıl çalışmış ve halen çalışıyor olmak.
002 Hemşire 18 Ortaöğretim kurumlarının hemşirelik programından mezun olmak. Üçüncü Basamak   Kamu   Hastanelerinin Dahili birimlerinde halen çalışıyor olmak.
003 Hemşire 4 Ortaöğretim kurumlarının hemşirelik programından mezun olmak. Üçüncü Basamak Kamu  Hastanelerinin Cerrahi biriminde 1 yıl çalışmış ve halen çalışıyor olmak.
004 Hemşire 8 Ortaöğretim kurumlarının hemşirelik programından mezun olmak. Üçüncü Basamak Kamu Hastanelerinin Cerrahi biriminde halen çalışıyor olmak.
005 Hemşire 1 Ortaöğretim kurumlarının hemşirelik programından mezun olmak. 8 yıl hemodiyaliz hemşireliği yapmış olmak
006 Hemşire 1 Ortaöğretim kurumlarının hemşirelik  programından mezun olmak. Travmatoloji  Anestezi eğitimi, kan ve kan ürünleri tranfüzyonu eğitimi, Resüsitasyon eğitimi almış olmak ve belgelendirmek. Üçüncü Basamak Kamu Hastanelerinin Anestezi bölümünde  7 yıldır çalışmış ve halen çalışıyor olmak.
007 Hemşire 1 Ortaöğretim kurumlarının hemşirelik programından mezun olmak. İlyad eğitimi sertifikasına sahip olmak ve belgelendirmek. Üçüncü Basamak Kamu Hastanelerinin Dahili servisinde 3 yıldır çalışmış ve halen çalışıyor olmak.
008 Hemşire 1 Ortaöğretim kurumlarının hemşirelik  programından mezun olmak. Travmatoloji  Anestezi eğitimi, kan ve kan ürünleri tranfüzyonu eğitimi, Resüsitasyon Eğitimi almış olmak ve belgelendirmek. Üçüncü Basamak Kamu Hastanelerinin Anestezi bölümünde 2 yıldır çalışmış ve halen çalışıyor olmak.
009 Hemşire 1 Ortaöğretim kurumlarının hemşirelik programından mezun olmak. Temel İlk Yardım Eğitimi sertifikasına sahip olmak ve belgelendirmek. Üçüncü Basamak Kamu Hastanelerinin Dahili biriminde 1 yıl çalışmış ve halen çalışıyor olmak.
010 Hemşire 1 Ortaöğretim kurumlarının hemşirelik programından mezun olmak. Üçüncü Basamak Kamu Hastanelerinin Dahili biriminde 1 yıl çalışmış ve halen çalışıyor olmak. İlyad Eğitimi sertifikasına sahip olmak ve belgelendirmek
011 Hemşire 1 Ortaöğretim kurumlarının hemşirelik programından mezun olmak. Üçüncü Basamak Kamu Hastanelerinin Kan Alma Ünitesinde 8 yıl çalışmış ve halen çalışıyor olmak. (Otomatik Tüp Barkodlama Cihazı Kullanıcı Eğitim Programı Sertifikası, İş Sağlığı ve Güvenliği Katılımı Belgesi, Bağışıklama Pogramlama Modül Eğitim Sertifikası almış ve belgelendirmiş olmak.)
012 Hemşire 1 Ortaöğretim kurumlarının hemşirelik programından mezun olmak.Üçüncü Basamak Kamu Hastanesinde çalışmış ve halen çalışıyor olmak. (Diyaliz Sertifikası ve Sterilizasyon Eğitimi almış ve belgelendirmiş olmak.)
013 Hemşire 3 Ortaöğretim kurumlarının hemşirelik programından mezun olmak.Üçüncü Basamak Kamu   Hastanelerinin Dahili biriminde çalışmış ve halen çalışıyor olmak. (CRRT, Hemofiltrasyon ve Plazmaferez) eğitim sertifikasına sahip olmak ve belgelendirmek.
014 Hemşire 1 Hemşirelik Lisans programından mezun olmak.Üçüncü  Basamak Kamu Hastanelerinin Cerrahi Biriminde en az 2 yıl çalışmış ve halen çalışıyor olmak. (CPR sertifikası sahibi olmak)
015 Hemşire 2 Hemşirelik Lisans programından mezun olmak.Üçüncü Basmak Kamu Hastenelerinin Dahili Biriminde en az 2 yıl çalışmış ve halen çalışıyor olmak.
016 Hemşire 1 Hemşirelik Lisans programından mezun olmak.Üçüncü Basamak Kamu Hastanelerinin Dahili Biriminde en az 3 yıl çalışmış ve halen çalışıyor olmak.
017 Hemşire 5 Hemşirelik Lisans programından mezun olmak.Üçüncü Basamak Kamu Hastanelerinin Dahili Biriminde en az 1 yıl çalışmış ve çalışıyor olmak
018 Hemşire 5 Hemşirelik Lisans programından mezun olmak. Üçüncü Basamak Kamu Hastanelerinin Dahili biriminde çalışmış ve halen çalışıyor olmak
019 Hemşire 1 Ortaöğretim kurumlarının hemşirelik programından mezun olmak. Üçüncü Basaman Kamu Hastanelerinin cerrahi bölümlerinde 1 yıldır çalışıyor olmak.
020 Hemşire 2 Ortaöğretim kurumlarının hemşirelik programından mezun olmak.
021 Hemşire 33 Hemşirelik Lisans programından mezun olmak.
022 Sağlık Teknikeri 1 Biyoloji Lisans mezunu olmak. Üçüncü Basamak Kamu Hastaneleri Genetik Tanı Merkezi laboratuvarında 2 yıl çalışmış olmak ve halen çalışıyor olmak. Moleküler Genetik deneyimi olmak. Prenatal ve postnatal kanı, doku kültürü, kordon kanı, sitogenetik testlerinde; PCR, Sequencing, Real Time PCR, K-ras Moleküler testlerinde çalışmış olmak. EZ1 ADVANCED, PyroMark Q24, PyroMark Q96, M48, Rotor Gene Q ve Light Cycler 480 yöntemlerinin çalışılması ve yorumlanması konusunda deneyimli olmak ve belgelendirmek.
NOT: Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde fesh edilecektir.Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48. maddesinde (A fıkrasının 4,5,6 ve 7. bentlerinde) belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.
I. GENEL ŞARTLAR :
1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karsı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karsı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
4- Erkekler için askerlik durumu itibariyle; Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
5- 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
6- Lisans mezunları için 2012 KPSS(B) grubu KPSSP3, Ortaöğretim mezunları için 2012 KPSS(B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır.
7- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler , hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sezleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması,
ll. ÖZEL ŞARTLAR
1- Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak.
2- Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.
3- Lisans mezunları için 2012 ve Ortaöğretim mezunları için 2012  KPSS  (B) grubu  sınavına girmiş olmak.
4- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
5- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumun bulunmaması.
6- Adaylar ilan edilen sadece bir kadroya başvurabilecek olup, başvuruda bulunduğu kadronun niteliklerini belirteceklerdir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
IlI. BAŞVURU
Adayların bu ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde
1- Başvuru sırasında Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası beyanının teyidi amacıyla, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının da yer aldığı  nüfus cüzdanı aslı.
2- Diploma fotokopisi,
3- 2012 yılı KPSSP3 ve 2012 yılı KPSSP94 (B) grubu  puanını gösterir belge.
4- 1 adet fotoğraf
5- Aranan niteliklerde istenilen belgelerin aslı
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi web sitesinden (www.meramtip.com.tr) veya İnsan Kaynakları biriminden temin edilecek başvuru formunu doldurarak şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
(Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.)
NOT : 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye eklenen (Karar Sayısı : 2012/2964) Ek Madde 7 gereğince, başvuru yapanların Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, adres bildirimi, adli sicil ve askerlik durumlarına ilişkin yazılı beyanları esas alınacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacağı, atamaları yapılmış ise atamalaranının iptal edileceği, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedelin yasal faizi ile birlikte tazmin edileceği hususu önemle duyurulur.
IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI :
Başvuru sonunda atanmaya hak kazananların listesi www.meramtip.com.tr adresinde  ilan edilecektir. Her kadronun iki katı kadar Yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan atanmak üzere başvuru olmadığı takdirde ilan edilen Yedek kazananlardan sırası ile çağrılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi İnsan Kaynakları Birimine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler.

Başvuru formu için lütfen tıklayınız.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Trakya Tarımsal Araştırma Ens. Müdürlüğü Tarım İşçisi Alım İlanı

İş İlan No (00004658023) Türkiye İş Kurumu EDİRNE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ TRAKYA...

Sinop İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

SİNOP İL ÖZEL İDARESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun...

Kahire Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı

T.C. Kahire Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav duyurusu Kahire Büyükelçiliği’nde...

Doha Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı

T.C. Doha Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav duyurusu T.C. Doha Büyükelçiliği’nde...

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Pilot Adayı Muvazzaf Subay Alım İlanı

Hava Kuvvetleri Komutanlığı lisans mezunları arasından erkek pilot adayı muvazzaf subay alımı...

Tirebolu Belediyesi 2 Soğutma Sistemi Operatörü Alım İlanı

İş İlan No (00004657614) Türkiye İş Kurumu GİRESUN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ TİREBOLU...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Sinop İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alım İlanıSİNOP İL ÖZEL İDARESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 5302 sayılı İl Özel...
Kahire Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanıT.C. Kahire Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav duyurusu Kahire...
Doha Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanıT.C. Doha Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav duyurusu T.C. Doha...
Boğaziçi Üniversitesi 18 bin TL Maaşla Personel AlıyorBoğaziçi Üniversitesi Bilgi İşlem ve Yayım Daire Başkanlığı’nda görev yapmak...
Hacettepe Üniversitesi 116 Sözleşmeli Personel Alım İlanıHACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI Sözleşmeli personel çalıştırılmasına...
Münster Başkonsolosluğu Türk Uyruklu 2 Sözleşmeli Sekreter alacakT.C. Münster Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav Duyurusu T.C....
Gazi Üniversitesi 162 Sözleşmeli Personel alım ilanıGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUN 4/B...
Adnan Menderes Üniversitesi 83 Sözleşmeli Sağlık Personeli alacakADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUN 4/B) ALIM İLANI Üniversitemiz...
İstanbul Devlet Opera ve Balesi Sözleşmeli Orkestra Sanatçısı alacakDEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ...
Emniyet Sözleşmeli 3 Uçak Pilotu AlacakT.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE ALINACAK SÖZLEŞMELİ PİLOT...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.