KOSGEB Müfettiş Yardımcısı Alım İlanı 2013 (8 kişi)

Ana Sayfa » KPSS Alımlar » KOSGEB Müfettiş Yardımcısı Alım İlanı 2013 (8 kişi)
11 Kasım 2013 - 6:54

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB):

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

KOSGEB Rehberlik ve Denetim Kurulu Başkanlığına Yarışma Sınavı ile İdari Hizmet Sözleşmeli 8 Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.

I – SINAV TARİHİ VE YERİ:

– Giriş Sınavının yazılı bölümü 22 Aralık 2013 (Pazar günü) tarihinde Ankara’da tek oturum halinde yapılacaktır.

– Giriş Sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile yazılı sınavın yapılacağı yer ve sınav saatleri, KOSGEB İdaresi Başkanlığı internet sitesinden (www.kosgeb.gov.tr), yazılı sınavdan en az 10 gün önce, ilan edilecektir.

– Yazılı sınavda başarılı olan adaylar Ankara’da sözlü sınava tabi tutulacak, sözlü sınav tarihi, yeri ve saati KOSGEB İdaresi Başkanlığı internet sitesinden ayrıca ilan edilecektir.

II – SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yazılı nitelikleri taşınmalıdır.

–  Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde 35 yaşını doldurulmamalıdır (01 Ocak 1978 tarihi ve daha sonra doğanlar).

– En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleriyle bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul olunan yurt içi ya da yurt dışındaki öğretim kurumlarından biri bitirilmelidir.

– 07-08 Temmuz 2012 veya 06-07 Temmuz 2013 tarihli Kamu Personel Seçme Sınavlarından KPSSP40, KPSSP44, KPSSP51 veya KPSSP118 puan türlerinin herhangi birinden 75 ve üzeri puan almış olmak kaydıyla, başvuru yapanlardan en yüksek puan sıralamasına göre ilk 160 aday arasında bulunulmalıdır (Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.).

– Sağlık durumu bakımından, her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli bulunmalı ve müfettişlik görevini yapmasına engel olabilecek hastalığı veya engelliliği bulunmamalıdır.

– Müfettişlik karakter ve vasıflarını haiz olunmalıdır.

III – SINAV BAŞVURUSU:

–  Başvurular 18 Kasım 2013 Pazartesi günü başlayıp, 04 Aralık 2013 Çarşamba günü saat 17:30’da sona erecektir.

– Adaylar Giriş Sınavı başvurularını, KOSGEB İdaresi Başkanlığının internet sayfasındaki Başvuru Formunu doldurmak suretiyle yapacaklardır. Bu form çıktısı, aday tarafından imzalanarak yazılı sınavda başarılı olmaları kaydıyla, sözlü sınavından önce teslim edilmek üzere aday tarafından saklanacaktır. Başvuru Formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar, KOSGEB İdaresi Başkanlığı internet sitesinde yer almaktadır.

– Yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik bilgileri ile 09 Aralık 2013 tarihinden itibaren 13 Aralık 2013 tarihi saat 14:00’e kadar KOSGEB İdaresi Başkanlığının (http://sinav.kosgeb.gov.tr) internet sayfasından edineceklerdir.

– Adaylar sınavlarda Sınav Giriş Belgesi ile resmi makamlarca verilmiş geçerli bir kimlik belgesi (fotoğraflı) bulundurmak zorunda olup, istendiğinde bunları sınav görevlilerine ibraz etmekle yükümlüdürler. Aksi takdirde adayların başvuruları geçersiz sayılarak sınavlara alınmayacaklardır.

– Yazılı sınavda başarılı olarak sözlü sınava davet edilen adayların;

a) Aday Başvuru Formu,

b) Son altı ay içerisinde çekilmiş üç adet fotoğraf,

c) Mezun olduğu yükseköğretim kurumu diploması veya bitirme belgesinin aslı veya aslı gösterilmek şartıyla Kurul Başkanlığınca onaylı örneği,

ç) Varsa, yabancı dil düzeyini gösteren belge ya da Kurul Başkanlığınca onaylı örneği,

d) Yetkili makamlardan temin edilmiş adli sicil kaydı veya e-devlet kapısındaki “adli sicil belgesi alma hizmeti” üzerinden temin edilmiş barkod numaralı sicil sorgulama çıktısı,

e) Aday tarafından el yazısıyla yazılmış ve imzalanmış özgeçmişi,

Belgelerini sözlü sınav tarihinden iki gün öncesine kadar, KOSGEB İdaresi Başkanlığı, Rehberlik ve Denetim Kurulu Başkanlığı’nın KOSGEB Mamak Başkanlık Binası, Harman Mah. Abdülhak Hamit Cad. No: 66 P.K. 06260 Altmışevler/MAMAK/ANKARA adresine elden veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde başvuruları geçersiz sayılarak sözlü sınava alınmayacaklardır.

–  Eksik veya usulüne uygun olarak hazırlanmayan belgeyle yapılan müracaatlar ile postada meydana gelen gecikmelerde başvurular dikkate alınmayacaktır.

IV- SINAV KONULARI VE DEĞERLENDİRME:

– Giriş Sınavı önce test usulde yazılı, sonra da sözlü olarak yapılır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava giremezler.

– Giriş sınavı soruları;

a) Kamu Maliyesi: Maliye Teorisi (kamu gelir ve giderleri, kamu borçları ve bütçesi), Maliye Politikası, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi,

b) Ekonomi: Ekonomi Teorisi (mikro ve makro iktisat), Ekonomi Politikası, Para Teorisi ve Politikası, Uluslararası Ekonomi, Türkiye Ekonomisi ve Güncel Ekonomik Sorunlar,

c) Hukuk: Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk (başlangıç, kişiler hukuku, eşya hukuku), Borçlar Hukuku (genel hükümler), Ticaret Hukuku (ticari işletme, ticaret şirketleri ve kıymetli evrak), İdare Hukuku (genel esaslar ve idari yargı), Ceza Hukuku (genel hükümler, malvarlığına karşı suçlar, kamu güvenine karşı suçlar, ekonomi, sanayi ve ticarete ilişkin suçlar, bilişim alanında suçlar, kamu idaresinin güvenilirliğine ve işleyişine karşı suçlar), Ceza Muhakemesi Hukuku (genel hükümler ve soruşturma),

ç) Muhasebe: Genel Muhasebe, Mali Tablolar Analizi,

d) KOSGEB Kuruluş Kanunu,

e) Yabancı Dil: İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birisi,

f) Kompozisyon, Yazım ve Anlatım Tekniği: Genel, güncel ve sosyo-ekonomik konuları içeren kompozisyon,

Konularından olmak üzere, tek oturum, 4 ana grup üzerinden aşağıdaki şekilde olacaktır;

Birinci grup: Yabancı Dil Sınavı, Yabancı Dilden Türkçe’ye çeviri,

İkinci grup: Ekonomi ve Kamu Maliyesi, test soruları,

Üçüncü grup: Hukuk ve KOSGEB Kuruluş Kanunu, test soruları,

Dördüncü grup: Muhasebe test soruları, genel, güncel ve sosyo-ekonomik konuları içeren kompozisyon.

– Yazılı sınavda her sınav grubu 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Sınavın kazanılması için her gruptan en az 50 puan alınması ve grupların not ortalamasının 70 puandan aşağı olmaması şarttır. Ancak ortalama puanın hesaplanmasında yabancı dil değerlendirmeye alınmaz. Ortalamada 70 ve yukarı puan alan adaylar en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralamaya tabi tutulur. İlan edilen boş pozisyonun dört katı aday yazılı sınavı kazanmış sayılarak sözlü sınava çağrılır. Sonuncu aday ile aynı puanı alan adaylar da kontenjan gözetilmeksizin sözlü sınava çağrılır.

– Yazılı sınav sonucu, sınavı kazanan adayları, başarı sırasını ve sözlü sınavın yerini, gününü ve saatini gösterir bir liste ile KOSGEB İdaresi Başkanlığının internet sitesinden yazılı olarak duyurulur. Ayrıca sözlü sınava gireceklerin aday başvuru formunda kendilerine yapılacak bildirimlerin ulaştırılmasını istedikleri e-posta adreslerine sınavın yeri, günü ve saati ile ilgili bilgileri içeren elektronik ileti gönderilir.

– Sözlü sınavda, adayların yazılı sınav konuları ve genel kültür konularındaki bilgilerinin yoklanması yanında temsil, zekâ, kavrama, muhakeme ve konuşma yeteneği, tutum ve davranış gibi kişisel nitelikleri de göz önünde bulundurulur. Sınavda her aday için, giriş sınavı komisyonu başkan ve üyeleri tarafından, 100 tam puan üzerinden not verilir. Sınav Komisyonunca verilen notların ortalaması sözlü sınav notudur. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 puan almak gerekir. Sözlü sınav sonucu KOSGEB İdaresi Başkanlığının internet sitesinden yazılı olarak duyurulur.

– Giriş sınavı puanı, yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasıdır. Başarı sırası bu nota göre tespit edilir.

– Sınavda başarı gösterenlerin sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla olursa, ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday asıl olarak, diğer adaylardan başarı sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday da yedek olarak sınavı kazanmış sayılır. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

V – SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ:

– Giriş Sınavında başarılı olan adayların ad ve soyadları ile aday numaralarının yer aldığı listeler, uygun yerlere asılmak ve KOSGEB İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yayımlanmak suretiyle ilan edilecektir. Sınavda başarılı olan adaylara sonuç, ayrıca yazılı olarak bildirilecektir.

– Sınav sonuçlarına itirazlar, yazılı ve sözlü sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren beş iş günü içinde gerekçeleri belirtilmek kaydıyla bir dilekçe ile giriş sınavı komisyonuna yapılabilir. Bu itirazlar, giriş sınavı komisyonu tarafından en geç on iş günü içinde incelenir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

VI – DİĞER HUSUSLAR:

– Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

– Başvuru sürecinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler, giriş sınavında başarılı olsalar bile, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal edilir ve bunlar hiçbir hak talep edemezler.

– Giriş sınavına ilişkin iletişim, KOSGEB İdaresi Başkanlığı, Rehberlik ve Denetim Kurulu Başkanlığı’nın KOSGEB Mamak Başkanlık Binası, Harman Mah. Abdülhak Hamit Cad. No:66 P.K. 06260 Altmışevler/MAMAK/ANKARA adresi, (312) 595 26 71 telefon numarası üzerinden gerçekleşecektir.

İlan olunur.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Trakya Tarımsal Araştırma Ens. Müdürlüğü Tarım İşçisi Alım İlanı

İş İlan No (00004658023) Türkiye İş Kurumu EDİRNE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ TRAKYA...

Sinop İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

SİNOP İL ÖZEL İDARESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun...

Kahire Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı

T.C. Kahire Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav duyurusu Kahire Büyükelçiliği’nde...

Doha Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı

T.C. Doha Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav duyurusu T.C. Doha Büyükelçiliği’nde...

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Pilot Adayı Muvazzaf Subay Alım İlanı

Hava Kuvvetleri Komutanlığı lisans mezunları arasından erkek pilot adayı muvazzaf subay alımı...

Tirebolu Belediyesi 2 Soğutma Sistemi Operatörü Alım İlanı

İş İlan No (00004657614) Türkiye İş Kurumu GİRESUN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ TİREBOLU...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Kamu Denetçiliği Kurumu 15 Uzman Yardımcısı alımı yapacakKamu Denetçiliği Kurumu 15 Uzman Yardımcısı alımı yapacak. Başvurular için 2017-2018...
Rekabet Kurumu 20 Rekabet Uzman Yardımcı AlacakREKABET KURUMU REKABET UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI Rekabet Kurumu’nda çalıştırılmak...
Kişisel Verileri Koruma Kurumu 35 adet Uzman Yardımcısı alacakKişisel Verileri Koruma Kurumunda Genel İdare Hizmetleri Sınıfında açık bulunan...
YÖK Sözlü Sınavla 5 Uzman Yardımcısı AlacakYükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığında çalıştırılmak üzere, 9. dereceli,...
Fırat Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 2017T. C. FIRAT KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI TRB1 Düzey 2 Bölgesinde (Bingöl, Elazığ,...
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 4 Müfettiş Yardımcısı AlacakGAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI...
İpekyolu Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 2017T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI TRC1 Düzey 2 Bölgesi’nde (Gaziantep,...
Rekabet Kurumu 28 Uzman Yardımcısı Alım İlanıRekabet Kurumu Rekabet Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Rekabet Kurumu’nda çalıştırılmak...
RTÜK 60 Uzman Yardımcısı AlacakRadyo ve Televizyon Üst Kurulundan: RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU ÜST KURUL UZMAN...
BDDK 100 Uzman Yardımcısı AlacakBDDK BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKALAR YEMİNLİ MURAKIP YARDIMCILIĞI,...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.