Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Uzman Yardımcısı Alım İlanı

Ana Sayfa » KPSS Alımlar » Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Uzman Yardımcısı Alım İlanı
02 Eylül 2013 - 3:59

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinden:

MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI

GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

I – SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde çalıştırılmak üzere uzman yardımcıları alınacaktır. Alınacak 31 (otuzbir) uzman yardımcısı Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 6 ncı dereceli kadrolarda istihdam edilecektir.

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Uzman Yardımcısı alınacak bölümler, kadro adedi, sözlü sınava çağrılacak aday sayısı, KPSS puan türü ve taban puanları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

Gruplar

Mezun Olunan Alan/Bölüm

Kadro

Adedi

Sözlü Sınava

Çağrılacak

Aday Sayısı

KPSS Puan

Türü

Taban

Puan

1. Grup

Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi Bölümü Mezunları

4

16

-KPSSP30

-KPSSP64

80

2. Grup

Uluslararası İlişkiler Bölümü Mezunları

10

40

-KPSSP36

-KPSSP82

80

3. Grup

Hukuk Fakültesi Mezunları

5

20

-KPSSP103

80

4. Grup

İktisat, İşletme, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümü Mezunları

12

48

-KPSSP88

80

Toplam

31

124

   

 

Adaylar yukarıda belirtilen puan türlerinden sadece birisini tercih ederek başvuruda bulunabilirler.

II – SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

1 – 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2 – En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin, ilanda belirtilen bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

3 – ÖSYM tarafından 7-8 Temmuz 2012 veya 6-7 Temmuz 2013 tarihlerine yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS) ilanda belirtilen puan türlerinden asgari puanı almış olmak kaydıyla; müracaat edenlerin merkezi sınav puanı en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde; öğrenim dalları itibariyle alınacak Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Uzman Yardımcısı sayısının 4 katı aday arasına girmek (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da sözlü sınava çağrılırlar),

4 – 2013 Yılı Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (1/1/1978 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),

5 – Başvuruyu süresi içerisinde yapmış olmak.

III – BAŞVURU TARİHLERİ

Giriş Sınavı başvuruları 02 Eylül 2013 tarihinde başlayıp, 02 Ekim 2013 tarihinde saat 18:00 da sona erecektir.

IV – BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

Başvurular, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 254 Çankaya/ANKARA veya www.mgk.gov.tr internet adresinden temin edilecek başvuru formu doldurularak, istenilen belgeler ile birlikte şahsen veya posta yoluyla Personel ve İdari İşler Dairesi Başkanlığına yapılacaktır.

Posta ile yapılan başvurularda aşağıdaki belgelerin son başvuru tarihine kadar Genel Sekreterliğe ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler sebebiyle veya eksik belgelerle yapılmış olduğu yahut gerçeğe aykırı beyanlar içerdiği anlaşılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru formu ve ekinde yer alan belgelerin incelenmesi sonucu ilanda belirtilen şartlara haiz olup, sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi sözlü sınavın yapılacağı yer ve tarih bilgileri ile birlikte sınav tarihten en az 10 gün önce www.mgk.gov.tr internet adresinde ve Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:254 Çankaya/ANKARA adresinde yer alan hizmet binası giriş kapılarına asılarak ilan edilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

V – SINAVA GİRECEKLERDEN İSTENEN BELGELER

Giriş sınavına (sözlü sınav) katılmak isteyen adaylardan istenen belgeler:

a) Yüksek öğrenim mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği).

b) İki adet vesikalık fotoğraf.

c) KPSS sonuç belgesinin aslı, fotokopisi veya bilgisayar çıktısı.

ç) T.C. Kimlik Numarasını gösterir kimlik belgesi.

d) Özgeçmiş.

Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Genel Sekreterlikçe de onaylanabilir.

VI – GİRİŞ SINAVI VE KONULARI

Giriş sınavı sözlü yapılmak suretiyle tek aşamalıdır.

İlanda belirtilen bölüm ve puan türlerinde en yüksek puandan başlanarak gruplar itibariyle belirlenen kadronun dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır.

Giriş sınavında adaylar;

a) Alan bilgisi ve Genel Sekreterliğin görev alanına giren temel konulara ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan),

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),

d) Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan),

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan),

yönlerinden ve belirtilen puan ağırlıklarında değerlendirilecektir.

Adayların Giriş Sınavında başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almaları gerekmektedir.

VII – GİRİŞ SINAVININ YERİ VE TARİHİ

Giriş sınavı (sözlü sınav) 04 Kasım – 14 Kasım 2013 tarihleri arasında Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:254 Çankaya/ANKARA adresinde yapılacak olup, alanlara göre sınavın tarihi saati ve yerine ilişkin bilgiler sınav tarihinden en az 10 gün önce www.mgk.gov.tr internet adresinde duyurulacaktır.

Adayların, sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında, fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir.

VIII – GİRİŞ SINAVI DEĞERLENDİRMESİ VE SONUCU

Giriş sınavında başarılı olmak için sözlü sınavda en az yetmiş puan alınması zorunludur. Başarılı olmak için gerekli olan puanı almış olmak kaydıyla başarı sıralaması, sözlü sınav notu esas alınarak belirlenecektir. Sınav sonuçlarına göre adayların sözlü sınav notlarının eşitliği durumunda her grup kendi içerisinde kalmak kaydıyla KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alacaktır.

Giriş sınavı sonuçları, puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre sıraya konulup, atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asil, atama yapılacak kadro sayısının en fazla yarısına kadar aday ise yedek olarak tespit edilecektir.

Giriş sınavında (sözlü sınav) yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Sınav sonuçları, Genel Sekreterliğimiz www.mgk.gov.tr internet adresinde ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:254 Çankaya/ANKARA adresinde yer alan hizmet binası giriş kapılarında ilan edilecektir.

Ayrıca, asil ve yedek listelerde yer alan adaylara sınav sonucu yazılı olarak bildirilecektir.

Adaylar, sınava katılacakların listesinin yayınlanmasından itibaren yedi gün içinde sınav listesine veya sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren yedi gün içinde sınav sonucuna yazılı olarak Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine itiraz edebilir. İtirazlar, en fazla yedi gün içinde incelenerek itiraz sonuçları adaya yazılı olarak bildirilecektir.

Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Ataması bu şekilde iptal edilenler hiçbir hak talep edemezler. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında ilgili makamlara suç duyurusunda bulunulacaktır.

Giriş sınavına ilişkin gerekli görülen bilgilendirmeler, Kurumun www.mgk.gov.tr internet sayfasından yapılacaktır.

İlan olunur.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Adres: Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği

Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 254

Çankaya/ANKARA

Tlf : 0(312) 289 6117 – 6119 – 6122

İlginizi Çekebilecek İçerikler

MKE 52 Daimi İşçi Alacak

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU Kurumumuzun...

DSİ 518 Sözleşmeli Personel Alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak. Alımı yapılacak...

Kamu Kurumları 30 Bin Geçici Personel Alacak

Hürriyet Gazetesinden Noyan Doğan’ın haberine göre önümüzdeki dönemde kamu kurumları...

Lisans ve Önlisans Mezunu 13 Bin Polis Memuru Alınacak

2017 yılı 21. dönem POMEM 13 bin polis memuru alımı için Polis akademisi tarafından duyuru...

Memurum.biz Android Uygulaması Google Play’de Güncellendi

Memurum.biz Android uygulaması Google Play’de güncellendi. Android işletim sistemine sahip...

Halkbank 2017 Bayram Ettiren Kredi Kampanyası

Halkbank 50 bin TL’ye kadar 48 ay vadeyle 1,10-1,18 faiz oranlarıyla bayram ettiren kredi...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Fırat Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 2017T. C. FIRAT KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI TRB1 Düzey 2 Bölgesinde (Bingöl, Elazığ,...
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 4 Müfettiş Yardımcısı AlacakGAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI...
İpekyolu Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 2017T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI TRC1 Düzey 2 Bölgesi’nde (Gaziantep,...
Rekabet Kurumu 28 Uzman Yardımcısı Alım İlanıRekabet Kurumu Rekabet Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Rekabet Kurumu’nda çalıştırılmak...
RTÜK 60 Uzman Yardımcısı AlacakRadyo ve Televizyon Üst Kurulundan: RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU ÜST KURUL UZMAN...
BDDK 100 Uzman Yardımcısı AlacakBDDK BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKALAR YEMİNLİ MURAKIP YARDIMCILIĞI,...
2017 Yılında 2 bin 750 Hakim ve Savcı AlınacakAdalet Bakanlığı 2017 yılında 2 bin 750 hakim ve savcı adayı alımı yapmayı planlıyor....
Milli Savunma Bakanlığı 7 adet Millî Savunma Uzman Yardımcısı AlacakMİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI MİLLÎ SAVUNMA UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 1....
MSB 8 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanıMİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AB UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 1. GENEL: Millî...
Başbakanlık 12 Uzman Yardımcısı AlacakBaşbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: UZMAN YARDIMCISI...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Tarıkbilgin diyorki;

Kaynakçıyım belgem var.belediyenin herhangi bölümünde çalışmak istiyorum.05447416699.çarşamba