Adli Tıp Kurumu 57 Memur Alacak

Ana Sayfa » Genel » Adli Tıp Kurumu 57 Memur Alacak
18 Eylül 2013 - 6:22

İLÂN

Adalet Bakanlığı
Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’ndan

Adli Tıp Kurumu merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesi uyarınca istihdam edilmek üzere;

EK-1’deki listede yeri, unvanı ve niteliği belirtilen 2 kimya mühendisi, 3 kimyager, 1 inşaat mühendisi, 3 makine mühendisi, 1 elektrik elektronik mühendisi, 2 biyolog, 2 fizikçi, 1 elektrik teknisyeni, 1 sıhhi tesisat teknisyeni, 1 inşaat teknisyeni, 6 laborant, 2 bilgisayar teknikeri, 3 kimya teknikeri, 1 radyoloji teknikeri, 1 fotoğraf teknikeri, 8 memur ve 19 veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosu için, Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre personel alımı yapılacaktır.

2) Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınava, 2012 ve 2013 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarında 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecektir. Başvuruda bulunacakların Adalet Bakanlığı Memur Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 5 ve 6 ncı maddelerinde yazılı olan şartlar ile bu ilanın 4. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

3) Sözlü sınava, merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere her kadro için ilân edilen kadro sayısının 5 katı kadar aday çağrılacaktır. Sıralama sonucunda, ilân edilen kadro sayısının 5 katı içerisine giremeyenler sözlü sınava alınmayacaktır. Puan sıralaması sonucunda puanların eşit olması halinde; doğum tarihi önce olan adaya, bunun da eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan adaya öncelik tanınacaktır

4)Başvuruda bulunacakların aşağıdaki genel ve özel şartları taşımaları gerekmektedir.

I) Genel şartlar:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Son başvuru günü olan 11.10.2013 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınav tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak,

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d)  657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,

e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve özrü bulunmamak,

f) Kamu haklarından mahrum olmamak,

g) Son müracaat tarihi itibariyle atanılacak kadro için gerekli öğrenim niteliğini taşıyor olmak.

II) Özel şartlar:

a) Kimya Mühendisi kadrosunda istihdam edilebilmek için; yükseköğretim kurumlarının kimya mühendisliği lisans programından mezun olmak.

b) Kimyager kadrosunda istihdam edilebilmek için; yükseköğretim kurumlarının kimya bölümü lisans programından mezun olmak.

c) İnşaat Mühendisi kadrosunda istihdam edilebilmek için; yükseköğretim kurumlarının inşaat mühendisliği lisans programından mezun olmak.

ç) Makine Mühendisi kadrosunda istihdam edilebilmek için; yükseköğretim kurumlarının makine mühendisliği lisans programından mezun olmak.

d) Elektrik Elektronik Mühendisi kadrosunda istihdam edilebilmek için; yükseköğretim kurumlarının elektrik elektronik mühendisliği lisans programından mezun olmak.

e) Fizikçi kadrosunda istihdam edilebilmek için; yükseköğretim kurumlarının fen edebiyat fakültelerinin fizik bölümünden mezun olmak.

f) Biyolog kadrosunda istihdam edilebilmek için; yükseköğretim kurumlarının moleküler biyoloji veya moleküler biyoloji ve genetik lisans programından mezun olmak.

g) Laborant kadrosunda istihdam edilebilmek için; yükseköğretim kurumlarının tıbbi laboratuvar veya sağlık laboratuvarı önlisans programlarından mezun olmak.

h) Bilgisayar Teknikeri kadrosunda istihdam edilebilmek için; yükseköğretim kurumlarının bilgisayar programcılığı, bilgisayar teknolojisi, bilgisayar teknolojileri ve yönetimi, bilgisayar donanımı, bilgisayar teknolojileri ve bilişim sistemleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.

ı) Kimya Teknikeri kadrosunda istihdam edilebilmek için; yükseköğretim kurumlarının kimya veya kimya teknolojisi önlisans programlarından mezun olmak.

i) Radyoloji Teknikeri kadrosunda istihdam edilebilmek için; yükseköğretim kurumlarının radyoloji veya tıbbi görüntüleme teknikleri önlisans programlarından mezun olmak.

j) Fotoğraf Teknikeri kadrosunda istihdam edilebilmek için; yükseköğretim kurumlarının fotoğraf, fotoğrafçılık, fotoğrafçılık ve kameramanlık önlisans programlarının birinden mezun olmak.

k) Sıhhi Tesisat Teknisyeni kadrosunda istihdam edilebilmek için; ortaöğretim kurumlarının sıhhi tesisat, sıhhi tesisat ve kalorifer, sıhhi tesisat-ısıtma, sıhhi tesisat-kalorifercilik-ısıtma, ısıtma-havalandırma, tesisat teknolojisi alanlarının birinden mezun olmak.

l) Elektrik Teknisyeni kadrosunda istihdam edilebilmek için; ortaöğretim kurumlarının elektrik, galvanoteknik, elektrik-elektronik, otomatik kumanda, elektrik tesisatçılığı, bobinajcılık, elektrikçilik,  elektrik-elektronik teknolojisi alanlarının birinden mezun olmak.

m) İnşaat Teknisyeni kadrosunda istihdam edilebilmek için; ortaöğretim kurumlarının inşaat, yapı, kagir yapı, ahşap yapı, yapıcılık, üst yapı, üst yapı – inşaat, inşaat teknolojisi alanlarının birinden mezun olmak.

n) Memur kadrosunda istihdam edilebilmek için; yükseköğretim kurumlarının büro yönetimi, büro yönetimi ve sekreterlik, büro yönetimi ve yönetici asistanlığı, sekreterlik, ofis teknolojileri ve yönetimi, büro hizmetleri ve yönetici asistanlığı önlisans programlarının birinden mezun olmak.

o) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosunda istihdam edilebilmek için adalet önlisans programından veya adalet meslek yüksekokulundan mezun olmak.

5) Başvuru yeri ve şekli: Başvuruların; sözlü sınavın yapılacağı İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’na bizzat veya bir yakını aracılığıyla yapılması gerekmektedir. Posta ile veya diğer iletişim araçlarıyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylar her bir kadro ve unvan için yalnızca bir adet başvuru yapabileceklerdir. Aynı adayın birden fazla kadro için başvuru yapması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacaktır. (Örneğin: Adana kimya mühendisliği için başvuran aday, Trabzon kimya mühendisliği için başvuramayacaktır.)

6) Başvuru tarihi: Başvurular 30 Eylül 2013 günü başlayıp, 11 Ekim 2013 günü mesai saati bitiminde sona erecektir. Başvuru sonuçları ve sıralama listeleri 04 Kasım 2013 tarihinde açıklanacaktır.

7) Sözlü sınav yeri, tarihi ve saati : İlan edilen tüm kadrolar için sözlü sınavlar Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’nın İstanbul Yenibosna’daki merkez binasında 11-15 Kasım 2013 tarihleri arasında yapılacaktır. Belirtilen günlerde sözlü sınavların bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir. Hangi kadrolar için hangi tarih ve saatlerde sözlü sınav yapılacağı başvuru sonuçları ve sıralama listeleriyle birlikte ilan edilecektir.

8) Başvuru için gerekli belgeler:

a) Başvuru formu EK-2,

b) Öğrenim belgesi fotokopisi

c) KPSS sınav sonuç belgesi fotokopisi

d) Nüfus cüzdan fotokopisi

9) Başvuruların değerlendirilmesi :

a) Başvuruları kabul edilen adayların KPSS puanları (KPSSP94-Ortaöğretim, KPSSP93-Önlisans, KPSSP3-Lisans) esas alınarak her kadro için en yüksek puandan başlayarak en düşük puana doğru sıralama listeleri hazırlanacaktır. Bu sıralama sonucunda oluşan listelere göre ilan edilen her bir kadronun beş katı kadar aday, sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. Sıralama sonucunda puanların eşit olması halinde; doğum tarihi önce olan adaya, bunun da eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan adaya öncelik tanınacaktır.

b) Sıralamalar kadro yeri ve unvanı bazında ayrı ayrı yapılacaktır. (Örneğin: Adana Kimya Mühendisliği için ayrı, Trabzon Kimya Mühendisliği için ayrı sıralama yapılacaktır.)

c) Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilen adayların müracaatları kabul edilmeyecek, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar hakkında ayrıca genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

d) Başvuru sonuçları ve sınav sonuçları Adli Tıp Kurumu’nun resmi internet sitesinden yayımlanacaktır. Yayımlanacak bu duyuru, ilân ve bilgilendirmeler tebligât mahiyetinde olacağından, adaylara ayrıca bir tebligât yapılmayacaktır.

10) Sonuçların açıklanması : Sözlü sınav sonuçları 21 Kasım 2013 tarihinde ilân edilecek ve atanmaya hak kazanan adaylar 29 Kasım 2013 günü mesai saati bitimine kadar aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’na teslim edeceklerdir.

Atanmaya hak kazananlardan istenilecek belgeler :

  1. Sağlık Kurulu Raporu (son altı ay içerisinde sağlık raporu vermeye yetkili tam teşekküllü Devlet hastanesinden alınmış).
  2. Öğrenim Belgesinin Aslı veya Noter Tasdikli Sureti.
  3. Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için)
  4. 6 Adet Fotoğraf (Yeni çekilmiş).
  5. Adli Sicil Kaydı
  6. Nüfus Cüzdanının Fotokopisi.
  7. Varsa Daha Önce Çalıştığı Hizmetleri Gösterir Belge.

 

İLAN OLUNUR

EK-1 

EK-2 

İlginizi Çekebilecek İçerikler

MKE 52 Daimi İşçi Alacak

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU Kurumumuzun...

DSİ 518 Sözleşmeli Personel Alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak. Alımı yapılacak...

Kamu Kurumları 30 Bin Geçici Personel Alacak

Hürriyet Gazetesinden Noyan Doğan’ın haberine göre önümüzdeki dönemde kamu kurumları...

Lisans ve Önlisans Mezunu 13 Bin Polis Memuru Alınacak

2017 yılı 21. dönem POMEM 13 bin polis memuru alımı için Polis akademisi tarafından duyuru...

Memurum.biz Android Uygulaması Google Play’de Güncellendi

Memurum.biz Android uygulaması Google Play’de güncellendi. Android işletim sistemine sahip...

Halkbank 2017 Bayram Ettiren Kredi Kampanyası

Halkbank 50 bin TL’ye kadar 48 ay vadeyle 1,10-1,18 faiz oranlarıyla bayram ettiren kredi...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Adalet Bakanlığı 300 Sözleşmeli Personel AlacakAdalet Bakanlığı 300 sözleşmeli personel alımı için duyuru yaptı. Duyuruya göre 194 sözleşmeli zabıt...
OGM 95 Orman Muhafaza Memuru AlacakORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI 2017 YILI ORMAN MUHAFAZA MEMURU ALIMI İLANI Orman...
Karayolları 1280 Personel Alacak Karayolları Genel Müdürlüğü bu yıl 1.280 personel alımı yapacak. Ulaştırma,...
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 76 Memur Alım DuyurusuT.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AÇIKTAN PERSONEL ALIM İLANI Gümrük ve Ticaret...
Adalet Bakanlığı Sözlü Sınavla Kadrolu 810 İcra Kâtibi Alım İlanıİ L A N Adalet Bakanlığından Bakanlığımızca, ekte mahal ve sayısı belirtilen...
Adli Tıp Kurumu 55 adet Memur AlacakİLÂN Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’ndan 1) Adli Tıp Kurumu...
Maliye Bakanlığı 100 adet Hazine Avukatı AlacakT.C. MALİYE BAKANLIĞI HAZİNE AVUKATLIĞINA GİRİŞ SINAVI DUYURUSU I-SINAVA İLİŞKİN...
EGM 78 Kadrolu Personel Alım İlanıEmniyet Genel Müdürlüğü (EGM) farklı illerde görev yapmak üzere kadrolu (657 4-a)...
Adalet Bakanlığı 200 Kadrolu Şoför AlacakAdalet Bakanlığı 200 adet kadrolu şoför alımı yapacak. KPSS’den 70 ve üzerinde...
Sahil Güvenlik Komutanlığı KPSS 60 Puanla 50 Memur AlacakSahil Güvenlik Komutanlığı mülakatla KPSS 60 (altmış) puan barajıyla 50 kişilik...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Tarıkbilgin diyorki;

Kaynakçıyım belgem var.belediyenin herhangi bölümünde çalışmak istiyorum.05447416699.çarşamba