Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Uzman Yardımcısı Alım İlanı

Ana Sayfa » KPSS Alımlar » Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Uzman Yardımcısı Alım İlanı
31 Temmuz 2013 - 20:10

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığından:

UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

I – GENEL BİLGİLER

Avrupa Birliği Bakanlığı; Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacak giriş sınavı ile 15 Uzman Yardımcısı alınacaktır.

II – SINAVA KATILMA KOŞULLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek şekilde beden ve ruh hastalığı veya beden sakatlığı ile özrü bulunmamak,

c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin, ilanda belirtilen bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

ç) Sınavın yapılacağı tarihte otuzbeş yaşını doldurmamış olmak,

d) ÖSYM tarafından 7-8 Temmuz 2012 veya 6-7 Temmuz 2013 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS) aşağıdaki tabloda (Tablo 1) belirtilen puan türlerinden asgari puanı almış olmak kaydıyla; müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde; öğrenim dalları itibariyle alınacak Uzman Yardımcısı sayısının 20 katı aday arasına girmek (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da yazılı sınava çağrılırlar),

e) İngilizce veya Fransızca dillerinden birinde, YDS/KPDS’den en az (B) düzeyinde puan almış olmak veya buna denk kabul edilen Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı’nın YDS/KPDS 80 puanına eşdeğer kabul ettiği puan veya seviyeye sahip olmak (Yabancı dil puan veya seviye değerlendirmeleri Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı’nın Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri tablosuna göre yapılacaktır.)

III – BAŞVURU TARİHLERİ

Giriş Sınavı Başvuru Tarihleri:  26 Ağustos- 6 Eylül 2013

IV – BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER

Başvurular, www.ua.gov.tr internet adresinde yer alan online başvuru formu doldurulup, çıktısı alınıp imzalandıktan sonra, ekinde istenilen belgeler ile birlikte şahsen veya posta yoluyla Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, İnsan Kaynakları ve İdari İşler Koordinatörlüğü “Mevlana Bulvarı No:181, 06520, Balgat/ANKARA” adresine yapılacaktır.

Posta ile yapılan başvurularda aşağıdaki belgelerin son başvuru tarihine kadar Başkanlığa ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler veya eksik belgelerle yapılmış olduğu yahut gerçeğe aykırı beyanlar içerdiği anlaşılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru koşullarını taşımadığı ve istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.

Başvuru formu ve eki belgelerin incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen şartları haiz olup, yazılı giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların isimleri 24 Eylül 2013 tarihinde Başkanlığa ait www.ua.gov.tr ve Gazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezine ait http://gazisem.gazi.edu.tr internet adreslerinde duyurulacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İstenilen belgeler;

Giriş sınavına katılmak isteyen adaylar, Başkanlığın www.ua.gov.tr internet sitesinde yer alan “Online Başvuru Formunu” doldurarak başvuru işlemini başlatırlar. Adaylar, Online Başvuru Formunun yazılı çıktısına aşağıdaki belgeleri eklerler:

a) Yüksek öğrenim mezuniyet belgesi veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği).

b) KPSS sonuç belgesinin aslı, fotokopisi veya bilgisayar çıktısı,

c) YDS/KPDS veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği olan sonuç belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği veya Merkez Başkanlığınca onaylı örneği,

d) T.C. Kimlik Numarası beyanı (Nüfus Cüzdanı fotokopisi de ibraz edilebilir.),

e) Yazılı özgeçmiş,

f) 3 adet son altı ay içinde çekilmiş 4.5×6 cm ebadında vesikalık fotoğraf (Renkli fotokopi kabul edilmeyecektir.)

Bu belgeler aslı ibraz edilmek kaydıyla Başkanlıkça onaylanabilir.

V – YAZILI GİRİŞ SINAV YERİ VE ZAMANI

Yazılı Giriş Sınavı 6 Ekim 2013 Pazar günü saat 10:00’da Ankara’da yapılacaktır. Adaylar Gazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından hazırlanacak sınav giriş belgelerini 24 Eylül – 4 Ekim 2013 tarihleri arasında http://gazisem.gazi.edu.tr internet adresinden çıktı almak suretiyle temin edebilecek olup, adayların adreslerine ayrıca sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere resmi kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) bulunduracaktır. Kimlik belgesi yanında bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

VI – YAZILI GİRİŞ SINAVI, ÖĞRENİM DALLARI VE KONTENJANLARI

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığında istihdam edilecek uzman yardımcıları için gruplar, bölümler, boş pozisyon sayısı, yazılı sınava çağrılacak aday sayısı, KPSS puan türü ve taban puanları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 1: Yazılı Giriş Sınavı Öğrenim Dalları ve Kontenjanları

 

Gruplar

Mezun Olunan Alan/Bölüm

Boş Pozisyon Sayısı

Yazılı Sınava Çağrılacak Aday Sayısı

KPSS Puan Türü

Taban Puan

1.Grup

(Ekonomi ve Maliye Grubu)

İktisat, Ekonomi, Maliye, İşletme, Ekonometri

4

80

KPSSP57

70

2.Grup (Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Grubu) Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Küresel ve Uluslararası İlişkiler, Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler

4

80

KPSSP33

80

3. Grup

(Hukuk Grubu)

Hukuk

2

40

KPSSP 11

70

4. Grup

(Bilişim Grubu)

Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği

5

100

KPSSP1

70

  Toplam

15

300

Son sıradaki adayla eşit KPSS puanına sahip diğer adaylar da yazılı sınava çağrılır.

Yazılı sınav sorularının %50’si lisans eğitimine ait mesleki bilgilerden, %25’i genel kültür ve genel yetenek konularından, %15’i Avrupa Birliği Kurumlar Hukuku ile Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinden, %10’u Başkanlığın görev alanına ait temel bilgilerden oluşur. Genel kültür ve genel yetenek, Avrupa Birliği Kurumlar Hukuku ile Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ile Başkanlığın görev alanına ilişkin sorular bütün gruplar için ortak yapılır (Tablo 3). Yazılı sınav, Gazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından test usulünde yapılacaktır. Yazılı sınavda başarı notu, yüz puan üzerinden en az yetmiştir. Sınavda kopya çekenler, çekmeye teşebbüs edenler veya kopya çektiği tespit edilenler hakkında tutanak düzenlenir ve sınav kâğıtları geçersiz sayılır. Yazılı sınava ait kurallar http://gazisem.gazi.edu.tr adresinden temin edilecek sınav giriş belgesinde ve http://gazisem.gazi.edu.tr ve www.ua.gov.tr adreslerinde yayınlacak olan Sınav Uygulama Duyurusunda belirtilecektir.

Alan bilgisi sınav konuları atama yapılacak öğrenim dallarına göre aşağıdaki tabloda (Tablo 2) gösterilmiştir.

Tablo 2: Alan Bilgisi Sınav Konuları

 

Grup No

Mesleki Alan

Konular

1 Ekonomi ve Maliye Grubu Mikro ve Makro İktisat, Türkiye Ekonomisi, Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar, Kamu Maliyesi, Maliye Politikası
2 (Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Grubu) Yönetim Bilimi, Siyaset Bilimi, Siyasi Tarih, Türk Dış Politikası, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Kuruluşlar.
3 Hukuk Grubu Anayasa Hukuku, İdare Hukukunun Genel Esasları ve İdari Yargı, Ceza Hukuku (Genel Hükümler), Medeni Hukuk (Başlangıç-Kişiler Hukuku-Eşya Hukuku), Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Uluslararası Hukuk
4 Bilişim Grubu Yazılım, Ağ, Güvenlik ve Donanım, Veritabanları ve Bilgi Sistemleri

 

Tablo 3: Tüm Adayların Sınav Kitapçıklarında ortak olarak yer alacak konular:

 

Grup No.

Ortak Sınav Konuları

1

Genel Kültür ve Genel Yetenek

2

Avrupa Birliği Kurumlar Hukuku ve Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri

3

ABEGM’nin Görev Alanına ait Temel Bilgiler

 

Yazılı sınavda 70 ve üzerinde puan almak şartıyla, en yüksek puana sahip olan adaydan başlamak üzere, boş pozisyon sayısının dört katına kadar aday Sözlü Giriş Sınavına çağrılır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da Sözlü Giriş Sınavına çağrılır.

Yazılı sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itiraz başvuruları, soru ve cevap anahtarlarının www.ua.gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren en geç 7 (yedi) gün içerisinde, sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile Başkanlığa yapılır. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Yazılı sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar sonuçların www.ua.gov.tr ve http://gazisem.gazi.edu.tr internet adreslerinde yayımlanmasından itibaren en geç 7 (yedi) gün içerisinde AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığına yapılabilecektir. Adaylar, sınav sonuçlarına itiraz başvurularını, Gazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin T.C. Halk Bankası Gazi Üniversitesi Kampüsü Şubesindeki TR930001200129400006000038 IBAN no’lu hesabına, 40 TL (Kırk Türk Lirası) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile Başkanlığa yapar. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası, imza, adres ve dekontu olmayan dilekçeler ile faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Yazılı sınav sonucunda sözlü sınava girmeye hak kazananların isimleri ile sözlü sınavın tarihi, saati ve yeri Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı www.ua.gov.tr internet adresinde duyurulacak olup, Sözlü Giriş Sınavına girmeye hak kazananlara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

VII – SÖZLÜ GİRİŞ SINAVI

Sözlü sınav, adayların;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilerek ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

Adaylar, Giriş Sınav Komisyonu tarafından (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Giriş Sınav Komisyonu başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday giriş sınavını başarmış kabul edilir. Giriş sınavında yetmişin üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

VIII – DEĞERLENDİRME

Giriş sınavında başarılı olmak için yazılı ve sözlü sınavların her bir aşamasından en az yetmiş puan alınması zorunludur. Başarılı olmak için gerekli olan puanı almış olmak kaydıyla başarı sıralaması, yazılı sınav ile sözlü sınav notlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecektir. Sınav sonuçlarına göre adayların yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda yazılı sınav puanı yüksek olan aday; her iki puanın da eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alacaktır.

Giriş sınavı sonuçları, puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre sıraya konulup, atama yapılacak pozisyon sayısı kadar aday asil, atama yapılacak pozisyon sayısının en fazla yarısına kadar aday ise yedek olarak tespit edilecektir.Giriş sınavı sonuçları Başkanlık internet sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca, asil ve yedek listelerde yer alan adaylara sınav sonucu yazılı olarak bildirilmeyecektir.

Adaylar, yazılı sınava katılacakların listesinin yayınlanmasından itibaren 3 (üç) gün içinde sınav listesine veya yazılı ve sözlü sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren en geç 7 (yedi) gün içerisinde sınav sonucuna yazılı olarak itiraz edebilir. İtiraz süresi içinde verilmemiş dilekçeler dikkate alınmaz. İtirazlar, itiraz süresinin dolmasından itibaren yedi gün içerisinde topluca Giriş Sınav Komisyonunca değerlendirilir. İtiraz sonuçları, itiraz edenlere dilekçelerinde belirttikleri iletişim bilgileri yoluyla bildirilir. İtirazların değerlendirilmesi üzerine verilen kararlar kesindir. Yazılı sınavın üniversitelere veya başka bir kamu kurumuna yaptırılması durumunda, bu sınav sonuçlarına yapılan itirazların karara bağlanma süresi onbeş gündür.

Sınavda başarılı olup da atanmaya hak kazandığı halde Başkanlık internet sitesinde belirtilen süre içerisinde işe başlamak için müracaatta bulunmayanların atamaları yapılmayacaktır. Bunların yerine sınav başarı puanına göre yedek listeden aday çağrılacaktır.  Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır.

Giriş sınavına ilişkin gerekli görülen bilgilendirmeler, Başkanlık www.ua.gov.tr internet sayfasından yapılacaktır.

İlgililere ilanen duyurulur.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Finans Ofisi Başkanlığına Göksel AŞAN Atandı

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanlığına Prof. Dr. Göksel AŞAN atandı. Finans Ofisi...

Mersin Silifke Öğretmenevi Aşçı Alım İlanı

İş İlan No (00004690863) Türkiye İş Kurumu SİLİFKE HİZMET MERKEZİ SİLİFKE ÖĞRETMENEVİ...

Erzincan Yalnızbağ Belediyesi 9 adet Çöpçü Alım İlanı

Erzincan Yalnızbağ Belediyesi daimi işçi statüsünde 9 adet Çöpçü alacak. İşkur’da...

Niğde Kemerhisar Belediyesi Kalorifer Ateşçisi Alacak

İş İlan No (00004689893) Türkiye İş Kurumu NİĞDE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ KEMERHİSAR...

Kocaeli Üniversitesi Sözleşmeli Programcı Alım İlanı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Üniversitemiz Öğrenci...

Sakarya Karasu Belediyesi Avukat Alım İlanı

T.C. SAKARYA İLİ KARASU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü AVUKATLIK GİRİŞ...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Türkiye Su Enstitüsü Uzman Alım İlanıT.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE SU ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI (İSTANBUL) UZMAN...
Diyanet 25 adet Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı Alım İlanıDiyanet İşleri Başkanlığı 25 adet Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı...
30 Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı Alım İlanıDiyanet İşleri Başkanlığı 30 adet Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı alacak....
Kamu Denetçiliği Kurumu 15 Uzman Yardımcısı alımı yapacakKamu Denetçiliği Kurumu 15 Uzman Yardımcısı alımı yapacak. Başvurular için 2017-2018...
Rekabet Kurumu 20 Rekabet Uzman Yardımcı AlacakREKABET KURUMU REKABET UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI Rekabet Kurumu’nda çalıştırılmak...
Kişisel Verileri Koruma Kurumu 35 adet Uzman Yardımcısı alacakKişisel Verileri Koruma Kurumunda Genel İdare Hizmetleri Sınıfında açık bulunan...
YÖK Sözlü Sınavla 5 Uzman Yardımcısı AlacakYükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığında çalıştırılmak üzere, 9. dereceli,...
Fırat Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 2017T. C. FIRAT KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI TRB1 Düzey 2 Bölgesinde (Bingöl, Elazığ,...
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 4 Müfettiş Yardımcısı AlacakGAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI...
İpekyolu Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 2017T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI TRC1 Düzey 2 Bölgesi’nde (Gaziantep,...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.