Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatında İlk Defa Göreve Başlayacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik

Ana Sayfa » Bilgi » Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatında İlk Defa Göreve Başlayacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik
27 Haziran 2013 - 20:26
28 Haziran 2013  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28691

YÖNETMELİK

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATINDA

İLK DEFA GÖREVE BAŞLAYACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR

HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kurumda hizmet gerekleri ve insan kaynakları planlaması esas alınarak memur, sözleşmeli ve geçici personel olarak ilk defa göreve başlayacaklar için yapılacak sınavlar ile göreve başlamaya ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, mesleğe özel yarışma sınavı ile alınanlar hariç olmak üzere, Kurumda 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (A), (B) ve (C) fıkralarına göre ilk defa memur, sözleşmeli ve geçici personel olarak göreve başlayacaklar hakkında uygulanır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Kanuna ve 1/12/2011 tarihli ve 6253 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanununun 27, 29 ve geçici 9 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) TBMM: Türkiye Büyük Millet Meclisini,

b) Kurum: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatını,

c) Genel Sekreter: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterini,

ç) Geçici personel: 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (C) fıkrasına göre çalıştırılacak personeli,

d) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri dışında kalan günleri,

e) Kadro: 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (A) fıkrasına göre istihdam edilen personelin görev yaptığı unvanı,

f) KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavını,

g) Memur: 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (A) fıkrası uyarınca genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilecek personeli,

ğ) Norm kadro: TBMM Başkanlık Divanı tarafından kabul edilen norm kadro uygulama esaslarını,

h) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

ı) Pozisyon: 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) ve (C) fıkralarına göre istihdam edilen personelin görev yaptığı unvanı,

i) Sınav birimi: İnsan Kaynakları Başkanlığını,

j) Sözleşmeli personel: 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre çalıştırılacak personeli,

k) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

l) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Sınavlara İlişkin Esaslar

Giriş sınavı

MADDE 5 – (1) Kurum kadro ve pozisyonlarında ilk defa göreve başlayacaklar, personel ihtiyacına göre Kurum tarafından uygun görülecek tarihlerde yazılı sınav ile sözlü sınav veya uygulama sınavı olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacak giriş sınavıyla belirlenir. Bu amaçla Kurum tarafından ÖSYM’ye yazılı sınav yaptırılır veya yazılı sınav yerine geçmek üzere ÖSYM tarafından yapılan KPSS esas alınır. Personel alınacak kadro ve pozisyonlar ile sınavların şekli, norm kadro çerçevesinde Genel Sekreterin teklifi üzerine TBMM Başkanının onayı ile belirlenir.

(2) Sınavlara ilişkin ön hazırlıkların yapılması, adayların başvurularının alınması ile diğer işlemler sınav birimi tarafından yerine getirilir.

Giriş sınavı duyurusu

MADDE 6 – (1) Giriş sınavı duyurusunda;

a) Başvurunun başlangıç ve bitiş tarihleri,

b) Başvuru yeri ve şekli,

c) Kadro ve pozisyonlara göre alınacak personel sayısı, kadroların sınıfı, unvanı ve derecesi ile başvuruda bulunacaklarda aranacak nitelikler,

ç) Sınavın tarihi, yeri ve şekli,

d) ÖSYM’ye yazılı sınav yaptırılması halinde sınav konuları ile gerekli görülen diğer hususlar,

e) Yazılı sınav yerine geçmek üzere KPSS’nin esas alınması halinde ise sözlü sınava veya uygulama sınavına çağrılacaklarda aranacak puan türü/türleri ve asgari puanlar,

belirtilir.

(2) ÖSYM’ye yazılı sınav yaptırılması durumunda, sınav tarihinden en az iki ay önce, yazılı sınav yerine geçmek üzere KPSS’nin esas alınması halinde ise sözlü sınav veya uygulama sınavı tarihinden en az bir ay önce Türkiye genelinde yayımlanan yüksek tirajlı günlük gazetelerden en az birinde bir defa sınav duyurusu yapılır. Ayrıca TBMM’nin resmi internet sitesinde de sınav ilan edilir.

Başvuru şartları

MADDE 7 – (1) Giriş sınavına başvuruda bulunacak adayların;

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde yer alan genel şartları taşımaları,

b) Sınav açılacak kadro ve pozisyonlar için norm kadroda belirtilen atanacaklarda aranan niteliklerden sınav ilanında yer alanları taşımaları,

c) Yazılı sınav yerine geçmek üzere KPSS’nin esas alınması durumunda, son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış KPSS’den sınav duyurusunda belirtilen puan türünden/türlerinden yetmiş puandan az olmamak üzere belirtilen kadar puan almış olmaları,

ç) Yabancı dil bilgisi gerektiren kadro ve pozisyonlar için son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış YDS’den norm kadroda belirtilen asgari puanı aldığını gösteren veya dil yeterliği bakımından denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmaları,

gerekmektedir.

Başvuruda istenecek belgeler

MADDE 8 – (1) Giriş sınavına girmek isteyen adaylardan, ekli (1) sayılı aday başvuru formu ile birlikte;

a) T.C. kimlik numarası beyanı,

b) Kendi el yazısıyla yazılmış özgeçmiş,

c) Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği,

ç) Son üç ay içinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf,

d) Yazılı sınav yerine geçmek üzere KPSS’nin esas alınması halinde, KPSS puanını gösterir belge,

e) Yabancı dil bilgisi gerektiren kadro ve pozisyonlar için geçerliliği bulunan belge,

istenir.

Başvuru şekli ve yeri

MADDE 9 – (1) Sınava girmek isteyen adaylar başvurularını, duyuruda öngörülen süre içinde şahsen veya posta yoluyla belirtilen adrese yaparlar. Başvurular sınav duyurusunda belirtilmesi halinde elektronik ortamda da yapılabilir. Süresinde yapılmayan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

(2) Sınav birimi, süresinde yapılan başvuruları inceleyerek adaylarda aranan şartların mevcut olup olmadığına ilişkin tespitlerini Sınav Kuruluna bildirir.

(3) Adaylar, sınav duyurusunda belirtilen kadro veya pozisyonlardan sadece birine başvuruda bulunabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınav Kurulu ve Sınavların Yürütülmesi

Sınav Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Sınav Kurulu, TBMM Başkanının onayı ile Genel Sekreterin veya Genel Sekreter yardımcılarından birinin başkanlığında, Genel Sekreter yardımcıları ile öncelikle personel alınacak birimlerin yöneticileri arasından seçilecek dört üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. İnsan Kaynakları Başkanı Sınav Kurulunun doğal üyesidir. Ayrıca en az başkan yardımcısı düzeyinde üç yedek üye tespit edilir.

(2) Sınav Kurulunun başkan ve üyeleri, ikinci derece dahil kan ve kayın hısımlarının katıldıkları sınavlarda görev alamazlar. Asil üyelerden herhangi birinin geçerli bir mazereti nedeniyle Sınav Kurulunda bulunamaması halinde yerine sınav kurulu onayındaki sıraya göre yedek üyelerden biri görev yapar.

(3) Sınav Kurulu, sınav işlemlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesi, başvuruda bulunan adayların gerekli nitelikleri taşıyıp taşımadıklarının belirlenmesi, sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve yapılacak itirazların incelenerek karara bağlanması işlemlerini yerine getirir. Sınav Kurulu, sınavlara ilişkin işlemleri tutanakla tespit eder.

Yazılı sınav

MADDE 11 – (1) Yazılı sınav yaptırılması hâlinde sınav konuları, genel kültür ve genel yetenek ile kadro ve pozisyona ilişkin görevin gereği olan konuları kapsayacak şekilde, Sınav Kurulu ile ÖSYM tarafından yüz tam puan üzerinden ağırlıklandırılarak belirlenir. Bu sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alan adaylar en yüksek puan alandan başlamak üzere sıralanarak başarı sıralaması oluşturulur.

(2) Yazılı sınav yerine geçmek üzere KPSS’nin esas alınması hâlinde, kadro ve pozisyonlara göre belirlenen puan türünden/türlerinden en az yetmiş puan alan adaylar en yüksek puan alandan başlamak üzere sıralanarak başarı sıralaması oluşturulur.

(3) Başarı sıralamasındaki en yüksek puan alan adaydan başlanarak duyurulan kadro ve pozisyonların en fazla üç katı kadar aday bu sınavda başarılı kabul edilerek sözlü sınava veya uygulama sınavına çağrılır. Sözlü sınava veya uygulama sınavına çağrılmaya hak kazanan son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava alınır.

(4) Sözlü sınava veya uygulama sınavına katılmaya hak kazanan adayların isim listeleri ile sınava girecekleri yer Kurumun resmi internet sitesinde sınav tarihinden en az on gün önce duyurulur. Adaylara ayrıca tebligat yapılmaz.

Sözlü sınav ve uygulama sınavı

MADDE 12 – (1) Yazılı sınavda başarılı kabul edilen adaylardan, üçüncü fıkrada sayılanların dışındaki kadro ve pozisyonlara başvuruda bulunanlar Sınav Kurulu tarafından sözlü sınava tabi tutulur.

(2) Sözlü sınav, adaylara;

a) Görevin gereğini yerine getirmeye ilişkin bilgi düzeyi,

b) Genel yetenek ve genel kültürü,

c) Muhakeme gücü ve ifade yeteneği,

ç) Liyakati, davranış ve tepkilerinin işe uygunluğu,

d) Özgüveni ve ikna kabiliyeti,

e) Göreve ilişkin alanlarda yeniliklere ve gelişmelere açıklığı,

yönlerinden (a) bendi için %25, diğer bentler için %15 oranında ayrı ayrı puan verilmesi suretiyle yapılır. (a) ve (b) bentlerine ilişkin sorular ve cevapları sınav öncesinde hazırlanır. Sınav Kurulu başkanı ve üyelerince her aday için ayrı ayrı not verilir. Bu notların aritmetik ortalaması alınarak adayın sözlü sınav puanı belirlenir.

(3) Yazılı sınavda başarılı kabul edilen adaylardan; alt yazıcı, aşçı, berber, bilgisayar teknisyeni, çayocakçı ve garson, ciltci, elektronik dizgi operatörü, fotoğrafçı, garson, görsel tasarımcı, kameraman, kuaför, montajcı, muhabir, musahhih, ofsetçi, oto tamir ustası, pastacı, programcı, rehber, resim kayıt elemanı, resim seçici, sesçi, sistem analisti, spiker, şoför, tekniker, teknik ressam, teknisyen, tercüman, terzi, usta, ustabaşı, yangın söndürme eri ve yönetmen unvanlı kadro ve pozisyonlara başvuruda bulunanlar uygulama sınavına tabi tutulur.

(4) Uygulama sınavlarını yapmak üzere Genel Sekreter yardımcılarının başkanlığında, bir başkan, dört asil ve üç yedek üyeden oluşan komisyonlar kurulur. Komisyon üyeleri ilgili birim yöneticileri ile kadro veya pozisyonun görev alanıyla ilgili, Kurumun ve ihtiyaç duyulması halinde diğer kamu kurumlarının ihtisas sahibi personeli arasından TBMM Başkanının onayı ile belirlenir. Komisyonlar çalışma usul ve esasları bakımından 10 uncu madde hükümlerine tabidir.

(5) Uygulama sınavı adaylara, görevin gereğini yerine getirmedeki yeterlikleri yönünden %50, ikinci fıkranın (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri için %10 oranında ayrı ayrı puan verilmesi suretiyle yapılır. Görevin gereğini yerine getirmedeki yeterliklerin tespitine ilişkin değerlendirme kriterleri sınavdan önce belirlenerek adaylara duyurulur. Komisyon başkanı ve üyelerince her aday için ayrı ayrı verilen notların aritmetik ortalaması alınarak adayların uygulama sınavı puanı tespit edilir.

(6) Sözlü sınavda ve uygulama sınavında başarılı sayılabilmek için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan almak şarttır.

Başarı sıralamasının tespiti ve ilanı

MADDE 13 – (1) Sınav Kurulu tarafından yazılı sınavdan alınan puanın %60’ı ile sözlü sınavdan veya uygulama sınavından alınan puanın %40’ı toplanarak adayların giriş sınavı puanı tespit edilir.

(2) Sınav Kurulu, giriş sınavı puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı sıralamasını esas alarak sınav duyurusunda ilan edilen kadro ve pozisyon sayısını geçmeyecek sayıda asil aday belirler. Ayrıca, asil aday sayısının yüzde yirmisini geçmeyecek sayıda yedek aday belirlenebilir. Asil veya yedek olarak belirlenen son sıradaki adayla aynı puana sahip başka adayların olması durumunda sırasıyla; daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara, üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara öncelik verilir. Bunların dışında kalanlar herhangi bir hak talebinde bulunamazlar.

(3) Asil ve yedek olarak kazananların yer aldığı başarı listesi sözlü sınavın veya uygulama sınavının bitiminden itibaren en geç yirmi gün içinde Kurumun hizmet binalarında ve resmi internet sitesinde ilan edilir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmaz.

İtiraz

MADDE 14 – (1) Adaylar sınavlara ilişkin itirazlarını, sınavlara katılacaklara yapılacak bildirimden ve sınavlarda başarılı olanların ilanından itibaren beş iş günü içinde gerekçelerini belirtmek suretiyle sınav birimine yazılı olarak yapabilirler.

(2) Bu itirazlar Sınav Kurulu tarafından incelenir ve sonucu en geç yedi iş günü içinde ilgiliye yazılı olarak bildirilir. Uygulama sınavlarına yapılan itirazların değerlendirilmesinde ilgili komisyonun da görüşü alınır. İtirazlar üzerine katılımcı listesinde veya sınav puanlarında değişiklik olması halinde katılımcı listesi veya başarı sıralaması yeniden hazırlanarak duyurulur. Sınav Kurulunun itiraz üzerine verdiği kararlar idari bakımdan kesindir.

Kurum çalışanları için açılacak sınavlar

MADDE 15 – (1) Kurum kadrolarına unvanlar itibarıyla, her giriş sınavında alınacak personelin yüzde yirmisi, 6253 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca, 18/12/2011 tarihinde TBMM Genel Sekreterliğinde geçici personel olarak istihdam edilenlerden, 5 inci maddede belirtilen sınav şartına bağlı olmaksızın Kurum içinde yapılacak ayrı bir sınavda başarılı olanlar arasından atanabilir. Personel alınacak kadro unvanlarından beşten az sayıda olanlarla beşin tam sayı katlarından artanların toplamının yüzde yirmisi, eşitlik halinde bu şekilde tahsiste bulunulamayan kadrolara öncelik verilmek suretiyle, unvanlar arasında ağırlıklarına göre dağıtılır. Sınav, sınav tarihinden en az bir ay önce Kurumun hizmet binalarında ve yerel ağda duyurulur.

(2) Sınav; Sınav Kurulunun önerisi ve Genel Sekreterin onayı ile ÖSYM’ye, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır. Sınavın yapılmasına ilişkin işlemler genel hükümler doğrultusunda hazırlanacak bir protokol ile belirlenir.

(3) Yazılı sınav, 11 inci maddede belirtilen konulardan yapılır. Yazılı sınavda yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alan adaylar başarılı kabul edilerek sözlü sınava veya uygulama sınavına çağrılır. Sözlü sınav ve uygulama sınavının yapılması ile başarı sıralamasının tespiti 12 ve 13 üncü maddelere göre yapılır.

Zanaatkar olarak sınavsız atanabilecekler

MADDE 16 – (1) Milli Saraylardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığına bağlı birimlerde bakım, onarım ve restorasyon işlerinde memur statüsünde zanaatkar olarak çalıştırılacaklarda 7 nci maddede sayılan şartları taşımaları kaydıyla, yazılı sınav şartı aranmaksızın, ilgili kurumlar tarafından verilen çıraklık, kalfalık ve ustalık belgelerine sahip olma şartı aranır.

(2) Birinci fıkra kapsamında atama yapılacak kadroların sayısı, sınıfı, unvanı ve derecesi ile adaylarda aranacak nitelikler Türkiye genelinde yayımlanan yüksek tirajlı günlük gazetelerden en az birinde bir defa duyurulur. Ayrıca Kurumun hizmet binalarında ve resmi internet sitesinde de ilan edilir.

(3) Başvuruda bulunan adayların mesleki yeterlikleri, 12 nci maddenin üçüncü fıkrasına göre oluşturulacak komisyonlar tarafından ölçülür. Mesleki yeterlikleri ilgili komisyonca uygun görülen adayların başarı sıralamasına göre atamaları yapılır.

Giriş sınavında başarılı olanlardan istenecek belgeler

MADDE 17 – (1) Sınavda başarılı olanlardan göreve başlatılmaya esas olmak üzere, başvuru sırasında verilen belgelere ilave olarak;

a) Adli sicil ve arşiv kaydı olmadığına dair yazılı beyan,

b) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu,

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir fiziksel engeli veya hastalığının olmadığına dair yazılı sağlık durumu beyanı,

istenir.

(2) Giriş sınavını kazananların, birinci fıkrada belirtilen belgeleri sınav sonuçlarının Kurumun resmi internet sitesinde yayınlanmasından itibaren en geç on beş iş günü içinde sınav birimine teslim etmeleri zorunlu olup postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

Göreve başlatılma

MADDE 18 – (1) Sınavı asil olarak kazananlardan belgelerini teslim edenlerin göreve başlatılmaları başarı listesindeki sıralamaya göre otuz gün içinde yapılır.

(2) Göreve başlatılma şartlarını taşımayanların, belirtilen süre içinde belgelerini teslim etmeyenlerin ve göreve başlama isteminden yazılı olarak vazgeçenlerin göreve başlatılma işlemi yapılmaz. Bunların yerine yedek listedeki adaylar başarı sırası esas alınarak göreve başlatılabilir.

(3) Yedek listedeki adaylar, göreve başlatılma işlemleri yapılmak üzere kendilerine yapılan tebligatı teslim aldıkları tarihten itibaren on beş iş günü içinde sınav birimine başvuruda bulunmadıkları takdirde göreve başlatılma hakkını kaybederler. Bunlar başkaca bir hak talebinde bulunamazlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 19 – (1) Sınav belgeleri, dava açma süresinden az olmamak üzere bir sonraki sınava kadar sınav birimince saklanır.

Gerçeğe aykırı beyan

MADDE 20 – (1) Başvuru aşamasında veya sonradan gerçeğe aykırı beyanda bulundukları veya gerçeğe aykırı belge ibraz ettikleri ya da adaylarda bulunması gerekli nitelikleri taşımadıkları anlaşılanlar, sınavlarda başarılı olsalar dahi, sınav sonuçları geçersiz sayılarak göreve başlatılmazlar. Göreve başlatılmış olanların bu durumlarının sonradan anlaşılması hâlinde görevlerine son verilir.

(2) Gerçeğe aykırı beyanda bulundukları veya gerçeğe aykırı belge ibraz ettikleri tespit edilenler hakkında Kurumca suç duyurusunda bulunulur.

Özel düzenlemeler

MADDE 21 – (1) Kurum kadro ve pozisyonlarına alınacak engelliler hakkındaki işlemler; 22/8/2011 tarihli ve 2011/2192 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelik uyarınca ÖSYM tarafından yapılan Özürlü Memur Seçme Sınavı sonuçları ve bu Yönetmelikteki esaslara uygun olarak Devlet Personel Başkanlığı ile koordinasyon içerisinde yürütülür.

(2) 11/12/2012 tarihli ve 28494 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Terör Eylemleri Nedeniyle Şehit ve Malul Olanların Yakınlarının ve Çalışabilecek Durumdaki Malullerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdamı Hakkında Yönetmelik kapsamında olanlarla ilgili işlemler İçişleri Bakanlığı ile koordinasyon içerisinde yürütülür.

(3) 10/2/1995 tarihli ve 95/6542 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Korunmaya Muhtaç Çocukların İşe Yerleştirilmesine İlişkin Tüzük kapsamında olanlarla ilgili işlemler Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile koordinasyon içerisinde yürütülür.

Hüküm bulunmayan durumlar

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan durumlarda, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 23 – (1) 5/2/1992 tarihli ve 9 sayılı TBMM Başkanlık Divanı Kararıyla kabul edilen, Türkiye Büyük Millet Meclisi Memurluklarına Atanacaklar İçin Özel Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini TBMM Başkanı yürütür.

Eki için tıklayınız.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

TSE Sözlü Sınavla 15 Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alacak

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ PERSONEL ALIM İLANI Enstitümüz Merkez ve Taşra Teşkilatında...

Düzce Üniversitesi 9 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 4/B (SÖZLEŞMELİ...

Trakya Üniversitesi 68 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Hastanesinde 657 Sayılı Devlet Memurları...

Yozgat Bozok Üniversitesi 8 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz hastanesinde veya Rektörlükçe...

TÜBİTAK Kocaeli 4 Engelli Teknisyen Alım İlanı

TÜBİTAK Kocaeli MAM engelli statüde 3 adet Elektrik Teknisyeni ve 1 adet İnşaat Teknolojisi...

Rize Hemşin SYDV Personel Alım İlanı 2018

Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Son Başvuru : 26.10.2018 İl RİZE İlçe HEMŞİN...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Finans Ofisi Başkanlığına Göksel AŞAN AtandıCumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanlığına Prof. Dr. Göksel AŞAN atandı. Finans...
19 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi GazetedeYeni Kurulan Bazı İdarelerin Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa Ekli Cetvellere...
Cumhurbaşkanlığı politika kurulları üyeliklerine atama yapıldı9 tane Cumhurbaşkanlığı politika kurulu üyeliklerine atama yapıldı. Murat BARDAKÇI...
KHK 693 ve KHK 694 Resmi GazetedeOlağanüstü hal kapsamında 2 adet kanun hükmünde kararname daha resmi gazetede yayımlandı....
2018-2019 Memur Maaş Zammı Belli Oldu2018-2019 Memur Maaş Zammı açıklandı. Memur maaş zamları 1 Ocak 2018’den...
ÖSYM Başkanı İstifa EttiÖSYM Başkanı Ömer Demir görevden ayrılma talebimi iletmiş bulunuyorum dedi. ÖSYM...
Yok Böyle Şoför İlanı!Böyle Şoför alım ilanı görülmedi! Salihli Demirci Belediyesi İşkur’da...
KHK 681 Resmi Gazete TAM METİN 6 Ocak 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29940 (Mükerrer) KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME OLAĞANÜSTÜ...
KHK 680 Resmi Gazete TAM METİN 6 Ocak 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29940 (Mükerrer) KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME OLAĞANÜSTÜ...
KHK 679 Resmi Gazete TAM METİN 6 Ocak 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29940 (Mükerrer) KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME OLAĞANÜSTÜ...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

İş Güvenliği Uzmanı Olarak Görevlendirilen Memurlara 1.525 TL Ek Ödeme için Mustafa kemal diyorki;

Kamudan alacak olduğumuz isg ücretinin geç ödenmesi halinde, yüzde kaç faiz/ceza oranında ödeme yapılır? Malum; ödemeler hep geç yapıldı, yapılıyor.

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa