Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliği

Ana Sayfa » Bilgi » Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliği
27 Haziran 2013 - 20:27
28 Haziran 2013  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28691

TEBLİĞ

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve norm kadro esas alınarak Kurum personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kurum personelinden 5 inci maddede sayılan kadro unvanlarına görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacaklar hakkında uygulanır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 1/12/2011 tarihli ve 6253 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) TBMM: Türkiye Büyük Millet Meclisini,

b) Kurum: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatını,

c) Genel Sekreter: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterini,

ç) Alt hizmet grubu: 5 inci maddede aynı alt bentte yer alan kadro unvanlarından oluşan grupları,

d) Aynı düzey unvan: Aynı alt hizmet grubunda yer alan unvanlar ile hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk bakımından bunlara denk kabul edilen unvanları,

e) Birim: Kurumun hizmet birimlerini,

f) Form: Yönetmeliğe ekli personel değerlendirme formunu,

g) Görevde yükselme: 5 inci maddenin birinci fıkrasında sayılan kadro unvanlarına aynı veya başka hizmet gruplarından 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde yapılacak görevde yükselme niteliğindeki atamaları,

ğ) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselmeye tabi kadrolar için yapılacak yazılı sınav ile sözlü veya uygulama sınavını,

h) Hizmet grubu: 5 inci maddede aynı bentte yer alan kadro unvanlarının bir araya getirilmesiyle oluşan grupları,

ı) Hizmet süresi: Aylıksız izinde geçirilen süreler hariç ve 6253 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine göre aylıksız izinli olarak çalışılan süreler dâhil olmak üzere, Kurumda geçen süreler ile 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) fıkrası çerçevesinde geçen süreleri,

i) İKB: İnsan Kaynakları Başkanlığını,

j) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri dışında kalan günleri,

k) Norm kadro: TBMM Başkanlık Divanı tarafından kabul edilen norm kadro uygulama esaslarını,

l) Personel: Kurum kadrolarında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (A) fıkrasına göre görev yapanları,

m) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu kazanılan unvanlara ilişkin kadrolara yapılacak atamaları,

n) Unvan değişikliği sınavı: Unvan değişikliğine tabi kadrolar için yapılacak yazılı sınav ile sözlü veya uygulama sınavını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Genel Esasları

Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadro unvanları ve hizmet grupları

MADDE 5 – (1) Görevde yükselmeye tabi kadro unvanları ile hizmet grupları şunlardır:

a) Yönetim Hizmetleri Grubu

1) Müdür

2) Garaj amiri, şef, yangın söndürme amiri

3) Koruma amiri

b) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu

1) Programcı, sistem analisti

c) İdari Hizmetler Grubu

1) Fotoğrafçı, kameraman, muhabir, yönetmen

2) Görsel tasarımcı, montajcı, resim kayıt elemanı, resim seçici, sesçi

3) Alt yazıcı

4) Koruma memuru, memur, musahhih, veri hazırlama ve kontrol işletmeni

5) Kavas

6) Şoför

7) Telefon operatörü

8) Elektronik dizgi operatörü

ç) Savunma Hizmetleri Grubu

1) Sivil savunma uzmanı

d) Teknik Hizmetler Grubu

1) Teknik yönetmen

e) Destek Hizmetleri Grubu

1) Ustabaşı

2) Ciltci, ofsetçi, oto tamir ustası, usta

3) Aşçı, bahçıvan, bakıcı anne, berber, bulaşıkçı, çamaşırcı, çayocakçı ve garson, dağıtıcı, garson, hizmetli, pastacı, yangın söndürme eri

(2) Anaokulu öğretmeni, arşivci, bilgisayar teknisyeni, çocuk gelişimcisi, diş tabibi, diyetisyen, doktor, eczacı, hemşire, istatistikçi, kütüphaneci, mimar, mühendis, müze araştırmacısı, psikolog, rehber, restoratör, sosyal çalışmacı, spiker, şehir bölge plancısı, tekniker, teknik ressam, teknisyen ve tercüman kadroları unvan değişikliğine tabidir.

(3) Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanabilmek için ilgili mevzuatta ve norm kadroda yer alan şartları taşımak gerekir. Atama yapılacak kadroların birimi, sınıfı, unvanı ve sayısı ile öğrenim görülmesi gereken bölümler norm kadro çerçevesinde Genel Sekreterin önerisi üzerine TBMM Başkanının onayı ile belirlenir.

(4) Görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin hizmetler İKB tarafından yerine getirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme Eğitiminin Esasları

Görevde yükselme eğitimine başvuru

MADDE 6 – (1) Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadroların birimi, sınıfı, unvanı, sayısı ve başvuru süresi ile başvuracaklarda aranacak şartlar, eğitime başlama tarihinden en az elli gün önce İKB tarafından birimler aracılığıyla ve/veya elektronik ortamda tüm personele duyurulur.

(2) Aranan şartları taşıyan personel, duyuruda belirtilen kadro unvanlarından yalnızca birine ilişkin eğitime katılmak amacıyla görev yaptığı birime beş iş günü içinde başvurabilir. Başvurular, süresinde yapıldığını belgeleyecek şekilde yazılı olarak veya duyuruda belirtilmesi halinde elektronik ortamda yapılır.

(3) Görevde yükselme eğitimine başvurabilmek için, son başvuru tarihi itibarıyla toplam hizmetinin en az iki yılını Kurumda geçirmiş olmak gerekir.

(4) Başvuru süresinin son günü ile sınav tarihi arasındaki sürede yıllık izin kullanılamaz. Yıllık izinde bulunanların, görevden uzaklaştırılanların veya başka kurumlarda geçici görevli olanların; en geç eğitimin başlangıç tarihine kadar izinlerini sona erdirmemeleri, göreve döndürülmemeleri veya geçici görevlerini sona erdirmemiş olmaları halinde, başvuruları geçersiz sayılır.

(5) Başvurular son başvuru tarihinden itibaren beş iş günü içinde İKB’ye gönderilir; İKB tarafından da Sınav Kuruluna sunulur.

Görevde yükselme eğitimine alınma

MADDE 7 – (1) Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı kadro unvanları itibarıyla duyurulan boş kadro sayısının üç katını geçemez; geçmesi halinde İKB tarafından formun A bölümüne göre puanlama yapılarak Sınav Kuruluna gönderilir. Sınav Kurulu tarafından en yüksek puan alandan başlamak suretiyle eğitime katılacaklar belirlenir. Puanlama sonucunda eşitlik olması durumunda sırasıyla; daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara, hizmet süresi fazla olanlara, üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara öncelik verilir.

(2) Görevde yükselme eğitiminin yeri, başlama ve bitiş tarihleri, konuları ile eğitime katılmaya hak kazanan personele ait asil ve yedek listeleri, eğitim programının başlayacağı tarihten en az on beş iş günü önce Kurumun hizmet binalarında ve yerel ağda duyurulur.

(3) Herhangi bir nedenle eğitime katılamayacağını eğitimin başlangıç tarihinden önce Sınav Kuruluna bildirenlerin yerine yedek listedeki sıralamaya göre başka adaylar katılabilir. Ancak, eğitime herhangi bir nedenle devam etmeyenlerin yerine başka adaylar alınmaz.

Görevde yükselme eğitimi

MADDE 8 – (1) Görevde yükselme eğitimi;

a) T.C. Anayasası (Genel Esaslar, Temel Hak ve Ödevler, Cumhuriyetin Temel Organları),

b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, ulusal güvenlik,

c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

ç) 657 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat,

d) Türkçe dilbilgisi ve resmi yazışmayla ilgili kurallar,

e) Halkla ilişkiler,

f) Etik davranış ilkeleri,

g) Kurumun görev alanı ve atanılacak görevin niteliği,

ile ilgili konuları kapsar.

(2) Görevde yükselme eğitimi birinci fıkranın (a), (b), (c), (ç), (d), (e) ve (f) bentlerindeki ortak ders konularından en az yirmi beş saat ve Sınav Kurulu tarafından belirlenecek (g) bendindeki ders konularından en az elli saat olmak üzere toplam en az yetmiş beş saat olarak düzenlenir. Eğitimde günlük ders süresi yedi saati aşamaz. Düzenlenecek eğitim programlarında Kurumun görev alanı ve atanılacak görevin niteliği ile ilgili konulara ilişkin eğitimin ağırlığı yüzde altmışın altında olamaz.

(3) Eğitime katılmaya hak kazananların eğitim programına devam etmeleri şarttır. Ancak, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinler süresince eğitime katılma şartı aranmaz. Ayrıca, belgelendirilen zorunlu hâllerde, personele on saate kadar izin verilebilir. Aylıksız izinde bulunanların ve 6253 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine göre görevlendirme suretiyle siyasi parti gruplarında ya da milletvekilleriyle birlikte çalışanların görevde yükselme sınavına girebilmeleri için toplam eğitim süresinin en az yarısı kadar eğitime katılmaları zorunludur.

(4) Görevde yükselme eğitimi; Sınav Kurulunun önerisi ve Genel Sekreterin onayı ile kamu kurum ve kuruluşlarına, özel kuruluşlara veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlara İlişkin Esaslar

Sınav Kurulu

MADDE 9 – (1) Sınav Kurulu, Genel Sekreterin veya Genel Sekreter yardımcılarından birinin başkanlığında, bir başkan, dört asil ve üç yedek üyeden oluşur. İnsan Kaynakları Başkanı Sınav Kurulunun doğal üyesidir. Sınav Kurulu, TBMM Başkanının onayı ile belirlenir.

(2) Sınav Kurulu, başkan ve asil üyelerin tamamının katılımı ile toplanır. Asil üyenin katılamadığı toplantıya, sınav kurulu onayındaki sıraya göre yedek üye katılır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oylamada çekimser oy kullanılamaz. Oylama sonucunda alınan karar kesin olup karara katılmayanlar karşı oylarını gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak belirtmek zorundadır.

(3) Sınav Kurulunun başkanı ve üyeleri; boşanmış olsa dahi eşlerinin, üçüncü derece dâhil kan ve kayın hısımlarının veya evlat edinilmiş çocuklarının sınava katıldığının tespit edilmesi hâlinde Sınav Kurulunda yer alamaz; yerlerine yeni başkan, üye veya üyeler görevlendirilir.

(4) Sınav Kurulunun başkanı ve üyeleri, sınava alınacak personelden öğrenim durumu ve ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamaz.

Sınav Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Sınav Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Görevde yükselme eğitimine ve sınavlara ilişkin hususların düzenlenmesi,

b) Başvuruda bulunanların, aranan şartları taşıyıp taşımadıklarının ve belgelerinin uygun olup olmadığının tespit edilmesi suretiyle görevde yükselme eğitimine veya unvan değişikliği yazılı sınavına katılmaya hak kazananların ilan edilmesi,

c) Görevde yükselme eğitimi konularını içeren ders notlarının belirlenmesi, hazırlanması veya hazırlattırılması ve ilgili personele duyurulması,

ç) Unvan değişikliği yazılı sınavında esas alınacak konuların belirlenmesi ve ilgili personele duyurulması,

d) Sözlü sınavların yapılması,

e) Başarı listelerinin oluşturulması,

f) İtirazların incelenip karara bağlanması,

g) Eğitime ve sınavlara ilişkin diğer iş ve işlemlerin yürütülmesi.

Görevde yükselme yazılı sınavı

MADDE 11 – (1) Sınava katılabilmek için ilgili sınav öncesinde düzenlenen eğitime katılmak zorunludur. Sınav sorularının hazırlanmasında 8 inci maddenin birinci fıkrasına göre tespit edilen ders konuları esas alınır.

(2) Sınav; TBMM Başkanlık Divanı kararıyla Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır.

(3) Sınavdan yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Unvan değişikliği yazılı sınavı

MADDE 12 – (1) Unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadroların birimi, sınıfı, unvanı, sayısı ve başvuru süresi ile başvuracaklarda aranacak şartlar sınav tarihinden en az altmış gün önce İKB tarafından birimler aracılığıyla ve/veya elektronik ortamda tüm personele duyurulur. Aranan şartları taşıyan personel, duyurulan kadrolardan yalnızca birine ilişkin sınava katılmak amacıyla görev yaptığı birime beş iş günü içinde başvuruda bulunabilir. Başvurular, süresinde yapıldığını belgeleyecek şekilde yazılı olarak veya duyuruda belirtilmesi halinde elektronik ortamda yapılır.

(2) Başvurular son başvuru tarihinden itibaren beş iş günü içinde İKB’ye gönderilir; İKB tarafından da Sınav Kuruluna sunulur. Sınava katılmaya hak kazanan personele ait liste Sınav Kurulu tarafından belirlenir ve son başvuru tarihinden itibaren on iş günü içinde Kurumun hizmet binalarında ve yerel ağda duyurulur.

(3) Sınav öncesinde eğitim düzenlenmez. Sınav konuları Sınav Kurulu tarafından sınavdan en az otuz gün önce sınava katılacak personele duyurulur. Sınav; TBMM Başkanlık Divanı kararıyla Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır.

(4) Sınavdan yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Uygulama sınavı ve sözlü sınav

MADDE 13 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınav sonuçları, uygulama sınavına veya sözlü sınava katılmaya hak kazananların listesi ile sınavların yapılacağı yer, uygulama sınavı veya sözlü sınav tarihinden en az on beş iş günü önce Kurumun hizmet binalarında ve yerel ağda duyurulur. Sözlü sınava veya uygulama sınavına çağrılmaya hak kazanan son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava alınır.

(2) Yazılı sınavlarda başarılı olanlardan; alt yazıcı, aşçı, berber, bilgisayar teknisyeni, ciltçi, çay ocakçı ve garson, elektronik dizgi operatörü, fotoğrafçı, garson, görsel tasarımcı, kameraman, montajcı, muhabir, musahhih, ofsetçi, oto tamir ustası, pastacı, programcı, rehber, resim kayıt elemanı, resim seçici, restoratör, sesçi, sistem analisti, spiker, şoför, tekniker, teknik ressam, teknisyen, tercüman, usta, ustabaşı, yangın söndürme eri ve yönetmen unvanlı kadrolara başvuranların görevin gereğini yerine getirmedeki yeterliklerinin ölçülmesi amacıyla uygulama sınavı, 5 inci maddede yer alan ve yukarıda sayılanlar dışında kalan kadro unvanlarına başvuranlara sözlü sınav yapılır.

(3) Uygulama sınavlarını yapmak üzere Genel Sekreter yardımcılarının başkanlığında, bir başkan, dört asil ve üç yedek üyeden oluşan komisyonlar kurulur. Komisyon üyeleri ilgili birim yöneticileri ile kadronun görev alanıyla ilgili, Kurumun ve ihtiyaç duyulması halinde diğer kamu kurumlarının ihtisas sahibi personeli arasından TBMM Başkanının onayı ile belirlenir. Komisyonlar çalışma usul ve esasları bakımından 9 uncu madde hükümlerine tabidir.

(4) Uygulama sınavı adaylara, görevin gereğini yerine getirmedeki yeterlikleri yönünden %50, beşinci fıkranın (c), (ç), (d), (e) ve (f) bentleri için %10 oranında ayrı ayrı puan verilmesi suretiyle yapılır. Görevin gereğini yerine getirmedeki yeterliklerin tespitine ilişkin değerlendirme kriterleri sınavdan önce belirlenerek adaylara duyurulur. Komisyon başkanı ve üyelerince her aday için ayrı ayrı verilen notların aritmetik ortalaması alınarak adayların uygulama sınavı puanı tespit edilir.

(5) Sözlü sınav, başvuranlara;

a) Yazılı sınav konularından Kurumun görev alanı ve atanılacak görevin niteliğine ilişkin bilgi düzeyi,

b) Görevin gereğini yerine getirmeye ilişkin iş bilgisi,

c) Genel yetenek ve genel kültürü,

ç) Muhakeme gücü ve ifade yeteneği,

d) Liyakati, davranış ve tepkilerinin atanmak istediği kadroya uygunluğu,

e) Özgüveni ve ikna kabiliyeti,

f) Yeniliklere uyumu ve gelişime açık olması,

yönlerinden (a) bendi için %30, (b) bendi için %20, diğer bentler için ise %10 oranında ayrı ayrı puan verilmesi suretiyle gerçekleştirilir. (a), (b) ve (c) bentlerine ilişkin sorular ve cevapları sınav öncesinde hazırlanır. Sınav Kurulu başkanı ve üyelerince her aday için ayrı ayrı not verilir. Bu notların aritmetik ortalaması alınarak adayın sözlü sınav puanı belirlenir.

(6) Sözlü sınavda ve uygulama sınavında başarılı sayılabilmek için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan almak şarttır.

Başarı listesinin hazırlanması ve duyurulması

MADDE 14 – (1) Görevde yükselmeye tabi kadrolara atanmaya hak kazananların belirlenmesi amacıyla formun A bölümü İKB, B bölümü personelin fiilen görev yaptığı birimin yöneticileri tarafından doldurulur.

(2) Sınav Kurulu tarafından;

a) Görevde yükselmeye tabi alt yazıcı, aşçı, berber, ciltçi, çay ocakçı ve garson, elektronik dizgi operatörü, fotoğrafçı, garson, görsel tasarımcı, kameraman, montajcı, muhabir, musahhih, ofsetçi, oto tamir ustası, pastacı, programcı, resim kayıt elemanı, resim seçici, sesçi, sistem analisti, şoför, usta, ustabaşı, yangın söndürme eri ve yönetmen unvanlı kadrolara başvuranlar için; yazılı sınavdan alınan puanın %40’ı ve uygulama sınavından alınan puanın %30’u ile formdan alınan puanlar toplanarak hesaplanan toplam başarı puanı,

b) Görevde yükselmeye tabi kadrolardan yukarıda sayılanlar dışında kalanlara başvuranlar için; yazılı sınavdan alınan puanın %40’ı ve sözlü sınavdan alınan puanın %30’u ile formdan alınan puanlar toplanarak hesaplanan toplam başarı puanı,

c) Unvan değişikliğine tabi bilgisayar teknisyeni, rehber, restoratör, spiker, tekniker, teknik ressam, teknisyen ve tercüman unvanlı kadrolara başvuranlar için; yazılı sınavdan alınan puanın %60’ı ile uygulama sınavından alınan puanın %40’ı toplanarak hesaplanan toplam başarı puanı,

ç) Unvan değişikliğine tabi kadrolardan yukarıda sayılanlar dışında kalanlara başvuranlar için; yazılı sınavdan alınan puanın %60’ı ile sözlü sınavdan alınan puanın %40’ı toplanarak hesaplanan toplam başarı puanı,

esas alınarak en yüksek puan alandan başlanmak suretiyle başarı listesi oluşturulur.

(3) Başarı listesinin oluşturulmasında esas alınan puanların eşit olması hâlinde sırasıyla; daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara, hizmet süresi fazla olanlara, üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara öncelik verilir.

(4) Başarı listesi ile listenin oluşturulmasına esas teşkil eden puanlar, uygulama ve sözlü sınavların yapıldığı tarihten itibaren on iş günü içinde İKB tarafından Kurumun hizmet binalarında ve yerel ağda personele duyurulur.

İtiraz

MADDE 15 – (1) Personel, unvan değişikliği sınavına kabul edilmeme ile sınavlardan veya formun A ve B bölümünden alınan puanlara gerekçelerini belirtmek suretiyle yazılı olarak itirazda bulunabilir. İtirazlar duyurudan itibaren beş iş günü içinde İKB’ye yapılır. Sınav Kurulu, uygulama sınavlarına yapılan itirazları ilgili komisyonların, formun B bölümüne yapılan itirazları ise personelin bağlı olduğu birim yöneticileri ile üst yöneticisinin görüşünü alarak karara bağlar. İtiraz sonuçları, itiraz süresinin bitiminden itibaren on iş günü içinde ilgililere yazılı olarak bildirilir.

(2) İtirazlar üzerine değerlendirme ve/veya sınav puanlarında değişiklik olması halinde katılımcı ve/veya başarı listeleri yeniden hazırlanarak duyurulur. Sınav Kurulu tarafından verilecek kararlar idari bakımından kesindir.

Sınavların geçersiz sayılması

MADDE 16 – (1) Sınavlarda soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun süresi içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde sınav sonuçlarının duyurulduğu tarihten itibaren on iş günü içinde tespit edilmesi hâlinde, sınav iptal edilir ve altı ay içinde yeni sınav yapılır. Bunun dışındaki hallerde, hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır.

(2) Sınav sırasında kopya çeken, kopya veren veya bunlara teşebbüs edenler ile sınav kâğıtlarına belirtici işaret koyanların durumları tutanakla tespit edilir ve sınavları geçersiz sayılır. Sınava girecek adayın yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması hâlinde, durum bir tutanakla tespit edilir ve ilgilinin sınavı geçersiz sayılır.

(3) Sınavlarda başarılı olanlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı bildirimde bulundukları veya atanma şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz; atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.

Atama

MADDE 17 – (1) Personelin duyurulan boş kadrolara atanmaları başarı listesindeki sıralamaya göre üç ay içinde yapılır.

(2) Sınavlarda başarılı olanlardan; görevden uzaklaştırılmış olanların göreve iade edilinceye kadar, haklarında atama şartlarının kaybedilmesini gerektirecek nitelikteki eylemlerinden dolayı adli veya idari bir kovuşturma veya soruşturma bulunanların ise kovuşturma veya soruşturma sonuçlanıncaya kadar atamaları yapılmaz.

(3) Atama onaylarının iptalini talep edenlerin atamaları iptal edilir. Ataması yapılanlardan aylıksız izinde olanlar dâhil, geçerli mazeretleri olmaksızın ilgili mevzuatla öngörülen süre içinde göreve başlamayanlar atanma haklarını kaybederler.

(4) Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavlarının geçersiz sayılması veya bu sebeple atamalarının iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlar ile yeni ihdas edilen aynı unvanlı kadrolara görevde yükselme veya unvan değişikliği yazılı sınavı tarihlerinden itibaren iki yıllık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava kadar, başarılı oldukları hâlde ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayan personelin başarı listesindeki sıralamaya göre atamaları yapılabilir.

(5) Başarılı olan personelden Kurumun Ankara’daki birimlerinde görev yapmakta iken Milli Saraylardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığına bağlı birimlere ataması yapılanlar veya Milli Saraylardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığına bağlı birimlerde görev yapmakta iken Ankara’daki birimlere ataması yapılanlar, atandıkları birimlerde fiilen üç yıl görev yapmak zorundadır. Bu sürenin hesaplanmasında, izinli oldukları sürelerden yıllık izinde, hastalık izninde ve mazeret izninde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. Bu süreyi doldurmayanların Kurum içi nakilleri, daha önce bulundukları kadro unvanına atanmayı kabul etmeleri kaydıyla ilgili birimin görüşü alınarak yapılır. Ancak bu şekilde ataması yapılan personelin feragat ettiği kadro unvanına tekrar atanabilmesi, atama yapılacak birimin ilk atamanın yapıldığı birim olması ve birimin görüşünün alınması kaydıyla mümkündür. Bu şekilde atananların birim değişikliği ancak atandıkları birimde eksik kalan çalışma sürelerini tamamlamaları koşuluyla yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hizmet grupları arasında ve unvan değişikliğine tabi kadrolara geçişler

MADDE 18 – (1) 5 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen hizmet grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:

a) Hizmet grupları ile alt hizmet grupları arasındaki geçişler sınava tabidir.

b) Personel, bulunduğu alt hizmet grubunun kendi içinde kalmak ve atanılacak kadronun gerektirdiği şartları taşımak kaydıyla, görevde yükselme eğitimine ve sınavına tabi tutulmadan isteği hâlinde diğer kadrolara atanabilir. Bu şekilde atanabileceklerin, atama yapılacak kadro sayısından fazla olması halinde; 13 üncü madde uyarınca uygulama sınavı veya sözlü sınav yapılarak en yüksek puan alandan başlamak üzere atamaları yapılır. Puanların eşit olması hâlinde 14 üncü maddenin üçüncü fıkrası hükümleri uygulanır.

c) Kurumda veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevde yükselme sınavında başarılı olmak suretiyle atanmış olan personelin talep etmesi hâlinde, aynı kadro unvanına veya aynı kadro unvanının bulunmaması durumunda aynı düzey unvana görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan ataması yapılabilir.

(2) Doktora öğrenimini tamamlamış olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle kazanılan unvana ait kadrolara atanabilirler.

Kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi

MADDE 19 – (1) Kurum personelinin yükselebileceği en üst dereceler aşağıda gösterilmiştir:

a) Yardımcı Hizmetler Sınıfı dışındaki hizmet sınıflarına ait kadrolarda bulunan personelden;

1) Yükseköğrenim mezunları 1 inci dereceye,

2) Lise ve dengi mesleki veya teknik öğrenim mezunları 2 nci dereceye,

3) Ortaokul ve dengi okullardan mezun olanlar 3 üncü dereceye,

4) İlkokul mezunları 4 üncü dereceye,

b) Yardımcı Hizmetler Sınıfına ait kadrolarda bulunan personelden;

1) Yükseköğrenim mezunları 2 nci dereceye,

2) Lise ve dengi mesleki veya teknik öğrenim mezunları 3 üncü dereceye,

3) Ortaokul ve dengi okullardan mezun olanlarla ilkokul mezunu olup zanaatkar olarak görev yapanlar 4 üncü dereceye,

4) İlkokul mezunları 5 inci dereceye,

kadar yükselebilir.

(2) Kurum personelinin kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi 657 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre yapılır. Ancak, personelin derece yükselmesinin yapılabilmesi için emeklilik keseneğine esas aylık derecesinin 3 üncü kademesinde bulunması veya yıl içinde 3 üncü kademeye yükselmeye hak kazanacak olması gerekir. Derece yükselmeleri, emeklilik keseneğine esas aylık derecesinin bir üstüne yapılabilir.

(3) Kurum personelinden 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında 1/10/2008 tarihinden sonra ilk defa sigortalı sayılanların derece yükselmelerinde kazanılmış hak aylık derecesi esas alınır.

Engellilerin eğitimi ve sınavı

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelikte sayılan kadro unvanlarına ilişkin şartları taşıyan ve atanılacak görevi yapabilecek durumda bulunan engellilerin eğitimleri ve sınavlarının engel durumlarına uygun olarak yapılabilmesi için gerekli tedbirler alınır veya alınması sağlanır.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 21 – (1) Ataması yapılanların belgeleri ilgililerin özlük dosyalarında, diğerlerinin belgeleri ise dava açma süresinden az olmamak kaydıyla aynı kadro unvanı için yapılacak bir sonraki sınava kadar İKB tarafından saklanır.

Kazanılmış haklar

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelikte sayılan kadro unvanlarına atanmış olanların kazanılmış hakları saklıdır.

Hüküm bulunmayan hâller

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde; norm kadroya aykırı olmamak kaydıyla, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 24 – (1) 5/2/1992 tarihli ve 9 sayılı TBMM Başkanlık Divanı Kararı ile yürürlüğe konulan Türkiye Büyük Millet Meclisi Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte aşağıda belirtilen kadrolarda bulunanların aranan şartları taşımaları kaydıyla 18 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre atanmalarında 5 inci maddenin birinci fıkrasının;

a) (a) bendinin (2) numaralı alt bendinde sayılan unvanlar; başmusahhih, kalfa, köşk ve kasır amiri,

b) (c) bendinin (4) numaralı alt bendinde sayılan unvanlar; ses kayıt memuru, sistem operatörü,

c) (e) bendinin (2) numaralı alt bendinde sayılan unvanlar; avizeci, baştezgahtar, boyacı-badanacı, cilt ustası, çilingir, dekoratör, dekorcu, el süslemeci, halıcı, halı onarım ustası, halı öğretmeni, kalemkâr, teknisyen yardımcısı,

ç) (e) bendinin (3) numaralı alt bendinde sayılan unvanlar; bekçi, bekçi-kaloriferci, kazancı, kazancı-kaloriferci, tenekeci, tezgâh ayarlayıcısı,

unvanlı kadrolarla aynı düzey kabul edilir. Bunların atanmalarında ayrıca sınav yapılmaz.

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ilk görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavında, norm kadroda atanacaklarda aranacak şartlar arasında yer alan gerekli yabancı dil ve düzeyi ile gerekli mesleki eğitim, sertifika veya diğer eğitimlerden sınav duyurusunda belirtilenler aranır.

Yürürlük

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini TBMM Başkanı yürütür.

Eki için tıklayınız.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Rize Hemşin SYDV Personel Alım İlanı 2018

Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Son Başvuru : 26.10.2018 İl RİZE İlçe HEMŞİN...

Balıkesir Bigadiç SYDV Personel Alım İlanı 2018

BÜRO GÖREVLİSİ ALIMI Son Başvuru : 25.10.2018 İl BALIKESİR İlçe BİGADİÇ Alınacak Sayı...

Konya Kıreli Pompaj Sulama Birliği Su Pompası Operatörü Alım İlanı

İş İlan No (00004694788) Türkiye İş Kurumu BEYŞEHİR HİZMET MERKEZİ KIRELİ POMPAJ SULAMA...

Adalet Bakanlığı 1.600 Hakim ve Savcı Adayı Alım İlanı

Adalet Bakanlığı 1.600 Hakim ve Savcı Adayı alacak. Sınava başvurular, 1-8 Kasım 2018 tarihleri...

Ordu Perşembe SYDV Personel Alım İlanı 2018

sosyal yardım ve inceleme görevlisi alımı Son Başvuru : 26.10.2018 İl ORDU İlçe PERŞEMBE...

Kars Kafkas Üniversitesi 7 Engelli Temizlik Görevlisi Alım İlanı

İş İlan No (00004692985) Bu ilana sadece Kişisel Durumu “Engelli” olanlar başvurabilir. Türkiye...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Finans Ofisi Başkanlığına Göksel AŞAN AtandıCumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanlığına Prof. Dr. Göksel AŞAN atandı. Finans...
19 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi GazetedeYeni Kurulan Bazı İdarelerin Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa Ekli Cetvellere...
Cumhurbaşkanlığı politika kurulları üyeliklerine atama yapıldı9 tane Cumhurbaşkanlığı politika kurulu üyeliklerine atama yapıldı. Murat BARDAKÇI...
KHK 693 ve KHK 694 Resmi GazetedeOlağanüstü hal kapsamında 2 adet kanun hükmünde kararname daha resmi gazetede yayımlandı....
2018-2019 Memur Maaş Zammı Belli Oldu2018-2019 Memur Maaş Zammı açıklandı. Memur maaş zamları 1 Ocak 2018’den...
ÖSYM Başkanı İstifa EttiÖSYM Başkanı Ömer Demir görevden ayrılma talebimi iletmiş bulunuyorum dedi. ÖSYM...
Yok Böyle Şoför İlanı!Böyle Şoför alım ilanı görülmedi! Salihli Demirci Belediyesi İşkur’da...
KHK 681 Resmi Gazete TAM METİN 6 Ocak 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29940 (Mükerrer) KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME OLAĞANÜSTÜ...
KHK 680 Resmi Gazete TAM METİN 6 Ocak 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29940 (Mükerrer) KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME OLAĞANÜSTÜ...
KHK 679 Resmi Gazete TAM METİN 6 Ocak 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29940 (Mükerrer) KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME OLAĞANÜSTÜ...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.