Sinop Durağan SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Sinop Durağan SYDV Personel Alım İlanı
05 Mart 2013 - 7:04

T.C

AİLE ve SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI

SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DURAĞAN SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Durağan İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinin 01/03//2013 tarih ve 05/9 numaralı kararı ile aşağıda belirtilen nitelikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan “SYD Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca şartları tutan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen adaylar arasından Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından yapılan mülakat sonucu 1 adet “SOSYAL YARDIM VE İNCELEME    GÖREVLİSİ(Vakfın Mali işlerini yürütmek, muhasebe sorumlusu)” unvanlı personel istihdam edilecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ:

Başvurular Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü internet adresi üzerinden http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Giris.aspx adresinden online şeklinde olacaktır. Başvuru yapan kişiler mülakata çağrılma durumlarının sistem üzerinden kontrol edebileceğinden mülakat aşamasına kadar başvuru yapan kişilere ilişkin bir işlem yapılmayacaktır.

BAŞVURU TARİHLERİ: 04/03/2013 –11/03/2013

EVRAK TESLİM TARİHİ: 12/03/2013 –13/03/2013

MÜLAKAT TARİHİ VE SAATİ: 15/03/2013     SAAT: 14:30

MÜLAKAAT YERİ: Durağan Hükümet Konağı, Kat:3,Durağan Durağan/SİNOP

1- ADAYLARDA ARANAN NITELIKLER

A) GENEL ŞARTLAR

1)   Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2)   Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3)   Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

4)   18 yaşını bitirmiş ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

5)   Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

6)Görevin özelliğine göre eğitim,yaş ve tecrübe gibi özel şartları taşımak.

B) ÖZEL ŞARTLAR

1-4 Yıllık Yüksek Öğrenim Kurumlarının İktisadi İdari Bilimler alanında lisans mezunu olmak (Vakfın Mali işlerini yürütmek, muhasebe kayıtlarını tutmak ve yükümlülüklerini yerine getirmekle sorumlu olacaktır.)

2-   ÖSYM tarafından 2011 ve 2012 yıllarında lisans mezunları için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak.

3-   Bilgisayar kullanmak, Windows, Ofis programlarını iyi derecede bilmek, 

5-   Erkek adaylar için Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak.

6-   Sosyal iletişim becerisine sahip olmak.

7-   Seyahat engeli olmamak.

8-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak

9- Sinop ili Durağan ilçesinde başvuru tarihi itibari ile en az 3 (üç) ay ikamet ediyor olmak.

2- SÖZLEŞMELİ PERSONELİN YAPACAĞI İŞ, UNVAN, ÜCRET, ÇALIŞMA
KOŞULLARI VE SÜRESİ:

ÜNVANI: Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi (Vakfın Mali işlerini yürütmek, muhasebe kayıtlarını tutmak ve yükümlülüklerini yerine getirmekle sorumlu olacaktır.)

ÜCRETİ: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından 16.04.2012 tarihinde yayınlanan genelgeye göre (Ek-1’e) belirlenir. (Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Unvan, Nitelik, Kıdem ve Ücret Skalası Cetveli)

ÇALIŞMA KOŞULLARI:

Çalışma Saatleri: Hafta içi 08.00-17.00 Vakıf Mütevelli Heyeti çalışma saatlerini değiştirebilir. Çalışma zamanı yoğunlukla Vakıf dışında geçer. Çalışma esasen saha çalışması şeklindedir.

İşin Süresi: Belirsiz Süreli-Daimi (2 Ay Deneme Süreli)

3- MÜLAKATA ÇAĞRILACAK ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER

Usul esaslar uyarınca, başvuruların KPSS puanına göre sıralanmasından sonra, puanı en yüksek olan adaydan başlanarak alım yapılacak kadro sayısının 5 katı kadar aday mülakata çağrılacak ve şartları taşıdıklarını gösteren belgelerin aslını göstererek bir fotokopisini evrak teslim süreleri içersinde Vakfa teslim edecektir.

1- İşe başvuru dilekçesi (dilekçede, adayların tebligatlar için yazışma adresleri ile ev ve cep telefon numaralarını özellikle belirtmesi gerekmektedir).

2-Üzerinde TC Kimlik numarası yazılı bulunan nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi.

3-Son 6 ay içerisinde çektirilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf.

4-Diploma ve Transkript fotokopisi.

5-Adli sicil belgesi.

6-Bilgisayar yeterlilik durumunu gösteren belgenin fotokopisi

7-Kendi el yazısı ile yazılmış olan özgeçmiş mektubu.

8-   Askerlik yaptığına dair terhis belgesi veya askerlikle ilişkisi olmadığına dair belge

9-   Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından KPSSP3 sınav sonuç belgesi,

4- DİĞER HUSUSLAR

1-Başvurular içinden KPSS-P3 puanına göre en yüksek puan sıralamasına göre mülakata çağrılacaktır. Mülakata katılmaya hak kazananlar Durağan Kaymakamlığının resmi internet sitesi www.duragan.gov.tr adresinde ve Hükümet Konağı İlan Panosunda ilan edilecektir.

2- 15/03/2013 Cuma günü saat 14:30′ da Durağan Kaymakamlığı toplantı salonunda mülakat yapılacaktır. Mülakat sonucunda kazanan 1 aday belirlenecektir. İşe girmeye hak kazanan Durağan Kaymakamlığının resmi internet sitesi www.duragan.gov.tr adresinde ve Hükümet Konağı İlan Panosunda ilan edilecektir.

3-Sosyal Yardım İnceleme Görevlisinde; İktisadi İdari Bilimler alanında lisans mezunu olmak farklı bölümlerin diplomasını ibraz eden kişilerin diğer şartlar uygun olsa dahi başvuru evrakları KABUL EDİLMEYECEKTİR.

4-Mülakat neticesinde yeterli görülen adaylar için Personel İşe Giriş Bilgi Formu doldurularak sonuç sistem üzerinden Genel Müdürlüğe bildirilir. Yapılan kontrol neticesinde Genel Müdürlük tarafından işe alım koşullarını taşıdığı tespit edilen kişi sistem üzerinden Vakfa bildirilir, (5) Beş iş günü süresinde sözleşme yapılır ve işe başlatılır.

Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

5- MÜRACAT İÇİN İLETİŞİM BİLGİLERİ

Müracaat Yeri: Durağan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı , Durağan

Hükümet Konağı, Kat:1, Durağan-Sinop

Durağan SYD Vakfı : Tel: (0368) 416 10 74 Faks: (0368) 416 10 71

İnternet adresi: http://www.duragan.gov.tr

e-posta: Sinop.Duragan@sydv.org.tr

İLANEN DUYURULUR

 

T.C

AİLE ve SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI

SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DURAĞAN

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Durağan İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinin 01/03//2013 tarih ve 05/9 numaralı kararı ile aşağıda belirtilen nitelikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan “SYD Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca şartları tutan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen adaylar arasından Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından yapılan mülakat sonucu 1 adet “SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ” unvanlı personel istihdam edilecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ:

Başvurular Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü internet adresi üzerinden http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Giris.aspx adresinden online şeklinde olacaktır. Başvuru yapan kişiler mülakata çağrılma durumlarının sistem üzerinden kontrol edebileceğinden mülakat aşamasına kadar başvuru yapan kişilere ilişkin bir işlem yapılmayacaktır.

BAŞVURU TARİHLERİ: 04/03/2013 –11/03/2013

EVRAK TESLİM TARİHİ: 12/03/2013 –13/03/2013

MÜLAKAT TARİHİ VE SAATİ: 15/03/2013     SAAT: 14:30

MÜLAKAAT YERİ: Durağan Hükümet Konağı, Kat:3,Durağan Durağan/SİNOP

1- ADAYLARDA ARANAN NITELIKLER

A) GENEL ŞARTLAR

1)   Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2)   Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3)   Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

4)   18 yaşını bitirmiş ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

5)   Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 

6)Görevin özelliğine göre eğitim,yaş ve tecrübe gibi özel şartları taşımak.

B) ÖZEL ŞARTLAR

1-4 Yıllık Yüksek Öğrenim Kurumlarının Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler bölümlerinden mezun olmak

2-   ÖSYM tarafından 2011 ve 2012 yıllarında lisans mezunları için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak.

3-   Bilgisayar kullanmak, Windows, Ofis programlarını iyi derecede bilmek, 

5-   Erkek adaylar için Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak.

6-   Sosyal iletişim becerisine sahip olmak.

7-   Seyahat engeli olmamak.

8-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak

9- Sinop ili Durağan ilçesinde başvuru tarihi itibari ile en az 3 (üç) ay ikamet ediyor olmak.

2- SÖZLEŞMELİ PERSONELİN YAPACAĞI İŞ, UNVAN, ÜCRET, ÇALIŞMA KOŞULLARI VE SÜRESİ:

ÜNVANI: Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi

ÜCRETİ: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından 16.04.2012 tarihinde yayınlanan genelgeye göre (Ek-1’e) belirlenir. (Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Unvan, Nitelik, Kıdem ve Ücret Skalası Cetveli)

ÇALIŞMA KOŞULLARI:

Çalışma Saatleri: Hafta içi 08.00-17.00 Vakıf Mütevelli Heyeti çalışma saatlerini değiştirebilir. Çalışma zamanı yoğunlukla Vakıf dışında geçer. Çalışma esasen saha çalışması şeklindedir.

İşin Süresi: Belirsiz Süreli-Daimi (2 Ay Deneme Süreli)

3- MÜLAKATA ÇAĞRILACAK ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER

Usul esaslar uyarınca, başvuruların KPSS puanına göre sıralanmasından sonra, puanı en yüksek olan adaydan başlanarak alım yapılacak kadro sayısının 5 katı kadar aday mülakata çağrılacak ve şartları taşıdıklarını gösteren belgelerin aslını göstererek bir fotokopisini evrak teslim süreleri içersinde Vakfa teslim edecektir.

1- İşe başvuru dilekçesi (dilekçede, adayların tebligatlar için yazışma adresleri ile ev ve cep telefon numaralarını özellikle belirtmesi gerekmektedir). 

2-Üzerinde TC Kimlik numarası yazılı bulunan nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi.

3-Son 6 ay içerisinde çektirilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf.

4-Diploma ve Transkript fotokopisi.

5-Adli sicil belgesi.

6-Bilgisayar yeterlilik durumunu gösteren belgenin fotokopisi

7-Kendi el yazısı ile yazılmış olan özgeçmiş mektubu.

8-   Askerlik yaptığına dair terhis belgesi veya askerlikle ilişkisi olmadığına dair belge

9-   Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından KPSSP3 sınav sonuç belgesi,

4- DİĞER HUSUSLAR

1-Başvurular içinden KPSS-P3 puanına göre en yüksek puan sıralamasına göre mülakata çağrılacaktır. Mülakata katılmaya hak kazananlar Durağan Kaymakamlığının resmi internet sitesi www.duragan.gov.tr adresinde ve Hükümet Konağı İlan Panosunda ilan edilecektir.

2- 15/03/2013 Cuma günü saat 14:30′ da Durağan Kaymakamlığı toplantı salonunda mülakat yapılacaktır. Mülakat sonucunda kazanan 1 aday belirlenecektir. İşe girmeye hak kazanan Durağan Kaymakamlığının resmi internet sitesi www.duragan.gov.tr adresinde ve Hükümet Konağı İlan Panosunda ilan edilecektir.

3-Sosyal Yardım İnceleme Görevlisinde; 4 Yıllık Yüksek Öğrenim Kurumlarının Sosyoloji, Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Halkla İlişkiler ve Sosyal Hizmetler bölümlerinden mezun lisans diplomasına sahip olmak Bölümlerin dışında diploma ibraz eden kişilerin diğer şartlar uygun olsa dahi başvuru evrakları KABUL EDİLMEYECEKTİR.

4-Mülakat neticesinde yeterli görülen adaylar için Personel İşe Giriş Bilgi Formu doldurularak sonuç sistem üzerinden Genel Müdürlüğe bildirilir. Yapılan kontrol neticesinde Genel Müdürlük tarafından işe alım koşullarını taşıdığı tespit edilen kişi sistem üzerinden Vakfa bildirilir, (5) Beş iş günü süresinde sözleşme yapılır ve işe başlatılır.

Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

5- MÜRACAT İÇİN İLETİŞİM BİLGİLERİ

Müracaat Yeri: Durağan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı , Durağan

Hükümet Konağı, Kat:1, Durağan-Sinop

Durağan SYD Vakfı : Tel: (0368) 416 10 74 Faks: (0368) 416 10 71

İnternet adresi: http://www.duragan.gov.tr

e-posta: Sinop.Duragan@sydv.org.tr

İLANEN DUYURULUR

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

TCDD 157 İşçi AlacakTCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü sözlü sınavla 157 adet işçi alımı...
İşkur İşçi Alımlarında Lise Mezunları İçin KPSS Şartı KalktıKamu işçi alımı yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile İşkur ilanlarına başvurularda...
Tokat Erbaa Öğretmenevi 5 Personel AlacakTokat Erbaa Öğretmenevi asgari ücretle çalışacak, 2 temizlik görevlisi ile 3 resepsiyon...
Kocaeli Başiskele SYDV Personel Alım İlanı 2018Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına Büro görevlisi Alımı Son Başvuru : 22.11.2018 İl...
Bolvadin Belediyesi Ekskavatör Operatörü Alım İlanıİş İlan No (00004720228) Türkiye İş Kurumu AFYONKARAHİSAR ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU...
ETİ Maden İşletmeleri 104 İşçi AlacakETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME...
Şırnak İdil Öğretmenevi Kalorifer Ateşçisi Alım İlanıİş İlan No (00004719052) Türkiye İş Kurumu CİZRE HİZMET MERKEZİ İDİL ÖĞRETMENEVİ Yayınlanma...
Bulancak Öğretmenevi 8 Personel AlacakBulancak Öğretemnevi 1 adet Danışma Memuru, 7 adet Bulaşıkçı (Stevard)  alacak. İş...
Malatya Orduevi 2 Garson Alacakİş İlan No (00004711770) Türkiye İş Kurumu MALATYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
İzmir Ödemiş SYDV Personel Alım İlanı 2018İzmir Ödemiş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 1 adet Büro Görevlisi alacak. BÜRO...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Jandarma Genel Komutanlığı 1457 Uzman Erbaş Alacak için Tolunay diyorki;

Başvuru nasıl yapılıyor uzman erbaş alımlarına çavuşlarına

İş Güvenliği Uzmanı Olarak Görevlendirilen Memurlara 1.525 TL Ek Ödeme için Mustafa kemal diyorki;

Kamudan alacak olduğumuz isg ücretinin geç ödenmesi halinde, yüzde kaç faiz/ceza oranında ödeme yapılır? Malum; ödemeler hep geç yapıldı, yapılıyor.

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym