Sinop Durağan SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Sinop Durağan SYDV Personel Alım İlanı
05 Mart 2013 - 7:04

T.C

AİLE ve SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI

SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DURAĞAN SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Durağan İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinin 01/03//2013 tarih ve 05/9 numaralı kararı ile aşağıda belirtilen nitelikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan “SYD Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca şartları tutan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen adaylar arasından Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından yapılan mülakat sonucu 1 adet “SOSYAL YARDIM VE İNCELEME    GÖREVLİSİ(Vakfın Mali işlerini yürütmek, muhasebe sorumlusu)” unvanlı personel istihdam edilecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ:

Başvurular Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü internet adresi üzerinden http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Giris.aspx adresinden online şeklinde olacaktır. Başvuru yapan kişiler mülakata çağrılma durumlarının sistem üzerinden kontrol edebileceğinden mülakat aşamasına kadar başvuru yapan kişilere ilişkin bir işlem yapılmayacaktır.

BAŞVURU TARİHLERİ: 04/03/2013 –11/03/2013

EVRAK TESLİM TARİHİ: 12/03/2013 –13/03/2013

MÜLAKAT TARİHİ VE SAATİ: 15/03/2013     SAAT: 14:30

MÜLAKAAT YERİ: Durağan Hükümet Konağı, Kat:3,Durağan Durağan/SİNOP

1- ADAYLARDA ARANAN NITELIKLER

A) GENEL ŞARTLAR

1)   Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2)   Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3)   Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

4)   18 yaşını bitirmiş ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

5)   Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

6)Görevin özelliğine göre eğitim,yaş ve tecrübe gibi özel şartları taşımak.

B) ÖZEL ŞARTLAR

1-4 Yıllık Yüksek Öğrenim Kurumlarının İktisadi İdari Bilimler alanında lisans mezunu olmak (Vakfın Mali işlerini yürütmek, muhasebe kayıtlarını tutmak ve yükümlülüklerini yerine getirmekle sorumlu olacaktır.)

2-   ÖSYM tarafından 2011 ve 2012 yıllarında lisans mezunları için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak.

3-   Bilgisayar kullanmak, Windows, Ofis programlarını iyi derecede bilmek, 

5-   Erkek adaylar için Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak.

6-   Sosyal iletişim becerisine sahip olmak.

7-   Seyahat engeli olmamak.

8-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak

9- Sinop ili Durağan ilçesinde başvuru tarihi itibari ile en az 3 (üç) ay ikamet ediyor olmak.

2- SÖZLEŞMELİ PERSONELİN YAPACAĞI İŞ, UNVAN, ÜCRET, ÇALIŞMA
KOŞULLARI VE SÜRESİ:

ÜNVANI: Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi (Vakfın Mali işlerini yürütmek, muhasebe kayıtlarını tutmak ve yükümlülüklerini yerine getirmekle sorumlu olacaktır.)

ÜCRETİ: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından 16.04.2012 tarihinde yayınlanan genelgeye göre (Ek-1’e) belirlenir. (Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Unvan, Nitelik, Kıdem ve Ücret Skalası Cetveli)

ÇALIŞMA KOŞULLARI:

Çalışma Saatleri: Hafta içi 08.00-17.00 Vakıf Mütevelli Heyeti çalışma saatlerini değiştirebilir. Çalışma zamanı yoğunlukla Vakıf dışında geçer. Çalışma esasen saha çalışması şeklindedir.

İşin Süresi: Belirsiz Süreli-Daimi (2 Ay Deneme Süreli)

3- MÜLAKATA ÇAĞRILACAK ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER

Usul esaslar uyarınca, başvuruların KPSS puanına göre sıralanmasından sonra, puanı en yüksek olan adaydan başlanarak alım yapılacak kadro sayısının 5 katı kadar aday mülakata çağrılacak ve şartları taşıdıklarını gösteren belgelerin aslını göstererek bir fotokopisini evrak teslim süreleri içersinde Vakfa teslim edecektir.

1- İşe başvuru dilekçesi (dilekçede, adayların tebligatlar için yazışma adresleri ile ev ve cep telefon numaralarını özellikle belirtmesi gerekmektedir).

2-Üzerinde TC Kimlik numarası yazılı bulunan nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi.

3-Son 6 ay içerisinde çektirilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf.

4-Diploma ve Transkript fotokopisi.

5-Adli sicil belgesi.

6-Bilgisayar yeterlilik durumunu gösteren belgenin fotokopisi

7-Kendi el yazısı ile yazılmış olan özgeçmiş mektubu.

8-   Askerlik yaptığına dair terhis belgesi veya askerlikle ilişkisi olmadığına dair belge

9-   Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından KPSSP3 sınav sonuç belgesi,

4- DİĞER HUSUSLAR

1-Başvurular içinden KPSS-P3 puanına göre en yüksek puan sıralamasına göre mülakata çağrılacaktır. Mülakata katılmaya hak kazananlar Durağan Kaymakamlığının resmi internet sitesi www.duragan.gov.tr adresinde ve Hükümet Konağı İlan Panosunda ilan edilecektir.

2- 15/03/2013 Cuma günü saat 14:30′ da Durağan Kaymakamlığı toplantı salonunda mülakat yapılacaktır. Mülakat sonucunda kazanan 1 aday belirlenecektir. İşe girmeye hak kazanan Durağan Kaymakamlığının resmi internet sitesi www.duragan.gov.tr adresinde ve Hükümet Konağı İlan Panosunda ilan edilecektir.

3-Sosyal Yardım İnceleme Görevlisinde; İktisadi İdari Bilimler alanında lisans mezunu olmak farklı bölümlerin diplomasını ibraz eden kişilerin diğer şartlar uygun olsa dahi başvuru evrakları KABUL EDİLMEYECEKTİR.

4-Mülakat neticesinde yeterli görülen adaylar için Personel İşe Giriş Bilgi Formu doldurularak sonuç sistem üzerinden Genel Müdürlüğe bildirilir. Yapılan kontrol neticesinde Genel Müdürlük tarafından işe alım koşullarını taşıdığı tespit edilen kişi sistem üzerinden Vakfa bildirilir, (5) Beş iş günü süresinde sözleşme yapılır ve işe başlatılır.

Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

5- MÜRACAT İÇİN İLETİŞİM BİLGİLERİ

Müracaat Yeri: Durağan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı , Durağan

Hükümet Konağı, Kat:1, Durağan-Sinop

Durağan SYD Vakfı : Tel: (0368) 416 10 74 Faks: (0368) 416 10 71

İnternet adresi: http://www.duragan.gov.tr

e-posta: Sinop.Duragan@sydv.org.tr

İLANEN DUYURULUR

 

T.C

AİLE ve SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI

SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DURAĞAN

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Durağan İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinin 01/03//2013 tarih ve 05/9 numaralı kararı ile aşağıda belirtilen nitelikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan “SYD Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca şartları tutan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen adaylar arasından Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından yapılan mülakat sonucu 1 adet “SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ” unvanlı personel istihdam edilecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ:

Başvurular Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü internet adresi üzerinden http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Giris.aspx adresinden online şeklinde olacaktır. Başvuru yapan kişiler mülakata çağrılma durumlarının sistem üzerinden kontrol edebileceğinden mülakat aşamasına kadar başvuru yapan kişilere ilişkin bir işlem yapılmayacaktır.

BAŞVURU TARİHLERİ: 04/03/2013 –11/03/2013

EVRAK TESLİM TARİHİ: 12/03/2013 –13/03/2013

MÜLAKAT TARİHİ VE SAATİ: 15/03/2013     SAAT: 14:30

MÜLAKAAT YERİ: Durağan Hükümet Konağı, Kat:3,Durağan Durağan/SİNOP

1- ADAYLARDA ARANAN NITELIKLER

A) GENEL ŞARTLAR

1)   Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2)   Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3)   Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

4)   18 yaşını bitirmiş ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

5)   Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 

6)Görevin özelliğine göre eğitim,yaş ve tecrübe gibi özel şartları taşımak.

B) ÖZEL ŞARTLAR

1-4 Yıllık Yüksek Öğrenim Kurumlarının Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler bölümlerinden mezun olmak

2-   ÖSYM tarafından 2011 ve 2012 yıllarında lisans mezunları için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak.

3-   Bilgisayar kullanmak, Windows, Ofis programlarını iyi derecede bilmek, 

5-   Erkek adaylar için Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak.

6-   Sosyal iletişim becerisine sahip olmak.

7-   Seyahat engeli olmamak.

8-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak

9- Sinop ili Durağan ilçesinde başvuru tarihi itibari ile en az 3 (üç) ay ikamet ediyor olmak.

2- SÖZLEŞMELİ PERSONELİN YAPACAĞI İŞ, UNVAN, ÜCRET, ÇALIŞMA KOŞULLARI VE SÜRESİ:

ÜNVANI: Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi

ÜCRETİ: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından 16.04.2012 tarihinde yayınlanan genelgeye göre (Ek-1’e) belirlenir. (Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Unvan, Nitelik, Kıdem ve Ücret Skalası Cetveli)

ÇALIŞMA KOŞULLARI:

Çalışma Saatleri: Hafta içi 08.00-17.00 Vakıf Mütevelli Heyeti çalışma saatlerini değiştirebilir. Çalışma zamanı yoğunlukla Vakıf dışında geçer. Çalışma esasen saha çalışması şeklindedir.

İşin Süresi: Belirsiz Süreli-Daimi (2 Ay Deneme Süreli)

3- MÜLAKATA ÇAĞRILACAK ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER

Usul esaslar uyarınca, başvuruların KPSS puanına göre sıralanmasından sonra, puanı en yüksek olan adaydan başlanarak alım yapılacak kadro sayısının 5 katı kadar aday mülakata çağrılacak ve şartları taşıdıklarını gösteren belgelerin aslını göstererek bir fotokopisini evrak teslim süreleri içersinde Vakfa teslim edecektir.

1- İşe başvuru dilekçesi (dilekçede, adayların tebligatlar için yazışma adresleri ile ev ve cep telefon numaralarını özellikle belirtmesi gerekmektedir). 

2-Üzerinde TC Kimlik numarası yazılı bulunan nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi.

3-Son 6 ay içerisinde çektirilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf.

4-Diploma ve Transkript fotokopisi.

5-Adli sicil belgesi.

6-Bilgisayar yeterlilik durumunu gösteren belgenin fotokopisi

7-Kendi el yazısı ile yazılmış olan özgeçmiş mektubu.

8-   Askerlik yaptığına dair terhis belgesi veya askerlikle ilişkisi olmadığına dair belge

9-   Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından KPSSP3 sınav sonuç belgesi,

4- DİĞER HUSUSLAR

1-Başvurular içinden KPSS-P3 puanına göre en yüksek puan sıralamasına göre mülakata çağrılacaktır. Mülakata katılmaya hak kazananlar Durağan Kaymakamlığının resmi internet sitesi www.duragan.gov.tr adresinde ve Hükümet Konağı İlan Panosunda ilan edilecektir.

2- 15/03/2013 Cuma günü saat 14:30′ da Durağan Kaymakamlığı toplantı salonunda mülakat yapılacaktır. Mülakat sonucunda kazanan 1 aday belirlenecektir. İşe girmeye hak kazanan Durağan Kaymakamlığının resmi internet sitesi www.duragan.gov.tr adresinde ve Hükümet Konağı İlan Panosunda ilan edilecektir.

3-Sosyal Yardım İnceleme Görevlisinde; 4 Yıllık Yüksek Öğrenim Kurumlarının Sosyoloji, Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Halkla İlişkiler ve Sosyal Hizmetler bölümlerinden mezun lisans diplomasına sahip olmak Bölümlerin dışında diploma ibraz eden kişilerin diğer şartlar uygun olsa dahi başvuru evrakları KABUL EDİLMEYECEKTİR.

4-Mülakat neticesinde yeterli görülen adaylar için Personel İşe Giriş Bilgi Formu doldurularak sonuç sistem üzerinden Genel Müdürlüğe bildirilir. Yapılan kontrol neticesinde Genel Müdürlük tarafından işe alım koşullarını taşıdığı tespit edilen kişi sistem üzerinden Vakfa bildirilir, (5) Beş iş günü süresinde sözleşme yapılır ve işe başlatılır.

Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

5- MÜRACAT İÇİN İLETİŞİM BİLGİLERİ

Müracaat Yeri: Durağan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı , Durağan

Hükümet Konağı, Kat:1, Durağan-Sinop

Durağan SYD Vakfı : Tel: (0368) 416 10 74 Faks: (0368) 416 10 71

İnternet adresi: http://www.duragan.gov.tr

e-posta: Sinop.Duragan@sydv.org.tr

İLANEN DUYURULUR

İlginizi Çekebilecek İçerikler

MKE 52 Daimi İşçi Alacak

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU Kurumumuzun...

DSİ 518 Sözleşmeli Personel Alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak. Alımı yapılacak...

Kamu Kurumları 30 Bin Geçici Personel Alacak

Hürriyet Gazetesinden Noyan Doğan’ın haberine göre önümüzdeki dönemde kamu kurumları...

Lisans ve Önlisans Mezunu 13 Bin Polis Memuru Alınacak

2017 yılı 21. dönem POMEM 13 bin polis memuru alımı için Polis akademisi tarafından duyuru...

Memurum.biz Android Uygulaması Google Play’de Güncellendi

Memurum.biz Android uygulaması Google Play’de güncellendi. Android işletim sistemine sahip...

Halkbank 2017 Bayram Ettiren Kredi Kampanyası

Halkbank 50 bin TL’ye kadar 48 ay vadeyle 1,10-1,18 faiz oranlarıyla bayram ettiren kredi...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

MKE 52 Daimi İşçi AlacakMAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA...
Antalya Kepez SYDV 2 Personel Alacak BÜRO GÖREVLİSİ ALIMI Son Başvuru : 31.08.2017  İl ANTALYA İlçe KEPEZ Alınacak...
Çankırı Yaylakent Belediyesi 3 Personel AlacakÇankırı Yaylakent Belediyesi 1 Beden İşçisi (Genel), 1 Otobüs Kaptanı (Şoförü),...
Yok Böyle Şoför İlanı!Böyle Şoför alım ilanı görülmedi! Salihli Demirci Belediyesi İşkur’da...
Kütahya Domaniç SYDV Personel Alım İlanı 2017 Domanic Sosyal Yardımlama ve Dayanışma Vakfına 1 (bir) Büro Görevlisi alınacaktır. Son...
Safranbolu Öğretmenevi 3 Personel AlacakSafranbolu Öğretmenevi asgari ücretle çalışacak 2 Garson 1 adet Resepsiyon Görevlisi...
Şanlıurfa Suruç SYDV Personel Alım İlanı SURUÇ İLÇESİ SYD VAKFINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE 5 (BEŞ) SOSYAL YARDIM VE...
Anamur Öğretmenevi Gıda Kontrol Elemanı Alım İlanıİş İlan No (00003950224) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu...
Ardahan Damal Belediyesi Beko Loder (Kazıcı – Yükleyici) Operatörü Alacakİş İlan No (00003957998) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu...
Afyonkarahisar Dişli Belediyesi 2 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Dişli Belediyesi 2 İşçi AlacakAfyonkarahisar Dişli Belediyesi 1 İş Makineleri Operatörü ve 1 Beden İşçisi...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Tarıkbilgin diyorki;

Kaynakçıyım belgem var.belediyenin herhangi bölümünde çalışmak istiyorum.05447416699.çarşamba