Erciyes Üniversitesi Sözleşmeli Hemşire, Büro Personeli ve Destek Personeli Alım İlanı

Ana Sayfa » 4/B Sözleşmeli » Erciyes Üniversitesi Sözleşmeli Hemşire, Büro Personeli ve Destek Personeli Alım İlanı
25 Mart 2013 - 20:13

İlanın Yayınlandığı Tarih : 15/03/2013
Son Başvuru Tarihi
         : 29/03/2013

 

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz bünyesinde, 1 (bir) hemşirenin gideri özel bütçeden, 25 (yirmi beş) büro personeli ve 25 (yirmi beş) destek personelinin giderleri özgelirden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 Tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan Ek 2. Maddesinin (b) fıkrasına göre Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyona sözleşmeli personel alınacaktır.

ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN

 

UNVANI
ADEDİ
ARANILAN NİTELİKLER
SÖZLEŞME
BRÜT ÜCRETİ
(TL)
BAŞVURU KODU
Hemşire
1
Üniversitelerin
4 y
ıllık eğitim veren fakülte veya yüksekokullarının hemşirelik bölümü Lisans programından
mezun olmak
B01
Büro Personeli
12
Üniversitelerin en az ön
lisans programlar
ının birinden mezun olmak, kamu kurum ve kuruluşlarında en az 2 (iki) yıl
s
üre ile yazışma, evrak tanzimi, evrak dağıtımı ve büro işlerinde çalışmış olmak ve aynı
s
üre kadar sigorta primi yatırılmış olmak. *İstenilen Sertifika ve Belgelerden 3 nolu belgeye sahip
olmak.
1.433,00 TL
B02
Büro Personeli
2
Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren fakülte
veya y
üksekokul lisans
programlarının
birinden     mezun     olmak,     kamu
kurum     ve
kuruluşlarında  yazışma,  evrak  tanzimi,
evrak  da
ğıtımı  ve  büro
işlerinde çalıştığına dair belge sahibi olmak.
* İstenilen Sertifika ve Belgelerden 3 ve 8 nolu belgelere
sahip
olmak.
1.433,00 TL
B03
Büro Personeli
1
Üniversitelerin
en  az 
ön  lisans
programlar
ının  birinden  mezun olmak,
kamu kurum ve kurulu
şlarında yazışma, evrak tanzimi, evrak dağıtımı ve büro işlerinde çalıştığına dair belge sahibi olmak. *İstenilen Sertifika ve Belgelerden
3 nolu belgeye sahip olmak.
1.433,00 TL
B04
Büro Personeli
3
Üniversitelerin en az ön
lisans programlar
ının birinden mezun
olmak,
kamu kurum ve kurulu
şlarında en az 2 (iki) yıl
s
üre ile
makam sekreteri olarak görev yapmış olmak ve aynı süre kadar
sigorta
primi yat
ırılmış olmak.
* İstenilen Sertifika ve Belgelerden 2 ve 3 nolu belgelere
sahip
olmak.
1.433,00 TL
B05
Büro Personeli
6
Üniversitelerin en az ön
lisans programlar
ının birinden mezun
olmak,
kamu kurum ve kurulu
şlarında en az 2 (iki) yıl
s
üre ile
makam sekreteri olarak görev yapmış olmak ve aynı süre kadar
sigorta
primi yat
ırılmış olmak.
* İstenilen Sertifika ve Belgelerden 1 ve 3 nolu belgelere
sahip
olmak.
1.433,00 TL
B06
Büro Personeli
1
Üniversitelerin Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojileri
ve Y
önetimi, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri ön
lisans programlar
ının birinden mezunu olmak. *İstenilen Sertifika ve Belgelerden 3 nolu belgeye sahip
olmak.
1.433,00 TL
B07
Destek Personeli
17
En
az lise ve dengi okulu mezun olmak kamu kurum ve kurulu
şlarında en az 4 yıl
s
üre ile temizlik elemanı
olarak g
örev yapmış olmak ve aynı süre kadar sigorta primi yatırılmış olmak. *İstenilen Sertifika ve Belgelerden 9 nolu belgeleye sahip
olmak.
1.334,00 TL
B08
Destek Personeli
2
En
az lise ve dengi okulu mezun olmak.
* İstenilen Sertifika ve Belgelerden 4 ve 9 nolu belgelere
sahip
olmak.
1.334,00 TL
B09
Destek Personeli
2
En
az lise ve dengi okulu mezun olmak, kamu kurum ve kurulu
şlarında en az 5 yıl
s
üre ile garson elemanı
olarak g
örev yapmış olmak ve aynı süre kadar sigorta primi yatırılmış olmak. * İstenilen Sertifika ve Belgelerden 6 ve 9 nolu belgelere
sahip olmak.
1.334,00 TL
B10
Destek Personeli
2
En
az lise ve dengi okulu mezun olmak, kamu kurum ve
kuruluşlarında en az 5 yıl
s
üre ile kalorifer ateşçiliği ve bakım
onarım işlerini yapmış olmak ve aynı süre kadar sigorta primi
yatırılmış olmak.
* İstenilen Sertifika ve Belgelerden 7 ve 9 nolu belgeye
sahip
olmak.
1.334,00 TL
B11
Destek Personeli
2
En
az lise ve dengi okulu mezun olmak.
* İstenilen Sertifika ve Belgelerden 4,
5 ve 9 nolu belgelere sahip
olmak.
1.334,00 TL
B12

GENEL ŞARTLAR:

1-  Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:

a)    T.C. Vatandaşı olmak,

b)    Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c)    Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d)  657 Sayılı Kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak,

e)  Erkek adayların askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.

2-  Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3-  2012 KPSS (B) grubu sınavlarından lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, lise mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır

4-  5917 sayılı Kanunun 47. maddesinin 5. fıkrası a (2) bendi gereğince 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

Müracaatlar ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) Erciyes Üniversitesi Personel Daire Başkanlığından temin edecekleri başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte (noter tasdikli veya aslı görülmek üzere) şahsen başvuru yapılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

KPSS (B) gurubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde www.erciyes.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Her kadronun 1 (bir) katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İSTENİLEN BELGELER:

1-  Öğrenim Belgesi aslı ve fotokopisi

2-  Lisans mezunları için 2012 KPSSP3, önlisans mezunları için 2012 KPSSP93, lise mezunları için 2012 KPSSP94 (B) grubu sınav sonuç belgesi ve fotokopisi veya Internet çıktısı

3-  Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

4-  Erkek adaylar için askerlik durum belgesi aslı ve fotokopisi

5-  Fotoğraf (1) adet

6-  Aranılan nitelikler bölümünde yer alan belgelerin aslı veya onaylı örnekleri

7- Mesleki tecrübe belgesiyle birlikte Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak pirim gün sayısını gösterir
onaylı belge. ( başvuru kodu B01 hemşire pozisyonu için hariç)

8- İs talep formu http://personeldb.erciyes.edu.tr/4_b_is_talep_formu.doc
(*) İstenilen Sertifika ve Belgeler :

1-     Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kamu kurum ve kuruluşlardan onaylı en az 80 saatlik Bilgisayar İşletmeni, Bilgisayar İşletmenliği, Bilgisayar Operatörlüğü Kurs Bitirme Belgesi, Bilgisayar Meslek Dalı Eğitim Programları Kurs Sertifikasından herhangi birine sahip olmak.

2-     Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelerin sürekli eğitim merkezleri tarafından verilen en az 80 saatlik Yönetici Asistanlığı Uzmanlık Sertifikası veya Kurs Bitirme Belgesine sahip olmak.

3-     Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelerin sürekli eğitim merkezleri tarafından verilen en az 100 saatlik Etkili Ofis Yönetimi Sertifika Programına sahip olmak.

4-     Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelerin sürekli eğitim merkezleri tarafından verilen en az 120 saatlik Aşçılık Sertifikası ve Aşçılık meslek dalı ile ilgili Aşçı Yardımcılığı Belgesi (Kalfalık Belgesi)ne sahip olmak.

5-     Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelerin sürekli eğitim merkezleri tarafından verilen aşçılık meslek dalı ile ilgili Ustalık Belgesine sahip olmak.

6-     Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelerin sürekli eğitim merkezleri tarafından verilen Servis Elemanlığı meslek dalı ile ilgili Kalfalık Belgesine sahip olmak.

7-     Yetkili Kalorifer Ateşçi Belgesi veya Kızgın Su ve Buhar Kazanı Operatörlüğü Sertifikasına sahip olmak.

8-     En az 500 saatlik “GMP Laboratuar Üretim ve Kalite Yönetim Eğitimi” belgesine sahip olmak.

9-     Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelerin sürekli eğitim merkezleri tarafından verilen en az 100 saatlik Destek ve Temizlik Hizmetleri Elemanı Yetiştirme Sertifika Programına sahip olmak.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanıKAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657...
Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel AlacakT.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız...
Atatürk Üni. logo
Atatürk Üniversitesi 55 Sözleşmeli Personel AlacakAtatürk Üniversitesi 20 lisans, 35 lise mezunu sözleşmeli hemşire alacak. Atatürk...
Antalya Devlet Opera ve Balesi Sözleşmeli 1 Bale Sanatçısı Alım İlanıDEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ Sözleşmeli...
Roma Büyükelçiliği Sözleşmeli Sekreter Alım İlanıT.C. Roma Büyükelçiliği münhal hale gelecek 1 (bir) adet Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna...
Erciyes Üniversitesi 43 Sözleşmeli Personel AlacakBAŞVURU TARİHİ : 06/11/2018 BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ : 20/11/2018 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ...
İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestra Sanatçısı Alım İlanıDEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ Sözleşmeli...
İzmir Devlet Opera ve Balesi Sözleşmeli Sanatçı Alım İlanıDEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ Sözleşmeli...
Balıkesir Erdek Belediyesi Sözleşmeli Mühendis AlacakERDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 5393 Sayılı...
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanıMİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Et ve Süt Kurumu Erzincan 24 adet Kasap ve Et Hazırlama İşçisi Alım İlanı için Emre diyorki;

Ortaligi yalanci kasaplar dolmus gercek kasaplar meydanda bugunku sahte kasaplar meydanlarda ve devletin kendi bunyesinde iste zanaatkarlik meslek yer

Askerlik Hizmeti Memuriyetten Sayılır mı? için saenes diyorki;

657 sayılı Kanun’un “Muvazzaf askerlik görevini yaptıktan sonra Devlet memurluğuna girenlerin kademe intibakları” başlıklı 84 üncü maddesinde, “Muvazz

Askerlik Hizmeti Memuriyetten Sayılır mı? için saenes diyorki;

evet kullanılabilir. 1 gün bile yapsan kullanılır.