Diyanet 20 Eğitim Görevlisi Alacak

Ana Sayfa » Diğer » Diyanet 20 Eğitim Görevlisi Alacak
20 Mart 2013 - 11:45

Diyanet İşleri Başkanlığı, yapılacak yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre naklen (Kurum içi-Kurum dışı) 20 Eğitim Görevlisi alacak.

 

D  U  Y  U  R  U

 

Diyanet İşleri Başkanlığından;

 

Bulunduğu yeri, unvanı, sınıfı, derecesi ve adedi aşağıda belirtilen münhal kadrolara, yapılacak yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre naklen (Kurum içi-Kurum dışı) “Eğitim Görevlisi” alınacaktır.

MÜNHAL KADROLARA AİT

BULUNDUĞU YER ÜNVAN SINIF DERECE ADET
 • Erzurum Ömer Nasuhi Bilmen Dini Yüksek İhtisas Merkezi,
 • Rize Müftü Yusuf Karali Eğitim Merkezi,
 • Kayseri Eğitim Merkezi,
 • Trabzon Eğitim Merkezi,
 • Açılması planlanan diğer eğitim merkezleri.

 

Eğitim Görevlisi D.H.S. 1-6 20

 

A-    SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

 

1.     657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci Maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2.     Başkanlık teşkilatında veya herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda halen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A Maddesine göre kadrolu devlet memuru olarak çalışıyor olmak,

3.     Memuriyette adaylığı kalkmış olmak,

4.     Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen “Ortak Nitelik” şartını taşımak,

5.     En az dört yıllık dini yüksek öğrenim mezunu olmak,

6.     Başkanlıkça açılan ihtisas kursunu başarı ile bitirmiş veya ilahiyat alanında doktora yapmış olmak.

 

B-    BAŞVURU, SINAV, ATAMA İŞLEMLERİ VE DİĞER HUSUSLAR

 

a)    Başvuru İşlemleri

1.     Yukarıdaki şartları taşıyan adaylar 29.03.2013 (saat: 16:30) tarihi mesai saati bitimine kadar istenen belgelerle birlikte herhangi bir İl Müftülüğüne şahsen müracaat edeceklerdir. Adaylardan istenen belgeleri getirmeleri halinde, yurtdışından sınava müracaat edecek adaylar adına üçüncü şahıslar müracaat işlemini yapabileceklerdir.

2.     İl Müftülüklerinde İKYS il yöneticileri, Başkanlığımız İKYS programı üzerinden müracaat işlemini gerçekleştireceklerdir. Belgeleri eksik olan adayların kayıt ve müracaat işlemi yapılmayacaktır.

3.     İl müftülüklerince yapılan kayıt işleminden sonra, İl müftülüklerindeki İKYS il yöneticileri, “Aday Başvuru Belgesi”ni adaylara vereceklerdir. Adaya verilen bu belge sınav giriş belgesi yerine geçmez.

4.     İl Müftülükleri tarafından yapılmayan müracaatlar işleme konulmayacaktır.

5.     Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan ve posta yolu ile yapılan müracaatlar ile 29.03.2013 (saat: 16:30) tarihi mesai saati bitiminden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

b)    Sınav İşlemleri

 1. 1.     Eğitim görevlisi sınavı, önce yazılı sonra sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacaktır.
 2. 2.     Yazılı ve sözlü sınavlar yüz (100) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Yarışma sınavı nihai puanı yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır.
 3. 3.     Sınavda başarılı olabilmek için yazılı ve sözlü sınavın her birinden en az 70 (yetmiş) puan almak gerekmektedir.
 4. 4.     Adaylar, Başkanlıkça belirlenecek sınav merkezinde/merkezlerinde yazılı ve sözlü sınava alınacaklardır.
 5. 5.     Yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınavlara katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara hiç bir şekilde ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.
 6. 6.     Sınav sonuçları Başkanlığımız internet sitesinde (www.diyanet.gov.tr) ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında duyurulacaktır.
 7. 7.     Başkanlığımızda çalışan adaylar; yazılı ve sözlü sınav için “sınav giriş belgesi” alma ve sınav sonuç öğrenme işlemlerini, kullanıcı hesapları ile giriş yapacakları Başkanlığımız İKYS programındaki (https://ikys.diyanet.gov.tr) “Sınav” menüsünde yer alan “Sınav İşlemlerim” sekmesinden öğrenebileceklerdir. Kullanıcı hesabı bulunmayan personel ise, sayfada yer alan “Yeni Kullanıcı Hesabı Oluştur” sekmesindeki bilgiler doğrultusunda kullanıcı hesabı oluşturacaktır. Başkanlığımız teşkilatında çalışmayan adaylar ise söz konusu işlemleri (https://ikys.diyanet.gov.tr/sinav/kurumdisi) adresi üzerinden gerçekleştireceklerdir.

 

 1.           I.   Yazılı Sınav
 2. 1.     Sınava girmeye hak kazanan adayların sınav tarihi ve yerleri, sınava müracaat işlemlerinin tamamlanmasının ardından ileri bir tarihte Başkanlığımız internet sitesinde (www.diyanet.gov.tr) ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir.
 3. 2.     Adaylar yazılı sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte T.C Kimlik No’lu kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.
 4. 3.     Yazılı sınav çoktan seçmeli test şeklinde yapılacaktır. Her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır.
 5. 4.     Sınavda hatalı soru çıkması durumunda, adaylar lehine doğru kabul edilerek değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacaktır.

 

 1.          II.   Sözlü Sınav
 2. 1.     Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sözlü sınav tarihi ve yerleri, yazılı sınav sonuçlarının adaylara duyurulmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından Başkanlığımız internet sitesinde (www.diyanet.gov.tr) ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir.

2.     Adaylar, sözlü sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte T.C Kimlik No’lu kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) ve sınav başvurusu esnasında ibraz ettiği belgeleri yanlarında bulunduracaklardır.

 

c)     Atama İşlemleri

 1. 1.     Atamalar, başarılı olan adaylar arasından en yüksek puandan başlanarak başarı sırasına göre ilan edilen kadro sayısınca yapılacaktır.
 2. 2.     Atamalar; Erzurum Ömer Nasuhi Bilmen Dini Yüksek İhtisas Merkezi, Rize Müftü Yusuf Karali Eğitim Merkezi, Kayseri Eğitim Merkezi, Trabzon Eğitim Merkezi ile Başkanlığımızca açılması planlanan diğer eğitim merkezlerine yapılacaktır.
 3. 3.     Puanların eşitliği halinde, yazılı sınav puanı yüksek olana, bu puanın eşit olması halinde sözlü sınav puanı yüksek olana, bu puanın da eşit olması halinde hizmet süresi fazla olana sıralamada öncelik verilecektir.

 

d)    Diğer Hususlar

1.     Sınav öncesi, sonrası ve atama sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görev alsalar dahi görevleriyle ilişikleri kesilecektir. Bu durumdaki adaylar hiçbir hak talebinde bulunamayacaklardır.

2.     Bu duyurudaki şartlar, sadece bu sınav ve bu sınava bağlı atamalar ile ilgilidir. Bundan sonraki sınav ve atamalar için müktesep teşkil etmez.

3.     Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımız internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Bunun dışında adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 1. 4.     Sınav başvurularında adayın beyanı esas alınacaktır. Başkanlık, sınav ve atama sürecinin her aşamasında aday tarafından belirtilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir.

5.     Adayların, sınavla ilgili iş ve işlemlerle ilgili düzeltme ve değişiklik taleplerinde fax ile işlem yapılmayacaktır. Adayların taleplerini içerir ıslak imzalı ve yazılı dilekçelerini Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir.

6.     Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar her bir sınavın sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapılacaktır. İtirazlar en fazla 15 (on beş) gün içinde incelenerek karara bağlanacak ve adaya bildirilecektir. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde yazılı olarak Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırılmayan sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar dikkate alınmayacaktır.

7.     Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Sınav Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

 

C-    BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

1.     T.C. Kimlik numaralı kimlik belgesi,

2.     Tasdikli diploma sureti veya mezuniyet belgesi (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınacak denklik belgesi),

3.     İlahiyat alanında doktora yapmış olanlar için, doktora mezuniyet belgesi,

4.     İhtisas kursunu bitirenler için, İhtisas kursunu bitirdiklerine dair belge,

5.     Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına, sabıka ve arşiv kaydı bulunmadığına dair adayın yazılı beyanı,

6.     Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,

7.     Hizmet sürelerini ve kazanılmış hak aylık derecelerini gösterir tasdikli hizmet belgesi.

 

NOT:

1.     Adayların, “başvuru için gerekli belgeleri” başvuru esnasında İl müftülüklerindeki İKYS il yöneticilerine ibraz etmeleri gerekmektedir. Belgelerini ibraz edemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. “Başvuru için gerekli belgeler”, yetkili memurlar tarafından kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir.

2.     Adayların, “başvuru için gerekli belgeleri” sözlü sınav esnasında sınav komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir. Belgelerini ibraz edemeyenler sözlü sınava alınmayacaktır.

 

D-    SINAV KONULARI

 

I- Yazılı Sınav Konuları

1.     Kur’an-ı Kerim,

2.     Arapça,

3.     Tefsir,

4.     Hadis,

5.     Kelam,

6.     Fıkıh,

7.     Dinî ve meslekî genel kültür,

8.     Başkanlık mevzuatı ve Devlet memurları ile ilgili mevzuat.

 

II- Sözlü Sınav Konuları

1.     Kur’an-ı Kerim, (25 Puan)

2.     Arapça, (25 Puan)

3.     Dini bilgiler (Tefsir, hadis, fıkıh, kelam), (25 Puan)

4.     Hitabet, etik ilkeleri ve mevzuat bilgisi. (25 Puan)

 

E-    İLETİŞİM

 

Yazışma Adresi :  Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü  Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı

Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800

Çankaya/ANKARA

e-mail persis@diyanet.gov.tr
Telefon :  (0312) 295 70 00

 

 

İlgililere duyurulur.

 

D.İ.B.İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İlginizi Çekebilecek İçerikler

MKE 52 Daimi İşçi Alacak

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU Kurumumuzun...

DSİ 518 Sözleşmeli Personel Alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak. Alımı yapılacak...

Kamu Kurumları 30 Bin Geçici Personel Alacak

Hürriyet Gazetesinden Noyan Doğan’ın haberine göre önümüzdeki dönemde kamu kurumları...

Lisans ve Önlisans Mezunu 13 Bin Polis Memuru Alınacak

2017 yılı 21. dönem POMEM 13 bin polis memuru alımı için Polis akademisi tarafından duyuru...

Memurum.biz Android Uygulaması Google Play’de Güncellendi

Memurum.biz Android uygulaması Google Play’de güncellendi. Android işletim sistemine sahip...

Halkbank 2017 Bayram Ettiren Kredi Kampanyası

Halkbank 50 bin TL’ye kadar 48 ay vadeyle 1,10-1,18 faiz oranlarıyla bayram ettiren kredi...

Okuyucu Yorumları

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Adalet Bakanlığı 950 Hakim ve Savcı Adayı AlacakAdalet Bakanlığı 950 hakim ve savcı adayı alacak. Yazılı sınav ÖSYM tarafından 24...
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Dil Asistanı Alım İlanıLANGUAGE ASSISTANT FOR A FRENCH RESIDENT TVVINNING ADVISOR Vacancy in a European Union...
İçişleri Bakanlığı 7 Bin Bekçi Alacakİçişleri Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın...
Adalet Bakanlığı 2017’de 10.000 Personel AlacakAdalet Bakanlığı 2017’de 10 binden fazla personel alacak. Adalet Bakanlığı,...
2017 Referandum Takvimi AçıklandıAnayasa değişikliği halk oylaması, YSK’nın 74 sayılı kararıyla 16 Nisan...
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2017 Anayasa değişikliği paketini onayladı2017 halk oylaması, referandum 16 Nisan 2017 pazar günü yapılacak. Cumhurbaşkanı...
İlksan 10 Büro Personeli AlıyorGenel Müdürlüğümüze aşağıda belirlenen şartlarda 10 (On) büro personeli alınacaktır. A...
2828 Sayılı Kanun Kapsamında 3220 Memur Ataması Yapıldı2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında sosyal hizmet modellerinden yararlanan...
Gençlik ve Spor Bakanlığı 50 Avukat AlacakGençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde görev yapacak 10 kişi, Gençlik ve Spor Bakanlığı...
Kültür ve Turizm Bakanlığı 20 Avukat AlacakT.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINDAN AVUKATLIK GİRİŞ SINAVI DUYURUSU Kültür ve...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

İstanbul Sağlık A.Ş. Personel Alım İlanı için Nevzat diyorki;

İş arıyorum bana yardımcı olacak birileri var mı lütfen acil ihtiyacım var işe

1990 Modele Kadar Hurda Araca 5 Bin TL için Basaran diyorki;

1993 model şahin motorda arıza var satmak istiyorum

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Bilgisayar Teknisyeni diyorki;

saygıdeger okuyucum 1996 dogumluyum lise mevzunuyum bilisim ve teknoloji bölümunde is ariyorum bulamiyorum ve babam annemin karnindayken ölmüs Asker