Denetimli Serbestlik Müdür ve Müdür Yardımcılığına Atama Yönetmeliği

Ana Sayfa » Bilgi » Denetimli Serbestlik Müdür ve Müdür Yardımcılığına Atama Yönetmeliği
12 Mart 2013 - 6:53
12 Mart 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28585

YÖNETMELİK

Adalet Bakanlığından:

DENETİMLİ SERBESTLİK MÜDÜR VE MÜDÜR YARDIMCILIĞINA

ATAMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, denetimli serbestlik müdür yardımcılığı giriş sınavının usul ve esasları ile müdür ve müdür yardımcısı olarak atanacaklarda aranacak nitelikleri düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, denetimli serbestlik müdür ve müdür yardımcıları ile bu kadrolara atanacak adayları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 3/7/2005 tarihli ve 5402 sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanununun 26/A ve 27 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Adalet Bakanını,

b) Bakanlık: Adalet Bakanlığını,

c) Genel Müdürlük: Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünü,

ç) Giriş sınavı: Denetimli serbestlik müdür yardımcılığı için yapılan yazılı sınav ve mülakatı veya Kamu Personeli Seçme Sınavı ve mülakatı,

d) Hizmet süresi: Aylıksız izinli olarak geçen süreler ile toplamı üç ayı geçen hastalık ve refakat izinleri hariç olmak üzere müdür yardımcılığı unvanında fiilen çalışılan süreyi,

e) Komisyon: Denetimli serbestlik müdür yardımcılığı giriş sınav komisyonunu,

f) KPSS: Kamu Personeli Seçme Sınavını,

g) Müdür: Denetimli serbestlik müdürünü,

ğ) Müdür Yardımcısı: Denetimli serbestlik müdür yardımcısını,

h) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Müdür Yardımcılığı Giriş Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar

Giriş sınavına başvuru şartları

MADDE 5 (1) Giriş sınavına katılabilmek için;

a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) En az dört yıllık eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumundan mezun olmak,

c) KPSS puan türüne göre alım yapılması halinde ilanda belirtilen KPSS puan türünden en az 70 puan almış olmak,

şartları aranır.

Giriş sınavı duyurusu

MADDE 6 (1) Başvuru ve sınav yeri, tarihi, şekli, sınav konuları, KPSS puan türü, sınavda alınan başarı derecelerine göre çağrılacak aday sayısı, diğer hususlar ile istenecek belgeler başvuru tarihinin bitiminden en az otuz gün önce Resmî Gazete’de, Türkiye genelinde yayımlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde ve Bakanlığın resmî internet sayfasında ilân edilir.

Başvuru şekli ve başvuruda istenen belgeler

MADDE 7 (1) Sınav başvuruları, elektronik ortamda kabul edilir. Gerekli görülmesi hâlinde elden veya posta ile başvuru yöntemi de kullanılabilir.

(2) Giriş sınavına katılmak isteyen adaylardan;

a) Başvuru Formu,

b) KPSS puan türüne göre alım yapılması halinde KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,

c) Diploma veya mezuniyet belgesi aslı veya onaylı sureti ya da yabancı üniversitelerden mezun olunması hâlinde Yükseköğretim Kurulunca verilen denklik belgesinin aslı veya onaylı sureti,

ç) 1 adet vesikalık fotoğraf,

istenir.

(3) Başvuru koşullarını taşımadığı veya istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır. Bu kişilerin atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.

Giriş sınavı usulleri

MADDE 8 (1) Müdür yardımcıları, mesleğe giriş sınavı ile alınır.

(2) Müdür yardımcılığı mesleğine giriş sınavı;

a) Yazılı sınav puanına göre yapılacak sıralama ve mülakat,

b) KPSS puanına göre yapılacak sıralama ve mülakat,

usullerinden biriyle yapılır.

Yazılı sınav şekli ve değerlendirme

MADDE 9 (1) Yazılı sınav; Bakanlık tarafından yapılabileceği gibi ÖSYM, üniversiteler veya kamu kurumlarından birine de yaptırılabilir.

(2) Yazılı sınav; genel kültür ve genel yetenek ile alan bilgisi konularından oluşur. Buna göre;

a) Genel kültür ve genel yetenek: Türkçe, Matematik, Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi, Türkiye coğrafyası ve temel yurttaşlık bilgisi,

b) Alan bilgisi: Anayasa hukuku, idare hukuku, medenî hukuk genel hükümleri, ceza hukuku genel hükümleri, ceza infaz hukuku, ceza usul hukuku ve kamu maliyesi,

konularını kapsar.

(3) Yazılı sınavda; genel yetenek ve genel kültür soruları ile alan bilgisi soruları kendi aralarında eşit olarak puanlanmak suretiyle, genel yetenek ve genel kültür soruları yüzde otuz, alan bilgisi soruları yüzde yetmiş puan ağırlığına sahip olacak şekilde değerlendirilir.

(4) Yazılı sınavdan başarılı sayılmak için en az 70 puan almak gerekir.

Mülakat ve değerlendirme

MADDE 10 (1) Yazılı sınav usulüyle alım yapılması halinde, bu sınavda en az 70 puan alanlar arasından en yüksek puandan başlanarak sınav ilanında belirtilen kadronun en fazla dört katı aday mülakata çağrılır.

(2) İlanda belirtilen KPSS puan türüne göre alım yapılması halinde, sınav ilânında belirtilen kadro sayısının en fazla dört katı aday en yüksek puandan başlanarak mülakata çağrılır.

(3) Birinci ve ikinci fıkralara göre mülakata çağrılmaya hak kazanan en düşük puana sahip adayla aynı puanı alanlar da mülakata çağrılır.

(4) Mülakat sırasında adaylar;

a) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

b) Temsil kabiliyeti,

c) Öz güveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

ç) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilir.

(5) Adaylar, Komisyon başkan ve üyeleri tarafından dördüncü fıkrada yazılı niteliklerin her biri için en fazla yirmi beş puan verilmek suretiyle toplam yüz puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

(6) Mülakatta başarılı sayılabilmek için başkan ve üyelerin yüz tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. En yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere mülakat başarı listesi hazırlanır ve bu liste Komisyon tarafından imzalanarak Genel Müdürlüğe teslim edilir.

Sınav komisyonu

MADDE 11 (1) Komisyon, Genel Müdürlükten bir genel müdür yardımcısı başkanlığında, Genel Müdürlükten iki, Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Personel Genel Müdürlüğünden birer üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

(2) Geçerli bir mazereti sebebiyle herhangi bir üyenin sınav komisyonuna katılamaması halinde aynı birimden başka bir üye görevlendirilir.

(3) Sınav komisyonu üyelerinin görevlendirilmesinde Bakan Olur’u alınır.

(4) Komisyonun sekretarya hizmetleri Genel Müdürlükçe yürütülür.

Nihai başarı listesi ve sınav sonuçlarının duyurulması

MADDE 12 (1) Nihai başarı listesi, adayların yazılı sınav puanı veya KPSS puanı ile mülakatta aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre yapılır.

(2) Nihai başarı listesinde puanların eşit olması halinde, sırasıyla yazılı sınav uygulanmışsa yazılı sınav puanı, uygulanmamışsa KPSS puanı, mülakat puanı, lisans diploma notu daha yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

(3) Başarılı olan asıl ve varsa yedek adayların isimleri nihai başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilan edilir.

Sınav sonucuna itiraz ve değerlendirme

MADDE 13 (1) Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren yedi işgünü içinde yazışma adresi, telefon numarası ve elektronik posta adresini içeren adaya ait isim ve imzalı dilekçe ile doğrudan Genel Müdürlüğe ya da Genel Müdürlüğe gönderilmek üzere Cumhuriyet Başsavcılıklarına itiraz edilebilir.

(2) Süresinde verilmeyen veya birinci fıkrada yazılı şartları taşımayan dilekçeler dikkate alınmaz.

(3) İtirazlar, itiraz süresinin dolmasından itibaren en geç otuz gün içerisinde Sınav Komisyonu tarafından değerlendirilir ve verilen kararlar idari yargı yolu açık olmak üzere kesindir.

(4) Değerlendirme sonuçları, ilgililerin dilekçelerinde belirttikleri yazışma adreslerine gönderilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Müdür Yardımcılığı ve Müdürlüğe Atanma

Sınavı kazananlardan istenecek belgeler

MADDE 14 (1) Sınavı kazananlardan;

a) Diploma veya mezuniyet belgesi aslı veya onaylı sureti ya da yabancı üniversitelerden mezun olunması hâlinde Yükseköğretim Kurulunca verilen denklik belgesinin aslı veya onaylı sureti,

b) Sınav sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir akıl hastalığı bulunmadığına dair yazılı beyan,

ç) Adlî sicil kaydı olup olmadığına dair yazılı beyan,

d) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmadığına dair yazılı beyan,

e) Mal bildirim beyannamesi,

f) 1 adet fotoğraf,

istenir.

Müdür yardımcılığına atanma

MADDE 15 (1) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyanlardan giriş sınavında başarılı olup atanmaya hak kazanan ve güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanan adaylar müdür yardımcısı olarak atanır.

(2) Geçerli bir mazereti olmaksızın yasal süresi içerisinde görevine başlamayan veya atanma hakkından feragat eden adayların atama işlemi iptal edilir.

(3) Atanmaya hak kazanan adaylardan bir kısmının çeşitli sebeplerle atanamaması, atamalarının iptal edilmesi veya memuriyetten çekilmesi gibi nedenlerle kadroların boşalması halinde, aynı sınav sonucu oluşan nihaî başarı listesindeki sıraya göre yedek adaylar arasından atama yapılabilir. Bu atama, bir sonraki sınavın ilân tarihine kadar ve her halde müdür yardımcısı alımına ilişkin sınav ilanının yapıldığı tarihten itibaren iki yılı aşamaz.

Müdür yardımcılığından müdürlüğe, müdürlükten müdür yardımcılığına atanma

MADDE 16 (1) Müdür yardımcılığı kadrosunda en az üç yıl hizmet süresi bulunanlar arasından; eğitim kariyeri, liyakati, temsil ve yönetim kabiliyeti ile performans durumlarına göre başarılı sayılanlar Bakanlıkça müdür kadrosuna atanabilir.

(2) Müdür olarak atananlardan bu görevde kalmasında hakkındaki adli veya idari soruşturma nedeniyle ya da denetim raporlarına göre sakınca görülenler ile hizmet ve performans durumlarına göre başarısız bulunanlar müdür yardımcısı olarak atanabilir.

(3) 10/7/2003 tarihli ve 25164 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adalet Bakanlığı Memur Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 33 üncü maddesi kapsamında alt bölgelerde görev yapan müdürler, talep halinde veya ihtiyaç durumuna göre üst bölgelere müdür yardımcısı olarak atanabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Müdür ve müdür yardımcılarının eğitimi

MADDE 17 (1) Müdür ve müdür yardımcıları, Genel Müdürlükçe veya Bakanlık Eğitim Dairesi Başkanlığınca mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve etik değerler ile temsil kabiliyeti kazanmak üzere eğitime tâbi tutulur.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 18 (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Adalet Bakanlığı Memur Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliği uygulanır.

Yürürlük

MADDE 19 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Diyanete 8489 Yeni Kadro VerildiCumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Diyanet İşleri Başkanlığına merkez teşkilatına...
2018 Ekim Valiler Kararnamesi Yayımlandı21 Vali Mülkiye Başmüfettişliğine atandı. 38 İl Valisi ise değişti. 2018 Ekim...
Naklen Atamalarda Güvenlik Soruşturması YapılmayacakKurumlar arası naklen atamalarda artık güvenlik soruşturması yapılmayacak. Güvenlik...
Finans Ofisi Başkanlığına Göksel AŞAN AtandıCumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanlığına Prof. Dr. Göksel AŞAN atandı. Finans...
19 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi GazetedeYeni Kurulan Bazı İdarelerin Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa Ekli Cetvellere...
Cumhurbaşkanlığı politika kurulları üyeliklerine atama yapıldı9 tane Cumhurbaşkanlığı politika kurulu üyeliklerine atama yapıldı. Murat BARDAKÇI...
KHK 693 ve KHK 694 Resmi GazetedeOlağanüstü hal kapsamında 2 adet kanun hükmünde kararname daha resmi gazetede yayımlandı....
2018-2019 Memur Maaş Zammı Belli Oldu2018-2019 Memur Maaş Zammı açıklandı. Memur maaş zamları 1 Ocak 2018’den...
ÖSYM Başkanı İstifa EttiÖSYM Başkanı Ömer Demir görevden ayrılma talebimi iletmiş bulunuyorum dedi. ÖSYM...
Yok Böyle Şoför İlanı!Böyle Şoför alım ilanı görülmedi! Salihli Demirci Belediyesi İşkur’da...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Jandarma Genel Komutanlığı 1457 Uzman Erbaş Alacak için Tolunay diyorki;

Başvuru nasıl yapılıyor uzman erbaş alımlarına çavuşlarına

İş Güvenliği Uzmanı Olarak Görevlendirilen Memurlara 1.525 TL Ek Ödeme için Mustafa kemal diyorki;

Kamudan alacak olduğumuz isg ücretinin geç ödenmesi halinde, yüzde kaç faiz/ceza oranında ödeme yapılır? Malum; ödemeler hep geç yapıldı, yapılıyor.

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym