TKDK Denetçi, Uzman ve Destek Personeli Alımı İlanı 2012

Ana Sayfa » KPSS Alımlar » TKDK Denetçi, Uzman ve Destek Personeli Alımı İlanı 2012
15 Ekim 2012 - 15:24

T.C.

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU

DENETÇİ, UZMAN ve DESTEK PERSONEL ALIMI SEÇME SINAVI İLANI

1.  DENETÇİ KADROSU İÇİN AÇIK BULUNAN VE ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR:

5648 Sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile 16.04.2008 tarih ve 26849 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği 7/1 ve 7/2 maddesi hükümlerine göre KAMUDAN ve/veya AÇIKTAN ATAMA şeklinde, Kurum Merkez Teşkilatı İç Denetim Koordinatörlüğünde (Ankara) görevlendirilmek üzere ziraat, inşaat, bilgisayar, gıda, endüstri mühendislikleri, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, iktisat, ekonomi, ekonometri, maliye, işletme, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, veterinerlik fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyindeki mezunları arasından 10 (On) Denetçi pozisyonu için yazılı ve sözlü olmak üzere Seçme Sınavı yapılacaktır.

1.1 ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR VE SAYILARI:

1.1.1 KAMUDAN ALIMLARA İLİŞKİN POZİSYONLAR ( 1 ADET )

5648 Sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile 16.04.2008 tarih ve 26849 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği 7/1 maddesi hükümlerine göre 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde sayılan kurum ve kuruluşlarda çalışanlar arasından;

Başvuru Kodu Bölüm

Sayı

DENET1 Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, İktisat, Ekonomi, Ekonometri, Maliye, İşletme, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

1

Toplam                                                     1

1.1.2 AÇIKTAN ALIMLARA İLİŞKİN POZİSYONLAR ( 9 ADET )

5648 Sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile 16.04.2008 tarih ve 26849 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği 7/2 maddesi hükümlerine göre AÇIKTAN ATAMA şeklinde;

Kurum İç Denetim Koordinatörlüğünde Denetçi olarak görevlendirilmek/atanmak üzere, en az lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının mezunları arasından;

Başvuru Kodu Bölüm

Sayı

DENET2 .    Ziraat Mühendisi

.    Bilgisayar Mühendisi

.    Gıda Mühendisi

.    Veteriner

.    İnşaat Mühendisi

.    Endüstri Mühendisi

.    Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi    ve     Uluslararası     İlişkiler,     İktisat,     Ekonomi, Ekonometri,    Maliye,    İşletme,    Uluslararası    İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri.

1

1

1

1

1

1

3

Toplam

9

Denetçi alımı yapılacaktır.

1.2. DENETÇİ ALIMI SEÇME SINAVINA KATILACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:

1.2.1  GENEL ŞARTLAR:

  1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  3. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
  4. Erkek adaylar için; Askerlik durumu itibariyle;

a)  Askerlikle ilgisi bulunmamak,

b)  Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

c)   Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

şartlarını taşıması gerekir.

1.2.2  ÖZEL ŞARTLAR:

1.2.2.1 Kamudan Alımlar İçin:

1-  10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde sayılan kurum ve kuruluşlardan herhangi birinde halen çalışıyor olmak,

2- Kurumlarında adaylık süresini tamamlamış olmak,

3-  Kurumlarınca yapılan yarışma ve yeterlilik sınavları neticesinde atandıkları denetim elemanı ve/veya uzman ünvanlı kadrolarda yardımcılık/stajyerlik süreleri dahil en az 3 (üç) yıl çalışmış olmaları gerekmektedir.

1.2.2.2 Açıktan Alımlar İçin:

1-   Açıktan alımlara ilişkin pozisyonlara başvuran adayların, 2012 yılında ÖSYM’ce yapılan KPSS (Lisans Düzeyi) Kamu Personeli Seçme Sınavı “KPSSP3” puan türünden asgari 70 (yetmiş) puan almış olmaları,

2-   Açıktan atanacak olanlar için İç Denetim, İç Kontrol, IT Denetimi, Kurumsal Kaynak Planlaması, Stratejik Planlama, Strateji Geliştirme, Dış İlişkiler, Kurumsal Risk Yönetimi, Finansal Analiz ve/veya Yatırım Projeleri ile ilişkili olmak üzere Proje Yönetimi, Proje Analizi, Proje İzleme, Proje Değerlendirme ve Proje Denetimi, alanlarından herhangi birinde ya da yukarıda sayılan alanlar ile sınırlı olmak kaydıyla kümülatif olarak asgari üç yıl iş tecrübesine sahip olmaları gerekmektedir.

Sınav Kurulu ilanda belirtilen meslek grupları ve istihdam gruplarının herhangi birisinden (kamudan/açıktan atama) yeterli sayıda başvuru gelmemesi halinde, yine ilanda belirtilen diğer meslek grubu veya istihdam usul grupları arasından yapılan başvuruları seçmekte serbesttir.

Başvuracak adaylar için İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinde ÖSYM’ce yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) asgari 65 (Altmış Beş) puan almış olmaları, yada ÜDS veya YÖK’ün belirlemiş olduğu eş değerliliği olan İngilizce, Fransızca ve Almanca yabancı dil belgesi dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak.

1.3 DENETÇİ ALIMI SEÇME SINAVINA KATILANLAR İÇİN BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Sınava başvuracak adayların, Kurumun (http://www.tkdk.gov.tr) internet adresinden temin ederek dolduracakları imzalı “Aday Bilgi Formu” ile birlikte aşağıdaki belgeleri (belgelerin asıllarının ibraz edilmesi durumunda fotokopileri de kabul edilecektir.) teslim etmeleri gerekmektedir:

a)      Aday Bilgi Formu’nun çıktısı*

b)      Öğrenim diploması (ya da mezuniyet belgesinin) aslı veya tasdikli sureti ve fotokopisi.( Aslı veya tasdikli suretinin ibraz edilmesi durumunda adayların beraberinde getireceği söz konusu belgenin fotokopisi Kurumca onaylanarak kabul edilecektir.)

c)      2012 KPSS Sonuç Belgesinin çıktısı

d)      Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası beyanı.

e)      Özgeçmiş**

f)     Başvuran adaylardan Yabancı dil düzeyini gösterir belge. ( KPDS, ÜDS veya YÖK’ün belirlemiş olduğu eş değerliliği olan İngilizce, Fransızca ve Almanca yabancı dil belgesi)(internet çıktısı olması durumunda kontrol edilebilmesi için gereken giriş bilgileri),

g)      Erkek adaylar için askerlik durumu ile ilgili beyan

h) Kamudan başvuranlar için en az 3 (üç) yıl denetim elemanı olarak çalışmış olduğunu ispat eden hizmet dökümü belgesi (İlgili kurumun personel birimi tarafından onaylı olmalıdır.)

i) Kamudan başvuranlar için; 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde sayılan kurum ve kuruluşlardan herhangi birinde halen çalışıyor olduğunu tevsik eden ve ilgili kurum tarafından onaylı yazı,

j) Açıktan atanacaklar için İç Denetim, İç Kontrol, IT Denetimi, Kurumsal Kaynak Planlaması, Stratejik Planlama, Strateji Geliştirme, Dış İlişkiler, Kurumsal Risk Yönetimi, Finansal Analiz ve/veya Yatırım Projeleri ile ilişkili olmak üzere Proje Yönetimi, Proje Analizi, Proje İzleme, Proje Değerlendirme ve Proje Denetimi alanlarından herhangi birinde ya da yukarıda sayılan alanlar ile sınırlı olmak kaydıyla kümülatif olarak en az 3 (üç yıl) iş tecrübesine sahip olduğunu tevsik eden ve daha önce çalıştığı ve/veya halen çalışıyor olduğu kurum ya da kuruluş tarafından onaylı yazı.

k)  Açıktan atanacaklar için en az 3 (üç yıl) iş tecrübesine sahip olduğunu gösteren SGK’dan alınacak hizmet dökümü.

l)   Ülke genelinde görev yapabileceklerine dair sağlık beyanı. (Seçme Sınavını kazanarak atanmayı hak eden adaylardan, atama öncesinde ülke genelinde görev yapabileceklerine dair tam teşekküllü bir hastaneden sağlık raporu istenecektir.)

m) Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf

*Aday    Bilgi    Formu    30.10.2012-31.10.2012    tarihleri    arasında    Kurumun    internet    adresinden http://www.tkdk.gov.tr temin edilebilecektir.

**Özgeçmiş’in 30.10.2012-31.10.2012 saat 15.00a kadar Kurumun internet adresinden (http://www.tkdk.gov.tr) formata uygun olarak doldurulup hem çıktısı alınacak, hem de 31.10.2012 saat 15.00 a kadar kurumun tkdkpersonel@tkdk.gov.tr adresine e-mail olarak gönderilecektir.)

1.4 DENETÇİ ALIMI SINAV SORULARI İÇİN KONU BAŞLIKLARI

1-   Katılım öncesi Yardım Aracı ve Bileşenleri (IPA), Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş Kanunu ve ilgili Yönetmelikler (Personel Yönetmeliği, İI Koordinatörlüklerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik)

2-   Hukuk

 

a)  Anayasa Hukuku,

b)  İdare Hukuku (Genel Esaslar, Türkiye’nin Yönetim Yapısı, İdari Yargılama Usul Hukuku),

c)  Türk Ceza Hukuku (Genel Esaslar ve Devlet İdaresi Aleyhine İşlenen Cürümler),

d)  Borçlar Hukuku (Genel Esaslar),

e)  İlgili diğer mevzuat (Kamu Personel Mevzuatı, Kamu Malları, İhale ve Harcama Mevzuatı, 5018 Sayılı Kamu Malı Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun),

 

3-   Muhasebe (Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri, Genel Muhasebe, Mali Tablolar Analizi

4-   Proje Döngüsü Yönetimi

5-   Uluslararası iç denetim standartları ve risk yönetimi (Uluslararası iç denetim standartları ve meslek ahlak kuralları, iç kontrol, denetim ve yönetime ilişkin risk modelleri, risk değerlendirme yöntemleri)

6-   Denetim türleri ve uygulamaları (iç denetim görevinin yürütülmesi)

7-   Bilgi Teknolojisi (Bilgi Güvenliği ve Yönetimi Sistemleri, Bilişim Teknolojileri, Yönetim Bilgi Sistemleri, Bilişim Hukuku.

2. UZMAN PERSONEL ALIMI İÇİN AÇIK BULUNAN VE ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR 2.1 ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR VE SAYILARI:

2.1.1   AÇIKTAN ALIMLARA İLİŞKİN POZİSYONLAR ( 108 ADET)

5648 Sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile 16.04.2008 tarih ve 26849 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği 7/2 maddesi hükümlerine göre AÇIKTAN ATAMA şeklinde;

Kurumun aşağıda belirtilen İl Koordinatörlüklerinde görevlendirilmek üzere, en az lisans düzeyinde ve en az 4 yıl eğitim veren fakültelerin veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının tabloda belirtilen bölümlerinin mezunları arasından;

Uzman alımı yapılacaktır.

2.2 UZMAN PERSONEL ALIMI SEÇME SINAVINA KATILACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:

2.2.1  GENEL ŞARTLAR:

Sınava başvuracak adayların;

1)   Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2)   Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3)   5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4)   Askerlik durumu itibariyle;

a)    Askerlikle ilgisi bulunmamak,

b)    Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

c)    Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5)   657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

6)   Görevini devamlı yapmasına engel hastalığı bulunmamak, şartlarını taşıması gerekir.

2.2.2  ÖZEL ŞARTLAR:

İl Koordinatörlüklerine Uzman Personel alımına ilişkin pozisyonlara başvuracak adayların;

–  2012 yılında ÖSYM’ce yapılan 2012-KPSS (Lisans Düzeyi) Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP3 puan türünden asgari Yetmiş (70) puan almış olmaları,

–  İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinde ÖSYM’ce yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) asgari 60 (Altmış) puan almış olmaları yada ÜDS veya YÖK’ün belirlemiş olduğu eş değerliliği olan İngilizce, Fransızca ve Almanca yabancı dil belgesi dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olması gerekmektedir.

2.3 UZMAN PERSONELİ ALIMI SEÇME SINAVINA KATILANLAR İÇİN BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

a)      Aday Bilgi Formu’nun çıktısı,*

b)      Öğrenim diploması (ya da mezuniyet belgesinin) aslı veya tasdikli sureti ve fotokopisi.( Aslı veya tasdikli suretinin ibraz edilmesi durumunda adayların beraberinde getireceği söz konusu belgenin fotokopisi Kurumca onaylanarak kabul edilecektir.)

c)      2012 KPSS Sonuç Belgesinin çıktısı

d)      Yabancı dil düzeyini gösterir belgenin çıktısı. ( KPDS, ÜDS ile YÖK’ün belirlemiş olduğu eş değerliliği olan İngilizce, Fransızca ve Almanca yabancı dil belgesi)

e)      Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası beyanı

f)     Özgeçmiş,**

g)  Erkek adaylar için askerlik durumu ile ilgili beyan.

h) Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf

*Aday    Bilgi    Formu    30.10.2012-31.10.2012    tarihleri    arasında    Kurumun    internet    adresinden http://www.tkdk.gov.tr temin edilebilecektir.

**Özgeçmiş 30.10.2012-31.10.2012 saat 15.00a kadar Kurumun internet adresinden (http://www.tkdk.gov.tr) formata uygun olarak doldurulup hem çıktısı alınacak, hem de 31.10.2012 saat 15.00 a kadar kurumun tkdkpersonel@tkdk.gov.tr adresine e-mail olarak gönderilecektir.)

2.4 UZMAN ALIMI SINAVI SORULARI İÇİN KONU BAŞLIKLARI

1)      T.C. 1982 Anayasası ve Türkiye’nin Anayasal Gelişim Süreci,

2)      IPARD Programı,

3)      Türkçe,

4)      Genel Kültür (Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel ve Güncel Konular)

5)      TKDK Mevzuatı (Katılım öncesi Yardım Aracı ve Bileşenleri (IPA), Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş Kanunu ve ilgili Yönetmelikler (Personel Yönetmeliği, İI Koordinatörlüklerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Proje Değerlendirme ve Seçim Komisyonu (PSDK)’nın Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Disiplin Amirleri Yönetmeliği, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun Akreditasyonu ve Akreditasyon Kriterlerinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,)

6)      Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Kültür ve Medeniyetleri Tarihi,

7)      AB Kurumsal yapısı, işleyişi ve tarihçesi.

3. DESTEK PERSONELİ ALIMI İÇİN AÇIK BULUNAN VE ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR

3.1 AÇIKTAN ALIMLARA İLİŞKİN POZİSYONLAR ( 27 ADET)

5648 Sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile 16.04.2008 tarih ve 26849 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği 7/2 maddesi hükümlerine göre AÇIKTAN ATAMA şeklinde;

Kurumun aşağıda belirtilen Merkez Teşkilatı ve İl koordinatörlüklerinde görevlendirilmek üzere, üniversitelerin en az LİSANS düzeyinde ve en az 4 yıl eğitim veren fakültelerinin veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının herhangi bir bölümünün mezunları arasından;

BÖLÜM          İL

DE1                                  
Üniversitelerin en az 4 yıl eğitim veren LİSANS Bölümleri. 8 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 2 1 1 1 27
TOPLAM 8 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 2 1 1 1

27

Destek Personeli alımı yapılacaktır.

3.2 DESTEK PERSONELİ ALIMI SEÇME SINAVINA KATILACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:

3.2.1  GENEL ŞARTLAR:

Sınava başvuracak adayların;

1)   Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2)   Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3)   5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4)   Askerlik durumu itibariyle;

a)    Askerlikle ilgisi bulunmamak,

b)    Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

c)    Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

 

5)   657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

6)   Görevini devamlı yapmasına engel hastalığı bulunmamak, şartlarını taşıması gerekir.

3.2.2  ÖZEL ŞARTLAR:

Destek Personel alımına ilişkin pozisyonlara başvuracak adayların;

2012 yılında ÖSYM’ce yapılan 2012-KPSS (Lisans Düzeyi) Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP3 puan türünden asgari Yetmiş (70) puan almış olmaları gerekmektedir.

3.3 DESTEK PERSONELİ ALIMI SEÇME SINAVINA KATILANLAR İÇİN BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

a)      Aday Bilgi Formu’nun çıktısı,*

b)      Öğrenim diploması (ya da mezuniyet belgesinin) aslı veya tasdikli sureti ve fotokopisi.( Aslı veya tasdikli suretinin ibraz edilmesi durumunda adayların beraberinde getireceği söz konusu belgenin fotokopisi Kurumca onaylanarak kabul edilecektir.)

c)      2012 KPSS Sonuç Belgesinin çıktısı

d)      Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası beyanı

e)      Özgeçmiş,**

f)     Erkek Adaylar için askerlik durumu ile ilgili beyan.

g)      Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf

*Aday    Bilgi    Formu    30.10.2012-31.10.2012    tarihleri    arasında    Kurumun    internet    adresinden http://www.tkdk.gov.tr temin edilebilecektir.

**Özgeçmiş 30.10.2012-31.10.2012 saat 15.00a kadar Kurumun internet adresinden (http://www.tkdk.gov.tr) formata uygun olarak doldurulup hem çıktısı alınacak, hem de 31.10.2012 saat 15.00 a kadar kurumun tkdkpersonel@tkdk.gov.tr adresine e-mail olarak gönderilecektir. )

3.4 DESTEK PERSONELİ ALIMI SINAV SORULARI İÇİN KONU BAŞLIKLARI I.Genel Kültür

–          Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi

–          T.C. 1982 Anayasası ve Türkiye’nin Anayasal Gelişim Süreci

–          Temel Vatandaşlık Bilgisi

–          Türk Kültür ve Medeniyetleri Tarihi

–          Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel ve Güncel Konular

II. Genel Yetenek

–          Türkçe

–          Matematik

III.TKDK Mevzuat

-Katılım öncesi Yardım Aracı ve Bileşenleri (IPA),

-Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş Kanunu ve ilgili Yönetmelikler (Personel Yönetmeliği, İI Koordinatörlüklerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Psdk Çalışma Usul ve  Esasları Hakkında Yönetmelik, Disiplin Amirleri Yönetmeliği, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun Akreditasyonu ve Akreditasyon Kriterlerinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik.

4.DENETÇİ, UZMAN VE DESTEK PERSONELİ ALIMI SEÇME SINAVININ BAŞVURU MERCİİ, BAŞVURU TARİHLERİ, BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

. 10.11.2012 tarihli Denetçi, Uzman ve Destek Personeli Alımı Seçme Sınavına başvuracak tüm adaylar için elektronik başvurular 30.10.2012 tarihinde başlayacak olup, 31.10.2012 tarihi saat: 15.00de (bu tarih dâhil) sona erecektir.

. Adaylar 30.10.2012 tarihinden itibaren Kurumun (http://www.tkdk.gov.tr) internet adresinden temin edecekleri Aday Bilgi Formuna meslek başvuru kodlarından yalnızca birini (Örneğin DENET1,AU2 veya DE1 gibi.) işaretleyip ilgili diğer alanları doldurduktan sonra Aday Bilgi Formunu Kurum (http://www.tkdk.gov.tr) web sitesi üzerinden elektronik olarak kuruma gönderecekler ve başvuru esnasında Kuruma teslim edilmek üzere Aday Bilgi Formunun çıktısını alacaklardır.

. Adaylar çıktısı alınan formun “Aday Tercihi Bölümüne” atanmak istedikleri yalnızca bir İl Koordinatörlüğünü (Örneğin Uzman Kadrosu İçin Afyonkarahisar İl Koordinatörlüğü, Denetçi Kadrosu için İç Denetim Koordinatörlüğü) el yazılarıyla yazarak Aday Bilgi Formunu imzalayacaklar ve “BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER’ i de eksiksiz olarak tamamlayıp birlikte tüm evrakları elden (şahsen veya bir yakını tarafından) 31.10.2012 tarihinden, 02.11.2012 tarihi saat: 17:00a kadar Kurum Merkezine (Turan Güneş Bulvarı No: 68 Çankaya/Ankara adresine) teslim edeceklerdir.02.11.2012 saat 17.00den sonra ulaşan evraklar kabul edilmeyecektir. Posta, kargo ve e-posta ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

5. DENETÇİ, UZMAN VE DESTEK PERSONELİ ALIMI BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAVA ÇAĞRI

5.1 BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

1) Personel Yönetmeliği’nin 7/1 maddesi uyarınca Kamudan Denetçi (DENET1) alımı pozisyonuna başvuran ve ilanın 1.2.1 ve 1.2.2 deki Genel ve Özel Şartları taşıyan tüm adaylar yazılı seçme sınavına girmeye hak kazanır.

2)Personel Yönetmeliği’nin 7/2 maddesi uyarınca Açıktan Denetçi (DENET2) alımı pozisyonlarına başvuran adaylar için, KPSSP3 puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre, duyurulan boş pozisyonların 5 (Beş) katına kadar kişi yazılı sınava alınacaktır. KPSSP3 puanlan eşit olması halinde yabancı dil notu yüksek olanlar, yabancı dil puanlarının eşit olması halinde bu sıralamada son aday ile aynı puana sahip olan adaylar yazılı sınava alınır.

3)   Personel Yönetmeliği’nin 7/2 maddesi uyarınca Açıktan Uzman (AU) alımı pozisyonlarına başvuran adaylar için, KPSSP3 puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre, duyurulan boş pozisyonların 5 (Beş) katına kadar kişi yarışma sınavına alınacaktır. KPSSP3 puanlarının eşit olması halinde yabancı dil notu yüksek olanlar, yabancı dil puanlarının eşit olması halinde bu sıralamada son aday ile aynı puana sahip olan adaylar yarışma sınavına alınır.

4)   Personel Yönetmeliği’nin 7/2 maddesi uyarınca Destek Personeli Alımı (DE1) seçme sınavına açıktan atama yoluyla istihdam edilmek üzere başvuran adaylar için KPSSP3 puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre, duyurulan boş pozisyon sayısının 5 (Beş) katına kadar kişi yazılı sınava alınacaktır. KPSSP3 puanlarının eşit olması halinde bu sıralamada son aday ile aynı puana sahip olan adaylar yazılı sınava alınır.

Adayların tercih edecekleri her başvuru kodu ve İl Koordinatörlüğü KPSSP3 puanına göre kendi içinde sıralamaya ve yarışmaya tabi tutulacaktır. Bir başvuru kodunda ve tercih edilen İl’ de yüksek puanla sıralamaya girememiş ya da açıkta kalmış olmak, başka bir başvuru kodunda ve tercih edilen İl’de daha düşük puanla kazananların önüne geçmeye hak teşkil etmez.

Bu sınav ilanıyla işe alım sürecinde, her bir il diğer illerden bağımsız olarak sıralamaya tabi tutulacaktır. Bir diğer ifadeyle her aday, sadece kendisi gibi aynı kadroya müracaat eden adaylarla yarışacaktır.

5.2 SINAVA ÇAĞRI

1-    Denetçi, Uzman ve Destek Personeli alımı seçme sınavında Kuruma yapılan başvurular, Sınav Kurulunca değerlendirildikten sonra yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri, 05.11.2012 tarihinde Kurumun ilan panosunda ve Kurumun (http://www.tkdk.gov.tr) internet adresinde ilan edilecektir. Yarışma sınavına kabul edilecek adaylara Kurum ayrıca bildirim yapmayacaktır.

2-    Söz konusu ilanda isimleri bulunan adaylar (yazılı seçme sınavına girmeye hak kazananlar), 06.11.2012-07.11.2012 tarihleri arasında saat 17:00a kadar (bu tarihler dâhil) Kurumun Türkiye Vakıflar Bankası Başkent Şubesi TR81 0001 5001 5800 7290 0586 07 Nolu TKDK IBAN hesap numarasına Vakıfbank’ın tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı üzerinden Sınav Tarihi, Ad, Soyad ve T.C Kimlik Numaralarını bildirmek suretiyle 50 (Elli) TL sınav ücreti yatıracaklardır.

3-    Sınav ücretini belirtilen tarihlerde yatırmayanlar kesinlikle yarışma sınavına alınmayacaktır. Sınav ücretini yatırmakla beraber sınava girmeyen aday ya da sınavı kazanamayan adaylara sınav ücreti iade edilmeyecektir. Bununla beraber her ne sebeple olursa olsun sınav iptali ve benzeri durumlarda hiçbir adaya sınav ücreti iade edilmeyecektir.

4-    Söz konusu ilanda isimleri belirlenen ve sınav ücretini yatıran adaylar, Sınav Giriş Belgelerini Kurumun (http://www.tkdk.gov.tr) internet adresinden 08.11.2012 tarihinden 09.11.2012 tarihi saat 17:00 ‘a kadar çıktı almak suretiyle temin edeceklerdir. Sınav Giriş Belgesi olmayan adaylar yazılı sınava alınmayacaktır.

5-    Adaylar sınavda, Sınav Giriş Belgesi ile birlikte resimli nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport belgelerinden en az birini ibraz etmek zorundadırlar. Adayların yanlarında getirecekleri kimlik belgesinde T.C kimlik numarasının yazması zorunludur. Kimlik belgesinde T.C Kimlik Numarası bulunmayan adaylar yazılı sınava kesinlikle alınmayacaktır.

6. DENETÇİ ALIMI SEÇME SINAVINDA YARIŞMA SINAVININ ŞEKLİ, İÇERİĞİ, YERİ VE ZAMANI

Seçme Sınavı, çoktan seçmeli, test usulü ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacaktır.

Test Sınavı: Test sınavı Gazi Üniversitesi’nde 10.11.2012 tarihinde saat 10.00’da yapılacak olup, adayların sınava girecekleri bina ve salonlar sınav giriş belgesinde belirtilecektir. Test Sınavında 100 soru sorulacak olup, Sınav Süresi 120 dakikadır. Test sınavında her sorunun puanı eşit olup, her doğru cevaba 1 (Bir) tam puan verilecektir. Yanlış cevaplanan sorular değerlendirmeye alınmayacaktır. (Yanlış cevap sayısı, doğru verilen cevapları etkilemeyecektir). Sınav sonunda soru iptali halinde, her adaya iptal edilen her bir soru için bir (1) tam puan verilecektir. Seçme sınavı sonuçları ve başarılı olan adayların katılacakları sözlü sınav oturumuna dair duyuru en geç 14.11.2012 tarihinde Kurumun (http://www.tkdk.gov.tr) internet adresinde duyurulacaktır.

Sözlü sınav: Test sınavında başarılı olan adaylar sözlü sınava davet edileceklerdir. Sözlü sınavda adaylar, muhakeme, kavrayış, temsil görevine ilişkin nitelikleri ve yeterliliği, genel kültür düzeyi, Türkçe ve yabancı dilde ifade yeteneği ile genel davranış ve tepkilerinin meslek gereklerine uygunluğu açısından öncelikle değerlendirilecektir.

Sözlü sınav 15-16 Kasım 2012 tarihlerinde Kurumun Turan Güneş Bulvarı No:68 Çankaya/Ankara adresinde gerçekleştirilecektir.

7. DENETÇİ ALIMI SEÇME SINAVI VE DEĞERLENDİRME ESASLARI

Sınav başarı notu, test sınavı ve sözlü sınav notlarından meydana gelir. Tam not, test sınavı ile sözlü sınav için ayrı ayrı olmak üzere 100’dür.

– Seçme Sınavında başarılı olmak için:

a)  Test sınavı sonucunda alınan puanın en az 70 olması gerekmektedir.

b)  Test sınavı sonucunda başarılı olan adaylar sözlü sınava çağrılır.

c)  Sözlü sınavda başarılı olmak için sözlü sınav puanının 70’den az olmaması gerekir.

– Sınav Başarı Notu, sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile test sınavı puanının aritmetik
ortalaması alınarak hesaplanır.

Denetçi Seçme Sınavında, Sınav Başarı Notu, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan olmak kaydıyla en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, belirlenmiş olan kontenjan kadar aday seçme sınavını kazanmış sayılır. Sınavda yetmiş ve yetmişin üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Sınav Kurulu ilanda belirtilen meslek grupları ve istihdam grupları (kamudan / açıktan atama) arasından yeterli sayıda başarılı aday olmaması halinde diğer meslek grubu veya istihdam usul gruplarından başarılı adaylardan atama yapmakta serbesttir. Belirlenmiş olan kontenjanın en son sırasında yer alan ve yazılı sınav puanları eşit olan adaylar arasından;

16.04.2008 tarih ve 26849 sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği’nin 7/2 maddesi uyarınca sınava başvuran adaylardan yabancı dil notu yüksek olan aday, yabancı dil notu eşit olması halinde ise noter huzurunda yapılacak kura ile kazananlar belirlenecektir.

Sınav Kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirler. Yedek adayların göreve başlatılması konusunda takdir yetkisi Kuruma aittir.

Denetçi Alımı Sınavına katabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı  halde gerçeğe aykırı bilgi verdiği veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı belirlenenler  yarışma   sınavına   alınmaz.   Bu  şekilde  sınava  girmiş  olanların  sınavları  geçersiz  sayılır ve sözleşmeleri yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir.

Bu kişiler, hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Sınavı kazananlar, Kurumun ilan panosunda ve (http://www.tkdk.gov.tr) internet adresinde ilan edilir. Sınavı kazananların, işlemlerinin yapabilmesi için sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç 20 gün içerisinde Kuruma müracaat etmeleri gerekmektedir.

Yapılan göreve başlama çağrısına rağmen, Kurum tarafından kabul edilebilir bir belgeyle ispatı mümkün mücbir sebepler dışında, sınav sonuçlarının ilanından itibaren yirmi gün içerisinde müracaat etmeyenlerin ataması yapılmaz. Kazanan personelin Kurumun veya Bakanlığın internet sitesinde ilanı, aynı zamanda tebligat niteliği taşır.

Bu ilanda yer almayan hususlarda, 03.04.2012 tarih ve 28253 ile 23.06.2012 tarih ve 28332 sayılarla değişik 16.04.2008 tarihli ve 26849 sayılı “Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği” esas alınacaktır.

8. UZMAN VE DESTEK PERSONEL ALIMI SEÇME SINAVINDA YARIŞMA SINAVININ ŞEKLİ, İÇERİĞİ, YERİ VE ZAMANI

1)   Uzman Alımı Seçme Sınavı, çoktan seçmeli, test usulü ile tek aşamalı olarak yapılacaktır. Uzman Personel Alımı Seçme Sınavında 80 soru sorulacak olup, her bir sorunun doğru cevabı 1.25 puan olacaktır. Yanlış cevaplanan sorular değerlendirmeye alınmayacaktır (Yanlış cevapların sayısı, doğru verilen cevapları etkilemeyecektir). Sınav sonunda soru iptali halinde, her adaya iptal edilen her bir soru için 1.25 tam puan verilecektir. Sınav başarı notu, yazılı sınav sonucudur.

.    Uzman   Personel  Alımı   Seçme  Sınavı,   Gazi   Üniversitesi’nde   10.11.2012  tarihinde  saat  10.00’da yapılacak olup, adayların sınava girecekleri bina ve salonlar sınav giriş belgesinde belirtilecektir. .     Sınav Süresi 90 dakikadır.

2)  Destek Personeli Alımı Seçme Sınavı, çoktan seçmeli, test usulü ile tek aşamalı olarak yapılacaktır. Destek Personeli Alımı Seçme Sınavında 50 soru sorulacak ve her bir sorunun doğru cevabı 2 puan olacaktır. Yanlış cevaplanan sorular değerlendirmeye alınmayacaktır. (Yanlış cevapların sayısı, doğru verilen cevapları etkilemeyecektir) Sınav sonunda soru iptali halinde, her adaya iptal edilen her bir soru için 2 tam puan verilecektir. Sınav başarı notu, yazılı sınav sonucudur.

.    Destek Personeli Alımı Seçme Sınavı, Gazi Üniversitesi’nde  10.11.2012 tarihinde saat 10.00’da yapılacak olup, adayların sınava girecekleri bina ve salonlar sınav giriş belgesinde belirtilecektir. .    Sınav Süresi 60 dakikadır.

9. UZMAN VE DESTEK PERSONELİ ALIMI SEÇME SINAVI VE DEĞERLENDİRME ESASLARI

1)   Uzman ve Destek Personel Alımı Yazılı Seçme Sınavında 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak kaydıyla en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, her bölüm için belirlenmiş olan kontenjan kadar aday yazılı seçme sınavını kazanmış sayılır. Sınavda yetmiş ve yetmişin üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

İlanda yer alan meslek grupları itibariyle belirlenmiş olan kontenjanların en son sırasında yer alan ve yazılı sınav puanları eşit olan adaylar arasından;

a)      Uzman Alımı Seçme Sınavı sonucunda, 16.04.2008 tarih ve 26849 sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği’nin 7/2 maddesi uyarınca açıktan alım pozisyonlarına başvuran uzman personel adaylarında, KPSSP3 Puanı yüksek olan aday yarışma sınavını kazanmış olacaktır. 2012 KPSSP3 puanının da eşit olması halinde yabancı dil notu yüksek olan aday, yabancı dil notunun da eşit olması halinde ise noter huzurunda yapılacak kura ile kazananlar belirlenecektir.

b)      Destek personeli Seçme Sınavı sonucunda, 16.04.2008 tarih ve 26849 sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği’nin 7/2 maddesi uyarınca sınava başvuran destek personel adaylarından, KPSSP3 Puanı yüksek olan aday yazılı seçme sınavını kazanmış olacaktır. 2012 KPSSP3 puanının da eşit olması halinde ise noter huzurunda yapılacak kura ile kazananlar belirlenecektir.

Adayların tercih edecekleri her başvuru kodu ve İl Koordinatörlüğü KPSSP3 puanına göre kendi içinde sıralamaya ve yarışmaya tabi tutulacaktır. Bir başvuru kodunda ve tercih edilen İl’ de yüksek puanla sıralamaya girememiş ya da açıkta kalmış olmak, tercih edilmeyen başka bir başvuru kodunda ve İl’de daha düşük puanla kazananların önüne geçmeye hak teşkil etmez.

Bu sınav ilanıyla işe alım sürecinde, her bir il diğer illerden bağımsız olarak değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Bir diğer ifadeyle her aday, sadece kendisi gibi aynı kadroya müracaat eden adaylarla yarışacaktır.

2)      Sınav Kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek adayların göreve başlatılması konusunda takdir yetkisi Kuruma aittir.

3)      Uzman ve Destek Personeli Alımı Yazılı Seçme Sınavı sonucunda, Kurum isterse boş kalan kadrolar için, diğer meslek gruplarından 70 puan ve üzeri almış olmakla beraber kendi alanında sınavı asil olarak kazanamamış adaylar arasından seçim yapabilecektir. Boş kalan kadro için, hangi meslek grubundan ikame yapılacağına Kurum tarafından karar verilecektir. Bu hususta takdir yetkisi Kuruma aittir.

4)      Uzman ve Destek Personeli Alımı Yazılı Seçme Sınavı sonucunda 70 (Yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak diğer meslek gruplarında doldurulamayan kadroların doldurulmasında herhangi bir hak teşkil etmez.

5)      Uzman ve Destek Personeli Alımı Sınavına katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı halde gerçeğe aykırı bilgi verdiği veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı belirlenenler yarışma sınavına alınmaz. Bu şekilde sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır ve sözleşmeleri yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler, hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

6)   Sınav sonucu Kurumun ilan panosu ve Kurumun (http://www.tkdk.gov.tr) internet adresinde ilan edilir. Sınavı kazananların, işlemlerinin yapılabilmesi için sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç 20 gün içerisinde Kuruma müracaat etmeleri gerekmektedir.

Yapılan göreve başlama çağrısına rağmen, Kurum tarafından kabul edilebilir bir belgeyle ispatı mümkün mücbir sebepler dışında, sınav sonuçlarının ilanından itibaren yirmi gün içerisinde müracaat etmeyenlerin ataması yapılmaz. Kazanan personelin Kurumun internet sitesinde ilanı, aynı zamanda tebligat niteliği taşır.

7)   Bu ilanda yer almayan hususlarda, 03.04.2012 tarih ve 28253 ile 23.06.2012 tarih ve 28332 sayılarla değişik 16.04.2008 tarihli ve 26849 sayılı “Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel
Yönetmeliği” esas alınacaktır.

İlanen duyurulur.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanıT.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ)...
İçişleri Bakanlığı 12 Stajyer Kontrolör Alım İlanıT.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI STAJYER KONTROLÖR GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...
MGK 20 Uzman Yardımcısı Alım İlanıMilli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 20 adet uzman yardımcısı alacak. Başvurular...
BDDK 150 Uzman Yardımcısı AlacakBankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu,  50 adet bankalar yeminli murakıp yardımcısı,...
Dışişleri Bakanlığı Aday Konsolos ve İhtisas Memuru Alım İlanıDışişleri Bakanlığı Aday Konsolos ve İhtisas Memuru alacak. Başvurular 6-26 Kasım...
Diyanet 14 adet Müfettiş Yardımcısı AlacakDiyanet İşleri Başkanlığı’na sınavla 14 adet müfettiş yardımcısı alınacak. Diyanet...
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 47 Bilişim Uzman Yardımcısı Alım İlanıBilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: BİLİŞİM UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ...
Türkiye Su Enstitüsü Uzman Alım İlanıT.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE SU ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI (İSTANBUL) UZMAN...
Diyanet 25 adet Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı Alım İlanıDiyanet İşleri Başkanlığı 25 adet Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı...
30 Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı Alım İlanıDiyanet İşleri Başkanlığı 30 adet Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı alacak....

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Jandarma Genel Komutanlığı 1457 Uzman Erbaş Alacak için Tolunay diyorki;

Başvuru nasıl yapılıyor uzman erbaş alımlarına çavuşlarına

İş Güvenliği Uzmanı Olarak Görevlendirilen Memurlara 1.525 TL Ek Ödeme için Mustafa kemal diyorki;

Kamudan alacak olduğumuz isg ücretinin geç ödenmesi halinde, yüzde kaç faiz/ceza oranında ödeme yapılır? Malum; ödemeler hep geç yapıldı, yapılıyor.

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym