Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üst Kurul Uzman Yardımcısı Alım İlanı

Ana Sayfa » KPSS Alımlar » Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üst Kurul Uzman Yardımcısı Alım İlanı
20 Ekim 2012 - 19:57

Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan:

RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU

ÜST KURUL UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAV DUYURUSU

I – Genel Bilgiler

Üst Kurulda münhal bulunan GİH sınıfı, 9. dereceli 30 adet kadroya giriş sınavı ile Üst Kurul Uzman Yardımcısı alınacaktır. İlgili mevzuata ve genel hükümlere uyulmak kaydıyla alınacak uzman yardımcılarının grubu, okulu, sayısı ve puan türü aşağıdaki şekildedir.

Birinci Grup: Hukuk fakültesi mezunları arasından 4 kişi (KPSSP:11),

İkinci Grup: Siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinin iktisat, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler ve maliye bölümü mezunları arasından 12 kişi (KPSSP: 35, KPSSP: 47, KPSSP: 109 ve KPSSP: 117),

Üçüncü Grup: Fakültelerin sosyoloji bölümü mezunları arasından 2 kişi (KPSSP:3),

Dördüncü Grup: İletişim fakülteleri mezunları arasından 6 kişi (KPSSP:3),

Beşinci Grup: Fakültelerin elektrik-elektronik, elektronik, bilgisayar, elektronik ve haberleşme mühendisliği bölümü mezunları arasından 6 kişi (KPSSP:2),

Yukarıda belirtilen ilgili fakültelerin ve bölümlerin öğretmenlik bölümü mezunlarının müracaatları kabul edilmeyecektir.

II – Sınava Katılma Şartları

Yapılacak Üst Kurul Uzman Yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) Üniversitelerin en az dört yıllık öğrenim veren fakülte veya yüksek okulları ile denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki eğitim kurumlarının yukarıda sayılan bölümlerinden mezun olmak,

c) Giriş sınav tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

ç) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 09-10 Temmuz 2011 ve 07-08 Temmuz 2012 tarihlerinde gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) başvuruda bulunan grubun puan türünden 80 ve üzerinde puan almış olmak,

d) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 09-10 Temmuz 2011 ve 07-08 Temmuz 2012 tarihlerinde gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) yabancı dil bölümündeki sorulardan (İngilizce, Almanca, Fransızca) en az %60’ına doğru cevap vermiş veya Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavından (KPDS:2011 veya 2012 yılı) asgari (D) düzeyinde ya da dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak,

e) KPSS’den, Üst Kurul tarafından ilanda belirtilen puan türlerinden en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere yapılan sıralamada, ataması yapılacak uzman yardımcısı kadro sayısının dört katına kadar aday arasına girmiş olmak (Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da sınava kabul edilecektir.),

f) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hastalığı bulunmamak,

g) Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenilen belgeleri Üst Kurula vermiş olmak,

gerekmektedir.

III – Başvuru Zamanı, Şekli ve Yeri

Adaylar, 01-15 Kasım 2012 tarihleri arasında Üst Kurulun resmi internet sayfası (www.rtuk.gov.tr) üzerinden açık ve eksiksiz olarak dolduracakları sınav başvuru formunun çıktısını alarak IV. maddedeki belgeler ile birlikte Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üniversiteler Mahallesi 1597. Cadde No:13 06800 Bilkent Plaza B-2 Blok Çankaya/ANKARA adresine posta ile veya hafta içi 9.00 – 18.00 saatleri arasında şahsen başvuruda bulunabileceklerdir. Eksik veya usulüne uygun olarak hazırlanmayan belgeyle yapılan müracaatlar ile postada meydana gelen gecikmelerde başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru tarihi olarak, sınav başvuru formu ve eklerinin, Üst Kurul evrakına giriş tarihi esas alınacaktır.

Sınav başvuru formları ve ekli belgelerin incelenmesi sonucunda, belgeleri tam olan ve puan sıralamasında gruplar itibariyle en yüksek puanı alan alınacak uzman yardımcısı sayısının dört katı aday arasına girenler giriş sınavına çağrılacaktır. (Son sıradaki aday ile aynı puana sahip olanlar da giriş sınavına çağrılır.)

Sınava katılacak adayların listesi www.rtuk.gov.tr internet adresinde ilan edilecek ayrıca, adreslerine sınav giriş belgesi gönderilecektir. Sınava katılamayacak başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

IV – Başvuru İçin Gerekli Belgeler

a) Üst Kurulun; III. maddede belirtilen resmi internet sayfası üzerinden doldurulup imzalanacak sınav başvuru formu,

b) Yüksek öğrenim mezuniyet belgesinin aslı veya Üst Kurulca tasdikli örneği,

c) KPSS sonuç belgesinin aslı veya Üst Kurulca tasdikli örneği,

ç) Yabancı dil bilgisini gösterir belgenin aslı veya Üst Kurulca tasdikli örneği,

d) Üç adet yeni çekilmiş 4,5×6 ebadında vesikalık fotoğraf,

e) Adayın kendi el yazısı ile yazılmış, niteliklerini, hedeflerini ve RTÜK’ten beklentilerini belirten özgeçmişi.

Yurtdışındaki yüksek öğrenim kurumlarından mezun olan adayların, diploma denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca kabul edildiğini gösterir belgenin aslını ve Üst Kurulca onaylı örneğini başvuru belgelerine eklemesi gerekir.

Adaylardan istenilen belgelerin asılları ibraz edilmek kaydıyla, fotokopileri başvuru esnasında Üst Kurulca tasdik edilecektir.

Posta ile başvuru yapacak adaylar belgelerin noter onaylı suretlerini gönderebilirler ya da asıllarını da göndermeleri durumunda fotokopileri Üst Kurul tarafından tasdik olunur. Belgelerin asılları, talep edilmesi halinde adaylara iade edilecektir.

V – Sınav Giriş Belgesi

Giriş sınavına katılma şartlarını taşıyan ve istenilen belgeleri ibraz eden adaylara Radyo ve Televizyon Üst Kurulu İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca, sınav tarihini ve yerini belirten fotoğraflı “Sınav Giriş Belgesi” verilir. Sınava giriş belgeleri adayların haberleşme adreslerine posta ile gönderilir. Sınava girecek adaylar giriş belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere ayrıca nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesini yanlarında bulundurmak zorundadır.

VI – Sınavın Şekli ve Konuları

Giriş sınavı sözlü şekilde yapılacaktır. Sözlü sınav, adayların;

a) Üst Kurulun faaliyet alanındaki konulara ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel Yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir. Adaylar, giriş sınav komisyonu tarafından birinci fıkranın (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili her hangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için, komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

VII – Sınavın Yeri ve Tarihi

Sınav, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üniversiteler Mahallesi 1597. Cadde No:13 06800 Bilkent Plaza B-2 Blok ANKARA adresinde, 03 Aralık 2012 tarihinde başlayacaktır.

Giriş sınavına girmeye hak kazanan adaylar, sınav giriş belgesinde belirtilen tarih ve saatte sınav yerinde hazır bulunacaklardır.

VIII – Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi, İlanı ve Atama

Adayların, giriş sınavında başarılı sayılabilmeleri için yüz tam puan üzerinden ortalama yetmiş puan almaları şarttır. Nihai başarı puanı; başvuruda esas alınan KPSS puanının yüzde ellisi, sözlü sınavı puanının yüzde otuzbeşi ve yabancı dil puanının yüzdeonbeşi esas alınarak belirlenecektir.

Sınavda başarılı olanların sayısı, ilan edilen kadro sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, belirtilen kadro sayısı kadar aday, giriş sınavını başarmış kabul edilecektir. Sınav Komisyonu, belirtilen kadro sayısının yarısını aşmamak üzere, puan sırasına göre yedek aday belirleyebilir. Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilecektir.

Belirlenen gruplarda ilan edilen sayıda adayın başarılı olamaması halinde, boş kalan kontenjanlar sınav komisyonunun uygun görüşü ve Üst Kurul kararıyla diğer gruplardan sınava girip başarılı olmuş adayların başarı sırasına göre atanması suretiyle doldurulabilecektir.

Nihai başarı listesi, sözlü sınavın bitimini takip eden yedi gün içerisinde Üst Kurulun resmi internet sayfasında (www.rtuk.gov.tr) ve Üst Kurul ilan panolarında ilan edilecek olup, ayrıca sınav sonucu sınava giren tüm adaylara ilan tarihinden itibaren on gün içinde yazılı olarak bildirilecektir.

Giriş sınavında başarılı bulunan adayların, kendilerine bildirilen tarihe kadar istenilen belgelerle birlikte müracaat etmeleri halinde atamaları yapılacaktır. Müracaat etmeyen adayların yerine, yedek aday listesinden en yüksek puan alandan başlamak üzere atama yapılacaktır.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacağı gibi, bu şekilde atamaları yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal edilecektir ve hiçbir şekilde hak talebi söz konusu olmayacaktır. Ayrıca, bunlar haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

İlanen duyurulur.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Bandırma Bor ve Asit Fabrikası 1 Daimi İşçi Alacak

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE 1...

Finans Ofisi Başkanlığına Göksel AŞAN Atandı

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanlığına Prof. Dr. Göksel AŞAN atandı. Finans Ofisi...

Mersin Silifke Öğretmenevi Aşçı Alım İlanı

İş İlan No (00004690863) Türkiye İş Kurumu SİLİFKE HİZMET MERKEZİ SİLİFKE ÖĞRETMENEVİ...

Erzincan Yalnızbağ Belediyesi 9 adet Çöpçü Alım İlanı

Erzincan Yalnızbağ Belediyesi daimi işçi statüsünde 9 adet Çöpçü alacak. İşkur’da...

Niğde Kemerhisar Belediyesi Kalorifer Ateşçisi Alacak

İş İlan No (00004689893) Türkiye İş Kurumu NİĞDE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ KEMERHİSAR...

Kocaeli Üniversitesi Sözleşmeli Programcı Alım İlanı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Üniversitemiz Öğrenci...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Türkiye Su Enstitüsü Uzman Alım İlanıT.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE SU ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI (İSTANBUL) UZMAN...
Diyanet 25 adet Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı Alım İlanıDiyanet İşleri Başkanlığı 25 adet Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı...
30 Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı Alım İlanıDiyanet İşleri Başkanlığı 30 adet Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı alacak....
Kamu Denetçiliği Kurumu 15 Uzman Yardımcısı alımı yapacakKamu Denetçiliği Kurumu 15 Uzman Yardımcısı alımı yapacak. Başvurular için 2017-2018...
Rekabet Kurumu 20 Rekabet Uzman Yardımcı AlacakREKABET KURUMU REKABET UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI Rekabet Kurumu’nda çalıştırılmak...
Kişisel Verileri Koruma Kurumu 35 adet Uzman Yardımcısı alacakKişisel Verileri Koruma Kurumunda Genel İdare Hizmetleri Sınıfında açık bulunan...
YÖK Sözlü Sınavla 5 Uzman Yardımcısı AlacakYükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığında çalıştırılmak üzere, 9. dereceli,...
Fırat Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 2017T. C. FIRAT KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI TRB1 Düzey 2 Bölgesinde (Bingöl, Elazığ,...
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 4 Müfettiş Yardımcısı AlacakGAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI...
İpekyolu Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 2017T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI TRC1 Düzey 2 Bölgesi’nde (Gaziantep,...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.