Kara Kuvvetleri Komutanlığı Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Ana Sayfa » Askeri Personel » Kara Kuvvetleri Komutanlığı Uzman Erbaş Alımı Yapacak
06 Ekim 2012 - 12:29

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE UZMAN ERBAŞ TEMİN EDİLECEKTİR

2012 YILI İKİNCİ DÖNEM UZMAN ERBAŞ TEMİN FAALİYETİ BAŞVURU KILAVUZU

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL BİLGİLER

1. Kara Kuvvetleri Komutanlığının uzman erbaş ihtiyacını karşılamak amacıyla personel temin edilecektir. Temin en az lise ve dengi okul mezunu, hâlen askerlik hizmetini yapmakta olan veya başvuru tarihi itibarıyla terhisinden üç yıl süre geçmemiş olan adaylar arasından yapılacaktır. Alınacak sınıf ve branşlar TABLO-1’de, faaliyet takvimi TABLO-2`dedir.

2. Adaylar daha önceki yıllarda yapılan temin faaliyetlerinden farklı olarak, ön başvuru yapmış oldukları tarih esas alınarak müracaat öncelik sırasına göre faaliyet takviminde (TABLO-2) belirtilen tarihler arasında çağrılacaktır (Önce müracaat etmek adayların lehinedir.). Çağrılacak aday sayısı kontenjana göre belirlenecektir. Çağrılan adayların sınavları [Yazılı sınav, mülakat, ön sağlık ve Fiziki Kabiliyet Yeterlilik Testi (FKYT)] aynı gün sonuçlandırılarak, sonuç tebliğ edilecek ve başarılı adaylar hastaneye sevk edilecektir.

3. Hastane sevk işlemleri için Ankara`da geçici sağlık kurulu teşkil edilmesi halinde, adaylar sınavların bitiminde bu kurula sevk edilecek ve sağlık raporu işlemlerini kısa süre içerisinde tamamlaması sağlanacaktır. İsteyen adaylar önceden olduğu gibi yurt genelindeki 17 asker hastanesinden birisini tercih edebilecektir.

4. Temin edilen ve sağlık raporu ile güvenlik soruşturması işlemleri olumlu sonuçlanan adayların Şubat 2013 döneminden itibaren açılacak temel kurslara alınması planlanmaktadır.

5. Ön başvurular ve sınavlarla ilgili tebliğ niteliğindeki tüm duyurular www.kkk.tsk.tr genel ağ adresinden yapılacaktır. Bu nedenle adayların, temin faaliyeti boyunca genel ağ adresinden yapılacak duyuruları takip etmeleri önem arz etmektedir.

6. Kılavuzun tamamını okumadan çevrimiçi (Online) ön başvuru formunu doldurmayınız. Yapılan yanlışlıklardan doğacak sonuçların tümü adaya ait olacaktır.

İKİNCİ BÖLÜM

BAŞVURU ESASLARI

1. BAŞVURU KOŞULLARI:
a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,
b. En az lise ve dengi okul mezunu olmak,
c. Askerlik hizmetini çavuş, onbaşı veya er olarak yapmış veya başvurduğu esnada yapıyor olmak ve alımı yapılacak sınıf ve branşlarda aranan niteliklere sahip olmak,
ç. Muvazzaflık hizmeti sırasında başvuruda bulunmak veya terhisinden itibaren üç (3) yıl içinde ( 17 Eylül 2009 tarihinden itibaren terhis olanlar) başvuruda bulunmak,
d. 01 Ocak 2012 tarihi itibarıyla yirmibeş yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1987 ve sonraki tarihlerde doğanlar),
e. Tablo-1’de yer alan branşlar için aranan nitelikleri taşımak (Halen askerlik görevini yapan adaylar hangi kuvvet, sınıf ve branşta olduklarını öğrenmek için birlik komutanına soracaklar ve buna göre genel ağda başvuru ve tercihlerini yapacaklardır. Terhis olan adaylar ise terhis belgelerinde yazılı kuvvet, sınıf ve branş bölümlerine bakarak genel ağda başvuru ve tercihlerini yapacaklardır.),
f. Askerî öğrencilikle ilişiği kesilmemiş olmak,
g. Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay (yedek subay dâhil), astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,

ğ. Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş ya da ertelenmiş ve adli sicilden çıkarılmış olsa dahi bir cürümden hükümlü bulunmamak,
h. Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasa dışı siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak,

ı. Askerlik hizmeti sırasında; üste hakaret, emre itaatsizlikte ısrar, mukavemet, amir veya üste fiilen taarruz, fesat ve isyan suçları ile 1632 sayılı Askerî Ceza Kanunu 148’inci maddesinde yazılı suçlardan hükümlü bulunmamak,

i. Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Nitelik Belgesinde 80 ve üzeri not almış olmak [Örneği KKY 51-3(B) K.K.Uzman Erbaş Yönergesinde bulunmaktadır],

j. Tüm sınavları geçen adaylar için TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak; sevk edildikleri asker hastanesinden komando uzman erbaş adayı seçilenler için “Komando Uzman Erbaş Olur, Paraşütle Atlar”, diğer sınıflar için “Sağlam, Uzman Erbaş Olur” kayıtlı sağlık raporu almış olmak,

k. Boy ve kilo oranları tablosunda belirtilen değerler içerisinde bulunmak (Adayların en az 164 cm, en fazla 210 cm boyunda olmaları ve TABLO-3’deki boy-kilo sınırları içinde bulunmaları gerekmektedir. Adayların boy uzunluğu ayakkabısız olarak çıplak ayakla ölçülmektedir.),

l. Tüm sınavları geçen adaylar için güvenlik soruşturması uygun olmak.

NOT: 1. TABLO-1’den aranan nitelikleri tam olarak okuyunuz ve şartlarınız hangisine uyuyorsa o sınıf ve branşa başvurunuz.

2. Başvuruda bulunan adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde sınavın hangi aşamasında olursa olsun işlemleri iptal edilecektir.

2. ÖN BAŞVURULARIN YAPILMASI İLE İLGİLİ HUSUSLAR:

a. Adaylar ön başvurularını 17 Eylül 2012 tarihinden, 10 Ekim 2012 saat 17.00’a kadar, Kara Kuvvetleri Komutanlığının www.kkk.tsk.tr genel ağ adresinden çevrimiçi olarak yapacaktır.

b. Adayların çevrimiçi başvuru formunu doldurmalarını müteakip en son aşamada, her bir aday için Aday Numarası otomatik olarak bilgisayar tarafından verilecek ve adayların başvuruları bu aday numaraları ile başvuru merkezinde kayda girecektir. Ön başvurunun tamamlanmasını müteakip bütün işlemlerde bu aday numarası kullanılacağı için, adayların bu numaraları kaydederek muhafaza etmeleri önem arz etmektedir. Çevrimiçi Başvuru Formu T.C.Kimlik Numarası, Adı, Soyadı ve Aday Numarası bilgileri girilmek suretiyle son müracaat tarihine kadar güncellenebilecektir.

c. Genel ağ ortamı dışında dilekçe, mektup vb. yöntemlerle yapılacak ön başvurular kabul edilmeyecek, bu dilekçelere cevap verilmeyecek ve işlem yapılmayacaktır.

NOT: www.kkk.tsk.tr genel ağ adresi üzerinden yapılacak başvurular ön başvuru niteliğinde olup, adaylar bu başvuruya istinaden sınavlara planlanacaktır. Adayların asıl başvurusu (Başvuru şartlarının uygunluğu ve belge kontrolü) kayıt kabul aşamasında ve sınavlar (Yazılı sınav, mülakat, ön sağlık ve FKYT ) sürecinde yapılacaktır. Bu aşamada başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edilen adayların işlemleri iptal edilecektir.

3. BİRLİK KOMUTANLIKLARI TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER:

a. Askerlik hizmeti sırasında başvuruda bulunacak adaylar için birlik komutanlıkları ve kurum amirliklerince, örneği KKY 51-3(B) K.K.K.Uzman Erbaş Yönergesinde bulunan nitelik belgesi, ilgi yönergenin EK-Ç’sinde belirtilen esaslara ve KaraNET’te bulunan nitelik belgesi kontrol formuna göre doldurulacak, müteakiben nitelik belgesi ve kontrol formu onaylanarak mühürlenecek ve zarflanacaktır. Nitelik belgesi adaylar tarafından, kapalı ve mühürlü zarf içerisinde sınavlara gelirken getirilecektir.

b. Sınav tarihleri dağıtım iznine denk gelen adaylar için nitelik belgesi, acemi eğitimi gördükleri eğitim birliği tarafından doldurulacaktır. Acemi birliğinde eğitimi devam eden adaylar için nitelik belgeleri, bulundukları eğitim birliği tarafından verilecektir.

c. Askerlik hizmeti devam eden adaylara;

(1) Nüfus cüzdanları verilecek, adayların nüfus cüzdanı ve askeri kimlik belgeleri ile sınavlara katılmaları sağlanacak,

(2) Sınavlar ve sağlık raporu işlemleri süresince yıllık izinlerine mahsuben izin verilecektir.

4. ÖN BAŞVURUSU KABUL EDİLEN ADAYLARIN DUYURULMASI:

Ön başvurusu kabul edilen adaylara uygulanacak sınavların tarihi 19 Ekim 2012 tarihinde www.kkk.tsk.tr genel ağ adresinden tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Adaylara posta ile tebligat yapılmayacaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ADAYLARA UYGULANACAK SINAVLAR VE FAALİYETLER

1. SINAVLAR VE FAALİYETLER:

Ön başvurusu kabul edilen adaylar, 31 Ekim – 28 Kasım 2012 tarihleri arasında K.K.Per.Tem.Mrk.k.lığı (Cebeci/Ankara)nda aşağıda belirtilen sınav/aşamalardan geçecektir.

a. Yazılı sınav,

b. Kayıt Kabul Faaliyeti,

c. Mülakat,

ç. Ön Sağlık Kontrolü,

d. Fiziki Kabiliyet Yeterlilik Testi (FKYT).

2. YAZILI SINAV UYGULAMA ESASLARI:

a. Uzman erbaşlık için müracaat eden adaylardan ön başvurusu kabul edilenler yazılı sınava alınacaktır.

b. Yazılı sınavda; T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, matematik ve kompozisyon konularından toplam yedi soru sorulacaktır.

3. KAYIT KABUL FAALİYETİNİN UYGULAMA ESASLARI:

a. Adayların sınavlara gelirken getirecekleri belgeler teslim alınacak ve başvuru şartlarını taşıyıp taşımadığı kontrol edilecektir. Kontrol sonucunda eksik belgesi olan ve başvuru şartlarını taşımayan adaylar müteakip aşamalara alınmayacaktır.

b. Adayların Kayıt Kabul aşamasında teslim ettiği belgeler iade edilmeyecek, saklama süresi sonunda imha edilecektir. Bu nedenle adayların diploma, sertifika, vb. belgelerin asıllarını teslim etmemeleri önem arz etmektedir.

c. Sınavlara çağrılan adaylar aşağıda belirtilen belgeleri [Aşağıda belirtilen sıraya uygun (1’inci bent üstte) olacak şekilde[ yarım kapaklı pembe karton dosyaya takılı olarak getireceklerdir. Belgeler şeffaf poşetlere konulmayacaktır. Dosyanın kapağına kurşun kalem ile aday numarası, adı, soyadı ve tercih ettiği sınıf/branşı (Piyade Komando, İstihkam, Muhabere, Topçu vb.) yazılacaktır.

(1) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi: Adayın kendisine ait nüfus cüzdanının aslı (Askerlik hizmetine devam eden adaylar dâhil) ve bir adet fotokopisi, anne, baba (vefat edenler hariç) evli ise eşine ait fotoğraflı nüfus cüzdanının fotokopisi (Nüfus cüzdan sureti ve nüfus kayıt örneği kabul edilmez).
(2) Askerî Kimlik Fotokopisi: Askerlik hizmetine devam eden adaylar için askerî kimliğinin fotokopisi.
(3) Acemi birliğinde askerlik hizmetine devam eden adaylar için sınıf ve branşlarını belirten birlik komutanından onaylı bir yazı.

(4) Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği: Adayın kendisine ait 17 Eylül 2012 ve daha sonra alınmış baba, anne ve kardeşleri ile evli ise eşi ve varsa çocuklarını da gösteren, düşünceler ve açıklamalar bölümünü de içeren “Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği”.
(5) Lise Diplomasının;
(ı) Aslı (adayın yanında olacaktır) ve bir adet fotokopisi getirilecek veya,
(ıı) Lise diploması fakülte/yüksekokulda olan adaylar, lise diplomasının fotokopisini mezun olduğu fakülte/yüksekokul öğrenci işlerine onaylatarak getirecek (Mezun olduğu lise müdürlüğüne de onaylatılabilir) veya,
(ııı) Lise diplomasını kaybeden/elde edemeyen adaylar, lise diplomasında bulunan tüm bilgileri içerecek şekilde lise müdürlüklerinden onaylı diploma kayıp belgesinin aslını getirecektir.
(6) Yüksek okul mezunları için lise diploması (“e”bendinde belirtildiği şekilde) ile birlikte;
(ı) Mezun olduğu yüksek okul diplomasının aslı (adayın yanında olacaktır) ve bir adet fotokopisi veya,
(ıı) Yüksek okul diplomasının noter onaylı sureti (adayın yanında olacaktır) ve bir adet fotokopisi veya,
(ııı) Yüksek okul diplomasının yüksek okul onaylı sureti getirilecektir.
(7) Terhis Belgesi: Askerlik hizmetini bitirenler;
(ı) Terhis belgesinin aslı (adayın yanında olacaktır) ve bir adet fotokopisini veya,
(ıı) Terhis belgesinin önlü-arkalı fotokopisini Askerlik Şubelerinden onaylatarak getireceklerdir (Onaysız fotokopi ve “Askerlik Durum Belgesi” kabul edilmez).
(8) Ehliyet: Şoför branşlarını tercih eden adaylar Tablo-1’de istenilen sınıf ehliyeti veya Kurs Bitirme Sertifikasının asılları (adayın yanında olacaktır) ile birer adet fotokopisini getireceklerdir.
(9) Askerî Ehliyeti: Şoför branşlarını tercih edip askerlik görevine devam eden adaylar askeri ehliyetinin birlik komutanı onaylı fotokopisini getireceklerdir. Şoför branşlarını tercih edip terhis olan adaylar, askeri ehliyetinin (varsa) fotokopisini de getirebilirler.
(10) Nitelik Belgesi (Kapalı ve Mühürlü Zarf içinde): Halen silah altında bulunan adaylar için KKY 51-3(B) K.K.K. Uzman Erbaş Yönergesi EK-Ç’sinde belirtilen esaslara ve KaraNET’te bulunan nitelik belgesi kontrol formuna göre tanzim edilen nitelik belgesi (TABLO-3), nitelik belgesi kontrol formu ile birlikte kapalı, mühürlü zarf içerisinde olacaktır. Nitelik belgesine adayın kuvveti, sınıfı ve branşı da yazılacak, açık olarak getirilen nitelik belgeleri kabul edilmeyecektir. Sınav tarihleri, dağıtım iznine denk gelen adaylar, nitelik belgelerini acemi eğitimi gördükleri eğitim birliğinden alacaklardır. Acemi birliğinde eğitim gören adaylar ise nitelik belgelerini bulundukları eğitim birliğinden alacaklardır.

(11) Varsa bonservis, başarı belgesi asılları ve fotokopileri.

(12) Adayın kendisine ait 16 adet vesikalık fotoğraf getirilecektir (4 tanesi dosyasında kalacak, 2 tanesi hastene sevk belgesi ile 1 tanesi sınav kartında kullanılacak, 10 tanesi adayın üzerinde kalacak ve sağlık raporu için hastanede kullanılacaktır.).
(13) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu (TABLO-4).

4. MÜLAKAT UYGULAMA ESASLARI:

a. Mülakat, adaya göre değişen, yeterli bir zaman içerisinde bir oturum ile adayın geçmişi, kişiliği, psikolojik yapısı, kendini ifade edebilme yeteneği ve askerlik mesleğine ön yeterliliğin tespiti gibi konuların değerlendirildiği planlı bir görüşmedir. Mülakat, personel temininde adayda bulunması gereken ve testlerle ortaya çıkarılması mümkün olmayan niteliklere, adayın sahip olma durumunu tespit etmek maksadıyla, mülakat kurulu ile aday arasında yüz yüze, sözlü iletişim şeklinde, soru ve cevap yöntemi uygulanarak gerçekleştirilir.

b. Mülakat, kayıt kabul aşamasından sonra aynı gün uygulanacaktır.

c. Mülakatta asgari geçer not 40 puan üzerinden 28’dir (100 puan üzerinden 70’tir.). Bunun altında not alan adaylar elenmiş sayılacaklardır.

5. ÖN SAĞLIK KONTROLÜNÜN UYGULAMA ESASLARI:

a. Ön sağlık kontrolü; sağlık personeli (tabip ve diş tabibi) ve sınav uygulama subayları tarafından yapılacaktır.

b. Muayene sırasında adayların TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği ve MY 33-2(B) TSK Personelinin Sağlık Muayene Yönergesi esaslarına göre genel fiziki kusurları olup olmadığı kontrol edilir ve fiziki kabiliyet yeterlilik testi için gerekli sağlık kontrolleri yapılarak sonuçlar formun ilgili kısmına kaydedilir. Koşulları uygun olanlar fiziki kabiliyet yeterlilik testine alınırlar. Ön sağlık seçmelerinde;

(1) Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak (Göğüs kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu olmamak, şaşı ve renk körü olmamak),
(2) Vücudun herhangi bir yerinde dövme, yanık, ameliyat, jilet ve cilt hastalıklarından izler bulunmamak,
(3) Düz taban olmamak,
(4) Kalp, böbrek, karaciğer rahatsızlıkları ve tüberküloz geçirmemiş olmak,
(5) Ağız ve diş yapısı ile sağlıkla ilgili diğer hususların TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen kriterlere uygun olmak,
(6) TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen boy ve kilo sınırları içinde olmak, [Adayların boy uzunluğu ayakkabısız olarak, ağırlık ise spor şortu/eşofman ile ölçülür (TABLO-5)],

(7) Türkçeyi kusursuz konuşmak (Dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk vb. olmamak) koşulları aranacaktır.

c. Sonuçlara itiraz eden adaylar için, Sınav Kurul Başkanının başkanlığında, bir sınav uygulama subayı ve bir doktordan oluşan “Nihai Karar Kurulu” teşkil edilir. Nihai Karar Kurulu tarafından yapılan muayenede elenen adaylar, bir daha itiraz hakkı bulunmadığından elenir. Komisyonun verdiği karar kesin olup, değiştirilemez ve itiraz edilemez.

6. FİZİKİ KABİLİYET YETERLİLİK TESTİNİN UYGULAMA ESASLARI:
a. Fiziki Kabiliyet Yeterlilik Testi (FKYT)nin; şınav, mekik ve bomba koşusu branşları K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığı (Cebeci/Ankara)nda, 1500 m koşu branşı ise MEBS Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı (Mamak/ANKARA)nda ön sağlık muayenesini müteakip, aynı gün içerisinde yapılacaktır.

b. Adaylar Fiziki Kabiliyet Yeterlilik Testine gelirken yanlarında eşofman, şort, spor ayakkabısı, nüfus cüzdanı, kurşun/ tükenmez siyah kalem ile silgi ve kalemtıraş getireceklerdir.

c. Tüm adaylar; mekik, şınav ve 1500 m koşu veya bomba koşusu branşlarından (Puan tablosu TABLO-6’dadır.) değerlendirilecektir. FKYT açıklamaları TABLO-7’dedir.

ç. Adaylar, her bir branştan puan aldıkları takdirde başarılı sayılacaktır. Bir veya daha fazla branştan puan alamayan adaylar elenecektir. Elenen adayların aynı gün içerisinde elendikleri branş/branşlardan bir defa not yükseltme sınavına girme hakları vardır.

d. Adayların FKYT notu, her bir branştan aldıkları notların toplamının branş sayısına bölünmesiyle elde edilecek ortalama puandır.

e. Fiziki Kabiliyet Yeterlilik Testlerine katılacak adaylar herhangi bir sağlık sorununun olmadığını beyan ve kabul etmiş sayılacaklar ve sınavlar süresince meydana gelebilecek herhangi bir sağlık sorununda sorumluluk tamamen adayların kendilerine ait olacaktır.

7. SAĞLIK KURULU MUAYENESİ İŞLEMLERİ:

a. Adayların sınavları aynı gün sonuçlandırılarak, sonuç adaylara tebliğ edilecek ve başarılı olan adaylar “Uzman Erbaş Olur/Olamaz, Komando Olur/Olamaz, Paraşütle Atlar/Atlayamaz” kararlı rapor almak üzere asker hastanesine sevk edilecektir.

b. Hastane sevk işlemleri için Ankara`da geçici sağlık kurulu teşkil edilmesi halinde (Bu konudaki çalışmalar devam etmektedir.), adaylar sınavların bitiminde bu kurula sevk edilerek sağlık raporu işlemleri kısa süre içerisinde tamamlanabilecektir.

c. İsteyen adaylar önceden olduğu gibi yurt genelindeki 17 asker hastanesinden birisini tercih edebilecektir. Komando branşına müracaat edip “Uzman Erbaş Olur, Komando Olamaz veya Paraşütle Atlayamaz” kararlı rapor alan adaylar, tercihlerinde olması halinde diğer sınıflara yerleştirilebilecektir.
ç. Hastaneden olumsuz rapor alan ve itiraz etmek isteyen adayların, ön rapor tarihinden itibaren otuz (30) gün içerisinde yeniden sevk edilmek üzere 2 adet fotoğraf ve 2 adet nüfus cüzdanı fotokopisi ile;
(1) Ankara’daki bir asker hastanesinde muayene olmak isteyenler şahsen (Sevk belgesi elden verilecektir.),
(2) Ankara dışındaki bir asker hastanesinde muayene olmak isteyenlerin dilekçe ile (Açık adres ve telefon numarası belirtilecek, bu durumda olan adayların sevk belgesi posta ile adresine gönderilecektir.) K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığı (Cebeci/Ankara)na müracaat etmeleri gerekmektedir.

d. Adaylar tarafından gönderilecek evrakların postada kaybolmayacak şekilde (İadeli taahhütlü vb.) gönderilmesi, adayların hak kaybına uğramasını engelleyecektir.

8. DEĞERLENDİRME:

a. Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan adaylar, elde ettikleri sınav sonuç puanına göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacaktır. Adaylar, puanı en yüksekten başlanmak suretiyle öncelikle idarenin ihtiyaçları, müteakiben adayların tercihleri dikkate alınarak kontenjanlar doğrultusunda asil/yedek olarak yerleştirilecektir. Çevrimiçi ön başvuru formunda ilgili bölümü “Evet” olarak işaretleyen adaylar, başarı puanları esas alınarak idarenin uygun gördüğü, kontenjanı boş kalan sınıf ve branşlara yerleştirileceklerdir.

Bu kapsamda; Komando branşı için sağlık raporu alacak adaylar “Uzman Erbaş olur, Komando Olamaz veya Paraşütle Atlayamaz” kararlı rapor almaları halinde, yukarıda belirtilen esaslar dahilinde diğer sınıflara yerleştirilebilecektir.

b. Sınavların değerlendirilmesi 100 tam puan üzerinden yapılır. Bu puanın; %30’unu yazılı sınav, %40’ını mülakat, %30’unu FKYT notu oluşturur.

9. SINAV SONUÇLARININ İLANI:

Yapılan sınavlar sonucunda; sınıflandırma sonuçlarını içeren asil/yedek aday listesi, tüm adayların sağlık raporu işlemlerinin tamamlanmasından sonra (Muhtemelen 15 Ocak 2013 tarihinden sonra) www.kkk.tsk.tr genel ağ adresinden yayımlanacaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ÖN BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI

1. ÖN BAŞVURU SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK KONULAR:

a. Adaylar başvuru şartlarında belirtilen koşulların tamamına uygun olmak zorundadır.

b. Çevrimiçi ön başvuru formunda doldurulması gereken bütün bölümler tam ve doğru olarak doldurulmalıdır.

c. Adayların yazışma adresleri ile telefon numaralarını tam ve eksiksiz olarak doldurmaları gerekmektedir. Adaylar ikamet ettikleri adresleri yazarlarken, mutlaka ikamet yerlerinin posta kodunu doğru olarak doldurmalıdır.

ç. Çevrimiçi ön başvuru formunda adayların doldurdukları bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki müeyyidelerden adaylar sorumludur.

d. Verilen bilgilerin eksik ve hatalı olduğunun tespit edilmesi hâlinde aday elenmiş kabul edilecek ve işlemleri iptal edilecektir.

e. Temin faaliyet takvimi gerekli görüldüğünde idarece değiştirilebilecektir.

2. UZMAN ERBAŞ ÇEVRİMİÇİ (ONLİNE) ÖN BAŞVURU FORMU DOLDURMA TALİMATI:

Adaylar aşağıda açıklanan Başvuru Formu doldurma talimatını iyice okuyup anladıktan sonra “ÇEVRİMİÇİ (ONLİNE) BAŞVURU FORMU”nu tıklayarak dolduracaklardır.

a. KİMLİK BİLGİLERİ:

(1) T.C.KİMLİK NUMARASI:

T.C. Kimlik numaranızı (11 haneli) tam ve doğru olarak yazınız. “Başvuru Güncelleme” safhasında T.C. Kimlik numarası değiştirilemeyeceğinden ve “Aday Numaramı Unuttum” seçeneği seçildiğinde T.C. Kimlik numarası sorulacağından bilginizi hatasız olarak giriniz.

(2) ADI:

Adınızı ilgili kutucuğa büyük harflerle yazınız. Adınızı yazmanız için bu alanda 20 harflik bir yer ayrılmıştır. Birden fazla adınız varsa, nüfus cüzdanınızda olduğu gibi, diğer adınızı arada bir boşluk bırakarak yazınız. İsim veya isimlerinizi yazdığınızda ilgili alana sığmaması durumunda, birinci adınızı açık olarak sığdığı kadarıyla, ikinci adınızı bir boşluk bırakarak baş harfini yazınız. “Başvuru Güncelleme” safhasında ad bilgisi değiştirilemeyecektir.

(3) SOYADI:

Soyadınızı ilgili kutucuğa büyük harflerle yazınız. Soyadınızı yazmanız için 25 harflik bir yer ayrılmıştır. Nüfus cüzdanınızda olduğu gibi, soyadınızı ilgili kutucuğa sığdığı kadar yazınız. Birden fazla soyadınız varsa, sırasıyla arada bir boşluk bırakarak yazınız. “Başvuru Güncelleme” safhasında soyadı bilgisi değiştirilemeyecektir.

(4) BABA ADI:

Babanızın adını veya adlarını ilgili kutucuğa, size ait nüfus cüzdanınızdaki kayda uygun olarak büyük harflerle yazınız.

(5) ANNE ADI:

Annenizin adını veya adlarını ilgili kutucuğa, size ait nüfus cüzdanınızdaki kayda uygun olarak büyük harflerle yazınız.

(6) DOĞUM TARİHİ:

Nüfus cüzdanınızda yazan veya düzeltilmemiş nüfus kaydına göre olan doğum tarihinizi gün/ay/yıl olarak ilgili bölümden bularak seçiniz.

(7) DOĞUM YERİ İL:

Nüfus cüzdanınızın “doğum yeri” bölümünde yazılı olan ili, ilgili bölümden bularak seçiniz.

(8) DOĞUM YERİ İLÇE:

Nüfus cüzdanınızın “doğum yeri” bölümünde yazılı olan ilçeyi, ilgili bölümden bularak seçiniz.

(9) NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU İL:

Nüfus cüzdanınızın “nüfusa kayıtlı olduğu” bölümünde yazılı olan ili, ilgili bölümden bularak seçiniz.

(10) NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU İLÇE:

Nüfus cüzdanınızın “nüfusa kayıtlı olduğu” bölümünde yazılı olan ilçeyi, ilgili bölümden bularak seçiniz.

(11) NÜFUSA KAYITLI MAHALLE/KÖY:

Nüfus cüzdanınızın “nüfusa kayıtlı olduğu” bölümünde yazılı olan mahalle/köyü, ilgili bölüme yazınız.

(12) CİLT NUMARASI:

Nüfus cüzdanınızın “Cilt No” bölümünde yazılı olan rakamları ilgili bölüme yazınız. “Aday Numaramı Unuttum” seçeneği seçildiğinde cilt numarası sorulacağından bilginizi hatasız olarak giriniz.

(13) AİLE SIRA NUMARASI:

Nüfus cüzdanınızın “Aile Sıra No” bölümünde yazılı olan rakamları ilgili bölüme yazınız. “Aday Numaramı Unuttum” seçeneği seçildiğinde aile sıra numarası sorulacağından bilginizi hatasız olarak giriniz.

(14) SIRA NUMARASI:

Nüfus cüzdanınızın “Sıra No” bölümünde yazılı olan rakamları ilgili bölüme yazınız. “Aday Numaramı Unuttum” seçeneği seçildiğinde sıra numarası sorulacağından bilginizi hatasız olarak giriniz.

(15) MEDENİ HAL:

Evli olanlar “EVLİ”, bekâr olanlar “BEKÂR”, dul olanlar ise “DUL” seçeneğini işaretleyecektir.

Kimlik bilgileri ile ilgili bölüm bitti. Lütfen “ileri” yazan bölümü tıklayarak aile bilgilerinin doldurulması ile ilgili bölüme geçiniz…

b. AİLE BİLGİLERİ:

(1) BABA MESLEĞİ:

Babanızın (sağ veya vefat) mesleğini ilgili bölümden seçiniz.

(2) ANNE MESLEĞİ:

Annenizin (sağ veya vefat) mesleğini ilgili bölümden seçiniz.

(3) BABA EĞİTİM DURUMU:

Babanızın (sağ veya vefat) öğrenim durumunu ilgili bölümden seçiniz.

(4) ANNE EĞİTİM DURUMU:

Annenizin (sağ veya vefat) öğrenim durumunu ilgili bölümden seçiniz.

(5) GAZİ VEYA ŞEHİT ÇOCUĞU MUSUNUZ ?:

Bu alana gazi ve şehit çocuğu iseniz “EVET”, değilseniz “HAYIR” seçeneğini işaretleyiniz.

Aile bilgileri ile ilgili bölüm bitti. Lütfen “ileri” yazan bölümü tıklayarak iletişim bilgilerinin doldurulması ile ilgili bölüme geçiniz…

c. İLETİŞİM BİLGİLERİ:

(1) SÜREKLİ İKAMET ADRESİ:

Hâlen ikamet edilen (Oturduğunuz) adresinizi tam ve doğru olarak yazınız.

(2) POSTA KODU:

Posta kodunuzu tam ve doğru olarak yazınız. Bilmiyorsanız en yakın PTT şubesinden öğreniniz.

(3) İL:

İlgili alandan ikamet edilen ili seçiniz.

(4) İLÇE:

İlgili alandan ikamet edilen ilçeyi seçiniz.

(5) TELEFON NUMARASI (CEP):

En kısa zamanda ulaşabileceğimiz size veya bir yakınınıza ait cep telefonunun numarasını 10 haneli tam ve doğru olarak yazınız. Cep numaranız yok ise size ulaşabileceğimiz başka bir telefon numarasını yazınız.

(6) TELEFON NUMARASI (EV):

Size en kısa zamanda ulaşabilmemiz maksadıyla; 10 haneli ev telefon numaranızı (Alan kodunu belirterek) yazınız. Ev numaranız yok ise size ulaşabileceğimiz başka bir telefon numarasını yazınız.

İletişim bilgileri ile ilgili bölüm bitti. Lütfen “ileri” yazan bölümü tıklayarak eğitim bilgilerinin doldurulması ile ilgili bölüme geçiniz…

ç. EĞİTİM BİLGİLERİ:

(1) EĞİTİM DURUMU (LİSE VE DENGİ OKUL):

Eğitim durumunuzu belirleyen size uygun alanı seçiniz. Lise ve dengi okul ise lise türünü ve lise bölümünü ilgili alandan seçiniz.

(2) EĞİTİM DURUMU (ÖN LİSANS VE MYO):

Eğitim durumunuz ön lisans ve MYO ise, size uygun alanı seçiniz. Lise türünü, lise bölümünü, ön lisans/MYO adı ve bölümünü ilgili alandan seçiniz. Hâlen Meslek Yüksekokulunda öğreniminize devam ediyorsanız işaretlemeyiniz.

(3) EĞİTİM DURUMU (ÜNİVERSİTE):

4 yıllık veya daha uzun süreli üniversite/fakülte mezunu iseniz, size uygun alanı seçiniz. Lise türünü, lise bölümünü, üniversite adı ve bölümünü ilgili alandan seçiniz. Lisans mezuniyet notunuzu ve lisans mezuniyet tarihini ilgili alana yazınız. Hâlen 4 yıl ve daha fazla süreli üniversite/fakültede öğreniminize devam ediyorsanız işaretlemeyiniz.

(4) EHLİYET:

Sahip olduğunuz Sürücü Belgesinin sınıfını ilgili bölümden seçiniz. Sürücü Belgesi almak için başvuruda bulunduysanız ve hâlen belgenizi almadıysanız kodlama yapmayacaksınız. Sürücü Belgesine sahip olmayan adaylar kodlama yapmayacaktır.

Eğitim bilgileri ile ilgili bölüm bitti. Lütfen “ileri” yazan bölümü tıklayarak askerlik bilgilerinin doldurulması ile ilgili bölüme geçiniz…

d. ASKERLİK BİLGİLERİ:

(1) ASKERLİK STATÜSÜ:

Askerlik hizmetini hangi statüde yapıyor veya yaptıysanız onu seçiniz.

(2) ASKERE SEVK (BAŞLAMA) TARİHİ:

Müracaat tarihinde, halen silâhaltında bulunan adaylar, askerlik şubelerinden askere sevk belgesini aldıkları tarihi gün/ay/yıl olarak ilgili bölümden seçeceklerdir. Sadece askerlik hizmetini yapmakta olan adaylar tarafından işaretlenecektir. Bilmiyorsanız Askerlik Şubesinden öğrendikten sonra başvurunuzu yapınız.

(3) TERHİS TARİHİ:

Askerlik Şubesinden aldığınız terhis belgenizde yazılı olan terhis tarihinizdir. Terhis tarihi gün/ay/yıl olarak ilgili bölümden seçilecektir. Hâlen silâhaltındaysanız bu bölümü işaretlemeyiniz.

(4) TERTİBİ:

Askerlik hizmeti ile ilgili uzun veya kısa dönem tabî olduğunuz tertip yılı ve numaranızı yazınız (Örnek:1990/4, K/D 329).

(5) GÖREV YAPTIĞINIZ KUVVET:

Askerlik hizmetinizi hangi kuvvette yapıyor veya yaptıysanız ilgili kuvveti seçiniz.

(6) ASKERLİK YAPTIĞI SINIF:

Askerlik hizmetinizi hangi sınıfta yapıyor veya yaptıysanız ilgili bölümden seçiniz.

(7) ASKERLİK YAPTIĞI BRANŞ:

Askerlik hizmetinizi hangi branşta yapıyor veya yaptıysanız ilgili bölümden seçiniz.

(8) RÜTBENİZ:

Askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış olanların terhis belgesinin “Rütbesi” hanesinde belirtilen rütbedir. Hâlen silâhaltında iseniz bulunduğunuz rütbeyi seçiniz.

(9) BİRLİK ADRESİ:

Hâlen silâhaltında bulunan adaylar, birlik adresini tam ve doğru olarak yazınız.

(10) BİRLİK İLİ:

İlgili bölümden birlik ilinizi seçiniz.

(11) BİRLİK İLÇESİ:

İlgili bölümden birlik ilçenizi seçiniz.

Askerlik bilgileri ile ilgili bölüm bitti. Lütfen “ileri” yazan bölümü tıklayarak tercih bilgilerinin doldurulması ile ilgili bölüme geçiniz…

e. TERCİHLER:

(1) TERCİH ETTİĞİ SINIF/BRANŞLAR:

Tercih ettiğiniz sınıf/branşları ilgili bölümden seçiniz ve işaretleyiniz. Mutlaka niteliklerinize tam olarak uyan branşları işaretleyiniz (TABLO-1’E BAKINIZ).

(2) TERCİH DIŞI YERLEŞTİRİLMEYİ KABUL EDİYORUM :

Adayların TABLO-1’de belirtilen sınıf ve branşlardan tercih ettikleri sınıf ve branş kontenjanlarının dolması halinde, “Tercih Dışı Yerleştirilmeyi Kabul Ediyorum” seçeneğini işaretleyen adaylar, tercihlerinin dışında idarenin uygun gördüğü diğer sınıf ve branşlara yerleştirilebileceklerdir. Bu nedenle başka sınıf ve branşlara yerleştirilmek isteyen adaylar “EVET”, istemeyen adaylar ise “HAYIR” seçeneğini işaretleyecektir.

(3) ADLİ KAYIT:

(a) Hakkınızda adli sicilinizde görülmüyor olsa dahi herhangi bir suçtan adli veya askeri yargıya ait mahkeme kararı var mıdır? Herhangi bir mahkeme kararı olanlar “EVET”, mahkeme kararı olmayanlar “HAYIR” seçeneğini işaretleyecektir. (Varsa mahkeme kararı/kararlarınızı sınavlara gelirken mutlaka yanınızda getiriniz.).

(b) Başvurunuzdan itibaren gelişebilecek mahkeme işlemleriniz ile ilgili olarak bilgi ve belgeleri taahhütlü posta ile K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığına en kısa süre içerisinde ulaştırınız.
(c) Yukarıda belirtilen hususları yerine getirmediğiniz ve idare tarafından daha sonra aksi tespit edilmesi durumunda işlemleriniz hangi safhada olursa olsun adaylığınız sonlandırılacaktır.

(4) SINAV MERKEZİ TERCİHİ:
Sınavlar aynı gün içerisinde Ankara’da (Tek merkezde) icra edilecektir.

ÖNEMLİ NOT:

1. Çevrimiçi Ön Başvuru formunu eksiksiz, tam ve doğru olarak doldurduktan sonra onay sayfasındaki bilgileri kontrol ederek “KAYDET” düğmesine basınız.

2. Başvuru bilgileri sayfanın bilgisayar çıktısını alıp saklayınız.

3. Mevcut başvuru bilgilerinizi “Başvuru Sorgulama” seçeneğini kullanarak kontrol edebilirsiniz.

4. Bilgilerinizde değişiklik olduğu takdirde, başvuru ana sayfasından “Başvuru Güncelleme” seçeneğinden, kayıtlı bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz.

5. Aday numaranızı kaybetmeyiniz. İdarece, adayların yazılı, şifahen veya bilgi edinme başvurusu yolu ile yapacakları “Aday Numarasını Öğrenme” taleplerine yanıt verilmeyecektir.

Ön başvuru esnasında karşılaştığınız sorunlarla ilgili irtibat numarası:
Telefon : (0 312) 562 11 11 (4739, 4735)
Belgegeçer : (0 312) 411 60 50

TABLOLAR:

 

TABLO–1    TEMİNİ YAPILACAK SINIFI BRANŞLAR Ulaşmak için tıklayınız…

TABLO–2    FAALİYET TAKVİMİ Ulaşmak için tıklayınız…

TABLO–3    NİTELİK BELGESİ VE NİTELİK BELGESİ KONTROL FORMU Ulaşmak için tıklayınız…

TABLO–4    GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI FORMU Ulaşmak için  tıklayınız…

TABLO–5    BOY VE KİLO ORANLARI NOMOGRAMI Ulaşmak için tıklayınız…

TABLO–6    UZMAN ERBAŞ FİZİKİ KABİLİYET YETERLİLİK TESTİ STANDARTLARI Ulaşmak için tıklayınız…

TABLO–7    FİZİKİ KABİLİYET YETERLİLİK TESTİ AÇIKLAMALARI Ulaşmak için tıklayınız…

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

 1. levent KEKİN
  10 Aralık 2013 - 11:35

  slm uzman erbaş olmak istiyorum askerligimi adıyaman jandarma özel harekatta tabur komutanı şöförü olarak bir ay once bitirdim yardımcı olursanaız sevinirim 543 770 9153

 2. mesut
  11 Eylül 2013 - 10:39

  ben acemi birligimi ısparta 40. alayda yaptım usta birligim hakkari cukurca kavusak us bölgesınde 92 2 cavus olarak yaptım uzman cavus olmak istiyorum 5396411488

 3. ali
  08 Ağustos 2013 - 18:31

  askeri sınavları işlerim dolayısıyla takip edemiyorum sınav tarihlerini e mail adresime gönderebilirmisiniz tşk

  • admin
   08 Ağustos 2013 - 20:33

   anasayfada sağ kısımda yer alan üye ol kısmından e-mail adresinizle üye olarak, her gün ilanların e-mail adresinize gelmesini sağlayabilirsiniz.

 4. zübeyir
  06 Haziran 2013 - 16:46

  ben askerliğimi yaptım piyade olarak uzman cavus olmak istiyorum liseyie dıştan okuyorum eger cagrırsanız 05374381543 arayınn ben askerliği seviyorum

 5. MERT KAAN
  30 Mayıs 2013 - 07:36

  ben orta okul mezunuyum ve şu an askerim bana bır yardımcı olursanız sevınırım

 6. ercan
  26 Mayıs 2013 - 08:23

  bende uzman olmak istiyorum

 7. irfan
  12 Nisan 2013 - 08:45

  slm ben vatani görevimi daha halen yapıyoru ben uzman erbaş olarak kalmak istiyorum ama ortaokul menzunuyum lütfen yardımcı olun

 8. adem ak
  11 Mart 2013 - 11:51

  tel. 534 816 41 46

 9. adem ak
  11 Mart 2013 - 11:49

  slm ben adem ak 1987/3 tertip olarak askerliğimin bir kısmını şırnak bir kısmını mardinde yaptım orta okul mezunuyum açık öğretime yeni kayıt oldum uzman er veya erbaş olmak istiyorum

 10. selim
  26 Şubat 2013 - 18:20

  Ben selim toraman 01/04/1989 izmir dogumluyum vatani gorevimi çanakkalede uzun donem olarak yatim orta okul mevzunu oldugum icin uzman erbas olamam diye dusunuyorum tsk dan riicamiz biz vatan asiklarina da bir sans taninsin istiyoorum her daim hazirim 0543338613 ar ederim.

 11. kemal tepe
  19 Şubat 2013 - 10:50

  uzman erbaş olmak istiyorum orta okul mezunuyum dışarıdan lise okuyorum faprika işçisiyim

 12. salih
  14 Şubat 2013 - 11:11

  ben jandarma ozel areket uzman cavusu olmak ıstıyorum

 13. yasin
  07 Şubat 2013 - 15:48

  arkadaşlar uzman çavuş olmak istiyorsanız detaylı bilgi verebilirim. 544 774 53 14

 14. mıustafa
  04 Şubat 2013 - 13:24

  mrb ben uzman erbaş olrak görev yapmak isdiyorum askerligimi piy.komando alarak siirt eruhta yaptım acemi birligim ısparta yaşım 24 yardımcı olursanız sevinirim 0554 423 42 59

 15. davut
  27 Ocak 2013 - 17:07

  arkadaslar bende c tımı olarak yaptım

 16. ramazan
  24 Ocak 2013 - 12:34

  uzman er olmak ıstıyorum vatana hısmet etmekten gurur duyarım askerlıgımı dıyarbakır sılvan da yapdım numaram 05545857246 05444058801

 17. TURAN
  17 Ocak 2013 - 15:39

  arkadaşlar 2012 yılı kasım ayında uzman çavuş sınav ve mülakattan geçtim sağlık raporumu gönderdim ne zaman belli olacak bilgisi olan varmı

 18. yasin
  28 Aralık 2012 - 18:45

  Uzman cavuş olmak istiyorum acemi birligini 90/2 olarak ankara mamakta muabereci olarak yaptim çavuş talimgahinda usta birligi çanakkale gelibolunda 18. Mknz tugayinda, tabur telsizcisiydim askerligimi de çavuş olarak yaptım bilgilerinize arz ederim

 19. efe osman apaydın
  20 Aralık 2012 - 12:14

  ben başvurdun askerligimi komando olarak yaptım fakat bana haber gelmedi nezaman haber verirler askerligimi van komando taburun da yaptım
  ben askerde başvurdum haber gelmedi bunla ilgili bana bilgi verir misiniz
  tlnom 0507 627 66 51
  cevap bekliyorum

 20. cevat ertem
  20 Aralık 2012 - 11:04

  ben 90-4 tertip olarak acemi birliği kırkağac komando usra birliği istanbul alemdağ gezici komando timinde askerliğimi yaptım 2013 teki alıma katılmak istıyorum yalnız başvuru formuna erişemiyorum netten bir türlü yardım edebilirsenir sevinirim

 21. ziya
  20 Aralık 2012 - 09:39

  askerden yeni geldım uzmançavusolmak istiyorum basvuru tarihi nezaman nası başvuru yapıyoruz bilgi istiyorum

 22. aykut
  18 Aralık 2012 - 20:00

  uzman olmak istiyorum

 23. muhammet
  18 Aralık 2012 - 08:41

  ben orta okul mezunuyum askerlımı 881 tertıp yatım hakkarı yuksek ovada şımdı uzman cavuş olmakistıyorum ve boylece vatan görevı yapmaya devam etmek istıyorum lüfen yardımcı olun

 24. gokhan
  17 Aralık 2012 - 17:14

  bu işe girdim pişmanım aman siz girmeyim aman arkadaslar yapılır iş değil limon satın bu işi yapmayın girersiniz çıkmaya ugrasırsınız çıkamassınız bu iş iş değil ben tavsiye inşallah ben kurtulcam zaten herkes bırakıyo bu işi

 25. caner karabas
  17 Aralık 2012 - 16:51

  ben caner karabas 22 yasindayim kulom 78 boy 1.82 meslek lisesi mevzunuyum askerligimi 90*4 olarak van özel harekatte yaptim bende uzman erbas olmak istiyorum uzman erbaslik alimlarimda bılgılendırılmek ıstıyorum ilgılerınıze arz ederim

 26. kerem
  15 Aralık 2012 - 08:34

  yorumunuz yayın kriterlerimize uymaması nedeniyle yayınlanmamıştır.

 27. Mehmet
  10 Aralık 2012 - 14:30

  BEN Mehmet 28 yasindayim uzman erbaş olmak istiyorum askerligimi Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim Tümen Komutanlığında yaptim nisanci olarak görevimi basarli bir asker olarak yaptim ve yeniden bu cennet vatanin bölünmez bütünlügünü savunmak icin emrinizdeyim.

 28. zübeyir
  10 Aralık 2012 - 07:37

  uzman erbas olmak istiyorum ıcık ögretim okuyorum askerliğimi piyade olarak yakmaktayım 6 ay var bitmesine askerliğin uzman erbas olmak istiyorum

 29. habib memi
  07 Aralık 2012 - 12:47

  uzman erbaş olmak istiyorum acık öğretim lisesin de okyurum .askerliğimi jandar komondo olarak bitirdim ve uzman erbaş olmak istiyorum

 30. SERKAN
  21 Kasım 2012 - 17:42

  Bende orta okul mezunyumda uzman çvş ve ya erbaş olabilirmiyin

 31. ufuköcal
  18 Kasım 2012 - 09:04

  ben ortaokul mezunyumda uzman çavuç olabilirmiyim acaba çok istiyorum uzman olmayı şuan askerim urfada

 32. ibrahim
  18 Kasım 2012 - 08:09

  ben 86 lıyım ama kımlıkte buyuk yazılmışım bunu nasıl duzeltırız muracat sırasında gercek yasımı ıspatlamam için bılgı alabılırmıyım

 33. mesut
  15 Kasım 2012 - 08:05

  ben kazandım sağlık raporunu da aldım şuan askerim ve terhisime 250 gün var. benim sorum, Askerliği bitirmeden çağırılır mıyım onu öğrenmek istyorum. yardımcı olacak arkadaş varsa sevinirim. Teşekkürler.

 34. fatıh oz
  11 Kasım 2012 - 19:13

  uzman erbas alımları oldugunda bılgılendırılmek ıstıyorum

 35. cemal
  11 Kasım 2012 - 10:58

  ben 92.2 askerım uzman erbas olmak ıstıyorum ne yapmam gerekıyor

 36. şemsettin
  11 Kasım 2012 - 07:48

  ben şemsettin kızgın 92.2 askerim kıbrısta askerlik yapıyorum lefkoşa güngör taşkent köyündeyim
  bana yardımcı olun

 37. ali şakar
  11 Kasım 2012 - 06:03

  1987 2 askerlik yaptım uzmanerbas olmam için ne yapmam gerekiyo

 38. mehmetali
  10 Kasım 2012 - 17:12

  bende askerde kalamk istiyorum ne yapamam gwerekiyor jandarma olarak yaptım

 39. aykut tuzcuoglu
  10 Kasım 2012 - 09:37

  BEN LİSE TERKIM UZMAN CAVUŞ OLMAM İÇİN ENGELMİ LÜTFEN SINAV TARIHI GELMEDEN BIRI BANA CVP VER SIN

 40. şerafettin sicim
  08 Kasım 2012 - 12:00

  uzman erbaş olmak ıstıyorum askerlıgımı tuncelı ovacık jandarma komando taburunda komando olarak yaptım.

 41. ebu
  29 Ekim 2012 - 06:53

  ankaranın neresin de tam olarak biliyormusun

 42. ugur
  28 Ekim 2012 - 16:29

  uzman çavuş olmak istiyorum ama liseden terkım uzman cavuş olamazmıyım

 43. ebu
  22 Ekim 2012 - 06:16

  sınav kaçinda bilen varmi

  • rıdvan
   25 Ekim 2012 - 17:43

   kasım 2 de saat 8 de sınav geçersen mülakat olacak aynı gün

 44. mehmet
  21 Ekim 2012 - 09:54

  adim mehmet 2 yaşindayim orta okul 8ci sinifta biraktim uzman olma şansim vamri acaba

 45. murat
  21 Ekim 2012 - 09:50

  ya nasıl baş vuru yapacagız bir bilen var mı

 46. mehmet soysal
  20 Ekim 2012 - 11:56

  askerdeyım uzman cvş olmak ıstıyorum ne yapmam gerekıyor

 47. ali bozkurt
  20 Ekim 2012 - 07:45

  hakan canbaz arkadasım sn öğrendınmı

 48. ali bozkurt
  20 Ekim 2012 - 07:42

  arkadaslar ben basvurumu yapmıstım basvurum kabul edildimi nasl öğrene bilirim yardımcı olurmusunuz basvuru sorgulama sayfasına erişemiyoooooom

 49. hakan aslan
  19 Ekim 2012 - 12:07

  bende olmak istiyorum

 50. HAKAN CANBAZ
  17 Ekim 2012 - 23:07

  on basvuru yapmıştım sonuçları goremiyorum nasıl ogrencez

 51. yakup çelik
  15 Ekim 2012 - 09:13

  kara kuvvetler komutanlığı için başvurda bulunacak tık … !

 52. mehmet
  15 Ekim 2012 - 08:22

  ya ben niye bulamıyorum bu formu 10 gündür arıyorım bi yardımcı olun arkadaslar yaa

 53. murat gelincik
  14 Ekim 2012 - 19:04

  uzman erbaş başvuru

 54. yakup
  14 Ekim 2012 - 18:27

  arkadaş lar ben orta okul mezunuyum kabul edılırmı sizce

 55. ÖZER DEMİR
  14 Ekim 2012 - 18:03

  uzman çavuş olmak istiyorum

  • serdar
   27 Ekim 2012 - 08:28

   ben orto okul mezunu bir insanım ben bir cok yerde calıştım ama benim hakkımı vermediler bende uzm erbaş olmaya karar verdim

 56. MUZAFFER CEYLAN
  07 Ekim 2012 - 07:34

  orta okul mezunuyum uzman erbaş olmak istiyorum askerdeyim

  • gökhan tikkaya
   01 Şubat 2013 - 10:45

   orta okul mezunuyum uzman erbaş olmak istiyorum askerligimi bitirdim

  • ahmet
   06 Nisan 2013 - 08:42

   unıversıte terk uzmanolmak istıyorum

ramazan için bir cevap yazın Cevabı iptal et

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

KPSS 60 Puanla Muvazzaf Astsubay Alım İlanıTSK Lisans ve önlisans mezunu KPSS’den 60 puan şartıyla sınavla muzazzaf astsubay...
TSK KPSS 60 Puanla Muvazzaf Subay AlacakTürk Silahlı Kuvvetleri kuvvet komutanlıkları bünyesinde görev yapmak üzere dış...
Jandarma Genel Komutanlığı 1457 Uzman Erbaş AlacakJandarma Genel Komutanlığına Lojistik branşında (12 Branş) 1.457 Sözleşmeli Uzman...
KPSS ile Uzman Erbaş Alım İlanı 2018Milli Savunma Bakanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları bünyesinde...
2018 Yılı Sözleşmeli Er Alım İlanıMilli Savunma Bakanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları bünyesinde...
Hava Kuvvetleri Komutanlığı Pilot Adayı Muvazzaf Subay Alım İlanıHava Kuvvetleri Komutanlığı lisans mezunları arasından erkek pilot adayı muvazzaf...
MSB Tüm Kuvvet Komutanlıklarına Sözleşmeli Er Alımı YapacakMilli Savunma Bakanlığı (MSB) Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına sözleşmeli...
MSB KPSS Puanıyla Uzman Erbaş Alımı YapacakMilli Savunma Bakanlığının (MSB) 2017 yılında Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı...
TSK Muvazzaf Subay ve Astsubay AlacakTürk Silahlı Kuvvetleri Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri (yer sınıflarına) ve Özel Kuvvetler...
Jandarma Sözleşmeli Uzman Erbaş Alım İlanı 2017Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli uzman erbaş alımı için duyuru yaptı. Devlet...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Jandarma Genel Komutanlığı Uzman Erbaş Alım İlanı 2011 için Halil diyorki;

Olmaz olmaz sen hızlı şoförsün senden korkulur formula'ya başvur.

Sözleşmeli Personel Yeniden Tercih Yapabilir mi? için Gulnur diyorki;

Sozlesmeli olarak devlet hastanesine atandım. 6 sonra doğum iznine ondan sonra da 1 sene ücretsiz izne ayrıldım. Ve izne ayrılınca da sözleşmenin fesh

Sözleşmeli Personel Yeniden Tercih Yapabilir mi? için Can inanç diyorki;

Merhaba 2016 yılında sağlık bakanlığına sözleşmeli hemşire olarak atandım 2018 kpss puanım ile tercih yapıp atanabilir miyim.