Güney Ege Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 2012

Ana Sayfa » KPSS Alımlar » Güney Ege Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 2012
09 Ekim 2012 - 5:13

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA), 25/01/2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile 25/07/2006 tarih ve 26239 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; Aydın, Denizli ve Muğla illerinin kalkınması ve gelişmesine hizmet etmek isteyen, kendine güvenen, iletişime açık, pozitif düşünen, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen ve seyahat engeli olmayan 1 İç Denetçi ve 1 Destek Personeli (Yönetici Asistanı)  istihdamı gerçekleştirecektir.

BAŞVURU BAŞLANGIÇ TARİHİ:          30.10.2012

SON BAŞVURU TARİHİ:                                  09.11.2012

SINAVA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLARIN İLANI:        14.11.2012

SÖZLÜ YARIŞMA SINAVI TARİHİ:        20-21.11.2012

BAŞVURU VE SINAV YERİ: 

Güney Ege Kalkınma Ajansı, EGS Park Kongre ve Kültür Merkezi, 20085, DENİZLİ

Telefon: 0258 371 88 44

Faks:               0258 371 88 47

ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

Adayların aşağıda belirtilen genel şartların yanı sıra başvuruda bulunacakları pozisyona ilişkin özel şartları da taşımaları gerekmektedir.

1.     GENEL ŞARTLAR

a)     Türk Vatandaşı olmak,

b)     Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c)     Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

d)     Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya askerlikten muaf olduğunu belgelemek,

e)     Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek, daimi vücut ya da akıl hastalığı ile vücut sakatlığı ya da özrü bulunmamak,

f)      Yurtdışı ve yurtiçi seyahat engeli bulunmamak.

 

2.     İÇ DENETÇİ ADAYLARI İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

Ajansımızda, iç denetim faaliyetlerini sistematik ve disiplinli olarak uluslararası standartlar ve kamu iç denetim standartlarına uygun şekilde yapmak üzere bir iç denetçi istihdam edilecektir. İç Denetçi olarak istihdam edilecek personel için sınava giriş şartları şöyledir:

2.1  Aranan Nitelikler

 

 1. Üniversitelerin hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, istatistik, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, matematik, sosyoloji, mimarlık, şehir ve bölge plânlama ile mühendislik dallarından veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,
 2. Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında  (KPDS) İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya buna denk kabul edilen geçerlilik süresi dolmamış (iki yıl) uluslararası geçerliliği bulunan belgeye (TOEFL veya IELTS) sahip olmak,
 3. Kamuda denetim elemanı olarak en az 10 (on) yıl çalışmış olmak.

 

2.2  Tercih Nedenleri

 

 1. “Uluslararası Kamu Denetçi Sertifikası”, “Uluslararası İç Denetçi Sertifikası” veya “Kamu iç Denetçi Sertifikası”na sahip olmak,
 2. İç denetçi için belirtilmiş eğitim dallarında lisansüstü (yüksek lisans veya doktora dereceleri) mezuniyet derecesine sahip olmak,
 3. Ajansın faaliyet alanını ilgilendiren konularda tecrübe sahibi olmak.

 

2.3  İç Denetçi için Başvuruda İstenen Belgeler

 

 1. İş Talep Formu,
 2. Diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı sureti,
 3. Kamuda denetim elemanı olarak en az on yıl çalıştığını gösterir belge,
 4. 3 (üç) adet vesikalık fotoğraf (Bir tanesi İş Talep Formuna yapıştırılmak üzere – 4,5×6 ebadında),
 5. Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) sonuç belgesinin veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgenin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da kurumca onaylı sureti,
 6. T.C. kimlik numarası yazılı beyanı,
 7. Özgeçmiş,
 8. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,
 9. Tercih sebebi olabilecek konularla ilgili belgeler, sertifikalar veya asıllarının Ajansa ibraz edilmesi kaydıyla fotokopileri.

 

 

3.     YÖNETİCİ ASİSTANI ADAYLARI İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

 

3.1  Aranan Nitelikler

KPSS ile başvuruda bulunacak adaylar için

 1. Üniversitelerin herhangi bir bölümünden veya denkliği Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından tanınan yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından, asgari lisans düzeyinde mezun olmak,
 2. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 09-10 Temmuz 2011 veya 07-08 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS 3, 4 veya 5 türlerinden en az 70 puan almış olmak,

 

KPSS şartı aranmaksızın iş deneyimiyle başvuracak adaylar için;

 

 1. Üniversitelerin herhangi bir bölümünden veya denkliği Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından tanınan yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından, asgari lisans düzeyinde mezun olmak,
 2. Herhangi bir kamu veya özel sektör kuruluşunda Yönetici Asistanı olarak en az 3 (üç) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek (Başvuru belgelerine SGK kaydıyla birlikte çalışmış oldukları işyerlerinden alacakları yazının da başvuruya eklenmesi gerekmektedir).

 

3.2  Tercih Nedenleri

 

 1. Yüksek iletişim, organizasyon ve temsil yeteneğine sahip olmak,
 2. Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında  (KPDS) İngilizce dilinden en az 60 puan almış veya buna denk kabul edilen geçerlilik süresi dolmamış (iki yıl) uluslararası geçerliliği bulunan belgeye (TOEFL veya IELTS) sahip olmak,
 3. KPSS ile başvuracak adaylar için bu pozisyonda iş tecrübesi sahibi olmak,
 4. MS Office programlarını ve her türlü ofis ekipmanlarını çok iyi derecede kullanabilmek,
 5. Resmi yazışma kurallarına hâkim olmak,
 6. Protokol kuralları konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
 7. Mesleki deneyimle ilgili özel sertifika ve çalışmalara sahip olmak.

 

3.3  Yönetici Asistanı için Başvuruda İstenen Belgeler

 

 1. İş Talep Formu,
 2. Diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı sureti,
 3. 3 (üç) adet vesikalık fotoğraf (Bir tanesi İş Talep Formuna yapıştırılmak üzere – 4,5×6 ebadında),
 4. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da kurumca onaylı sureti,
 5. Kamu veya özel sektör iş tecrübesi ile başvuracak adaylar için kayıtlı olunan sosyal güvenlik kurumundan veya kamu kurumlarından alınan çalışma süresini gösterir hizmet döküm belgesi aslı veya kurumca onaylı sureti,
 6. Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) sonuç belgesinin veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgenin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da kurumca onaylı sureti,
 7. T.C. kimlik numarası yazılı beyanı,
 8. Özgeçmiş,
 9. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,
 10. Tercih sebebi olabilecek konularla ilgili belgeler, sertifikalar veya asıllarının Ajansa ibraz edilmesi kaydıyla fotokopileri.

 

4.     BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ ve YERİ

Adayların sınava katılabilmek için Ajansın internet sitesinden (www.geka.org.tr) ve Aydın, Denizli ve Muğla Valilikleri internet sitelerinden (www.aydin.gov.tr, www.denizli.gov.tr, www.mugla.gov.tr) temin edilecek olan İş Talep Formunu eksiksiz bir şekilde doldurup, başvuruda istenen diğer belgeler ile beraber bir dosya içinde en geç 09.11.2012 Cuma günü saat 17:00’a kadar “Güney Ege Kalkınma Ajansı, EGS Park Kongre ve Kültür Merkezi, 20085, DENİZLİ” adresine teslim etmeleri veya son başvuru tarihine kadar Ajansa ulaşmak kaydıyla elden veya posta yolu ile göndermeleri gerekmektedir.

Yukarıda belirtilmiş olan tarih ve saatten sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Eksik bilgi veya belge ile başvuranlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Faksla veya e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

5.     ÖN DEĞERLENDİRME ve YARIŞMA SINAVINA ÇAĞRI

Ajansa yapılan başvurular, Genel Sekreterlikçe değerlendirildikten sonra yarışma sınavına katılabilecek adayların isimleri ile sınava ilişkin tarih ve yer bilgileri 14.11.2012 Çarşamba günü Ajansın internet sitesinde (www.geka.org.tr) ilan edilecektir.

Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Yapılacak değerlendirme sonucunda alınması planlanan “İç Denetçi” pozisyonu için en fazla 4 aday, “Yönetici Asistanı” pozisyonu için en fazla 12 aday, sözlü yarışma sınavına çağırılacaktır.

6.     SINAV ŞEKLİ

Personel alımı için sözlü yarışma sınavı yapılacaktır. Sınav kurulu üyeleri, adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verecektir.

 

7.     SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI

Sınav kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu yüz puan üzerinden 70 (yetmiş) puandır. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. Yarışma sınavında yetmişin üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Sınav kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asıl adaylardan göreve başlamayanların yerine, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilir.

Sınav kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda personel alma hakkına sahiptir.

Genel Sekreterlikçe sınav sonuçları, sınav kurulu tarafından sonuçların kendisine intikal ettirildiği tarihten itibaren en geç üç gün içinde T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı internet sitesinde (www.geka.org.tr)  ilan edilecek ve sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte kazanan adaylara yazılı olarak bildirilecektir.

Yarışma sınavı sonucunda başarılı olan adaylar ile iki ayı deneme süresi olmak üzere, Genel Sekreterin önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile belirsiz süreli iş akdi yapılacaktır. Ajans personelinin çalışma saatleri, haftada toplam 45 saattir. Ancak personel kendisine verilen görevleri, çalışma saatlerine bağlı kalmaksızın, en kısa sürede ve en iyi şekilde sonuçlandırmak zorundadır.

Başvuru ve işlemler sırasında sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler ile gerçeğe aykırı bilgi verdiği veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı belirlenen kişiler yarışma sınavına alınmaz. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulur.

Başvuruda bulunacak olan adaylar bu ilanda belirtilen koşulları kabul etmiş sayılırlar.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

EK: İş Talep Formu

 • güney ege kalkınma ajansı

İlginizi Çekebilecek İçerikler

MKE 52 Daimi İşçi Alacak

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU Kurumumuzun...

DSİ 518 Sözleşmeli Personel Alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak. Alımı yapılacak...

Kamu Kurumları 30 Bin Geçici Personel Alacak

Hürriyet Gazetesinden Noyan Doğan’ın haberine göre önümüzdeki dönemde kamu kurumları...

Lisans ve Önlisans Mezunu 13 Bin Polis Memuru Alınacak

2017 yılı 21. dönem POMEM 13 bin polis memuru alımı için Polis akademisi tarafından duyuru...

Memurum.biz Android Uygulaması Google Play’de Güncellendi

Memurum.biz Android uygulaması Google Play’de güncellendi. Android işletim sistemine sahip...

Halkbank 2017 Bayram Ettiren Kredi Kampanyası

Halkbank 50 bin TL’ye kadar 48 ay vadeyle 1,10-1,18 faiz oranlarıyla bayram ettiren kredi...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Fırat Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 2017T. C. FIRAT KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI TRB1 Düzey 2 Bölgesinde (Bingöl, Elazığ,...
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 4 Müfettiş Yardımcısı AlacakGAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI...
İpekyolu Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 2017T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI TRC1 Düzey 2 Bölgesi’nde (Gaziantep,...
Rekabet Kurumu 28 Uzman Yardımcısı Alım İlanıRekabet Kurumu Rekabet Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Rekabet Kurumu’nda çalıştırılmak...
RTÜK 60 Uzman Yardımcısı AlacakRadyo ve Televizyon Üst Kurulundan: RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU ÜST KURUL UZMAN...
BDDK 100 Uzman Yardımcısı AlacakBDDK BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKALAR YEMİNLİ MURAKIP YARDIMCILIĞI,...
2017 Yılında 2 bin 750 Hakim ve Savcı AlınacakAdalet Bakanlığı 2017 yılında 2 bin 750 hakim ve savcı adayı alımı yapmayı planlıyor....
Milli Savunma Bakanlığı 7 adet Millî Savunma Uzman Yardımcısı AlacakMİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI MİLLÎ SAVUNMA UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 1....
MSB 8 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanıMİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AB UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 1. GENEL: Millî...
Başbakanlık 12 Uzman Yardımcısı AlacakBaşbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: UZMAN YARDIMCISI...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Tarıkbilgin diyorki;

Kaynakçıyım belgem var.belediyenin herhangi bölümünde çalışmak istiyorum.05447416699.çarşamba