Diyanet Yurtdışı Sözleşmeli Bay ve Bayan Personel (Din Görevlisi) Alım İlanı (100 kişi)

Ana Sayfa » 4/B Sözleşmeli » Diyanet Yurtdışı Sözleşmeli Bay ve Bayan Personel (Din Görevlisi) Alım İlanı (100 kişi)
31 Ekim 2012 - 10:44

D   U   Y   U   R   U

Diyanet İşleri Başkanlığından,

Yurtdışındaki vatandaş, soydaş ve dindaşlarımızın kültürel bağlarının korunması, güçlendirilmesi, dinî konularda aydınlatılması ile din hizmetleri ve din eğitimi faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 18/A maddesi uyarınca ve Diyanet İşleri Başkanlığı Yurtdışı Teşkilatında Sözleşmeli Personel İstihdamına İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde yapılacak “Mesleki Yeterlik” ile “Yurtdışı Temsil ve Yeterlik” sözlü sınavlarıyla yurtdışında çalıştırılmak üzere sözleşmeli bay ve bayan personel (din görevlisi) alınacaktır.

I- Atama Yapılacak Kadroların Bulunduğu Yer, Ünvan ve Adedine Göre Dağılımı

 

ATAMA YAPILACAK KADROLARIN  
BULUNDUĞU YER

ÜNVANI

ADEDİ
Yurtdışı Teşkilatı

Yurtdışı Sözleşmeli Personel (Din Görevlisi)

100

II- Adaylarda Aranan Şartlar

1.      İlgi ülke vatandaşlığına veya süresiz oturma iznine sahip olmak,

2.      Lisans düzeyinde dinî yükseköğrenim mezunu olmak veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen yurtdışında bir İslam ilahiyatı bölümü mezunu olmak,

3.      İstihdam edilecek ülkede konuşulan resmî dil veya o ülkede yaygın olarak kullanılan dillerden birisi için; Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az yetmiş (70) puan almış olmak ya da uluslararası geçerliği olan sınavlardan ÖSYM tarafından en az KPDS’nin yetmiş puan dengi kabul edilen bir puan almış olmak. Ancak, görev yapacağı ülke dilinde ilk, orta veya yükseköğrenimini tamamlayanlarda o ülkede konuşulan dillere ilişkin dil yeterlik belgesi şartı aranmaz,

4.      Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5.      Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

6.      Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

7.      Görevini yapmasına engel olabilecek akıl, ruh ve vücut sağlığı ile ilgili her hangi bir özrü bulunmamak,

8.      İstihdam edileceği ülkede çalışmasına engel bir durumu bulunmamak,

9.      Yürütülecek hizmetlerin gerekli kıldığı ölçüde Türkçe bilmek ve Türkçeyi kullanma becerisine sahip olmak,

10.  Sınava son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak,

11.  İtikat, ibadet, tavır ve hareketlerinin İslam törelerine uygunluğunun çevresinde bilinir olduğu şeklindeki ortak niteliği taşıyor olmak,

12.  Yurtdışı hizmetinin gerektirdiği temsil yeteneğine sahip olmak,

13.  Yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

III- Başvuru, Sınav, Atama İşlemleri ve Diğer Hususlar

A) Başvuru İşlemleri

1.   Yukarıdaki şartları taşıyan adaylar;

a)      Ek-1 Başvuru Formu (Ek-1 başvuru formu sınav duyurusunun altında yer alan Ek-1 başvuru formu bağlantısından indirilerek bilgisayar ortamında doldurulacak, fotoğraf yapıştırılarak imzalanacaktır),

b)     Ek-2 Aday Bilgi Formu-Özgeçmiş (Ek-2 aday bilgi formu sınav duyurusunun altında yer alan Ek-2 aday bilgi formu bağlantısından indirilerek el yazısı ile doldurulacaktır),

c)      Dinî yükseköğrenim lisans diplomasının onaylı sureti,

d)     T.C. vatandaşları için T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi,

e)      Yabancı uyruklular için kimlik kartının veya pasaportunun fotokopisi ve ilgili ülke yetkili makamlarınca düzenlenmiş adli sicil kaydı,

f)       Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğrafı,

g)      Hafız olduğunu beyan edenler için hafızlık belgesinin onaylı fotokopisi,

h) Askerlik hizmetini yapanların yaptıklarına dair beyanı, askerlikten muaf veya ertelenmiş olanların ise muaf veya ertelenmiş olduğuna dair belgeleri ile birlikte 23.10.2012 – 16.11.2012 tarihlerinde mesai bitimine (saat 18:00) kadar, Türkiye’de Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne, yurtdışında Din Hizmetleri Müşavirliğine/Ataşeliğine/ Koordinatörlüğüne şahsen başvuracaklardır.

2.      Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan, 16.11.2012 (saat 18:00) tarihi mesai bitimine kadar ilgili birimlere yapılmayan müracaatlar ile adaylar adına üçüncü şahısların yaptıkları başvurular kabul edilmeyecektir.

3.      Din Hizmetleri Müşavirlik/ Ataşelik/ Koordinatörlüklerine başvuru yapan ve bu duyuruda belirtilen şartları taşıyan adayların isim listesi 21.11.2012 tarihi mesai saati bitimine kadar Din Hizmetleri       Müşavirlik/            Ataşelik/         Koordinatörlüklerince          Başkanlığımız disiliskiler@diyanet.gov.tr elektronik posta adresine iletilecek, başvuru evrakları ise en son 30.11.2012 tarihinde Başkanlığımızda olacak şekilde gönderilecektir.

4.      Başvuru için gerekli şartları taşımayan adayların evrakları gerekçeleri belirtilerek iade edilecektir.

B- Sınav İşlemleri

 1. Sınav “Mesleki Ehliyet” ile “Yurtdışı Temsil ve Yeterlik” olmak üzere iki aşamalı ve sözlü olarak yapılacaktır.
 2. “Mesleki Ehliyet Sınavı” ile “Yurtdışı Temsil ve Yeterlik” sınavları yüz tam puan üzerinden değerlendirilecektir.
 3. Sınavda başarılı olabilmek için “Mesleki Ehliyet Sınavı” ile “Yurtdışı Temsil ve Yeterlik” sınavlarının her birinden en az 70 (yetmiş) puan almak gerekmektedir.
 4. “Mesleki Ehliyet Sınavı” ile “Yurtdışı Temsil ve Yeterlik” sınavlarına girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınavlara katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
 5. Adaylar sınav sonuçlarını T.C. kimlik numarası veya ilgili ülke kimlik kartı numarası/pasaport numarası ile Başkanlığımız web sayfası duyurular bölümünden öğrenebileceklerdir.

 

Mesleki Ehliyet Sınavı

 1. Mesleki Ehliyet Sınavı, yurtiçinde veya ihtiyaç duyulması halinde, yurtdışında sözlü olarak yapılacaktır.
 2. Sınav yeri ve tarihi, adayların bağlı bulundukları Din Hizmetleri Müşavirliklerine/ Ataşeliklerine/ Koordinatörlüklerine yazılı olarak bildirilecektir. Ayrıca adaylar Başkanlığımız web sayfası duyurular bölümünden sınav yeri ve tarihini öğrenebileceklerdir.
 3. Adaylar Mesleki Ehliyet Sözlü sınavına gelirken kimlik belgelerinden birini (Nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.

Yurtdışı Temsil ve Yeterlik Sözlü Sınavı

 1. Mesleki Ehliyet Sözlü Sınavında 70 (yetmiş) ve üzeri puan alarak başarılı olan adaylar, Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunca yapılacak Yurtdışı Temsil ve Yeterlik Sözlü Sınavına çağrılacaklardır.
 2. Yurtdışı Temsil ve Yeterlik Sözlü Sınavına girmeye hak kazanan adayların sınav tarihi ve yerleri, Mesleki Ehliyet Sözlü Sınavı sonuçlarının adaylara duyurulmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından Başkanlığımız web sayfası duyurular bölümünde ilan edilecektir.
 3. Adaylar Yurtdışı Temsil ve Yeterlik Sözlü Sınavına gelirken kimlik belgelerinden birini (Nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.

C- Atama İşlemleri

1.      Atamalar, Yurtdışı Temsil ve Yeterlik Sözlü Sınavında başarılı olan adaylar arasından en yüksek puandan başlanarak başarı sırasına göre ilan edilen kadro sayısınca yapılacak olup sınavı kazanan adaylar sözleşmeli personel (din görevlisi) statüsünde istihdam edileceklerdir.

2.      Sözleşme süresi bir yıl olup, mali yıl ile sınırlı olacaktır. Üç aylık deneme süresi sonunda başarısız bulunanların sözleşmeleri feshedilecektir.

3.      Görevlerinde başarılı olmaları halinde bu süre her defasında birer yılı geçmemek üzere ihtiyaca göre uzatılabilecektir.

4.      Atamalar, Ek-3 listede belirtilen ülkelere yapılacaktır.

5.      Sınavlarda başarılı olan adayların atanacağı ülkeler ve görev yerleri, hizmetin gereğine ve bölgelerinin ihtiyaçlarına göre Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenecektir.

6.      Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunca, olumsuz davranışları ve başarısızlıkları tespit edilen din görevlilerinin, sürelerine bakılmaksızın görevlerine son verilecektir.

D- Diğer Hususlar

1.      Sınav öncesi, sonrası ve atama sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görev alsalar dahi görevleriyle ilişikleri kesilecektir.

2.      Bu duyurudaki şartlar, sadece bu sınav ve bu sınava bağlı atamalar ile ilgilidir. Bundan sonraki sınav ve atamalar için müktesep teşkil etmez.

3.      Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımız web sayfası duyurular bölümünde yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca yazılı olarak tebligat yapılmayacaktır.

 

IV- Sınav Konuları

1-  Mesleki Ehliyet Sözlü Sınavı Sınav Konuları

a)            Kur’an-ı Kerim, (Yüzünden-40 puan, Ezber-30 puan)

b)           Temel Dini Bilgiler. (Akaid, Fıkıh, Siyer ve Ahlak-30 puan)

2- Yurtdışı Temsil ve Yeterlik Sözlü Sınavı Sınav Konuları

a)             Temsil Kabiliyeti, (40 puan)

b)            Genel Kültür, (30 puan)

c)              Türkçeyi Kullanma Becerisi. (30 puan)

Mesleki Ehliyet Sözlü Sınavına ve Yurtdışı Temsil ve Yeterlik Sınavına katılacakların temel ve  özel  yeterliklerinin  tespitinde,  Başkanlığımız web   sayfası  Eğitim  Hizmetleri  Genel Müdürlüğü sayfasında yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında din hizmetlerini yürütenlerin temel ve özel yeterlik kriterleri esas alınır. Sayfaya ait linkler:

http://www.diyanet.gov.tr/turkish/dinegitimi/din-egitimi-dairesi-baskanligi—icerik-imam-hatiplik-yeterlikleri-206.aspx

http://www.diyanet.gov.tr/turkish/dinegitimi/din-egitimi-dairesi-baskanligi—icerik-kur-an-kursu-ogreticiligi-yeterlikleri-205.aspx

V-Kaynak Eserler

VI- İletişim

Yazışma adresi     :Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800 Çankaya ANKARA
e-mail                     : disiliskiler@diyanet.gov.tr

Telefon                  : +90 0312 295 73 39

1-Duyuru eki BAŞVURU FORMU (Ek-1)

2-Duyuru Eki Özgeçmiş (Ek-2)

3-Sözlemeli İstihdam Edilecek Ülkeler Listesi (Ek-3)

 • 20013 yeterlilik sınavı soruları

İlginizi Çekebilecek İçerikler

MKE 52 Daimi İşçi Alacak

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU Kurumumuzun...

DSİ 518 Sözleşmeli Personel Alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak. Alımı yapılacak...

Kamu Kurumları 30 Bin Geçici Personel Alacak

Hürriyet Gazetesinden Noyan Doğan’ın haberine göre önümüzdeki dönemde kamu kurumları...

Lisans ve Önlisans Mezunu 13 Bin Polis Memuru Alınacak

2017 yılı 21. dönem POMEM 13 bin polis memuru alımı için Polis akademisi tarafından duyuru...

Memurum.biz Android Uygulaması Google Play’de Güncellendi

Memurum.biz Android uygulaması Google Play’de güncellendi. Android işletim sistemine sahip...

Halkbank 2017 Bayram Ettiren Kredi Kampanyası

Halkbank 50 bin TL’ye kadar 48 ay vadeyle 1,10-1,18 faiz oranlarıyla bayram ettiren kredi...

Okuyucu Yorumları

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

DSİ 518 Sözleşmeli Personel AlacakDevlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak....
Ombudsman 14 Bin Maaşla Personel ArıyorKamu Denetçiliği Kurumu 14 bin TL maaşa kadar göre yapacak 5 adet sözleşmeli bilişim...
Celal Bayar Üniversitesi 34 Sözleşmeli Personel Alım İlanıT.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM...
Adalet Bakanlığı 300 Sözleşmeli Personel AlacakAdalet Bakanlığı 300 sözleşmeli personel alımı için duyuru yaptı. Duyuruya göre 194 sözleşmeli zabıt...
Pamukkale Üniversitesi 49 Sözleşmeli Personel Alım İlanıPAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Üniversitemiz...
Anadolu Üniversitesi 18 Sözleşmeli Personel AlacakT.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun...
SDÜ 55 Sözleşmeli Personel Alım İlanıSÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL (4/B) ALIM...
Savunma Sanayi Müst. logo
SSM 67 Sözleşmeli Personel AlacakSavunma Sanayii Müsteşarlığı’ndan: ÖZEL BİLGİ VE İHTİSAS GEREKTİREN KONULARDA ÇALIŞTIRILMAK...
İstanbul Üniversitesi 32 Sözleşmeli Personel Alım İlanıİSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Üniversitemiz...
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 8 Bin TL Maaşla Mühendis Alacakİdari Hizmet Sözleşmeli (İHS) Personel Alınacaktır Genel Müdürlüğümüze, 5431...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

İstanbul Sağlık A.Ş. Personel Alım İlanı için Nevzat diyorki;

İş arıyorum bana yardımcı olacak birileri var mı lütfen acil ihtiyacım var işe

1990 Modele Kadar Hurda Araca 5 Bin TL için Basaran diyorki;

1993 model şahin motorda arıza var satmak istiyorum

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Bilgisayar Teknisyeni diyorki;

saygıdeger okuyucum 1996 dogumluyum lise mevzunuyum bilisim ve teknoloji bölümunde is ariyorum bulamiyorum ve babam annemin karnindayken ölmüs Asker