Diyanet Yurtdışı Sözleşmeli Bay ve Bayan Personel (Din Görevlisi) Alım İlanı (100 kişi)

Ana Sayfa » 4/B Sözleşmeli » Diyanet Yurtdışı Sözleşmeli Bay ve Bayan Personel (Din Görevlisi) Alım İlanı (100 kişi)
31 Ekim 2012 - 10:44

D   U   Y   U   R   U

Diyanet İşleri Başkanlığından,

Yurtdışındaki vatandaş, soydaş ve dindaşlarımızın kültürel bağlarının korunması, güçlendirilmesi, dinî konularda aydınlatılması ile din hizmetleri ve din eğitimi faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 18/A maddesi uyarınca ve Diyanet İşleri Başkanlığı Yurtdışı Teşkilatında Sözleşmeli Personel İstihdamına İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde yapılacak “Mesleki Yeterlik” ile “Yurtdışı Temsil ve Yeterlik” sözlü sınavlarıyla yurtdışında çalıştırılmak üzere sözleşmeli bay ve bayan personel (din görevlisi) alınacaktır.

I- Atama Yapılacak Kadroların Bulunduğu Yer, Ünvan ve Adedine Göre Dağılımı

 

ATAMA YAPILACAK KADROLARIN  
BULUNDUĞU YER

ÜNVANI

ADEDİ
Yurtdışı Teşkilatı

Yurtdışı Sözleşmeli Personel (Din Görevlisi)

100

II- Adaylarda Aranan Şartlar

1.      İlgi ülke vatandaşlığına veya süresiz oturma iznine sahip olmak,

2.      Lisans düzeyinde dinî yükseköğrenim mezunu olmak veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen yurtdışında bir İslam ilahiyatı bölümü mezunu olmak,

3.      İstihdam edilecek ülkede konuşulan resmî dil veya o ülkede yaygın olarak kullanılan dillerden birisi için; Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az yetmiş (70) puan almış olmak ya da uluslararası geçerliği olan sınavlardan ÖSYM tarafından en az KPDS’nin yetmiş puan dengi kabul edilen bir puan almış olmak. Ancak, görev yapacağı ülke dilinde ilk, orta veya yükseköğrenimini tamamlayanlarda o ülkede konuşulan dillere ilişkin dil yeterlik belgesi şartı aranmaz,

4.      Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5.      Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

6.      Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

7.      Görevini yapmasına engel olabilecek akıl, ruh ve vücut sağlığı ile ilgili her hangi bir özrü bulunmamak,

8.      İstihdam edileceği ülkede çalışmasına engel bir durumu bulunmamak,

9.      Yürütülecek hizmetlerin gerekli kıldığı ölçüde Türkçe bilmek ve Türkçeyi kullanma becerisine sahip olmak,

10.  Sınava son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak,

11.  İtikat, ibadet, tavır ve hareketlerinin İslam törelerine uygunluğunun çevresinde bilinir olduğu şeklindeki ortak niteliği taşıyor olmak,

12.  Yurtdışı hizmetinin gerektirdiği temsil yeteneğine sahip olmak,

13.  Yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

III- Başvuru, Sınav, Atama İşlemleri ve Diğer Hususlar

A) Başvuru İşlemleri

1.   Yukarıdaki şartları taşıyan adaylar;

a)      Ek-1 Başvuru Formu (Ek-1 başvuru formu sınav duyurusunun altında yer alan Ek-1 başvuru formu bağlantısından indirilerek bilgisayar ortamında doldurulacak, fotoğraf yapıştırılarak imzalanacaktır),

b)     Ek-2 Aday Bilgi Formu-Özgeçmiş (Ek-2 aday bilgi formu sınav duyurusunun altında yer alan Ek-2 aday bilgi formu bağlantısından indirilerek el yazısı ile doldurulacaktır),

c)      Dinî yükseköğrenim lisans diplomasının onaylı sureti,

d)     T.C. vatandaşları için T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi,

e)      Yabancı uyruklular için kimlik kartının veya pasaportunun fotokopisi ve ilgili ülke yetkili makamlarınca düzenlenmiş adli sicil kaydı,

f)       Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğrafı,

g)      Hafız olduğunu beyan edenler için hafızlık belgesinin onaylı fotokopisi,

h) Askerlik hizmetini yapanların yaptıklarına dair beyanı, askerlikten muaf veya ertelenmiş olanların ise muaf veya ertelenmiş olduğuna dair belgeleri ile birlikte 23.10.2012 – 16.11.2012 tarihlerinde mesai bitimine (saat 18:00) kadar, Türkiye’de Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne, yurtdışında Din Hizmetleri Müşavirliğine/Ataşeliğine/ Koordinatörlüğüne şahsen başvuracaklardır.

2.      Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan, 16.11.2012 (saat 18:00) tarihi mesai bitimine kadar ilgili birimlere yapılmayan müracaatlar ile adaylar adına üçüncü şahısların yaptıkları başvurular kabul edilmeyecektir.

3.      Din Hizmetleri Müşavirlik/ Ataşelik/ Koordinatörlüklerine başvuru yapan ve bu duyuruda belirtilen şartları taşıyan adayların isim listesi 21.11.2012 tarihi mesai saati bitimine kadar Din Hizmetleri       Müşavirlik/            Ataşelik/         Koordinatörlüklerince          Başkanlığımız disiliskiler@diyanet.gov.tr elektronik posta adresine iletilecek, başvuru evrakları ise en son 30.11.2012 tarihinde Başkanlığımızda olacak şekilde gönderilecektir.

4.      Başvuru için gerekli şartları taşımayan adayların evrakları gerekçeleri belirtilerek iade edilecektir.

B- Sınav İşlemleri

 1. Sınav “Mesleki Ehliyet” ile “Yurtdışı Temsil ve Yeterlik” olmak üzere iki aşamalı ve sözlü olarak yapılacaktır.
 2. “Mesleki Ehliyet Sınavı” ile “Yurtdışı Temsil ve Yeterlik” sınavları yüz tam puan üzerinden değerlendirilecektir.
 3. Sınavda başarılı olabilmek için “Mesleki Ehliyet Sınavı” ile “Yurtdışı Temsil ve Yeterlik” sınavlarının her birinden en az 70 (yetmiş) puan almak gerekmektedir.
 4. “Mesleki Ehliyet Sınavı” ile “Yurtdışı Temsil ve Yeterlik” sınavlarına girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınavlara katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
 5. Adaylar sınav sonuçlarını T.C. kimlik numarası veya ilgili ülke kimlik kartı numarası/pasaport numarası ile Başkanlığımız web sayfası duyurular bölümünden öğrenebileceklerdir.

 

Mesleki Ehliyet Sınavı

 1. Mesleki Ehliyet Sınavı, yurtiçinde veya ihtiyaç duyulması halinde, yurtdışında sözlü olarak yapılacaktır.
 2. Sınav yeri ve tarihi, adayların bağlı bulundukları Din Hizmetleri Müşavirliklerine/ Ataşeliklerine/ Koordinatörlüklerine yazılı olarak bildirilecektir. Ayrıca adaylar Başkanlığımız web sayfası duyurular bölümünden sınav yeri ve tarihini öğrenebileceklerdir.
 3. Adaylar Mesleki Ehliyet Sözlü sınavına gelirken kimlik belgelerinden birini (Nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.

Yurtdışı Temsil ve Yeterlik Sözlü Sınavı

 1. Mesleki Ehliyet Sözlü Sınavında 70 (yetmiş) ve üzeri puan alarak başarılı olan adaylar, Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunca yapılacak Yurtdışı Temsil ve Yeterlik Sözlü Sınavına çağrılacaklardır.
 2. Yurtdışı Temsil ve Yeterlik Sözlü Sınavına girmeye hak kazanan adayların sınav tarihi ve yerleri, Mesleki Ehliyet Sözlü Sınavı sonuçlarının adaylara duyurulmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından Başkanlığımız web sayfası duyurular bölümünde ilan edilecektir.
 3. Adaylar Yurtdışı Temsil ve Yeterlik Sözlü Sınavına gelirken kimlik belgelerinden birini (Nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.

C- Atama İşlemleri

1.      Atamalar, Yurtdışı Temsil ve Yeterlik Sözlü Sınavında başarılı olan adaylar arasından en yüksek puandan başlanarak başarı sırasına göre ilan edilen kadro sayısınca yapılacak olup sınavı kazanan adaylar sözleşmeli personel (din görevlisi) statüsünde istihdam edileceklerdir.

2.      Sözleşme süresi bir yıl olup, mali yıl ile sınırlı olacaktır. Üç aylık deneme süresi sonunda başarısız bulunanların sözleşmeleri feshedilecektir.

3.      Görevlerinde başarılı olmaları halinde bu süre her defasında birer yılı geçmemek üzere ihtiyaca göre uzatılabilecektir.

4.      Atamalar, Ek-3 listede belirtilen ülkelere yapılacaktır.

5.      Sınavlarda başarılı olan adayların atanacağı ülkeler ve görev yerleri, hizmetin gereğine ve bölgelerinin ihtiyaçlarına göre Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenecektir.

6.      Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunca, olumsuz davranışları ve başarısızlıkları tespit edilen din görevlilerinin, sürelerine bakılmaksızın görevlerine son verilecektir.

D- Diğer Hususlar

1.      Sınav öncesi, sonrası ve atama sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görev alsalar dahi görevleriyle ilişikleri kesilecektir.

2.      Bu duyurudaki şartlar, sadece bu sınav ve bu sınava bağlı atamalar ile ilgilidir. Bundan sonraki sınav ve atamalar için müktesep teşkil etmez.

3.      Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımız web sayfası duyurular bölümünde yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca yazılı olarak tebligat yapılmayacaktır.

 

IV- Sınav Konuları

1-  Mesleki Ehliyet Sözlü Sınavı Sınav Konuları

a)            Kur’an-ı Kerim, (Yüzünden-40 puan, Ezber-30 puan)

b)           Temel Dini Bilgiler. (Akaid, Fıkıh, Siyer ve Ahlak-30 puan)

2- Yurtdışı Temsil ve Yeterlik Sözlü Sınavı Sınav Konuları

a)             Temsil Kabiliyeti, (40 puan)

b)            Genel Kültür, (30 puan)

c)              Türkçeyi Kullanma Becerisi. (30 puan)

Mesleki Ehliyet Sözlü Sınavına ve Yurtdışı Temsil ve Yeterlik Sınavına katılacakların temel ve  özel  yeterliklerinin  tespitinde,  Başkanlığımız web   sayfası  Eğitim  Hizmetleri  Genel Müdürlüğü sayfasında yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında din hizmetlerini yürütenlerin temel ve özel yeterlik kriterleri esas alınır. Sayfaya ait linkler:

http://www.diyanet.gov.tr/turkish/dinegitimi/din-egitimi-dairesi-baskanligi—icerik-imam-hatiplik-yeterlikleri-206.aspx

http://www.diyanet.gov.tr/turkish/dinegitimi/din-egitimi-dairesi-baskanligi—icerik-kur-an-kursu-ogreticiligi-yeterlikleri-205.aspx

V-Kaynak Eserler

VI- İletişim

Yazışma adresi     :Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800 Çankaya ANKARA
e-mail                     : disiliskiler@diyanet.gov.tr

Telefon                  : +90 0312 295 73 39

1-Duyuru eki BAŞVURU FORMU (Ek-1)

2-Duyuru Eki Özgeçmiş (Ek-2)

3-Sözlemeli İstihdam Edilecek Ülkeler Listesi (Ek-3)

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Zeytinburnu Belediyesi 2 Avukat Alım İlanı

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE AVUKAT ALIM İLANI Zeytinburnu Belediye...

Erdek Belediyesi 2 Engelli Temizlik İşçisi Alım İlanı

İş İlan No (00004651599) Türkiye İş Kurumu BANDIRMA HİZMET MERKEZİ ERDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI...

İzmit Öğretmenevi Garson (Servis Elemanı) Alım İlanı

İş İlan No (00004654343) Türkiye İş Kurumu KOCAELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİT...

Alay Belediyesi 1 Tekniker alacak

ALAY BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE TEKNİKER ALIM İLANI Alay Belediye Başkanlığı...

Meriç Belediyesi 8 Memur alım İlanı

MERİÇ BELEDİYESİ’NE İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Meriç Belediye Başkanlığı...

Diyanet 42 Memur Alacak

D U Y U R U Diyanet İşleri Başkanlığından; Başkanlığımız merkez teşkilatında bulunan; 1....

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Hacettepe Üniversitesi 116 Sözleşmeli Personel Alım İlanıHACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI Sözleşmeli personel çalıştırılmasına...
Münster Başkonsolosluğu Türk Uyruklu 2 Sözleşmeli Sekreter alacakT.C. Münster Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav Duyurusu T.C....
Gazi Üniversitesi 162 Sözleşmeli Personel alım ilanıGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUN 4/B...
Adnan Menderes Üniversitesi 83 Sözleşmeli Sağlık Personeli alacakADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUN 4/B) ALIM İLANI Üniversitemiz...
İstanbul Devlet Opera ve Balesi Sözleşmeli Orkestra Sanatçısı alacakDEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ...
Emniyet Sözleşmeli 3 Uçak Pilotu AlacakT.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE ALINACAK SÖZLEŞMELİ PİLOT...
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 42 Sözleşmeli Personel Alım İlanıTOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ...
İçişleri Bakanlığı 72 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacakİçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek...
Riyad Büyükelçiliği Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı 2018T.C. Riyad Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav Duyurusu Büyükelçiliğimizde...
Nairobi Büyükelçiliği Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı 2018T.C. Nairobi Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav Duyurusu T.C....

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Tarıkbilgin diyorki;

Kaynakçıyım belgem var.belediyenin herhangi bölümünde çalışmak istiyorum.05447416699.çarşamba