Diyanet 400 Murakıp Alım İlanı 2012

Ana Sayfa » Diğer » Diyanet 400 Murakıp Alım İlanı 2012
16 Ekim 2012 - 13:38

D  U  Y  U  R  U

 

Diyanet İşleri Başkanlığından;

 

Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatı il ve ilçe müftülüklerinde münhal bulunan ve aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi ve sayısı belirtilen kadrolara, Başkanlığımızca yapılacak yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre bu duyurudaki şartları taşıyan Başkanlık personeli arasından “Murakıp” alınacaktır. Sınavın yazılı aşaması Milli Eğitim Bakanlığına (Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü) yaptırılacak olup yazılı sınavda başarılı olanlar Başkanlıkça sözlü sınava alınacaktır.

MÜNHAL KADROLARIN

BULUNDUĞU YER ÜNVANI SINIFI DERECESİ ADEDİ
İl ve İlçe Müftülükleri Murakıp D.H.S. 1-7 400

A-    Sınava Katılmak İsteyen Adaylarda Aranan Şartlar;

 

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci Maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 2. Diyanet İşleri Başkanlığının ilgili yönetmeliklerinde ön görülen Din Hizmetleri Sınıfında çalışan personel için aranan “Ortak Nitelik” şartını taşımak,
 3. En az dört yıllık dini yüksek öğrenim mezunu olmak,
 4. Başkanlık teşkilatında en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak,
 5. Halen Başkanlık teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesi uyarınca çalışıyor olmak.

 

B-    Başvuru Şekli, Sınav, Atama İşlemleri ve Diğer Hususlar;

 

I-   Başvuru İşlemleri

 

1-       Yukarıdaki şartları taşıyan Başkanlık personelinden Murakıplık Giriş Sınavı yazılı aşamasına katılmak isteyenler öncelikle 40 TL (Kırk TL KDV dâhil) sınava giriş ücretini, YEĞİTEK Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası Beşevler/ANKARA Şubesi, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesi ve Türkiye Halk Bankası Küçükesat Şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile 20/10/2012-05/11/2012 tarihlerinde yatıracaklardır. Sınav ücretini yukarıda belirtilen tarihlerde yatırmayanlar sınava müracaat edemeyeceklerdir.

2-       Sınav ücreti anılan bankalardan birine elden yatırılacak olup mektupla veya başka bir yolla sınav ücreti ödenmeyecektir.

3-       Yukarıda belirtilen banka hesapları dışında başka hesaplara sınav ücreti yatırılmayacaktır.

4-       Banka dekontunda adayın adı, soyadı, T.C. kimlik numarası ve sınavın açık adı mutlaka bulunacaktır.

5-       Sınava katılacaklar 20/10/2012-05/11/2012 tarihlerinde sınava giriş ücretini ilgili banka şubelerindeki hesaplara yatırdıktan sonra aynı tarihlerde www.meb.gov.tr adresinden bireysel olarak başvurularını yapacaklardır. Adaylar sınava e-başvuru yaptıklarına dair belgeleri başvurularını sisteme kaydetmelerinin ardından aynı adresten alabileceklerdir.

6-       Sınav ücretini yatırmayan adaylar, sınava müracaat edemeyecek ve sınav giriş belgesi alamayacaklardır.

7-       Ücretini yatırdığı halde başvuru sisteminde kaydedilmiş başvurusu bulunmayan adaylar başvuru yapmış sayılmayacak olup sınava alınmayacaktır.

8-       Adaylar e-başvuru yapmalarının ardından başvuru sisteminde daha sonra bilgilerinde değişiklik yapmaları halinde en son yaptıkları değişiklik geçerli olacaktır.

9-       Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

10-    Sınava başvuru esnasında veya sonrasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler, yazılı sınavdan geçerli puan alsalar dahi sözlü sınava alınmayacaklardır.

11-    Sınava başvuranlardan sınav öncesinde ve sınav anında YEĞİTEK tarafından tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir özür durumuna sahip olan adaylar, elektronik başvuru ekranında “özür durumu” ve “almak istediği hizmet” ile ilgili uygun olan kutucukları işaretleyeceklerdir.

12-    Sınava başvuranlar arasında, yazılı sınav öncesinde ve yazılı sınav anında YEĞİTEK tarafından tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir özür durumuna sahip olan aday/adaylar, kendilerine ait sağlık kurulu raporunun, özürlü kimlik kartının kurum onaylı örneğinin veya adayın özür durumunun resmi olarak işlenmiş olduğu nüfus cüzdanı örneğinin herhangi birini bir nüsha halinde en geç 05/11/2012 tarihine kadar Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığında olacak şekilde ulaştıracaklardır. Bu tarihten sonra ulaşan konu ile ilgili başvuru ve belgeler ne sebeple olursa olsun (postada ve kargoda gecikmeler vb.) dikkate alınmayacaktır.

 

II-  Sınav İşlemleri

 

Ø  YAZILI SINAV:

1.     Sınavın yazılı aşaması 25.11.2012 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığına (YEĞİTEK) Ankara’da yaptırılacaktır.

2.     Adaylar, sınav yeri ve sınav saati ile ilgili bilgilerin yer aldığı sınava giriş belgelerini 16/11/2012 tarihinden itibarenwww.meb.gov.tr  adresindeki “Merkezi Sistem Sınavları” bölümüne girerek alacaklardır.

3.     Adaylar yazılı sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte T.C. Kimlik No’sunun yer aldığı kimlik belgelerinden birini (Nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.

4.     Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda hatalı bulunan soru/sorular adaylar lehine doğru kabul edilerek değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacaktır.

5.     Yazılı sınavda başarılı sayılmak için en az 70 puan almak şarttır.

 

Ø  SÖZLÜ SINAV

1.     Yazılı sınavda 70 ve üzeri puan alarak başarılı olan adaylar Başkanlıkça sözlü sınava alınacaktır.

2.     Adaylar, yazılı sınav sonuçlarının ilan edilmesinden sonra www.diyanet.gov.tr adresinden alınacak sınav giriş belgelerinde belirtilecek sınav merkezinde/merkezlerinde ve tarihlerde sözlü sınava alınacaklardır.

3.     Adaylar sözlü sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik belgelerinden birini (Nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.

4.     Sözlü sınavda başarılı sayılmak için en az 70 puan almak şarttır.

5.     Yazılı ve Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Söz konusu adaylara her ne sebeple olursa olsun ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

 

III-   Atama İşlemleri

6.     Atamalar sınavda başarılı olan adaylar arasından en yüksek puandan başlanarak belirlenen kontenjan sayısınca yapılacaktır.

7.     Adayların nihai puanı, yazılı ve sözlü sınavdan aldıkların puanların ortalamaları alınarak tespit edilecektir. Puanların eşit olması halinde, yazılı sınav puanı fazla olanlara, bu puanında eşit olması halinde sözlü puanı yüksek olanlara, bu puanın da eşit olması halinde hizmet süresi fazla olanlara sıralamada öncelik verilir.

8.     Sınav sonucunda atanmaya hak kazanan adayların yerleştirme işlemleri, Başkanlığımız internet sitesinde (www.diyanet.gov.tr) ilan edilecek yerleştirme kriterleri çerçevesinde yapılacaktır.

9.     Sınav sonucu ataması yapılanlardan iki ay içinde göreve başlamayanların atama onayları iptal edilecektir.

 

IV- Diğer Hususlar;

 

 1. Sınav öncesi, sonrası ve atama sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görev alsalar dahi görevleriyle ilişikleri kesilecektir.
 2. Bu duyurudaki şartlar, sadece bu sınav ve bu sınava bağlı atamalar ile ilgilidir. (Bundan sonraki sınav ve atamalar için müktesep teşkil etmez.)
 3. Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımızın internet sitesinde (www.diyanet.gov.tr) ve Milli Eğitim Bakanlığı internet sitesinde (www.meb.gov.tr) yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 4. Yazılı sınav başvurularında adayın beyanı esas alınacaktır. Başkanlık, sınav ve atama sürecinin her aşamasında e-başvuru ekranında aday tarafından belirtilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir.
 5. Halen Başkanlıkta Murakıp kadrosunda çalışmakta olanlar bu sınavlara müracaat edemeyeceklerdir.
 6. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

7.     Sınava itirazlar:

Adaylar sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını soru ve cevap anahtarının http://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımından itibaren en geç 3 (üç) iş günü içerisinde, sınav sonucuna ilişkin itirazlarını ise sonucun adaya duyurulmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapacaklardır.

Başkanlık, sınav sorularına ilişkin itirazları değerlendirerek 10 (on) işgünü içerisinde adaya bilgi verecektir.

İtiraz süreleri içerisinde adaylar tarafından sınav sonuçlarına ve sınav uygulamasına ilişkin yapılan itirazlar değerlendirilmek üzere Başkanlıkça YEĞİTEK’e gönderilecek, YEĞİTEK itirazların kendisine ulaşmasının ardından 10 gün içerisinde itirazları sonuçlandırarak Başkanlığımıza bildirecektir. YEĞİTEK tarafından Başkanlığımıza ulaştırılan itiraz sonuçları 5 iş günü içerisinde adaya bildirilecektir.

Adayların, sınav sonuçlarına ve sınav uygulamasına ilişkin Başkanlığımıza yapacakları itiraz başvurularını, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nün Döner Sermaye İşletmesi’nin T.C. Ziraat Bankası Şubesi Beşevler/ANKARA, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesi ve Türkiye Halk Bankası Küçükesat Şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile 10 TL (On TL KDV Dahil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır. Banka dekontu bulunmayan sınav sonuçlarına ve sınav uygulamasına ilişkin itiraz dilekçeleri; T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, faksla yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan sınava itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Sınavlara yapılacak itirazlar konusunda bu maddede belirtilen usule aykırı itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.

8.     Ücret iadesi,

Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır. Ancak; adayın kendi kusuru dışında idari sebeple sınava girememesi durumunda sınavın ait olduğu yıl içinde banka dekontu/ödendi makbuzu ile başvuruda bulunduğu takdirde kendisine ücret iadesi yapılabilecektir. Ücret iadesi alabilecek adaylar, Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesinden sorgulatma yoluyla durumunu öğrenebilecektir.

C-    Sınav Konuları;

 

I-    Yazılı Sınav Konuları:

1.     Temel Dini bilgiler (Tefsir, hadis, fıkıh, kelam, İslam tarihi), 50 puan.

2.     Mevzuat, 50 puan.

 

II-  Sözlü Sınav Konuları

 1. Kur’an-ı Kerim, (40 Puan)
 2. Temel Dini bilgiler (Tefsir, hadis, fıkıh, kelam, İslam tarihi), (30 Puan)
 3. Mevzuat. (30 Puan)

  

III – Kaynak Eserler ve Sınav Konusu Mevzuat

 

S.N.

ESER/MEVZUAT

YAZAR

1

Kur’an Yolu Türkçe Meal ve Tefsiri Komisyon

2

İlmihal 1. ve 2. Ciltler Komisyon

3

Riyazü’s-Salihin Komisyon

4

Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı Prof.Dr.İbrahim SARIÇAM

5

T.C Anayasası

6

Başkanlık Mevzuatı

7

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

8

2577 İdari Yargılama Usulü Kanunu

9

4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun

10

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu

11

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu

 

D-    İletişim

 

Yazışma adresi         :Üniversiteler M. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800 Çankaya ANKARA

e-mail                          : persis@diyanet.gov.tr

Telefon                        : (0312) 295 70 00

İlgililere duyurulur.

D.İ.B.İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

2019 Mart Yerel Seçimlerde Adaylara e-devlet Sabıka Kaydı Hizmeti31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde aday olacaklar sabık kayıtlarını e-devlet...
Bakanlıklar Yeniden BölünecekHürriyet ‘in haberine göre hükümette kabine reviyonu yapılacağı ve bazı...
TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi Personel Alım İlanıTEKNİK GÖREVLİ PERSONEL ALIMI İLANI TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi’ne...
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan AdayıCHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 2019 Yerel Seçimler’de İstanbul...
AK Parti Belediye Başkanlığı Adaylık TakvimiAK Parti’de adaylık başvuruları için tarih belli oldu. AK Parti’de yerel seçim...
THY En az Önlisans Mezunu Pilot Adayı AlacakTHY A.O. Yetiştirilmek Üzere II. Pilot Aday Adayı Arıyor Genel Özellikler T.C. vatandaşı...
Adalet Bakanlığı 950 Hakim ve Savcı Adayı AlacakAdalet Bakanlığı 950 hakim ve savcı adayı alacak. Yazılı sınav ÖSYM tarafından 24...
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Dil Asistanı Alım İlanıLANGUAGE ASSISTANT FOR A FRENCH RESIDENT TVVINNING ADVISOR Vacancy in a European Union...
İçişleri Bakanlığı 7 Bin Bekçi Alacakİçişleri Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın...
Adalet Bakanlığı 2017’de 10.000 Personel AlacakAdalet Bakanlığı 2017’de 10 binden fazla personel alacak. Adalet Bakanlığı,...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Necati diyorki;

Benim babam gazi lütfen bu haktan yararlanmak istiyorum gereğinin yapılmasını istiyorum

Askerlik Hizmeti Memuriyetten Sayılır mı? için Gokhan diyorki;

Dört ay askerlik yaptım sonra göz rahatsızlığımdan dolayı raporla ayrıldım yani askerliği bitiremedim askerlikte geçirdiğim dört aylık süre kademe ter

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Züleyha diyorki;

15 temmuz gazisi eşiyim bizede iş hakkı varmıdır varsada nereye muracat etmemiz laxım