Dicle Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı (36 kişi)

Ana Sayfa » 4/B Sözleşmeli » Dicle Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı (36 kişi)
11 Ekim 2012 - 11:02

DUYURU 

         657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince Üniversitemizde istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alımı yapılacaktır. Başvuracak adayların en geç 31.10.2012 tarihi mesai bitimine kadar Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte müracaat etmeleri gerekmektedir.                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                             11.10.2012                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                      Dicle Üniversitesi

                                                                                                                Personel Daire Başkanlığı

 

       Üniversitemiz Birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4.maddesinin (B) fıkrası gereğince istihdam edilmek üzere alınacak sözleşmeli personel alımına ilişkin 11.10.2012 tarihli Takvim Gazetesinde yayımlanan ilan ekidir.

 

İlan Tarihi :  11.10.2012

Son Başvuru Tarihi: 31.10.2012 ( Mesai bitimine kadar )

 

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI VE DİĞER DETAY BİLGİLER

 

       1-Adaylardan; ilanda unvanı, adedi ve özel şartları belirtilen pozisyonlara başvurularda ayrıca, 657 sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

 

      Genel şartlar;

            a) Türk Vatandaşı olmak,

            b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

 

d) Erkek adayların, muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,

 

e) 657 Sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

f)  Başvuracak adayların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/b maddesinin  “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Karan ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde,  fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin müracaatı değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3- 35 yaşını doldurmamak ( Hemşireler için )

4-Müracaatlar ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) Personel Dairesi Başkanlığından veya  www.dicle.edu.tr  web adresinden temin edilecek başvuru formu ve aşağıda istenilen belgelerle birlikte (noter tasdikli veya aslı görülmek üzere Personel Dairesi Başkanlığınca onaylanmış) aşağıda adresi yazılı bulunan Personel Daire Başkanlığı’na şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

     a) Öğrenim Belgesi ve Fotokopisi.

   b) Lisans düzeyindeki başvurular için 2012 KPSS, Ortaöğretim ve Ön lisans düzeyindeki başvurular 2010 yılı KPSS’ nın ilgili puan türünü gösteren sınav sonuç belgesi.

     c) Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi.

     d) Sabıka Kaydı.

5- KPSS puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan asil aday ile asil yedek aday başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 10 (iş günü) gün içerisinde www.dicle.edu.tr adresinden ilan edilecektir.Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

6-Atanmaya hak kazanan asil aday; ilan tarihi itibariyle 10 gün içerisinde istenilen belgeler ile birlikte sözleşme imzalamak üzere başvuruda bulunmaması halinde aynı pozisyon için belirlenen yedek aday davet edilecektir.

              Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin yerleştirilmeleri geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hiç bir hak talep edemeyecekler ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

         Halen Kurumumuzda 657 sayılı kanunun 4/ B maddesi statüsünde sözleşmeli personel olarak çalışan personelin başvuruları kabul edilmeyecektir. 

Adres: Dicle Üniversitesi Rektörlüğü / Personel Daire Başkanlığı

Üniversite Kampüsü / DİYARBAKIR

İrtibat Tlf : 0 412–2488030 – 2313-2232

UNVAN VE NİTELİK
ADET
AÇIKLAMA
HEMŞİRE
15
1- İLGİLİ ALAN SAĞLIK MESLEK LİSESİ MEZUNU OLMAK
MÜHENDİS
1
1- ZİRAAT FAKÜLTESİ MEZUNU OLMAK. ASKERLİK GÖREVİNİ TAMAMLAMIŞ OLMAK.
2- ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI İLE SULAMA TEKNİKLERİ KONUSUNDA PROJEDE YER
ALMAK VE BU KONUDA YURT DIŞI EĞİTİMİ ALMIŞ OLMAK.                                             
3-ÜNİVERSİTELERE BAĞLI VE/VEYA AR-GE MERKEZLERİNDE EN AZ 6 ( ALTI ) AY ÇALIŞMIŞ OLMAK. 
4- PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ, TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ EĞİTİMİ ALMIŞ OLMAK.         ( ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ ALANI DIŞINDA, ÜNİVERSİTEMİZ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİNDE TARIM ALANINDA PROJELER HAZIRLANMASI VE TAKİBİ ALANINDA DA İSTİHDAMI DÜŞÜNÜLDÜĞÜNDEN ) BİLGİSAYAR ALANINDA YETERLİ EĞİTİMİ ALMIŞ OLMAK.                                                                                 
 5- YABANCI DİL ( İNGİLİZCE ) KONUSUNDA EĞİTİM ALMIŞ OLMAK.
UZMAN TABİP
1
1- KARDİYOLOJİ UZMANI OLMAK  (YOĞUN BAKIMDA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE)
TABİP
2
1- TIP DOKTORU OLMAK
EBE
1
1- İLGİLİ ALAN LİSANS MEZUNU OLMAK, 3 YIL IVF TECRÜBESİ OLMAK,                                
2- İNFERTİLİTE HEMŞİRELİĞİ SERTİFİKASINA SAHİP OLMAK,                                                       
3- ULUSLAR ARASI KATILIMLI GÜVENLİ VE DÜŞÜK MALİYETLİ IVF SERTİFİKASINA SAHİP OLMAK.
FİZYOTERAPİST
2
1- İLGİLİ ALAN LİSANS MEZUNU OLMAK.
DİYETİSYEN
1
1- İLGİLİ ALAN LİSANS MEZUNU OLMAK.
BİYOLOG
1
1- İLGİLİ ALAN LİSANS MEZUNU OLMAK,                      
2- BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNİN MERKEZ LABORATUVARINDA OTOANALİZÖR, NEFELOMETRE, İFA, ELEKTROFOREZ, ALERJİ DÜZEYLERİNİ ÖLÇEBİLEN CİHAZLARDA EN AZ 3 ( ÜÇ ) YIL ÇALIŞMA TECRÜBESİ OLMAK.
LABORANT
1
1- İLGİLİ ALAN SAĞLIK MESLEK LİSESİ MEZUNU OLMAK,                                                               
2- BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNİN GENETİK LABORATUVARINDA PRENETAL TANI, SİTOGENETİK VE MOLEKÜLER GENETİK KONUSUNDA EN AZ 10 ( ON ) YIL ÇALIŞMA TECRÜBESİ OLMAK.
LABORANT
1
1- İLGİLİ ALAN SAĞLIK MESLEK LİSESİ MEZUNU OLMAK,                                                             
2- BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNİN ACİL LABORATUVARINDA KAN GAZI, OTOANALİZÖR, KAN SAYIM, KUAGÜLOMETRE, KARDİYAK CİHAZLARI VE İLAÇ DÜZEYLERİNİ ÖLÇEBİLEN CİHAZLARDA EN AZ 10     (ON )
YIL ÇALIŞMA TECRÜBESİ OLMAK.
LABORANT
1
1- İLGİLİ ALAN SAĞLIK MESLEK LİSESİ MEZUNU OLMAK,                                                           
2- BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNİN ACİL LABORATUVARINDA KAN GAZI, OTOANALİZÖR, KAN SAYIM, KUAGÜLOMETRE, KARDİYAK CİHAZLARI VE İLAÇ DÜZEYLERİNİ ÖLÇEBİLEN CİHAZLARDA EN AZ 5 (BEŞ ) YIL ÇALIŞMA TECRÜBESİ OLMAK.
LABORANT
1
1- İLGİLİ ALAN SAĞLIK MESLEK LİSESİ MEZUNU OLMAK,                                                            
2- BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNİN ENDOKRİNOLOJİ LABORATUVARINDA BÜYÜME HORMONU UYARI VE BASKILAMA TESTLERİ, SU KISITLAMA TESTİ, GONODOTROPİN UYARI TESTİ, GH SUPRESYON TESTİ VE TİİAB BİYOPSİSİNDE ASİSTANLIK KONUSUNDA EN
AZ 5 ( BEŞ ) YIL ÇALIŞMA TECRÜBESİ OLMAK.
DİĞER SAĞLIK PERSONELİ
   
DİĞER SAĞLIK PERSONELİ   (ACİL TIP
TEKNİSYENİ)
4
1- İLGİLİ ALAN SAĞLIK MESLEK LİSESİ MEZUNU OLMAK,
DİĞER SAĞLIK PERSONELİ   (FİZİK
TEDAVİ TEKNİKERİ)
3
1- İLGİLİ ALAN ÖNLİSANS MEZUNU OLMAK.
TIBBİ SEKRETER
1
1- İLGİLİ ALAN SAĞLIK MESLEK LİSESİ MEZUNU OLMAK.                                                            
2- BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE KARDİYAK HEMODİNAMİ LABORATUVARINDA EN AZ 3 ( ÜÇ ) YIL ÇALIŞMA TECRÜBESİ OLMAK.
T O P L A M
36
 

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

  1. yunus çelik
    28 Şubat 2013 - 11:39

    çalışmak istiyorum 0541 599 18 50

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanıKAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657...
Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel AlacakT.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız...
Atatürk Üni. logo
Atatürk Üniversitesi 55 Sözleşmeli Personel AlacakAtatürk Üniversitesi 20 lisans, 35 lise mezunu sözleşmeli hemşire alacak. Atatürk...
Antalya Devlet Opera ve Balesi Sözleşmeli 1 Bale Sanatçısı Alım İlanıDEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ Sözleşmeli...
Roma Büyükelçiliği Sözleşmeli Sekreter Alım İlanıT.C. Roma Büyükelçiliği münhal hale gelecek 1 (bir) adet Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna...
Erciyes Üniversitesi 43 Sözleşmeli Personel AlacakBAŞVURU TARİHİ : 06/11/2018 BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ : 20/11/2018 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ...
İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestra Sanatçısı Alım İlanıDEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ Sözleşmeli...
İzmir Devlet Opera ve Balesi Sözleşmeli Sanatçı Alım İlanıDEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ Sözleşmeli...
Balıkesir Erdek Belediyesi Sözleşmeli Mühendis AlacakERDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 5393 Sayılı...
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanıMİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Necati diyorki;

Benim babam gazi lütfen bu haktan yararlanmak istiyorum gereğinin yapılmasını istiyorum

Askerlik Hizmeti Memuriyetten Sayılır mı? için Gokhan diyorki;

Dört ay askerlik yaptım sonra göz rahatsızlığımdan dolayı raporla ayrıldım yani askerliği bitiremedim askerlikte geçirdiğim dört aylık süre kademe ter

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Züleyha diyorki;

15 temmuz gazisi eşiyim bizede iş hakkı varmıdır varsada nereye muracat etmemiz laxım